Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økonometri 1: Afslutningsforelæsning1 Økonometri 1 Afslutningsforelæsning 13. december 2004.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økonometri 1: Afslutningsforelæsning1 Økonometri 1 Afslutningsforelæsning 13. december 2004."— Præsentationens transcript:

1 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning1 Økonometri 1 Afslutningsforelæsning 13. december 2004

2 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 2 Dagens program: Evalueringsskemaerne Afrunding af IV: Rygning og fødselsvægt. Afrunding og perspektivering af Økonometri 1.  Opfølgning af introduktionsforelæsningen. Wooldridge, kapitel 19: Carrying out an Empirical Project Oversigt over økonometriske metoder Information og spørgsmål vedr. eksamen

3 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 3 Målsætning for Økonometri 1 Værdsætte betydning af relevante og pålidelige data. Forstå en række af de problemstillinger, der knytter sig til passivt observerede data, der fremkommer som resultat af økonomiske agenters valg. Kunne implementere løsninger på disse problemstillinger indenfor en relativt simpel, men alligevel anvendelig ramme: Modeller for uafhængige data. Indse styrken af en empirisk analyse, hvor økonomisk teori, data og statistiske metoder går op i en højere enhed.

4 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 4 Data: Betydningen af pålidelige og relevante målinger Relevans:  Teorigrundlaget giver et sæt af ”ideelle” målinger Udeladte variabler: ”ability” (kap. 3, 9, 15) Proxy-variabler (kap. 9): IQ i stedet for ”ability”: Konsistens (?)  I praksis: Databeskrivelse og splejsning af datasæt fra forskellige kilder (u.s. 8) Pålidelighed:  Målefejl i forklarende variabler (kap. 9): Problem!  Betydningen af ekstreme observationer og ikke-tilfældige stikprøver (kap. 9).  I praksis: Beskriv de vigtigste karakteristika ved datasæt (u.s. 1, 6, 13).

5 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 5 Passiv observation contra aktiv eksperimentering To eksempler: Høstudbytte versus afkast af uddannelse Hovedproblem ved passivt observerede data: Endogenitet (korrelation mellem regressor og uobserverbare faktorer). I praksis har vi blandt andet set:  Målefejl: I samlet forbrug (u.s. 12) I initialindkomst (u.s. 13)  Underliggende forårsagende variabel: ”Ability” i forhold til løn og uddannelse ”Generelt helbred” i forhold til sammenhængen mellem fødselsvægt og rygning Løsninger: Udvide datagrundlaget:  Flere perioder: Paneldata (kap. 13-14): Kontrollerer for tidsinvariante uobserverbare faktorer, estimerer effekten af faktorer, der varierer over tid.  Kilder til exogen variation i regressorerne: Instrumentvariabler (kap. 15): Konsistent estimation af effekten af endogene forklarende variabler.

6 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 6 Passiv observation: Afkast af uddannelse

7 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 7 Eksperiment: Udbyttet af sojabønner

8 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 8 Implementere løsninger Grundredskab: Multipel lineær regressionsmodel  Teknik om OLS-estimatoren: Mekaniske egenskaber (kapitel 3, u.s. 3, 7) Statistiske egenskaber i en konkret specificeret statistisk model (MLR.1-4,5,6) (kapitel 3,4,5, u.s. 4, 5, 8)  Check af forudsætningerne: MLR.5 (Varianshomogenitet): Whites test, B-P test, grafiske check (kap. 8. u.s. 9 og 11). MLR.1 (Lineær model): Test af funktionel form, grafiske check (kap. 9). MLR.3 (Betinget middelværdi): Test af exogenitet (kap 15, u.s. 13).  Løsninger: WLS, FGLS ved heteroskedasticitet (Kap. 8, u.s. 9, 10) Paneldata estimation ved udeladte tids-invariante variabler (kap. 15, u.s. 11) IV ved problemer med endogenitet (Kap. 15, u.s. 12, 13) Vigtigste begrænsning: Lineær i parametrene

9 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 9 Status Styrken af den empiriske analyse:  Relevant teorigrundlag  Pålidelige data  Statistiske gyldighed af resultaterne: Konsistens! Efficiens Økonometri 1: Forståelse og de vigtigste redskaber indenfor en simpel modelramme: Modeller for uafhængige data og paneldata (med få perioder). Økonometri 2 og fag på kandidatstudiet: Afhængige data (tidsrækker, paneldata), andre metoder (MLE, GMM, ikke-parametrisk estimation)

10 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 10 Empirisk Projekt Kapitel 19 i Wooldridge behandler, hvordan man udfører et empirisk projekt Oversigt over elementerne i et empirisk projekt Gode råd til valg af emne for det empiriske projekt Gode råd til hvordan man udfører de økonometriske analyser Vejledning i hvordan man skriver en rapport over et empirisk projekt Relevant både i forhold til eksamen i økonometri 1 og til et BA-projekt/øvelsesoplæg/speciale.

