Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fastlæggelse af referencetilstand for overfladevande

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fastlæggelse af referencetilstand for overfladevande"— Præsentationens transcript:

1 Fastlæggelse af referencetilstand for overfladevande
Vandrammedirektivet, miljømål og referencetilstand Vandrammedirektivets proces for interkalibrering Fremgangsmåder for fastlæggelse af referenceforhold Miljømål, dansk indmelding og forventede resultater ATV Jord og Grundvand 23. april 2008 Jens Brøgger Jensen

2 Miljømål Vandrammedirektivet og miljømålsloven
Fastlægger miljømålet om god tilstand for overfladevande God tilstand for overfladevand er: både ”god økologisk tilstand” og ”god kemisk tilstand” Vandrammedirektivet Definerer hvad der forstås ved økologisk tilstand med hovedvægt på biologiske kvalitetselementer VRD bilag V

3 Økologisk og kemisk tilstand
Økologisk tilstand Økologisk tilstand omfatter biologiske, fysiske og fysisk-kemiske forhold - incl. specifikke forurenende stoffer (miljøfarlige). Kemisk tilstand ”Kemisk tilstand” benyttes kun for vandrammedirektivets prioriterede stoffer og andre stoffer med Fællesskabskrav - til præsentation af om miljøkvalitetskrav er opfyldt

4 } Miljømål og referencetilstand
Økologisk tilstand inddelt i fem klasser } Menneskeskabte ændringer i de biologiske forhold viser sig ofte gradvist. Overgange mellem de økologiske tilstande er glidende med en naturlig variation Vandrammedirektivet opdeler økologisk tilstand i fem klasser Ingen eller kun ubetydelig afvigelse fra uberørte forhold Høj tilstand Referencetilstand Uberørte forhold Svag afvigelse fra uberørte forhold God tilstand Vandrammedirektivets miljømål er mindst god økologisk tilstand Mindre grad af afvigelser Større afvigelser med væsentlige ændringer i de biologiske samfund Alvorlige ændringer hvor store dele af biologiske samfund ikke er til stede Moderat tilstand Ringe tilstand Dårlig tilstand

5 ”god økologisk tilstand”
Definition af ”god økologisk tilstand” VRD Bilag V Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende type overfladevandområde udviser niveauer, der er svagt ændret som følge af menneskelig aktivitet, men afviger kun lidt fra, hvad der normalt gælder for denne type overfladevand under uberørte forhold.

6 Referencetilstand fastlægges ved ”høj økologisk tilstand”
uberørte forhold med værdier for biologiske kvalitets-elementer med ingen eller kun meget ubetydelige tegn på menneskeskabte ændringer i forhold til, hvad der normalt gælder for den pågældende type vandområde og med ingen eller kun meget ubetydelige menneske-skabte ændringer i de hydromorfologiske og fysisk-kemiske kvalitetselementer i forhold til, hvad der normalt gælder for den pågældende type vandområde

7 Klassificering af økologisk tilstand
Kvalitetselementer Klassificering af økologisk tilstand Biologiske kvalitetselementer Fytoplanktons sammensætning, tæthed og biomasse Anden akvatisk floras sammensætning og tæthed Bundfaunas sammensætning og tæthed Fiskefaunas sammensætning og tæthed (vandløb og søer) Biologiske forhold er afgørende Hydromorfologiske kvalitetselementer Eks.: dybdevariation, bundforhold (struktur og substrat), de dominerende strømmes retning, bølgeeksponering Fysisk-kemiske kvalitetselementer Eks.: sigtdybde, termiske forhold, iltforhold, salinitet, næringsstofforhold Fysiske og kemiske forhold er kun til støtte Tilstand for miljøfarlige stoffer indgår i den økologiske tilstand Specifikke forurenende stoffer Miljøkvalitetskrav for alle andre stoffer (excl. Prioriterede stoffer), som bliver udledt med betydning for vandområdet (Bekendtgørelse nr. 1669)

8 Interkalibrering - formål
Vandrammedirektivet stiller krav om, at medlemslandenes vurderingsmetoder for den økologiske kvalitet i vandområder er sammenlignelige og interkalibreres (Annex V, afsnit 1.4). Formålet er: Fælles forståelse af ”god økologisk status” for overfladevand. Sammenligning og harmonisering af de økologiske kvalitetsgrænser for høj/god og god/moderat.

