Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg ved: Ole Jacobsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg ved: Ole Jacobsen"— Præsentationens transcript:

1 Oplæg ved: Ole Jacobsen
Huslejenævnets virke Oplæg ved: Ole Jacobsen 29. oktober 2014

2 Huslejenævnets virke Huslejenævnet er et administrativt tvistorgan, som afgør tvister mellem boliglejere og deres udlejere i privat boligbyggeri. Tvisterne afgøres ud fra lejeloven og i et vist omfang boligreguleringsloven Det er et lovkrav, at der skal være et huslejenævn i samtlige kommuner Huslejenævnet består af 3 personer: En jurist (formanden) som er udpeget af kommunen En repræsentant for udlejere, udpeget af Udlejerforeningen i Danmark En repræsentant for lejere, udpeget af Lejernes Landsorganisation (LLO)

3 Huslejenævnets kompetence
Huslejenævnet har kompetence til at behandle: Lejens størrelse, herunder også reguleringen af leje-, varme- og vandregnskaber Parternes pligt til renholdelse og fornyelse Istandsættelsespligt ved fraflytning Tilbagebetaling af depositum efter fraflytning Varsling af lejeforhøjelser som følge af forbedringer i lejemålet Rimeligheden af aftaler mellem udlejer beboerrepræsentationen om forbedringsarbejder Antennebidrag og betaling af adgang til elektronisk kommunikationstjeneste Størrelsen på depositum og forudbetalt leje Regnskaber til ind- og udvendig vedligeholdelse Lejerens/udlejerens råderet Urimelige vilkår for lejemål, herunder bla. leje af værelser samt opsigelsesvilkår Manglende overholdelse af husorden

4 Huslejenævnets kompetence (fortsat)
Huslejenævnet har ikke kompetence til at behandle: Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål (nævnet kan dog behandle denne type sager ift. værelseslejemål) Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til at fortsætte i lejemålet Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede Sager der falder udenfor nævnets område skal indbringes for Boligretten Dette gælder også, hvis nævnet vurderer, at der i en igangværende sag er behov for bevisførelse såsom vidneafhøringer, syn og skøn mv.

5 Huslejenævnets sagsbehandling
Den klagende part skal altid have søgt at løse konflikten ved at tage kontakt til den anden part inden anmodning om stillingtagen fra Huslejenævnet Herefter skal sager vedrørende almen udlejning altid først forelægges Huslejenævnet før Boligretten Formkrav til klage Skal være skriftlig Skal være vedlagt kopi af lejekontrakten Skal være vedlagt kopi af det eventuelle dokument fra lejer/udlejer som er genstand for sagen Betaling af sagsbehandlingsgebyr på kr. 140,00 (2014)

6 Huslejenævnets sagsbehandling (fortsat)
Sagens oplysning: Huslejenævnet kan ved sagsbehandlingen indhente fornødne oplysninger hos sagens parter, offentlige myndigheder og andre private - modsat Boligretten, hvor sagens parter er ansvarlige for sagens oplysning Nævnets indhentede oplysninger forelægges sagens parter til udtalelse (partshøring) Nævnet kan desuden foretage besigtigelse af det pågældende lejemål - i så fald bliver lejer og udlejer indkaldt til denne med mindst 1 uges varsel

7 Huslejenævnets sagsbehandling (fortsat)
Tidsrammen for sagsbehandling: Sagsbehandlingstiden varierer efter sagstype Efter boligreguleringsloven § 42 skal nævnet dog senest træffe afgørelse 4 uger efter nævnets modtagelse af svar på høringsskrivelser Overholdes fristen på de 4 uger ikke, kan sagen indbringes for Boligretten uden afventning af afgørelse fra nævnet Når sagen er tilstrækkeligt oplyst mødes nævnets medlemmer og træffer afgørelse som derefter meddeles skriftligt til sagens parter Denne afgørelse kan ankes til Boligretten senest 4 uger efter meddelelse om afgørelse

8 Hvordan undgår udlejer en tvist med lejer, der kan ende i Huslejenævnet?
Korrekt lejekontrakt: Vedlæg indflytningsrapport Vedlæg husorden Lejens størrelse: Forhåndsgodkendelse fra Huslejenævnet (bindende svar om lejeniveau) Vand- og varmeregnskab: dokumentation og frister Lejergulering (trappeleje) Fraflytning

9 Hvis tvisten ender i Huslejenævnet - hvad så?
Høringssvar og frister Sagen skal tages alvorligt! Dokumentation Alt skal fremlægges for Huslejenævnet Korte og præcise svar Indhent eventuelt sagkyndig bistand - før det er for sent!

10 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Oplæg ved: Ole Jacobsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google