Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Afprøvning af nye arbejdsgange med Telemedicinske konsultationer og fælles dokumentationssystem i behandling af venøse- og blandingssår”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Afprøvning af nye arbejdsgange med Telemedicinske konsultationer og fælles dokumentationssystem i behandling af venøse- og blandingssår”"— Præsentationens transcript:

1 ”Afprøvning af nye arbejdsgange med Telemedicinske konsultationer og fælles dokumentationssystem i behandling af venøse- og blandingssår”

2 Støttet af ”ABT-fonden” med 10 mill kr. (9 mill til Odense, 1 mill til Aarhus)

3 Store arbejdskraftbesparelser

4  Muligheden for at frigive tid hos medarbejderne gennem hurtigere sårheling  Øget kvalitet i sårbehandlingen  Hurtig indsats af behandling og ændring af behandling  Ensartethed  Forbedre medarbejdernes kompetencer og arbejdsglæde  Fælles referenceramme med sårcenteret  Hurtigere og nemmere kontakt med eksperter på sygehus  Hurtigere og nemmere kontakt med sygeplejerskerne i primær  Opretholde serviceniveauet over for borgerne.  Samme kvalitet i sårbehandlingen  Undgå ubehag ved transport og ventetider på samme

5  Projektorganisation  Styregruppe  Kvalitetssikringsgruppe  Arbejdsgruppe  Samarbejdsaftale med Projekt 287 fra MedCom  Projektleder ERFA  Teknikgruppen  Projektdeltagerne  Sårsygeplejerskerne i kommunen og Sårcenteret Ny teknologi – Billeder – PDA - Sårjournalen Nye arbejdsgange Registrering og evaluering  Borgerne (10 patienter i hver gruppe) Randomisering og måle på ”alt” Information og inddragelse

6 PLATFORMEN: Dansk Telemedicin Internetbaseret sårjournal, billeder optages med mobiltelefon/PDA, sendes trådløst til journalen Platform som vi kender fra: Billeddatabasen Telemedicin Aarhus – Viborg ”Sår i Syd”

7 Patient nummer (TELEMEDICIN)12345678910 KønKøn mand kvindemandKvinde Mand Diagnose ven ø st Ven ø stven ø stblanding ven ø st blandingven ø st Behandlingsantal prim æ r -total2121032103633281844 Behandlingsantal s å rcenteret - total1232223723 Tidsforbrug total behandling i prim æ r (min)8019037591529364099010802140 Tidsforbrug total behandling i s å rcenteretprim æ r (min)50145275125115120275815180 Kommunikationtid med s å rcenteret total (min)02313401510752360 Kommunikationstid med Prim æ r total (min)010405 207010 15 Dokumentationstid total prim æ r (min)209075701056404155280 Dokumentationstid total s å rcenteret (min)05055355035 927555 Tid p å Telemedicin i prim æ r - total (min)50231612934100907380 Tid p å Telemedicin S å rcenteret - total (min)7042923555901051402015 Total tidsforbrug Prim æ r (min)1503054791145447840157012282580 Total tidsforbrug s å rcenteret (min)210247462185260265485815285275 S å rhelings %97,736066,6793,75-173,3394,74-7,6267,4585,7199,02 S å rhelingsrate-17,54-4,12-5,07-7,467,86-7,2110,71-4,47-6,06-7,3

8 Patient nummer (KONTROL)12345678910 KønKønMKMKKKKMMK Diagnose vene Behandlingsantal prim æ r -total4843101139271210376 Behandlingsantal s å rcenteret - total1543,00 6,003,005,003,00 Tidsforbrug total behandling i prim æ r (min)18352248315430590171205120 Tidsforbrug total behandling i s å rcenteretprim æ r (min)1340285155190145408159285205147 Kommunikationtid med s å rcenteret total (min)10 200104500 Kommunikationstid med Prim æ r total (min)6020 305010150 Dokumentationstid total prim æ r (min)601107065304510030 Dokumentationstid total s å rcenteret (min)248957590 1479014510087 Total tidsforbrug Prim æ r (min)19052368405495630216305150 Total tidsforbrug s å rcenteret (min)1748400250320265605259445305234 S å rhelings %40,158,62,766,0993,33-172,4190-4894,4497,67 S å rhelingsrate-61,04-97,9796,3-4,13-7,1811,95-6,433,46-7,78-7,05

