Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Notatpligt, vejledningspligt & Partsrepræsentation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Notatpligt, vejledningspligt & Partsrepræsentation"— Præsentationens transcript:

1 Notatpligt, vejledningspligt & Partsrepræsentation

2 Notatpligt OFL § 6. I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, skal en myndighed, der mundtligt modtager oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, der er af betydning for sagens afgørelse, eller som på anden måde er bekendt med sådanne oplysninger, gøre notat om indholdet af oplysningerne. Det gælder dog ikke, såfremt oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter. Stk. 2. Justitsministeren kan for nærmere angivne områder af forvaltningsvirksomhed fastsætte regler om opbevaring m.v. af meddelelser, der udfærdiges eller modtages ved hjælp af elektronisk databehandling. Stk. 3. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om notatpligt for nærmere angivne grupper af sager om udøvelsen af anden forvaltningsvirksomhed end nævnt i stk. 1.

3 Notatpligt (fortsat) Sager Afgørelser Mundtlig, eller på anden måde
Faktiske omstændigheder af betydning Almindelig retsgrundsætning: Væsentlige ekspeditioner – fx også mundtlig information til borgeren om persondatalovens § 28 og § 29 God forvaltningsskik: Alle sager Bevissikring Praktiske hensyn

4 Vejledning FVL § 7. En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. Stk. 2. Modtager en forvaltningsmyndighed en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører dens sagsområde, videresendes henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed. OG Ulovbestemt retsgrundsætning

5 Vejleding (fortsat) Afgørelsessager Ingen formkrav til henvendelser
Tolkning, blinde og døve I fornødent omfang? Spørgsmål uden for sagsområdet Konsekvenser af fejl og mangler § 7, stk. 2: Videresendelse af skriftlige henvendelser Så vidt muligt? Virkning af fejl? Ulovbestemt retsgrundsætning: Al virksomhed

6 Partsrepræsentation FVL § 8. Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke, hvis partens interesse i at kunne lade sig repræsentere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov OG Almindelig retsgrundsætning om repræsentation

7 Partsrepræsentation (fortsat)
”På ethvert tidspunkt” Repræsentation: partsrepræsentanten overtager sagen Bistand: Parten stadig hovedperson HVEM kan bistå og repræsentere? Personlig medvirken? Kan afslås hvis modstående væsentlige offentlige eller private interesser personlig deltagelse fastsat ved lov Husk fuldmagt! Hvem skriver man til?


Download ppt "Notatpligt, vejledningspligt & Partsrepræsentation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google