Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konference for tillidsvalgte og arbejdsmiljørepræsentanter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konference for tillidsvalgte og arbejdsmiljørepræsentanter"— Præsentationens transcript:

1 Konference for tillidsvalgte og arbejdsmiljørepræsentanter
EKSTRAORDINÆRT ANSATTE Førtidspension Fleksjob Virksomhedspraktik og med særligt fokus på løntilskudsjob Hvordan tager vi imod dem og hvad er reglerne?

2 Kendetegn ved den enkelte ordning
Førtidspension; Målrettet personer hvis arbejdsevne er nedsat i sådant et omfang så de ikke kan forsørge sig selv, (OK – sociale kapitler) Fleksjob; Målrettet personer som har varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, (Dækket af OK) Virksomhedspraktik; Målrettet personer som er forsikrede ledige g arbejdsmarkedsparate ikke-forsikrende ledige, der vil afprøve, om et arbejdsområde er noget for dem. ( 4 – 13 ugers praktik – mulighed for 26 uger). At afdække og optræne faglige, sociale og sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål, (ikke ansat i virksomheden – løn=ydelse ) Løntilskud; Målrettet ledige som har behov for opkvalificering mod målet at blive ordinær ansat. At oplære og genoptræne faglige, sociale og sproglige kompetencer. ( 13 uger – kan forlænges hvis der er grundlag) (ansat i virksomheden – arbejdsgiver får tilskud)

3 Ideer til hvordan vi tager imod ekstraordinært ansatte
Sæt dig ind i dine rettigheder som tillidsvalgt Bliv inddraget tidligt i ansættelsesprocessen Aftal med ledelsen, hvordan I på den enkelte arbejdsplads tager imod ekstraordinært ansatte - plan Forberede dine kollegaer på, den person der ansættes og hvad formålet er med ansættelsen, Sørg for, at den ekstraordinært ansattes rettigheder sikres Se aftalen om socialt kapitel i din overenskomst. F.eks. KL/KTO aftalen, Aftalen om flere i arbejde DI-CO-I. Drøft spørgsmålet på SU/MED møder Tjek om lovgivningen overholdes ved ansættelse af løntilskudspersoner – krav om merbeskæftigelse – TR skriver under på aftalen/repræsentant for de ansatte,

4 Løntilskud og virksomhedspraktik - hvorledes tillidsrepræsentanter kan styre udviklingen

5 Ansvaret for at kontrollere misbrug
Mange kommuner lever ikke op til lovgivningen, og det kan have alvorlige konsekvenser både for de fastansatte medarbejdere og de ledige, der ansættes i løntilskudsjob. Beskæftigelsesministeriet har dog ikke tænkt sig at gribe ind over for de kommuner, der misbruger løntilskudsjob. Det slog daværende beskæftigelsesminister Inger Støjberg fast ved et samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg i november 2010. I den udstrækning, der forekommer misbrug, er det ifølge ministeren fagbevægelsens ansvar, fordi tillidsrepræsentanterne ifølge loven er dem, som skal godkende ansættelserne.

6 Ansættelse med løntilskud
Antallet af fuldtidspersoner i løntilskud og virksomhedspraktik i juni 2011 Ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Ydelsesgrupper i alt 23.447 22.831 A-dagpenge 19.047 7.255 Kontant- og starthjælp 3.633 9.792 Introduktions-ydelse 287 241 Revalidering 317 1.317 Forrevalidering 5 111 Sygedagpenge 143 2.829 Ledighedsydelse 15 1.286

7 Tillidsrepræsentantens rolle
Som tillidsrepræsentant spiller du en meget central rolle i forbindelse med ansættelse i løntilskudsjob, fordi du med din underskrift skal godkende ansættelsen. Skemaet, der skal indeholde en underskrift fra en medarbejderrepræsentant vedrørende virksomhedspraktik hedder AB 131 – ved praktikker ud over 13 uger Skemaet, der skal indeholde en underskrift fra en medarbejderrepræsentant vedrørende løntilskud hedder AB 201

