Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DFF | Kultur og Kommunikation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DFF | Kultur og Kommunikation"— Præsentationens transcript:

1 DFF | Kultur og Kommunikation
Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation Faglige informationsmøder August/september 2014

2 Program Introduktion FKK’s område og virkemidler
DFF Præsentation Program Introduktion FKK’s område og virkemidler Behandling af ansøgninger Virkemidler: Forskningssamarbejder Virkemidler: Individuelle projekter Ansøgningsprocessen, tips og tricks

3 DFF Præsentation Introduktion

4 Det Frie Forskningsråds kerneopgaver
DFF Præsentation Det Frie Forskningsråds kerneopgaver Investerer årligt ca. 1,2 mia. kr. i forskerinitieret forskning Yder forskningsfaglig rådgivning inden for alle videnskabelige områder Rådgiver uddannelsesministeren, regeringen og folketinget Arbejder for den frie forskerinitierede forsknings vilkår i internationale forskningspolitiske organer

5 Det danske forskningrådssystem
DFF Præsentation Det danske forskningrådssystem Forskningsfaglig rådgivning Rådgivning om forskning og innovationspolitik Finansiering af forskning Finansiering af forskning og innovation 1,240 million kr. 400 million kr. 1,600 million Danmarks Forsknings- og innovationspolitiske Råd Det Frie Forskningsråd Danmarks Grundforskningsråd Danmarks Innovationsfond

6 Det Frie Forskningsråd Omtrentlig fordeling 2014
DFF Præsentation Det Frie Forskningsråd Omtrentlig fordeling 2014 Bestyrelsen Formandsgruppen Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation ( 165 mio. kr.) Samfund og Erhverv ( 126 mio. kr.) Natur og Univers ( 287 mio. kr.) Sundhed og Sygdom ( 333 mio. kr.) Det Frie Forskningsråd | Teknologi og produktion ( 330 mio. kr.) Sekretariatet

7 DFF Præsentation FKKs område

8 FKK’s formål og opgaver
DFF Præsentation FKK’s formål og opgaver Støtter forskning baseret på forskernes egne initiativer Vurderer ansøgninger og uddeler forskningsmidler Støtter internationale forskningsaktiviteter Yder forskningsfaglig og forskningspolitisk rådgivning Bidrager til den forskningspolitiske debat

9 FKK’s område Rådet dækker
DFF Præsentation FKK’s område Rådet dækker  Den grundlagsskabende forskning inden for alle grene af kultur, æstetik, sprog, historie- og erkendelsesfag Eller mere udførligt: kunsthistorie, arkitektur- og designforskning, medievidenskab, filmvidenskab, musikvidenskab, humanistisk IKT, litteraturvidenskab, teatervidenskab, filologi, sprogvidenskab, kommunikationsforskning, antropologi, etnologi, arkæologi, historie, filosofi, idé- og videnskabshistorie, teologi, religionsvidenskab, pædagogik, psykologi samt andre tilgrænsende humanistiske forskningsområder, eksempelvis biblioteksforskning, museologi og humanistiske aspekter af henholdsvis sportsvidenskab, folkesundhedsvidenskab, byplanlægning og fysisk planlægning.

10 Rådet ser det som sin særlige opgave
DFF Præsentation Rådet ser det som sin særlige opgave At støtte forskning, der i mindre grad kan støttes inden for insitutionernes egne rammer og af andre fonde At udvikle forskningsmiljøer på tværs af fag og institutioner At bidrage til internationalisering af dansk forskning

11 DFF Præsentation Virkemidler Forskningssamarbejde: Forskningsprojekt 2 Sapere Aude: DFF-Forskningsleder & DFF-Topforsker Forskningsnetværk, Konferencer, Tidsskrifter Individuelle projekter: Postdocstipendier MOBILEX-mobilitetsstipendier Sapere Aude: DFF-Forskertalent Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.)