9 Vandrammedirektivet, bilag V, 1.4.1
EU interkalibrering Vandrammedirektivet, bilag V, 1.4.1 Medlemsstaterne: opretter overvågningssystemer for biologiske kvalitets-elementer til vurdering og klassificering af økologisk tilstand fastlægger i fællesskab typer af vandområder som de har til fælles og udpeger lokaliteter til interkalibrering meddeler deres opfattelse af værdierne for grænselinierne mellem høj/god og mellem god/moderat tilstand Vurderer og sammenligner i fællesskab de nationale overvågningssystemer og indstiller ensartede grænselinier til EU Kommissionens offentliggørelse

10 EU interkalibrering EU Kommissionen
skal fremme informationsudvekslingen mellem medlems-staterne og udarbejder et register over interkalibrerings-lokaliteter skal sikre at grænselinierne (høj/god, god/moderat) er i overensstemmelse med VRDs definitioner og at der er sammenlignelighed mellem medlemsstaterne indbyrdes offentliggøre resultaterne af interkalibreringsarbejdet

11 Produkter i interkalibreringen
2004 CIS Guidance Document No. 6: Interkalibreringsnetværk og -proces Kommissionsbeslutning: Om interkalibreringsnetværk (lokaliteter/MS) CIS Guidance Document No. 14: Principper for interkalibreringen Indhold i interkalibreringsrapport Tidsplan og milestene 2005 CIS Guidance Document No.13: Klassifikation af tilstand Template for the development of a boundary setting protocol for the purposes of the intercalibration exercise Kommissionsbeslutning med resultater af interkalibrering Teknisk baggrundsrapport med teknisk-fagligt grundlag for interkalibreringsresultater Guidance Document om oversættelse af interkalibreringsresultater til nationale klassifikationssystemer og om fastsættelse af referencetilstand Udpegning af lokaliteter der repræsenterer ”Høj/god” h.hv. ”God/Moderat” tilstand

12 Protokol til interkalibrering
Boundary setting protocol for the purposes of the intercalibration exercise For hvert biologisk kvalitetselement skal: Fastlægges metric (parameter) og interkalibreringsmetode Referenceforhold defineres og beskrives Etableres sammenhæng mellem påvirkning og tilstand Værdier findes for kvalitetsgrænser høj/god og god/moderat Værdierne udtrykkes ved økologisk kvalitets ratio (EQR)

13 Respons kurver For hvert kvalitetselement etableres respons-kurver for metric(s) for sammenhæng mellem påvirkning og tilstand

14 Brud på respons kurver Identificere brud på responsekurve og vurder om brud svarer til klassegænser eller klassemidtpunkt Eksempel: Chlorophyll-a koncentration i søer

15 Respons kurver Parrede metrics vurderes Eksempel:
Nordsøen Kattegat Eksempel: Klassificering af tilstand for bundfauna i marine områder High - good boundary determined by reference criteria Good moderate In this example, the cross over equates to the moderate class centre Bad Descriptor of impact(s ) on relevant supporting elements

16 Respons kurver Liniær responsekurve

17 Fastlæggelse kan være baseret på:
Fastlæggelse af referenceforhold Fastlæggelse kan være baseret på: Referenceforhold fastsægges for hver vandområdetype: udpegning af referencelokaliteter, historiske, palæologiske og andre tilgængelige data, modelberegninger, prognoser eller tilbageskrivning eller ved en kombination af disse metoder. Hvor det ikke er muligt at bruge denne fremgangsmåde kan referenceforhold fastlægges ved ekspertskøn. For typespecifikke biologiske referenceforhold, der bygger på rumlige forhold, opretter medlemsstaterne et reference-net for hver type overfladevand. EU Kommissionen: Bør reflektere en tilstand - nuværende eller tidligere – der korresponderer til meget lave påvirkninger uden effekt fra større industrialisering, byudvikling og intensivering af landbrug

18 Referenceforhold for hver type overfladevandområde
Typespecifikke referenceforhold Referenceforhold for hver type overfladevandområde typespecifikke hydromorfologiske og fysisk-kemiske forhold svarer til værdierne for hydromorfologiske og fysisk-kemiske kvalitetselementer for den pågældende type vandområde ved høj økologisk tilstand typespecifikke biologiske referenceforhold svarende til værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende type overfladevandområde ved høj økologisk tilstand