11 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 11 Valg af emnet for det empiriske projekt og litteraturgennemgang Dette er relevant for et BA projekt (og ikke for eksamen) Hvordan vælger man sit emne? Det er vigtigt at kunne stille et specifikt spørgsmål og få afgrænset sit emne Emnet kan være indenfor alle grene af økonomi (så længe man kan skaffe data)  Makroøkonomi, Arbejdsmarkedsøkonomi, Sundhedsøkonomi, Udviklingsøkonomi, Mikroøkonomi,… For et BA-projekt bør man også sørge for, at det er let at få fat i de relevante data (ØI biblioteks hjemmeside, ”polit- data”) Et empirisk projekt bør indeholde en gennemgang af den mest relevante eksisterende litteratur Benyt fx Econ-lit eller Social Science Citations Index til at finde relevant litteratur. (Igen er dette mest relevant for BA- projekter)

12 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 12 Data Valg af et relevant datasæt  Sikre at relevante variable er med i data  Indsamlet på en pålidelig måde Beskrivelse af data  Manglende observationer  Ekstreme værdier  Fejl i data  Hvilken type variable (kvalitative/kvantitative) Deskriptiv analyse  Gennemsnit, varians  Min-Max (for at tjekke for fejlobservationer)  Graf af data Hvordan skal modellen estimeres?

13 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 13 Økonometrisk analyse Valg af økonometrisk metode  Fra dette kursus: OLS, WLS, FGLS, IV, paneldata metoder  Undersøg om forudsætningerne for at anvende metoden er opfyldt (f.eks.Gauss-Markov antagelserne) Ting, som man bør tjekke og overveje:  MLR 3 (de forklarende variable er eksogene) => IV  Funktionel form  Udeladte variable  Typen af variable (kvalitative variable kan ofte med fordel laves til dummy variable)  Målefejl i variablene  Homoskedasticitet  Sample selektion

14 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 14 Økonometrisk analyse En del af forudsætningerne kan undersøges ved hjælp af forskellige tests  Misspecifikationsanalyse  Test for homoskedasticitet  Følsomhedsanalyse (er estimationsresultaterne følsomme overfor et par ekstreme observationer)

15 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 15 Skrive en rapport/papir over en empirisk analyse En rapport/papir skal indeholde følgende elementer  Introduktion (motivering af projekt)  Teoretisk del (gennemgang af relevant økonomisk teori)  Den økonometriske model (gennemgang af den økonometriske metode)  Data (beskrivende afsnit om data)  Resultater (præsentation af resultater)  Konklusion

16 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 16 Præsentation af resultater I kap. 19 eksempler på hvordan man præsenterer sine empiriske resultater Beskriver den økonometriske model Deskriptiv tabel Estimationsresultater Tabel til sammenligning af estimations- resultater

17 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 17 Oversigt over økonometriske metoder i Økonometri 1(dækker ikke alt i pensum) Økono- metrisk metode OLS Robust std. fejl WLSFGLSIV (2SLS) Paneldata Metoder Model Karakte- teristik Lin.reg. model (kap. 2,3,4,5) Heteroskedasticitet (kap 8) Endogenitet (kap 15) Flere obs. Af samme individ (kap. 13-14) Hypo- tese prøv. t-test F-test LM-test Robust t- og Wald- og LM- test t-test F-test t-test F-test t-test F-test t-test F-test Specifika tionstest RESET test Breusch-Pagan White Grafisk test Endog. test Over. Ident. Test Efter transformation: Som ved OLS/FGLS

18 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 18 Hvad bliver det næste? Spørgetime: onsdag den 12. juni kl. 14.00. Se hjemmesiden for lokale. Eksamen: fredag den 14. januar kl. 14.00 på hjemmesiden. Opgaven vil ligge på fagets hjemmeside  Opgavetekst, bilag, data, programfiler (se prøveeksamen eller tidligere eksamener på hjemmesiden) 2 eksemplarer af den samlede rapport+bilag med SAS-output og SAS-program og en diskette/CD med SAS-programmer og data afleveres på fakultetskontoret Alt skal forsynes med eksamensnummer

19 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 19 Regler for eksamen: Den er individuel! Hele opgaven skal besvares individuelt (både opgaven og SAS-programmerne) Det betyder:  Man må ikke samarbejde med andre  Man må ikke få hjælp af andre  Man må ikke yde hjælp til andre Der er kun to undtagelser:  Man må få hjælp til generering af data af forelæserne  Man må få hjælp til at løse computertekniske problemer i IT-kælderen.


Download ppt "Økonometri 1: Afslutningsforelæsning1 Økonometri 1 Afslutningsforelæsning 13. december 2004."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google