12 Ansøgte og bevilgede projekter pr. virkemiddel
DFF Præsentation Ansøgte og bevilgede projekter pr. virkemiddel Ansøgninger 2013 Bevillinger 2013 Ansøgninger 2014 (Forår og efterår) Bevillinger 2014 (Forårsuddeling) FP2 83 14 106 13 Ph.d. 34 5 35 Efterår Postdoc 111 (én frist) 19 230 (to frister) 9 + Efterår MOBILEX 37 6 36 Netværk 17 3 39 4 Konferencer 16 Tidsskrifter 8 11 7 SA 1 7 indstillet SA 2 21 32 2 SA 3 1 YDUN Ikke udbudt 103

13 Ansøgt beløb, bevilget beløb og successrate 2013 uddelinger
DFF Præsentation Ansøgt beløb, bevilget beløb og successrate 2013 uddelinger Ansøgninger Ansøgt beløb (mio.kr.) Bevilget beløb (mio.kr.) Successrate % FP2 483 77 16 Ph.d. 79 11 14 Postdoc 200 34 17 MOBILEX 74 13 18 Netværk 15 3 20 Konferencer 1,3 0,93 78 Tidsskrifter 0,92 0,86 93 SA 1 3,30 2,96 90 SA 2 141 21 SA 3 54 12 22

14 Behandling af ansøgninger
DFF Præsentation Behandling af ansøgninger

15 Hvordan behandles en ansøgning
DFF Præsentation Hvordan behandles en ansøgning Administrativ gennemgang Ekstern bedømmelse (ved forskningsprojekt 2, Sapere Aude 2 (delvist) og Sapere Aude 3, manglende fagkundskab i rådet) Behandling i tre storfaggrupper Behandling i rådet (efterfulgt af tværrådslig behandling af Sapere Aude- og Ph.d.-ansøgninger) Bevillinger og afslag

16 Rådets behandling Rådet som helhed afgør en sag - ikke enkeltpersoner
DFF Præsentation Rådets behandling Rådet som helhed afgør en sag - ikke enkeltpersoner Ekstern bedømmelse supplerer rådets egen vurdering Den eksterne vurdering sendes til partshøring. Rådet inddrager partshøringssvar i behandlingen Rådene følger skærpede regler for inhabilitet

17 Behandling af tværrådslige ansøgninger (Matrixudvalget)
DFF Præsentation Behandling af tværrådslige ansøgninger (Matrixudvalget) Tværrådslige ansøgninger varetages i et samarbejde mellem de faglige råd og koordineres af DFF’s Matrixudvalg for tværrådslige ansøgninger. Matrixudvalget kan beslutte følgende ændringer i dine ønsker Skift af hovedråd Behandling i andre råd, fx hvis der kun er en beskeden relation til et eller flere af de råd, som du også har ønsket din ansøgning behandlet i. Hvis Matrixudvalget vurderer, at din ansøgning fagligt hører helt eller delvist hjemme i et andet råd end det eller de søgte, vil ansøgningen blive oversendt til behandling i det pågældende faglige råd. (Oversendelsen vil ske, med mindre du i sektionen ”flerrådslig behandling” i E-grant blanketten frabeder dig, at din ansøgning oversendes til andre faglige råd)

18 Bedømmelseskriterier
DFF Præsentation Bedømmelseskriterier Opfyldelse af virkemidlets formål Ansøgere og deltageres videnskabelige kvalifikationer Gennemførlighed Publicering og formidling af resultater Andet Gavner aktiviteterne dansk forskning? Omfatter projektet/aktiviteten forskeruddannelse i relevant omfang? Bidrager projektet/aktiviteten til at forbedre forskermobiliteten nationalt/internationalt og - hvis det er relevant – mellem forskningsinstitutioner/erhvervsliv?