8 Hvad der skal svares på skemaet

9 Medarbejderne skal inddrages
Din underskrift på en blanket er ikke det samme som indflydelse. Arbejdsgiveren har pligt til at inddrage medarbejderne og dermed tillidsrepræsentanten i hele beslutningen. Gør din leder opmærksom på, at det er et krav både i forhold til loven og KTO-aftalen, at du skal inddrages før oprettelsen af løntilskudsjobbet, og aftal en fast procedure for, hvordan du og medarbejderne informeres og inddrages fremover. Du skal inddrages for at tilkendegive, hvor vidt kravet om merbeskæftigelse og forholdstallet er indfriet. Derudover skal dine kolleger være positive, ellers er der ikke grundlag for ansættelsen.

10 Hvis du ikke inddrages Hvis du ikke bliver inddraget i beslutningen, men din arbejdsgiver blot ansætter ledige i løntilskudsjob hen over hovedet på dig, er det ulovligt. I første omgang kan du kontakte din leder og gøre opmærksom på at loven kræver, at medarbejderne skal høres forud for ansættelse i løntilskudsjob. Hjælper det ikke, skal du henvende dig til din lokale 3F afdeling.

11 Er medarbejderne positive overfor ansættelsen?
Det at medarbejderne skal inddrages betyder, at de kolleger som skal arbejde sammen med den løntilskudsansatte bliver hørt, ligesom ved ordinære ansættelser af nye medarbejder. Kemien skulle gerne være i orden! Er der særlige krav til medarbejdernes opgaver ved løntilskudsstillingen? Er der overskud til at modtage en løntilskudsansat?

12 Hvad er reglerne Arbejdsgiveren er lovmæssigt forpligtet til
at inddrage medarbejderne før løntilskudsjobbet oprettes at dokumentere, at de ekstraordinært ansatte er en nettotilvækst at der er en rimelig balance mellem ordinært og ekstraordinært ansatte. Mange private og offentlige arbejdsgivere lever ikke op til lovgivningen Som tillidsrepræsentant er det din opgave, at sige ja eller nej til, om betingelserne for ansættelse i løntilskudsjob er opfyldt. Det giver dig et stort ansvar for at sikre, at der ikke sker misbrug.

13 Andre forhold Men det kan også være andre faktorer, som medarbejderne skal vurdere ud fra: Er der for nylig sket store omstruktureringer? Har der i det forløbne år været fyringer? Er der varslet fyringer? Er der forholdsvis mange nyansatte. Så når det skal vurderes, om medarbejderne er positive eller ej, så skal det ske ud fra den faktiske situation, som medarbejderne står i. Ovenstående er eksempler og må tilpasses de forhold, der gælder på den aktuelle arbejdsplads. Men afgørende er det, at der sker en reel vurdering af kollegernes holdning til spørgsmålet om at modtage en løntilskudsperson. Besvarelsen kan ske bare ved ja eller nej på skemaet, men begrundelsen for at sige ja/nej kan uddybes skriftligt, som det fremgår at skemaet.

14 Den nødvendige dokumentation
Før du kan vurdere, om du skal sige ja eller nej til ansættelse af medarbejdere med løntilskud, skal du have dokumentation for, at krav til merbeskæftigelse og balance mellem ordinært ansatte og ansatte med tilskud er overholdt. Du skal bede din arbejdsgiver fremlægge dokumentation for om der er sket ændringer af arbejdspladsens arbejdsopgaver om der i samme periode er sket ændringer i antallet af ordinært ansat personale, muligheder for vikar m.v.

