Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 ▪ Casestudiet i praksis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 ▪ Casestudiet i praksis"— Præsentationens transcript:

1 1 ▪ www.regionmidtjylland.dk Casestudiet i praksis http://knudramian.pbwiki.com/CaseStudiet

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Indhold  Hvad er forskning?  Hvad er vidensbaseret praksis?  Hvad er casestudiet?  Fra tema til forskningsspørgsmål  Fra spørgsmål til data  Etiske overvejelser  Fra data til resultater  Fra resultater til konklusioner

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvad er FoU?  " Skabende arbejde på systematisk grundlag med henblik på at øge den videnskabelige og tekniske viden, herunder viden vedrørende mennesker, kultur og samfund - samt udnyttelse af den eksisterende viden til at anvise nye praktiske anvendelser” OECD's Frascati manual 1993.

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Videnskabelighed  Erkendelse  fremlæggelse af udsagn om virkeligheden,  Troværdighed  der argumenterer for en (eller flere) påstand(e) om et fagligt problem  med det formål at overbevise andre om at man har ret –  ud fra de spilleregler og normer for overbevisende argumentation  som paradigmet i fællesskabet anerkender som forpligtende. (Leif Becker Jensen, 2004 )

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Vidensbasering af praksis

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Valg af ambitionsniveau Extern evaluering/ Storskalforsøg Praksisforskning Kvalitetsudvikling Research Light

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvad er praksisbaseret forskning?  gennemføres af praktikere i arbejde  retter sig mod fænomener i deres hverdag  anvender anerkendte metoder  er ‘do-able’  kommunikeres til fagfolk Anvendelsen af forskningsbaserede principper, designs og databearbejdsningsteknikker i praksis for at svare på spørgsmål, som udspringer af praksis på en måde, der informerer praksis (Epstein og Blumenfield, 2001)‏

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Casestudiet kort Casestudier er videnskabelige undersøgelser af konkrete fænomener med det formål at opnå detaljeret viden om fænomenerne - det konkretes videnskab. (efter Bent Flyvbjerg 1991)‏

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Eksempler på casestudier  Når N = 1-10 Projekt- og policy- evalueringer ‘ Voksen-ADHD', Aalborg Byplanen, Reformer?  Komparative casestudier Udflytning fra botilbud - Skolens blinde øje  Teoritestning Ordblindhedens causalitet - Blekingegadebanden  Den enkelte behandling som eksperiment Singlecase-experimental design af kognitive terapier  Storskalaforsøg - videnskabende netværk Besøgsfamilieprojektet Brug ikke casestudiet, hvis forskningsspørgsmålet er : Hvor mange eller hvor meget? Hvis der ikke er et fænomen.

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Valg af forskningstrategi Casestudier Surveys Register-undersøgelser Eksperimenter

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Casestudiet og de andre

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Casestudiets stammer  Undersøgelse af det ene-stående  Tæt på etnografien (Stake)  Udforskning af hypoteser -Tæt på ’grounded theory’- bottom-up (Robson)  Afprøvning af hypoteser Tæt på eksperimentet top-down (Yin)‏

13 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk Casestudiet  Er en forskningsstrategi  til empirisk udforskning  af et udvalgt  aktuelt fænomen  i sin naturlige sammenhæng (med mange variable)‏  med forskellige datakilder  der anvendes i en argumenteret bevisførelse  case for case  til en teoretisk generalisering

14 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvad er de fælles om?  Spørgsmål: Hvad, hvordan, hvorfor?  Fænomener: studeres i deres ‘real life’-kontekst  Data: Kvalitative og kvantitative metoder anvendes efter behov  Analyser: Det handler om ‘opklaring’, Triangulering  Konklusioner: teoretisk/ analytisk generalisering

15 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk Generaliseringer i casestudiet

16 16 ▪ www.regionmidtjylland.dk Forsknings-processen Side 41-55

17 17 ▪ www.regionmidtjylland.dk Casestudiets matrix Vores svar på hypotesen Konklusioner Argumenter for valg af svar Datakilde: observationer Datakilde: interviewHypoteser/Delspørgsmå l Undersøgelsespørgsmål:

18 18 ▪ www.regionmidtjylland.dk Fra tema til data  Valg af tema  Valg af fokus og analyseenhed  Valg af spørgsmål  Valg af hypoteser

19 19 ▪ www.regionmidtjylland.dk Karruselturen Forskningsspørgsmål Analyseenhed Datakilder Hypoteser