19 Hvordan kommunikeres beslutninger
DFF Præsentation Hvordan kommunikeres beslutninger Oversigt over de ansøgere, der har opnået bevilling offentliggøres på nettet ca. en uge efter rådets afgørelse Bevillings- og afslagsbreve udsendes på . Afslagsbreve vil indeholde en kort og dækkende begrundelse

20 Virkemidler og ansøgningstidspunkter
DFF Præsentation Virkemidler og ansøgningstidspunkter Søges efterår (29. oktober 2014) Forskningsprojekt 2 Sapere Aude: DFF-Forskningsleder & DFF-Topforsker Postdocstipendier Forskningsnetværk, Konferencer, Tidsskrifter Søges forår (29. april 2015) Konferencer MOBILEX-mobilitetsstipendier Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.)

21 Virkemidler: Forskningssamarbejder
DFF Præsentation

22 DFF Præsentation Forskningsprojekt 2 Koordineret forskningsprojekt gerne på tværs af fag og institutioner 1,8 – 4,5 mio. kr. (eksl. Overhead), år Ansøger er projektets leder, skal have gennemført et postdoc- eller adjunktforløb (eller tilsvarende) Ph.d – og postdocstipendiater skal så vidt muligt være navngivne Skal skrives på engelsk

23 Forskningsprojekt 2 Rådet lægger vægt på:
DFF Præsentation Forskningsprojekt 2 Rådet lægger vægt på: Sammenhæng og synergi mellem delprojekter At alle delprojekter er beskrevet At relevante forskere og forskningsmiljøer er inddraget Inddragelse af yngre forskere og forskeruddannelse Internationalisering og Internationale kontakter Klar ledelses- og organisationskultur Formidlingsplan

24 DFF Præsentation Netværk Opbygning og konsolidering af forskningsområder, der geografisk og institutionelt er spredte, og hvor udbygning af internationale relationer vil være af stor værdi Netværk der senere kan resultere i større projekter Kun nye netværk støttes Ansøgergruppen skal som minimum bestå af to forskere på lektor-/seniorforskerniveau, én udpeget leder Maks kr. og højst 2 år Ansøgningen skal redegøre for forsknings- og forskeruddannelsesaktiviteter og betydning samt fremtidige udvikling

25 Konferencer Konferencer afholdt i Danmark
DFF Præsentation Konferencer Konferencer afholdt i Danmark Konferencer der bidrager til forskningens internationalisering foretrækkes Konferencen skal annonceres åbent og have call for papers, der kvalitetsbedømmes Indsendte indlæg skal udgøre mindst halvdelen af konferencens samlede antal oplæg Rådet dækker ikke honorarer til oplægsholdere eller udgifter til VIP-løn Maks kr. ekskl. Overhead Ansøger skal være ph.d. (niveau)

26 DFF Præsentation Tidsskrifter Trykte og elektroniske tidsskrifter af høj videnskabelig værdi, der tilstræber international udbredelse (dog visse hensyn) og med en rimelig udbredelse I redaktionen skal indgå aktive forskere fra mindst to videnskabelige institutioner i Danmark Artiklerne skal have resumé på internationalt anvendeligt sprog Skal benytte fagfællebedømmere uden for redaktionen Skal være gratis og frit tilgængelige på internettet Varierende beløbsrammer og øvrige krav til ansøgning

27 Virkemidler: Individuelle projekter
DFF Præsentation

28 Individuelle postdocstipendier Kan søges forår og efterår!
DFF Præsentation Individuelle postdocstipendier Kan søges forår og efterår! Selvstændige forskningsprojekter som udvikler og fastholder forskerkompetence og fremmer mobilitet internationalt og nationalt Fortrinsvis til forskere i begyndelsen af deres forskerkarriere (forventning om at ph.d. alder ikke overstiger 4 år) Fortrinsvis til ansøgere, hvis ph.d. er bedømt 1 – 3 år, dog normalt maks. 2 år Sammenlagt max. 3 års individuelt postdocstipendium Vigtigt at redegøre for projektets relation til ph.d. projektet FKK lægger vægt på, at der indgår internationalisering