19 Økologisk kvalitets-ratio
Referencetilstand 1,0 0,0 Høj tilstand God tilstand Moderat tilstand Ringe tilstand Dårlig tilstand Værdierne for tilstand og miljømål skal udtrykkes ved en økologisk kvalitets-ratio (EQR) EQR udtrykkes som en talværdi mellem nul og én, således at en høj økologisk tilstand repræsenteres af værdier tæt på én og en dårlig økologisk tilstand af værdier tæt på nul Observeret værdi for biologisk kvalitetselement Reference værdi for biologisk kvalitetselement EQR =

20 EU vejledninger i relation til refereceforhold
EU Guidance dokumenter EU vejledninger i relation til refereceforhold

21 Dansk indmelding af miljømål
Afsæt i miljømålene i de daværende amters regionplaner og i foreliggende data fra forskning og overvågning. Der er en vis variation i både regionplanmålene og i datamaterialet som følge af den naturlige variation i økosystemerne. Danmark har valgt at lade denne variation indgå i de foreslåede grænser, som derfor er angivet som intervaller.

22 Kommissionens beslutning om resultaterne af interkalibreringen
EU beslutning med miljømål Kommissionens beslutning om resultaterne af interkalibreringen Beslutning – med: EQR-værdier (økologisk kvalitetsratio mellem nul og én) for de enkelte kvalitetselementer Suppleret med absolutte værdier for H/G og G/M miljømål Nogle kvalitetselementer er kun repræsenteret ved enkelte parametre for andre kvalitetselementer mangler fastsættelse og interkalibrering af miljømålene. Teknisk rapport – med: Fastlagte referencetilstande Beskrivelse af bedømmelsesmetoder Guideline – om: Oversættelse til nationale vandområdetyper Interkalibrering af manglende parametre Fastlæggelse af referencetilstand for nationale vandområder

23 Status for EU - Interkalibrering
EU beslutning med miljømål Status for EU - Interkalibrering Det teknisk-faglige arbejde i er afsluttet Maj 2008 drøftes og stemmes der om EU Kommissionens forslag til beslutning i udvalget under vandrammedirektivet Inddragelse af Parlamentet 3 måneder fra afstemningen EU Kommissionen forventes at vedtage beslutningen i slutningen af 2008 Miljømål fastlægges i bekendtgørelse Pga. EU forsinkelse: Miljøcentrene anvender DK indmelding fra juni 2006 som foreløbige mål i vandplanlægningen

24 Videre arbejde i relation til referenceforhold
Det videre arbejde Videre arbejde i relation til referenceforhold Fastsættelse af referencetilstand og oversættelse af miljømål til nationale typer af overfladevande Opdatering af referenceforhold Forbedret videnskabeligt grundlag Bedre viden om påvirkninger i uberørt tilstand Strukturmæssige forandringer fra eksterne påvirkninger med effekt på biologiske forhold (tørke, oversvømmelse, klimaforandring) Etablering af vurderingsmetoder for manglende biologiske kvalitetselementer Rekonstruere overvågningsprogram så det får hovedvægt på vandrammedirektivets biologiske kvalitetselementer

25 Indflydelse på referencetilstand og grænser for miljømål
Klimaforandringer Indflydelse på referencetilstand og grænser for miljømål + Climate Change + Climate Change RC2 RC2 RC1 RC1 RC1 RC1 RC2 RC2 EQR 1 EQR 1 = EQR 2 = EQR 2 Response Response EQR 1 EQR 1 = EQR 2 = EQR 2 = EQR 2 G/M 1 G/M 1 G/M 2 G/M 2 Pressure Pressure + Climate Change G/M1 G/M1 = GM 2 = GM 2 Pressure + Climate Change

26 Konklusion Vandrammedirektivet definerer hvad der forstås ved referencetilstand EU vejledninger og medlemslandene har konkretiseret hvordan referencetilstand fastlægges Resultater af interkalibrering af miljømål skal oversættes til nationale vandområder Værdier for referencetilstand og miljømål skal fastlægges for udestående kvalitetselementer

27 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Fastlæggelse af referencetilstand for overfladevande"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google