Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strukturprocessen Repræsentantskabsmødet 10. maj 2014 Forbundsbestyrelsens forslag til en ny struktur, baseret på en ØST / VEST model, blev godkendt med.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strukturprocessen Repræsentantskabsmødet 10. maj 2014 Forbundsbestyrelsens forslag til en ny struktur, baseret på en ØST / VEST model, blev godkendt med."— Præsentationens transcript:

1 Strukturprocessen Repræsentantskabsmødet 10. maj 2014 Forbundsbestyrelsens forslag til en ny struktur, baseret på en ØST / VEST model, blev godkendt med 100 stemmer for og 4 stemmer (hverken for eller imod). Strukturen skal gennemføres med virkning fra 2016. Forbundsbestyrelsen nedsætter en styregruppe der bl.a. skal sikre, at detailarbejdet med den nye struktur, sker i samarbejde med de nuværende unioner.

2 Styregruppen Styregruppens sammensætning: Torben V. AndersenFormand for styregruppen Lars NielsenUnionsformand Lars JacobsenUnionsformand Torben BundgaardDIF Proceskonsulent Jan DondeAdministrativ procesleder

3 Faggrupper Sportslige aktiviteter Kommunikation Økonomi Lov & Jura Kommissorier for styregruppe og faggrupper

4 Overordnet struktur Den nuværende struktur med fire lokalunioner og et underliggende antal regioner og kredse, foreslås erstattet af et Region ØST udvalg med samme dækningsområde som de nuværende unioner, KBU og SBwU, og et Region VEST udvalg med samme dækningsområde som de nuværende unioner, JBU og FBwU.

5 Overordnet struktur For at sikre drift/support og udvikling af aktiviteter (turnering, stævner, mesterskaber m.m.), nedsætter Region ØST og Region VEST udvalgene, det nødvendige antal lokale aktivitetsteams til erstatning for de nuværende regioner i Vest og de nuværende kredse i Øst.

6 Overordnet struktur Unioner > Øst udvalg og Vest udvalg Regioner/kredse > aktivitetsteams

7 Manpower Region ØST udvalg formand, budgetansvarlig og aktivitetskoordinator. Herudover kan udvalget udpege det nødvendige antal ressourcer. Region VEST udvalg formand, budgetansvarlig og aktivitetskoordinator. Herudover kan udvalget udpege det nødvendige antal ressourcer. Aktivitetsteams bemandes som udgangspunkt med en repræsentant fra hver klub Valgproces Region ØST udvalgvælges af ØST-klubberne på udvalgsmøde om formiddagen forud for DBwF repræsentantskabsmøde Region VEST udvalg vælges af VEST-klubberne på udvalgsmøde om formiddagen forud for DBwF repræsentantskabsmøde Aktivitetsteams ØSTLokal valghandling (ansvar Øst udvalget) Aktivitetsteams VESTLokal valghandling (ansvar VEST udvalget)

8 Aktivitetskoordineringsudvalg Der etableres stående aktivitetskoordineringsudvalg i Øst og Vest med direkte valg på respektive årsmøder forud for DBwF repræsentantskabsmøde. Udover aktivitetskoordinatoren, kan der vælges/udpeges det nødvendige antal ressourcer.

9 Aktivitetsteams Klubberne skal være omdrejningspunktet for sammensætning og arbejdet i de enkelte aktivitetsteams. Alle klubber får tilbudt repræsentation i det lokale aktivitetsteam. Ansvaret for den endelige sammensætning påhviler henholdsvis Øst udvalget og Vest udvalget. Sammensætningen skal være foretaget hvert år senest 15. marts af hensyn til kommende sæsons aktiviteter. Opgaverne i aktivitetsteamet kan omfatte: turneringsdrift, dommerpåsætning, stævner, lokale mesterskaber, m.m.

10 Forbundsbestyrelsen Den nuværende forbundsbestyrelse foreslås udvidet fra fem til syv medlemmer, således formanden for Region ØST udvalget og formanden for Region VEST udvalget indtræder i forbundsbestyrelsen.

11 Økonomi FB anbefaler at det økonomiske flow forenkles. I den nye struktur opereres derfor kun med et samlet budget og et samlet regnskab for hele DBwF organisationen. Region ØST og Region VEST udvalgene vil således indgå som budgetenheder på lige fod med øvrige udvalg i organisationen.

12 Økonomi Alle licens og kontingentindtægter samt kampafgifter opkræves af DBwF og anvendes til finansiering af DBwF organisationens samlede budget. Alle aktiviteter (turnering, mesterskaber, stævner, kurser m.m.), udbydes af og betales til DBwF. Uanset hvorvidt nuværende licenspolitik og kampafgift setup opretholdes eller bliver genstand for ændring, anbefaler FB, at der skal tilstræbes harmonisering af prispolitik, uanset klubber/medlemmers geografiske tilhørsforhold. Prisharmoniseringen omfatter de områder, organisationen har indflydelse på. Markedskræfterne i bowlingcentrene, kan naturligvis ikke inddrages i harmoniseringen.