20 20 ▪ www.regionmidtjylland.dk Valg af tema og fokusfænomen?  Valg af tema: Fastholdelse  Hvad ved vi?  Valg af fokus/fænomen: indsatser der fastholder, forløb fastholder, virksomheder fastholder, sindslidende fastholder.  Hvilken betydning har fokus? For hvem?  Hvilken position ser vi fra?  Hvad vil vi bidrage med?  Hvad skal det ende med? s. 49-55

21 21 ▪ www.regionmidtjylland.dk Valg af analyseenhed ”Analyseenheden er den mest præcise afgrænsning af det eller de fænomener, man vil undersøge”  Individer  Grupper/organisationer  Situationer  Processer  Beslutninger  Projekter

22 22 ▪ www.regionmidtjylland.dk Valg af spørgsmål  Beskrivende spørgsmål  Udforskende spørgsmål  Forklarende spørgsmål  Forandrende spørgsmål Kap 6. s.57-69

23 23 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udvikling af et forskningsspørgsmål  Hvorfor bliver misbrugere med børn (mmb) ikke henvist af sagsbehandlerne til familiebehandling?  Hvordan afvejer og beslutter sbh behandlingsmulighederne i forhold til mmb?  Hvilke vurderinger ligger ligger til grund for valget af behandling og hvilke overvej er der om fam.beh.?  Hvilke vurderinger og hvilke forhold har indflydelse på vurderingerne om bh og hvilke overvejelser er der gjort om familiebehandling i denne sammenhæng? Baunsgaard og Nielsen,2005

24 24 ▪ www.regionmidtjylland.dk Gode forskningspørgsmål?  Er der behov for, at der er særlige forhold, og i givet fald hvilke, til stede i virksomheden for at kunne fastholde personer med psykiske vanskeligheder.  Hvad skal personen selv kunne bidrage med for at kunne fastholde et job?  Er der behov for parallelindsatser, og i givet fald hvilke, for at jobforholdet kan fastholdes?

25 25 ▪ www.regionmidtjylland.dk Begreber og nøglebegreber  Hvilke særlige forhold i virksomheden kan fastholde personer med psykiske vanskeligheder i (et) job(bet).  Hvad skal personen selv kunne bidrage med for at fastholde et job?  Hvilke parallelindsatser kan bidrage til at et job kan fastholdes? I hvilken udstrækning er der behov for dem?

26 26 ▪ www.regionmidtjylland.dk Valg af hypoteser  De formodede svar på spørgsmålene med tilhørende definitioner af nøglebegreber.  Analyse af forforståelsen  Formulering af alternative svar: Andre årsager, begivenheder, forandringer i kontekst  Anvendelse af direkte teorier -programteori  Anvendelse af hjælpeteorier

27 27 ▪ www.regionmidtjylland.dk Alternative hypoteser  Er der andre nærliggende årsager?  Hvad kan der ske, som har indflydelse på fænomenet?  Er der andre forhold, der påvirker situationen?  Kan der ske noget i løbet af studiet?

28 Programteori:Bostøtte til senhjerneskadede (Socialpsykiatrien Djursland) ‏ Selvværd Forebyggelse af kaos-tilstande Stabilisere livsmønsteret ….. Langsigtede resultater Accept på trods af.. …… BrugerRo i agression ….. …… Særlige samar- bejdsformer Tryghed Hurtig problem- løsning brugerVækning Påmindelser ……….. Telefon- kontakt Genoprette hverdagen …… brugerOprydning i kaos ……… Akut kompen -serende hjælp Kort-sigtede resul-tater Mål-gruppeAktiviteterKomponent

29 29 ▪ www.regionmidtjylland.dk Valg af design Single Casestudie Komparative casestudier Serielle casestudier Holistiske Embedded

30 30 ▪ www.regionmidtjylland.dk Valg af cases  Single cases  Den enestående case  Den ‘kritiske’ case  Den opklarende case  Multicasestudier  Den typiske/extreme case  Maximum variation/ homogenitet  Teoretisk case/ stratificeret  Kædeudvælgelse

31 31 ▪ www.regionmidtjylland.dk Casestudiets etiske særheder  Interventionen  Involvering og medansvar  Magtforhold i undersøgelsen  Anonymiseringen  Anvendelse af enkeltundersøgelser