15 Merbeskæftigelse På baggrund af dokumentationen skal du vurdere, om ansættelsen lever op til lovens krav om mebeskæftigelse. Afhængig af dokumentationen kan to situationer påvirke din vurdering: Ingen ændringer i arbejdsopgaver eller personalenormering Er der ikke sket ændringer inden for det seneste budgetår, vil kravet om merbeskæftigelse som regel være opfyldt. Ændringer i arbejdsopgaver eller personalenormering Er der sket ændringer, må merbeskæftigelseskravet bygge på en opvejning af arbejdsopgaver i forhold til normering.

16 Merbeskæftigelse 2 Merbeskæftigelseskravet er overholdt, hvis:
Der er skåret i personalet, men samtidig er arbejdsopgaverne tilsvarende reduceret, og der er ikke ændret på muligheden for vikardækning. Merbeskæftigelseskravet er ikke overholdt, hvis: Der er skåret i personalet, men arbejdsopgaverne er de samme som før og måske er vikardækningen også blevet reduceret. Eller hvis løntilskudsjob er afgørende for, om arbejdsplaner kan dække institutionens serviceforpligtigelser fx uge-, kørsels-, natte- eller weekendvagter m.v.

17 Løntilskudsjob Den ledige, der har fået en jobplan med et mål for beskæftigelse og behov for opkvalificering, kan ansættes i et løntilskudsjob på en offentlig arbejdsplads. Ledige kan ikke komme i løntilskudsjob, på den samme virksomhed som den, hvor den ledige senest har været ansat. Ansættelsen kan højst vare i 1 år. Offentlige område Politisk er der vedtaget et løn- og timeloft, som betyder at lønnen i et tilskudsjob skal svare til dagpengene, hvilket kan betyde et nedsat timetal. Men den aktiverede er ellers ordinært ansat, og skal have et ansættelsesbrev og er dækket af alle øvrige overenskomstrettigheder,altså på nær løn og arbejdstid. Privat område Den ledige får overenskomstmæssig løn og arbejdsgiveren får et tilskud til lønnen

18 Virksomhedspraktik Ledige dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagereder har brug for afklaring om arbejdsområde, kan komme i virksomhedspraktik i maks. 4 uger. Kontanthjælpsmodtagere med faglige, sproglige eller sociale problemer kan komme i virksomhedspraktik i maks. 13 uger med mulighed for forlængelse i op til 26 uger. Virksomhedspraktikanter er ikke ansat i virksomheden og får ikke løn. Forsikrede ledige får dagpenge, mens ikke-forsikrede fortsat modtager kontanthjælp. Arbejdstiden skal ligge inden for virksomhedens normale arbejdstid og må ikke overstige normal fuld arbejdstid for andre medarbejdere.

19 Vigtig underskrift Med en underskift på en særlig erklæring til jobcentret tilkendegiver tillidsrepræsentanten, at medarbejderne er positive overfor at få en ansat i løntilskudsjob. Samtidig betyder underskriften også et ja til, at ansættelsen udgør en merbeskæftigelse og at der er en rimelig balance mellem ordinært og ekstraordinært ansatte. Tillidsrepræsentanten kan skrive under på et enkelt ansættelsesforløb. På det offentlige område kan TR også skrive under på, at arbejdspladsen ansætter flere i løntilskudsjob for at opfylde kommunens kvote. Hold øje med det. Underskrift på kvoteansættelser kan dog have langvarige konsekvenser, fordi den kan betyde, at ansatte i løntilskudsjob blot afløser hinanden, selvom virkeligheden på arbejdspladsen forandrer sig, og både overblik og indflydelsegår tabt.

