Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konkurrencereglernes betydning for Danske Fysioterapeuter og medlemmernes ageren.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konkurrencereglernes betydning for Danske Fysioterapeuter og medlemmernes ageren."— Præsentationens transcript:

1 Konkurrencereglernes betydning for Danske Fysioterapeuter og medlemmernes ageren

2 Program De væsentligste regler Eksempler på overtrædelse Fokusområder for fysioterapeutiske virksomheder

3 Hvem er jeg? Anne Bisgsaard Juridisk konsulent Danske Fysioterapeuter, i afdelingen Fag & Erhverv Uddannet Cand Merc Jur Tidligere erfaringer fra bl.a. arbejdsgiverforening Primære opgaver: Rådgivning af klinikejere Arbejdsgiverrådgivningen

4 De væsentligste regler 1 § 1. Loven har til formål at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence til gavn for virksomheder og forbrugere.

5 De væsentligste regler 2 § 2. Loven omfatter enhver form for erhvervsvirksomhed samt støtte ved hjælp af offentlige midler til erhvervsvirksomhed. Stk.2. Reglerne i kapitel 2 og 3 gælder ikke, hvis en konkurrencebegrænsning er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering.

6 De væsentligste regler 3 § 6. Det er forbudt for virksomheder mv. at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen.

7 De væsentligste regler 4 Eksempler på ulovlige aftaler: aftaler om priser og andre forretningsbetingelser aftaler om at dele markedet aftaler om begrænsning af eller kontrol med produktion og salg at anvende aftaler med ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen at stille som vilkår for indgåelse af en aftale, at medkontrahenten godkender tillægsydelser, som efter deres natur eller ifølge handelssædvane ikke har forbindelse med aftalens genstand at to eller flere virksomheder samordner deres konkurrencemæssige adfærd gennem oprettelsen af et joint venture at fastsætte bindende videresalgspriser eller på anden måde søge at få en eller flere handelspartnere til ikke at fravige vejledende salgspriser

8 De væsentligste regler 5 § 6 stk.3. Stk. 1 gælder også for vedtagelser inden for en sammenslutning af virksomheder og samordnet praksis mellem virksomheder.

9 De væsentligste regler 6 § 7. Forbuddet i § 6, stk. 1, gælder ikke for aftaler mellem virksomheder, vedtagelser inden for en sammenslutning af virksomheder og samordnet praksis mellem virksomheder, såfremt de deltagende virksomheder har 1) en samlet årlig omsætning på under 1 mia. kr. og en samlet markedsandel for den pågældende vare eller tjenesteydelse på under 10 pct., jf. dog stk. 2 - 4, eller 2) en samlet årlig omsætning på under 150 mio. kr., jf. dog stk. 2 - 4. Stk. 2. Undtagelserne i stk. 1 gælder ikke i tilfælde, hvor virksomheder eller en sammenslutning af virksomheder aftaler, samordner eller vedtager 1) priser, avancer m.v. for salget eller videresalget af varer eller tjenesteydelser, 2) begrænsninger af produktion eller salg, 3) opdeling af markeder eller kunder, eller 4) forudgående regulering af bud, fastsættelse af betingelser for åbning af bud, udskydelse af bud, forudgående anmeldelse af bud eller anden form for samarbejde inden tilbudsgivningen. Stk. 3. Forbuddet i § 6, stk. 1, gælder uanset stk. 1, for en aftale mellem virksomheder, en vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder og samordnet praksis mellem virksomheder, hvis denne aftale m.v. sammen med lignende aftaler m.v. begrænser konkurrencen.

10 De væsentligste regler 7 Konsekvenser ved overtrædelse Bøde til virksomhed i størrelsesordenen op til 4 -20 mio. kr. Der tages hensyn til virksomhedens størrelse og drift Bøde til personer i størrelsesordenen 50.000 – 200.000 kr. Påbud om ophør og orientering til de relevante parter

11 Eksempler på overtrædelser 1 Samarbejde om priser Fem køreskoler i Aalborg-området havde på en fælles hjemmeside, boulevarden35.dk, annonceret med den samme pris for kørekort til personbil. Dette blev sidestillet med at have aftalt prisen for kørekort til personbil. Hver af køreskoleejerne modtog en bøde på 25.000 kroner for at have overtrådt konkurrencereglerne.