32 32 ▪ www.regionmidtjylland.dk Datakilde anvendelse i casestudiet  Den fleksible dataindsamling giver muligheder og begrænsninger  Datakilder  Observationer  Dokumenter  Registre  Informanter  Genstande

33 33 ▪ www.regionmidtjylland.dk Analysearbejdet

34 34 ▪ www.regionmidtjylland.dk Fra data til resultater - analysemodeller Indholdsanalyser ‘Explanation- building' ‘Pattern matchning’ Program-logic Tidsserie-analyser- Singlecase experimenter

35 Uddrag fra Programteori for bostøtte til anorexi (Århus kommune) ‏ Kroppen regulerer ikke følelser ”Anorexi-projektet” Århus 2005 Mindske risiko for tilbagefald Stabiliserer vægten ….. Langsig-tede resultater Krops-bevidst- hed …… BrugerMassage ….. …… Krop og Fysik Sygdomser- kendelse Håb …….. brugerUndervisning om spisefor- styrrelser ……….. Psyko-edu- cation Måltid ved hvert besøg …… brugerSamtaler om kost Træning i alm. Spisning ……… Mad og spisning Kort-sigtede resul-tater Mål-gruppeAktiviteterKomponent

36 36 ▪ www.regionmidtjylland.dk Kazi, 1998

37 37 ▪ www.regionmidtjylland.dk Fra resultater til konklusioner  Anvendes al evidens?  Involveres alle rivaler?  Inddrages det mest betydningsfulde  Inddrages eksisterende viden  Anvendes teoretisk generalisering

38 38 ▪ www.regionmidtjylland.dk Illustration af konklusioner  Anvendelse af bokse  Anvendelse af matrix  Anvendelse af figurer  Anvendelse af fortællinger

39 39 ▪ www.regionmidtjylland.dk

40 40 ▪ www.regionmidtjylland.dk Sandhedstabel

41 41 ▪ www.regionmidtjylland.dk Ramus, 2005

42 42 ▪ www.regionmidtjylland.dk Casestudiet og tværsnitsstudiet

43 43 ▪ www.regionmidtjylland.dk En pårørende

44 44 ▪ www.regionmidtjylland.dk Produktet  Resultatet  En dokumenteret vidensbase  Aftapninger  Begrundede svar på de tværgående forskningsspørgsmål til projektledelsen.  En artikel med oplæg til egen virksomhed på baggrund argumenter fra egen- evt. de andres fokuserede undersøgelse.  Oplæg på afsluttende konference med tilhørende artikel til feltet.  Evaluering af projektets metode

45 45 ▪ www.regionmidtjylland.dk Forskningsspørgsmålet  Tema  Forskningsspørgsmål  Underspørgsmål/hypoteser  Datakildespørgsmål  Underspørgsmål/ hypoteser  Datakildespørgsmål

46 46 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvad er der gang i? Academia Industria New Public Management TQM Meta-analyser Akkreditering -standarder -kvalitetssikring SIP NIP God Social praksis MTV Guidelines Referenceprogrammer EBP- modeller og manualer Program-fidelity Practice guides Forskningsudnyttelse Ressourceudnyttelse Den danske kvalitetsmodel Caseformuleringer - programteori Outcome- resultater Produktivitet Vidensbaseret praksis -metode Best practice

47 47 ▪ www.regionmidtjylland.dk Aktionsforskning..... en undersøgende, fremadskridende problemløsning styret af personer som samarbejder i teams eller som del af et fælleskab working with others in teams or as part of a "community of practice" for at forbedre deres måde at angribe og løse problemer. Wikipedia, 2008

48 Uddrag fra programteori fra Jobfors Fastholdelse Ekstra hånd ”Jobfors”Århus 2005 Mindske risiko for tilbagefald Fastholdelse Normalitet ……… Langsigtede resultater Afsmittende effekt på arb.miljø. …… SamspilSocialt eng. Tid til møder ….. …… Virksomhed Kontaktbar …….. Borger/Virks omhed Kontaktbarhed Koordinering ……….. Opfølgning Struktur på dagen Fokus på ressourcer BorgerArbejdsplads- kultur ……… Arbejde som værdi Kortsigtede resultater AktørerAktiviteterKomponent

49 49 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvad kan man bruge en programteori til?  Progamteori som tænkeværktøj  Programteori som en erfaringsbeholder  Programteori som dialogværktøj  Programteori i handleplansarbejde  Programteori til læring  Programteori til udvikling/afvikling


Download ppt "1 ▪ Casestudiet i praksis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google