9 Vi har opnået en del erfaring med arbejdsgangen, som kan anvendes ved implementering af Telemedicinsk sårbehandling af alle slags sår.  Kvalitative data  Øget kvalitet i samarbejdet  Fælles referenceramme  Forbedret arbejdsgange  Nemmere at få ”kontakt” med hinanden  Hurtigere indsats  Borgerne er tilfredse med Telemedicinsk sårbehandling og borgernes livskvalitet bibeholdes  Kvantitative data – kun tendenser  Forbedret heling % på 67 %  Mindre tidsforbrug i Sårcenteret total på 27,8 %  Lidt mindre antal skiftninger i primær, forskel på 7,9 %.  Øget tidsforbrug for sårsygeplejerskerne ved Telemedicinske konsultationer på 18,5 %.  Kun 3 ptt. har en helingstid <12 uger og 1 i kontrolgruppen

10 FordeleOpmærksomhedspunkterAnbefalinger Forbedret kommunikation, både internt og tværsektorielt. Hensigtsmæssig arbejdsdeling: Opgaver fordeles efter LEON (Laveste Effektive Omkostningsniveau)-princippet, mao. effektiv brug af ekspertressourcer. Øget fagligt fokus på sårbehandlingen og behandlingsforløbet. Manglende koordinering og ensartethed i organiseringen omkring telemedicin. Manglende ensartethed i henvisningsprocedurer for sårpatienter. Procedurerne beror ofte på faglige vaner. Hvis det telemedicinske forløb afhænger af nogle få sårsygeplejersker, bliver det et skrøbeligt system. Behov for intern fleksibilitet ift. arbejdet i Sårjournalen. Kollegaer skal kunne overtage opgaver ved fx sygdom og fridage. Implementeringen af telemedicin kræver væsentlig organisatorisk forandring (herunder en ændring i de faglige roller) og vil derfor tage tid. Særligt da forandringen sker i stærkt traditionsbundne organisationskulturer. Vigtigt med klare samarbejdsaftaler, herunder henvisningsprocedurer – både tværsektorielt og internt. Gennemgang af arbejdsgange ud fra de manualer og anbefalinger der er udarbejdet ifm. med de to projekter. Faste aftaler omkring organiseringen af sårsygeplejerskerne i kommunen. Organisering af lokale arbejdsdelinger fx gruppekoder til Sårjournalen og fælles gruppetelefon til telemedicin ved lokalcentrene. Ift. videre udbredelse er der behov for proaktivt at inkludere de praktiserende læger, fx ved møder hvor Sårjournalen præsenteres. Ved implementering af telemedicin er det vigtigt at sikre ejerskab på alle organisatoriske niveauer.

11 Den teknologiske løsning FordeleOpmærksomhedspunkterAnbefalinger Moden teknologisk løsning. Nødvendige justeringer er nemme at lave undervejs. Sårjournalen opleves som en fælles referenceramme, der gør det muligt for de involverede faggrupper at tale samme sprog. Synlighed i sårbehandlings- forløbene. Løsningen og dens metoder er simple og derfor forholdsvis nemme at implementere i et allerede velfungerende arbejdsmiljø. Manglende overførsel af data fra et system til et andet. Løsningen kræver god undervisning og oplæring herunder mulighed for ’hands on’-afprøvning. Vanskelige arbejdsomstændigheder i borgernes hjem gør det svært at tage godt billede. Fra et klinisk perspektiv har der været utilfredshed med billedkvaliteten ift. diagnosticering. Udviklingen af kamerateknologien i mobiltelefoner/PDA’er går dog stærkt og den forbedres løbende. Der er allerede integration ml. Sårjournalen og de fleste af de involverede systemer, men der er stadig nogle systemer som oplever snitfladeproblemer. Der har været meget stor varians mellem funktionaliteten og brugervenlighed af forskellige mobiltelefon/PDA- typer. Opmåling af sårene i Sårjournalen automatiseres. Integration af systemer så der undgås dobbeltdokumentation. Evt. lokale dokumentationsaftaler så der undgås dobbeltdokumentation. Dansk Telemedicin skal udvikle god løsning til alle styresystemer inkl. Windows Mobile-telefoner. Anvendelse af de manualer og anbefalinger der er udarbejdet ifm. med de to projekter.