20 Det offentlige område En underskrift er dog ikke tilstrækkelig til at opfylde lovens krav om medarbejderindflydelse. Tillidsrepræsentanten skal reelt inddrages i planlægningen af ansættelse af personer i løntilskud, både overordnet og ved konkrete ansættelser. Den særlige aftale mellem KL og KTO beskriver samarbejdet mellem arbejdsgiver og medarbejdere både i forhold til den enkelte konkrete ansættelse og mere generelt: I forhold til den aktuelle ansættelse, skal tillidsrepræsentanten og arbejdsgiveren sammen fastlægge formålet med ansættelsen tilrettelæggelse af forløbet, herunder jobbeskrivelsen og uddannelseselementerne. Mere generelt skal arbejdsgiveren og medarbejderrepræsentanten i MEDudvalget forhandle om en overordnet plan for, hvordan ansættelsen tackles personalepolitisk, og hvordan man tilrettelægger et særligt introduktionsbehov, herunder en eventuel mentorordning.

21 Merbeskæftigelse Det siger loven: Definition af merbeskæftigelse:
Ansatte med løntilskud skal være en nettotilvækst til det ordinære personale Definition af merbeskæftigelse: Udover kravet om, at medarbejderne skal have indflydelse, er kravet om merbeskæftigelse det centrale omdrejningspunkt i ansættelse af ledige i tilskudsordninger. Merbeskæftigelseskravet er lovens beskyttelse mod misbrug. Det skal forhindre, at ledige blot ansættes som billig arbejdskraft til at udføre ordinære arbejdsopgaver og uden perspektiv for senere uddannelse eller beskæftigelse. Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at tillidsrepræsentanten har de oplysninger, der skal til, for reelt at vurdere, at ansatte med løntilskud udgør en ekstra arbejdskraft.

22 Rimeligt forhold mellem ordinært og ekstraordinært ansatte
Det siger loven: Loven påpeger, at der skal være en rimelig balance mellem ordinært ansatte og ekstraordinærtansatte. Der sættes desuden tal på balancen mellem medarbejdere i løntilskudsjob og virksomhedspraktik og arbejdspladsens ordinære medarbejdere. Arbejdspladser med 0-50 ansatte 1 for hver 5 ordinært ansatte Arbejdspladser med over 50 ansatte 1 for hver 10 ordinært ansatte

23 Fortolkning af et rimeligt forhold
Forholdstallet skal sikre, at der ikke bliver alt for mange medarbejdere, der på en eller anden måde ikke kan yde 100 % i forhold til ordinært ansatte. Forholdstallet kan ikke afviges på det offentlige område, dog er der en enkelt undtagelse, og det er, hvis der oprettes løntilskud for førtidspensionister under 30 år, kaldet skånejob. Det kræver en skriftlig redegørelse om at arbejdsgiveren og tillidsrepræsentanten er enige, og at de kan redegøre for det. Personer i flex- og skånejob tæller med som ordinært ansatte Personer på virksomhedscentre tæller med som ekstraordinært ansatte.

24 Sygedagpengemodtagere
Rimelighedskravet gælder ikke for en sygedagpengemodtager, når virksomhedspraktikken skal foregå på en virksomhed, hvor personen er ansat. (Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 53 stk. 2)

25 P-numre er udgangspunktet (Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats)
§ 53 Stk. 3. Virksomheden afgrænses som udgangspunkt som en arbejdsplads med selvstændigt produktionsenhedsnummer (P-nummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister. Såfremt der er enighed mellem arbejdsgiveren og de ansatte herom, kan der ske en anden afgrænsning. Der skal foreligge skriftlig tilkendegivelse om dette fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant, der er ansat på den adresse (P-nummer), hvor virksomhedspraktikken skal etableres.

26 Beregning af antallet af ordinært ansatte (Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats)
§ 53 Stk. 4. Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave. Stk. 5. Opgørelsen sker ved at beregne gennemsnittet af antallet af ordinært ansatte i de seneste 3 måneder før etableringen af virksomhedspraktikken. Stk. 6. I virksomheder, hvor antallet af ansatte er skiftende på grund af sæsonsvingninger, kan opgørelsen i stk. 5 udvides fra 3 til 4 måneder.


Download ppt "Konference for tillidsvalgte og arbejdsmiljørepræsentanter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google