29 MOBILEX - Mobilitetsstipendier
DFF Præsentation MOBILEX - Mobilitetsstipendier Skal øge mobiliteten i danske forskningsmiljøer Intet krav om ansøgers statsborgerskab Ansøger skal have opnået ph.d.-graden eller have tilsvarende kvalifikationer gennem minimum 4 års forskererfaring. Ansøger skal være i begyndelsen af sin forskerkarriere Mobilitetskrav: Maks. 12 måneders ophold i det land hvor projektet skal udføres indenfor de seneste 3 år.

30 Forskeruddannelse uden for universiteterne
DFF Præsentation Forskeruddannelse uden for universiteterne Kun for institutioner med hjemmel til at drive tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (kontakt sekretariatet hvis du er i tvivl) Hver institution kan maksimalt give 3 tilsagn om værtskab Ansøger skal have opnået kandidatgraden Optagelse på ph.d.-skole er en betingelse for bevilling

31 Sapere Aude karriereprogram
DFF Præsentation Sapere Aude karriereprogram Skal udvikle de dygtigste forskeres evner Skal skabe karriereveje Skal være springbræt for eliten Er ens på tværs af de faglige råd Har tre trin DFF-Topforsker DFF-Forskningsleder DFF-Forskertalent

32 Sapere Aude karriereprogram
DFF Præsentation Sapere Aude karriereprogram DFF-Forskertalent Postdoc niveau (forventning om ph.d. alder ikke overstiger 4 år) Postdocbevilling plus op til 0.5 mio. DKK (inkl. OH). Kan søges to gange årlig DFF-Forskningsleder Yngre forskere med en ph.d. alder, der ikke overstiger 8 år. Varighed af op til 4 år og maks. 4.9 mio. kr. (eks. OH) DFF forventer, at et Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-forløb ruster bevillingshaver til at søge et ERC Starting Grant/Consolidator Grant/Advanced Grant eller tilsvarende internationale programmer. DFF Advanced Grant Professor niveau Forskere med ph.d. alder, der ikke overstiger 20 år Varighed op til 5 år og maks. 8.3 mio. Kr. (eks. OH)

33 Trin 1: DFF-Forskertalent
DFF Præsentation Trin 1: DFF-Forskertalent Henvender sig til excellente forskere på postdoc- eller adjunktniveau, der har opnået en ph.d.-grad eller tilsvarende inden for de seneste 4 år. For at komme i betragtning til Sapere Aude: DFF-Forskertalent skal du have søgt og fået tildelt et Individuelt postdocstipendium. På baggrund af dette kan rådet vælge at indstille din ansøgning til konkurrencen om Sapere Aude: DFF-Forskertalent. Op til kr. ekskl. overhead til internationalisering, forskningsudstyr, udvidelse af projektet mv.

34 Trin 2: DFF-Forskningsleder
DFF Præsentation Trin 2: DFF-Forskningsleder Henvender sig til meget talentfulde forskere, typisk på lektorniveau, der på tidspunktet for udløbet af ansøgningsfristen inden for de seneste 8 år har opnået ph.d.-graden eller tilsvarende og efter et postdocstipendium eller adjunktur har demonstreret evne til original forskning på højt internationalt niveau. Forskeren får mulighed for at udføre og lede et forskningsprojekt over en periode på op til 4 år. Op til 4,9 mio. kr. ekskl. overhead.