13 Landsudvalg *Landsaktivitetsudvalg m/ tre ben: DT / DM / Øvrige Øst og Vest aktiviteter *Ungdomsudvalg *Kommunikationsudvalg m/ to ben: Intern kommunikation inkl. web og sociale medier / Presse *Uddannelsesudvalg m/ fire ben: Trænere / Ledere / Dommere / HR for frivillige *Lovudvalg *Disciplinærudvalg *Ordensudvalg *Økonomiudvalg samt:Ad hoc arbejdsgrupper efter behov, f. eks. IT

14 Landsudvalgenes sammensætning Landsaktivitetsudvalget: Landskoordinator (leder af udvalget) DT-leder DM-leder Vest aktivitetskoordinator (senior og ungdom) Øst aktivitetskoordinator (senior og ungdom) Landskoordinatoren har ansvaret for den samlede landsaktivitetsplan, og skal endvidere sikre konsensus i turnerings og mesterskabsudbud under DM og DT niveau.

15 Landsudvalgenes sammensætning Økonomiudvalget: FB repræsentant (leder af udvalget) Øst budgetansvarlig Vest budgetansvarlig Administrationschef Udvalget skal sikre, at de store ”breddebudgetter” Øst og Vest hænger sammen og at ingen aktiviteter falder ned mellem to stole. Udvalget vil endvidere fungere som økonomisk rådgivningsorgan for FB

16 Øvrige landsudvalg FB har ikke umiddelbart taget stilling til sammensætning og valghandling i forhold til de øvrige landsudvalg. Det er dog holdningen, at der i videst mulig udstrækning skal foretages direkte valg på DBwF´s repræsentantskabsmøde. FB anser det for mest hensigtsmæssigt, at der i den øvrige udvalgssammensætning lægges vægt på kompetencer og interesse, frem for geografi.

17 Rollefordeling Rollefordeling/opgavesnit mellem administrationen og frivilligheden FB anbefaler at DBwF udfolder organisationens ledelse og drift med afsæt i tre felter: Politisk – fagligt – udførende FB har i forbindelse med landsudvalgene også drøftet placering af arbejdet med ”breddeaktiviteter”. Det er FBs opfattelse at ”breddeudvalg / bowling for alle”, i den nuværende form, ikke skal indgå i den politiske struktur. FB anbefaler som alternativ, at udvikling og drift af bredderelaterede aktiviteter placeres i udviklingsafdelingen under ledelse af udviklingschefen. Udviklingsafdelingen skal udfolde aktiviteterne i samarbejde med ressourcer i ØST / VEST udvalgene og aktivitetsteams og sikre fokus på lokale initiativer.

18 Ansvarsfordeling Ansvaret for licens og resultathåndtering (BowlingPortalen) foreslås placeret i administrationen med tilknytning af frivillige ressourcer. Ansvaret for talent og elitearbejdet placeres i den sportslige organisation under ledelse af sportschefen.

19 Implementering 09.05.2015Repræsentantskabet behandler forbundsbestyrelsens forslag. Lovgivning / Personvalg*09.05.2015 Sportslige aktiviteter2015/2016** – 2016/2017 Økonomi (Koncernregnskab)01.01.2016 *Dog undtaget valg der foretages på Øst/Vest årsmøder **Turnering under DT niveau udbydes og driftes af unionerne med sædvanlig deadline for tilmelding.

20 Unionerne og unionernes økonomi FB anbefaler at unionernes egenkapital ultimo 2015, i perioden 2016- 2020*, anvendes til bowlingfremmende aktiviteter, udvikling og initiativer med omdrejningspunkt i de klubber, der i henhold til den nuværende struktur er tilknyttet det pågældende unionsområde. *Dog således at X antal kroner pr. licenseret medlem overføres til DBwF som startkapital til ny struktur. Eventuel egenkapital ultimo 2020, overgår til DBwF øremærket breddeinitiativer.

21 Unionerne Forbundsbestyrelsens anbefaling: Unionerne udskrives af DBwF´s lovgivning, med deraf følgende konsekvenser for indtægtsgrundlag og aktiviteter pr. 1. januar 2016. For at sikre aktiviteternes gennemførelse i sæson 2015/2016 fortsætter de unionsvalgte ressourcer deres arbejde frem til sæsonslut 2015/2016. Unionerne afholder repræsentantskabsmøder i såvel 2015 som 2016. På repræsentantskabsmøderne i 2016 drages de nødvendige konsekvenser med afsæt i beslutningen på DBwF repræsentantskabsmøde den 9. maj 2015

22 Budget 2016 Med virkning pr. 1. januar 2016 arbejder organisationen med eet samlet budget og dermed eet regnskab for hele organisationen. Der vil i forbundets budget 2016 blive taget højde for den økonomi, der skal understøtte alle planlagte Øst/Vest aktiviteter. Unionernes økonomiansvarlige indgår i budgetarbejdet.

23 Lov & Jura Udover selve lovgivningen, indgår det i Lov & Jura faggruppens kommissorium at udvikle procesplan med tydelig beskrivelse af den nye strukturs konsekvenser for de nuværende politiske enheder på alle niveauer (kredse, regioner og unioner)

24 Fordi vi VIL bowling


Download ppt "Strukturprocessen Repræsentantskabsmødet 10. maj 2014 Forbundsbestyrelsens forslag til en ny struktur, baseret på en ØST / VEST model, blev godkendt med."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google