Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Netværkskursus Vejledning i Danmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Netværkskursus Vejledning i Danmark"— Præsentationens transcript:

1 Netværkskursus Vejledning i Danmark
Peter Plant, DPU/AU Fredericia NOV 2014

2 Valg 1 Min far han er bager og han bager kager og boller til byen. Og jeg er hans bud når jeg bringer det ud er jeg rask som et lyn. Jeg skal selv være bager og det er jo trist, når jeg hel're vil være cirkusartist. 2 Min mor har et cirkus et gammeldags cirkus som ikke er stort. Det' derfor jeg træner - det' noget jeg skal - jeg bli'r slet ikke spurgt. Men hvad skal jeg med savsmuld og telt og musik, når jeg hel're vil stå i en bagerbutik.

3 Hvorfor vejledning? Om indførelse af den offentlige erhvervsvejledning
‘For nogle kan komme så vidt, at de vagabonderer fra beskæftigelse til beskæftigelse. For sådanne er fristen til at træde uden for lovens område større end for dem, som har fundet et sikkert fodfæste i samfundet’ Ungdomskommisionen, DK,1946

4 Grundlæggende principper (DK)
Ungdomskommissionen (1946) om vejledningens principper: "... (Vejlederen) maa aldrig lægge Pres paa den unge eller optræde paa en saadan Maade, at den unge føler sig bundet til hans Raad. Tværtimod maa Erhvervsvejlederen gaa den mere besværlige Vej at søge at klarlægge Situationen for den unge selv og hans Forældre, men overlade selve Valget til dem, som Sagen mest angaar, nemlig den unge selv og hans Forældre. En videregaaende Fremgangsmaade vil efter Kommissionens Opfattelse være uforsvarlig, ogsaa allerede af den Grund, at man ikke raader over Hjælpemidler til at stille en sikker Diagnose om den unges Evner og Karakter, eller en sikker Prognose for Udviklingen paa Arbejdsmarkedet." (Ungdomskommissionen, 1946, s. IX)

5 Poul Bahnsen: Psykoteknisk Institut

6 Psykoteknik med metronom & målepind

7 Lauvås/Handal

8 Mange opgaver udover individuel vejledning
Informing Advising Assessing Teaching Enabling Advocating Networking Feeding back Managing Innovation/Systems change Mentoring Sampling work experience or learning tasters Following up Scages, 1992

9 Ramme & sigte For at kunne
ramme smalt (marginaliserede unge; særlige vejledningsbehov; udvidede vejledningsbehov) må man sigte bredt - mod alle unge + All Age Guidance Watts (2004)

10 Række ud: opsøgende vejledning & SMS & twitter

11 Uformel OG formel vejledning fotoreportage fra www. vejlederforum
Uformel OG formel vejledning fotoreportage fra - et dansk professionelt vejledningstidsskrift

12 Meso: Samarbejde? En partnerskabs taksonomi
Informere: informerer andre parter om vejlednings-indsats, fx gennem pjecer/plakater/websider Samarbejde: arbejder sammen om specifikke/ tids-mæssigt afgrænsede projekter. Ændrer ikke på egne rutiner Samordne: koordinerer vejledningsindsatser for at skabe synergi, arbejder i forlængelse af hinanden ud fra en fælles forståelse for at undgå overlap og spild af ressourcer: gensidig organisatorisk læring Integrere: det ikke længere er muligt at skelne de enkelte vejledningsinstitutioners særlige bidrag: vejledning er et sammenhængende hele med fælles mål

13 Pligt eller ret Norge Stortingsmelding ”… og ingen sto igjen” (2006): ret til vejledning Island (2009) lov om ret for alle til vejledning af en kompetent vejleder - med en mastergrad i vejledning DK (1946; Ungdomskommission) vejledning er ikke ”et Redskab i Statsmagtens Haand, men tværtimod et hjælpende Instrument for den unge, saaledes at Muligheden for et frit Erhvervsvalg i højere Grad bliver virkeliggjort for Ungdommen” DK (2011): uddannelsespligt - vejledningspligt

14 Policy Massiv politisk interesse i vejledning
social inklusion OG international konkurrencedygtighed + økonomisk vækst Career guidance reviews: OECD (også Norge) World Bank EU / CEDEFOP / ETF

15 EU Livslang vejledning Resolution 2004
’Livslang vejledning bidrager til at opfylde Den Europæiske Unions mål om økonomisk udvikling, et effektivt arbejdsmarked og erhvervsmæssig og geografisk mobilitet ved at øge effektiviteten i uddannelse og erhvervsuddannelse, livslang læring og humankapital og arbejdskraftudvikling. Sådanne aktiviteter omfatter bl.a. oplysning og rådgivning, konsulentarbejde, kompetencevurdering, mentorordninger, advocacy samt undervisning i beslutningstagning og karriereplanlægning.’

16 For alle – og særligt nogle (EU, 2004)
’Alle europæiske borgere bør, hvor det er relevant og under hensyn til de lokale forhold, have adgang til vejledning på alle stadier af livet, idet opmærk-somheden især skal rettes mod enkeltpersoner og grupper, der er særligt udsatte. Vejledning skal spille en forebyggende rolle ved at tilskynde til, at den enkelte fuldfører sit skoleforløb, og bidrage til den enkeltes empowerment, med henblik på tilrettelæggelse af egen læring og karriere, og til, at personer, der har forladt skolesystemet i en ung alder, genoptager læringsaktiviteter…’

17 Begreber: frafald Drop out – eller push out?

18 Veiledning: et blødt styringsinstrument
Governmentality: ’Governing the Soul’ Nicolas Rose Michel Foucault Governance at a distance: to get citizens to govern themselves. So the state can do "less of the rowing and more of the steering”

19 Nasjonal enhet for karriereveiledning
styrke kvaliteten og profesjonaliteten øke kunnskapsgrunnlaget stimulere til utvikling av likeverdige tilbud fremme tilgang til karriereveiledning for unge og voksne i ulike livsfaser supplere de regionale partnerskapene med et nasjonalt og internasjonalt perspektiv bidra til styrket samarbeid og samordning om karriereveiledning mellom de ulike aktørene - en oppfølging av Stortingsmelding nr. 16 ( ) …og ingen stod igjen, Stortingsmelding nr. 44 ( ) Utdanningslinja og Stortingsproposisjon nr. 1 ( ), hvor det heter: «Det er eit mål å betre systemet for karriererettleiing og gjere det meir tilgjengeleg for fleire. Departementet legg til grunn at det er naudsynt med nasjonal koordinering av karriererettleiing.»

20 4 orienteringer (efter: Watts)
Samfunds-orientering Individ-orientering Forandring Samfunds-forandring Individ- udvikling Status quo Social kontrol Individ-tilpasning

21 Rationel vejledning ?


Download ppt "Netværkskursus Vejledning i Danmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google