12 FordeleOpmærksomhedspunkterAnbefalinger Det er kompetenceudviklende at have tæt kontakt til lægelig ekspertise. Behandling kan hurtigt ordineres og ændres. Der er nemt adgang til gode råd i tvivlssituationer. Sårsygeplejerskerne på sygehuset kan varetage en stor del af den telemedicinske behandling, så det kun er nødvendigt at inddrage lægelig ekspertise i vanskelige situationer. Alle faggrupper har glæde af den gode dialog. I mange tilfælde kan telemedicinske konsultationer foregå mellem sygeplejersker, men hvis de kommunale sårsygeplejersker henvender sig til sygehuset (enten via Sårjournalen el. telefonisk) med det formål at konsultere med et højere kompetenceniveau, er det vigtigt at dette imødekommes. Kompetenceudvikling af sårsygeplejersker i at tage gode sårbilleder.

13 FordeleOpmærksomhedspunkterAnbefalinger Færre ambulante besøg. Mindre vente- og transporttid. Borgeren kan følge eget forløb og dermed føle mere medansvarlighed for udviklingen af sårhelingen. Borgeren oplever øget fokus på kvaliteten i behandlingen. Hurtigere behandling og ændring af behandling undervejs. Grundig information til borger om muligheden for at få gæstekode til Sårjournalen og følge eget forløb. Gennemgang af informationsmateriale med borgeren.

14 FordeleOpmærksomhedspunkterAnbefalinger Positive tilbagemeldinger fra projektdeltagere om Dansk Telemedicins support. Dansk Telemedicin er imødekommende og forbedrer løbende Sårjournalen. Dansk Telemedicin har pt. monopol på udbuddet af en elektronisk sårjournal. Ift. Sårjournalen vil Dansk Telemedicin i fremtiden primært fokusere på at udvikle løsninger til Android- og Apple-telefoner, hvilket kan være en ulempe for fx kommuner som allerede har indkøbt mobiltelefoner/PDA’er med andre styresystemer. Dansk Telemedicin skal udvikle god løsning til alle styresystemer inkl. Windows Mobile- telefoner.

15 OpmærksomhedspunkterForbedringsforslag Organisering og arbejdsgange Vigtig med klare samarbejdsaftaler Vigtig med ensartethed Obs ved sygdom og ferie at koble ny kollega på sårjournalen Vigtig at det er kompetence sygeplejersker der kan vurdere sårene, tage billeder af sårene og behandle dem kontinuerligt Udarbejde pjecer omkring samarbejde og alle arbejdsgange TeknologiKræver god undervisning og oplæring i anvendelsen af teknologi og billedbehandling Dobbeltdokumentation Billedkvaliteten kan forbedres Opmåling af sårene automatiseres Fuld Integration af systemer BorgerneGrundig information til borger om muligheden for at få gæstekode og følge eget forløb Medinddrages i egen behandling og udvikling af sårene – større ansvarsfølelse ØkonomiMere tid i primær sektor til billede behandling og dokumentation Manglende DRG takster Manglende afklaring af hvem der betaler udgifter til sårjournalen Afklaring af DRG takster Telemedicin i sundhedsaftale mhp. licensbetaling Ny måling af helingstiden ved fuld implementering

16 HVEM DELTOG: Odense: MedCom Aarhus Kommune: Ingrid Lysholdt Mette Riis Ulla Pedersen Michael Væggemose Dermatologisk Afd: Susanne Konnerup Wilja Dam Camilla Bak Karsten Fogh

17 UDFORDRINGER: Dobbeltdokumentation Kvalitet af ”input” Tolkning af input Honorering (DRG) Geografiske forskelle Udvikle netværk


Download ppt "”Afprøvning af nye arbejdsgange med Telemedicinske konsultationer og fælles dokumentationssystem i behandling af venøse- og blandingssår”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google