35 DFF Præsentation Trin 3:DFF-Topforsker Sapere Aude: DFF-Topforsker henvender sig til excellente forskere, der på tidspunktet for udløbet af ansøgningsfristen inden for de seneste 20 år har opnået ph.d.-graden eller har tilsvarende kvalifikationer, og man skal være kvalificeret på professorniveau for at kunne søge støtte. Forskeren får mulighed for at forfølge nytænkende og ambitiøse mål ved at udføre og lede et forskningsprojekt over en periode på 5 år. Op til 8,3 mio. kr. ekskl. overhead

36 Tips og tricks DFF Præsentation

37 DFF Præsentation Gode råd generelt Læs opslaget og vejledningen grundigt – inklusiv den almene del i afsnittet ”Hvordan og hvornår søger man?” Skriv virkemiddelspecifikt Skriv til hele rådet Understreg hvad der er ny forskning Konkretisér Brug lokale forskerstøtte enheder Se tidligere bevillingers projektbeskrivelser Brug kollegerne

38 Den gode ansøgning dokumenterer
DFF Præsentation Den gode ansøgning dokumenterer En klart formuleret, original idé, der er nyskabende og relevant En velbeskrevet metode og plan for arbejdet Viden om international state-of-the-art At nødvendige ressourcer er til stede At projektorganiseringen er på plads At nødvendige, faglige kompetencer er tilstede At det ansøgte budget er realistisk ift. de foreslåede aktiviteter

39 Typiske fejl, mangler og svagheder
DFF Præsentation Typiske fejl, mangler og svagheder Ansøgning indsendt for sent Forglemmelser i form af manglende bilag Budget ikke udregnet korrekt Omfangskrav til bilag ikke overholdt Omfangskrav til projektbeskrivelse ikke overholdt Projektbeskrivelse ikke fokuseret og/eller præcis eller for indforstået Ansøger har ikke overblik over state-of-the art Værtsmiljøet ikke kompetent nok Faglig kompetence til dele af projektet mangler

40 Flere gode råd Igen: Læs opslaget grundigt inklusiv vejledninger
DFF Præsentation Flere gode råd Igen: Læs opslaget grundigt inklusiv vejledninger Vær opmærksom på de formelle krav, der gælder for, at en ansøgning bliver realitetsbehandlet (afsnit 3.2) Registrer i E-grant systemet tidligt Start arbejdet på din ansøgning og indsend ansøgningen i god tid Gennemlæs din ansøgning grundigt inden indsendelse Gennemlæs bilag grundigt

41 Budget Brug det obligatoriske DFF-budget skema
DFF Præsentation Budget Brug det obligatoriske DFF-budget skema Udarbejd et realistisk budget Argumenter (eksplicit eller implicit) for udgifter Kontakt den administrerende institution vedrørende lønberegninger eller vedlæg en kopi af lønseddel Use the mandatory DFF budget template Make a realistic budget (greed does not pay off) Make sure you argue (implicit at least) for the expences Contact the administrating institution for salary calculations or enclose a copy of your salary statement

42 Praktisk og administrativt
DFF Præsentation Praktisk og administrativt Hjælp under ansøgningsarbejdet Det Frie Forskningsråds sekretariat kan hjælpe i praktiske og administrative spørgsmål. Se kontaktoplysninger i opslaget. Vi hjælper ikke med din projektbeskrivelse eller andre faglige spørgsmål – så få hjælp af andre til den del af ansøgningsarbejdet Den tekniske helpdesk på eller telefon:

43 Og til sidst… Når ansøgningen er indsendt
DFF Præsentation Og til sidst… Når ansøgningen er indsendt Efter at have udfyldt din ansøgning og vedhæftet dine bilag kan du få tilsendt en samlet ansøgningspdf. Pdf’en svarer til den, der vil indgå i Det Frie Forskningsråds behandling af din ansøgning. Hvis du finder fejl i din ansøgning efter du har indsendt den, men før ansøgningsfristens udløb, kan du rette disse fejl ved at logge dig på E-grant, udføre rettelserne og genindsende ansøgningen.

44 Spørgsmål og kommentarer..
DFF Præsentation Spørgsmål og kommentarer.. - og tak for opmærksomheden


Download ppt "DFF | Kultur og Kommunikation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google