12 Eksempel på overtrædeler 2 Bindende minimumspriser En møbelfabrikant havde i en periode på 5 år, forsøgt at få kunderne til at overholde bestemte minimuspriser. Fabrikanten havde anvendt breve, mails og standardkontrakter til forsøget. Derudover havde fabrikanten forsøgt at opretholde et forbud mod, at der blev annonceret med dens produkter i tilknytning til udsalg. Landsretten udmålte en bøde på DKK 400.000 til virksomheden og bøder på DKK 20.000 til hver af de to ledende medarbejdere.

13 Eksempler på overtrædelser 3 Bindende minimumspriser En smykkevirksomheden havde i en periode på ikke under to år ladet sine sælgere stille krav om, at kunder skulle overholde dennes vejledende salgspriser som mindstsalgspriser. Sagen blev lukket ved vedtagelse af bøde på DKK 1 million. Som formildende omstændighed fremhæves det, at virksomheden havde henvendt sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen straks efter, at denne var blevet opmærksom på overtrædelserne.

14 Eksempler på overtrædelser 4 Koordinering af gebyrer og vilkår De to største medicinalgrossister havde aftalt vilkår og priser på den service, som de yder til apoteker og leverandører. Det havde de gjort ved at udmelde et fælles regelsæt for returnering og kreditering. Konkurrencestyrelsen fandt, at der er tale om et marked med stram offentlig regulering, og at aftalen mellem de to grossister lagde et yderligere bånd på de få tilbageværende muligheder for at konkurrere. Derfor kan aftalen i sidste ende have betydet højere priser for forbrugerne.

15 Eksempler på overtrædelser 5 Fastsættelse og håndhævelse af mindstepriser i en franchise-kæde Konkurrencestyrelsen udtalte, at der er en væsentlig forskel på at være ejer af en virksomhed, der har egne butikker, og at være franchisegiver. Når man har valgt en franchisestruktur, må man som franchisegiver ikke bestemme, hvilke priser butikkerne skal tage,” Frisørkæden Stender havde overtrådt konkurrenceloven ved at forpligte indehavere af saloner i kæden til at overholde bestemte mindstepriser, og på den måde begrænse de selvstændige frisørers mulighed for at konkurrere på prisen.

16 Eksempel på overtrædelser 6 Koordinering af tilbud To virksomheder indenfor miljøområdet havde forud for afgivelsen af bud på to offentlige opgaver aftalt hvem, der skulle byde mhp. at fordele kontrakterne. Begge virksomheder blev idømt en bøde på DKK 500.000 hver, mens to ledende medarbejdere hver blev tildelt en bøde på DKK 25.000.

17 Eksempel på overtrædelser 7 Brancheforeninger En brancheforening havde i en periode på 3 år i sine vedtægter bestemt, at medlemmer ikke måtte annoncere med priser, der var lavere end de af brancheforeningen fastsatte mindstepriser. Retten fandt at denne bestemmelse stred imod konkurrenceloven, jf. konkurrence lovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3. Foreningen blev idømt bøde på DKK 400.000, Direktøren og bestyrelsesformanden for Danske Kroer og Hoteller blev hver idømt bøde på DKK 10.000.

18 Fokusområder LovligtUlovligt Priser Udveksling af historiske priser Anbefalinger / aftaler om priser, rabatter, prisforhøjelser samt udveksling af planlagte fremtidige priser Produktion og salg Udveksling om nye eller mere effektive produktionspriser Anbefalinger / aftaler, der er egnet til at begrænse produktionen, produktudvikling eller salg, samt udveksling af oplysninger, der er egnet til at afsløre den fremtidige produktion eller salg. Omkostninger Generel og neutral information om omkostninger og udvikling Anbefalinger / aftaler om at overvælte omkostninger på kunder, samt udveksling af oplysninger, der egent til at afsløre marginalomkostninger Forretningsbetingelser Generelle standardvilkår, der ikke påvirker konkurrenceparametre Standardvilkår, der påvirker prisfastsættelsen LovgivningNeutral udveksling om ny lovgivning Anbefalinger / aftaler i forlængelse af lovgivning, hvor lovgivningen giver valgfrihed om konkurrenceparametre Miljø og etikGenerel og neutral information om miljø og etik Anbefalinger / aftaler, der modvirker produktionsdifferentiering, innovation, teknisk udvikling Faglig videnNeutral udveksling og information om ny faglig viden Anbefalinger / aftaler, der er egnet til at hindre innovation og produktudvikling


Download ppt "Konkurrencereglernes betydning for Danske Fysioterapeuter og medlemmernes ageren."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google