Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jörg ZellerSIV-videnskabsteori værksted 2.211 3 videnskilder  erfaring: sanselig kontakt med omverden eller kropsinterne processer  data  tænkning:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jörg ZellerSIV-videnskabsteori værksted 2.211 3 videnskilder  erfaring: sanselig kontakt med omverden eller kropsinterne processer  data  tænkning:"— Præsentationens transcript:

1 Jörg ZellerSIV-videnskabsteori værksted 2.211 3 videnskilder  erfaring: sanselig kontakt med omverden eller kropsinterne processer  data  tænkning: ”fra og med Kant bliver ordet 'forstand' til en betegnelse for den analyserende, diskursive tænkning …. Hos Kant er forstand evnen til at give begrebslige bestemmelser og fælde domme, hvorved sanseindtrykkene bliver forbundet (syntetiserede)” (Lübcke 1996, 137). ”… i tænkningen gentager eller strukturerer sig … en (objektivt) givet virkelighed (afbildningsteori). … tækning er … fra og med Kant bundet til den metodiske skridtfølge: begrebsdannelse, prædikation, slutning” (Mittelstrass, 1995, I, 449)  analyse/syntese  handling: meningsfuld aktivitet, hvorigennem en aktør (handlende) realiserer (virkeliggør) en mening (hensigt, intention)  projektarbejde

2 Jörg ZellerSIV-videnskabsteori værksted 2.212 Erfaring: subjektiv, objektiv Erfaring har en subjektiv og en objektiv side. Erfaringens subjektive side består i oplevelsen af noget, vi sanser. Erfaringens objektive side består i noget, der er givet for vores sanser; dvs. noget, der pirrer vores sanseapparat. Det kalder jeg data.

3 Jörg ZellerSIV-videnskabsteori værksted 2.213 Erfaring: fysisk, informationel Erfaring har også en fysisk og en informationel side. Den fysiske side er, at erfaring altid finder sted eller er tilfældet et bestemt sted i det fysiske rum og på et bestemt tidspunkt (hhv. i et bestemt tidsrum). Det er den erfarendes krop, der lokaliseret i tid og rum bliver påvirket af noget. Opmærksomhed og bearbejdelse af denne påvirkning opleves som erfaring. Erfaringens informationelle side er, at vi kun bemærker de påvirkninger, der er forskellige fra det, vi lige har sanset før. Erfaring er, at vi bliver informeret om en forskel mellem det, vi allerede ved, og det, vi oplever nu.

4 Jörg ZellerSIV-videnskabsteori værksted 2.214 Fænomenologi Fænomenologi er en videnskabsteoretisk metode til undersøgelse af oplevelser. Et fænomen er – fænomenologisk set – oplevelsen af noget, der er givet for et subjekt, der er opmærksom på dette givne. Opmærksomheden kaldes fænomenologisk intention dvs. bevidst at rette sig mod dette givne. Den måde, hvorpå et bevidsthedssubjekt oplever det for ham/hende givne, er grundlaget for det givnes betydning for dette subjekt. Erfaring er en kombination af det givnes beskaffenhed og sammes oplevelse gennem et subjekt.

5 Jörg ZellerSIV-videnskabsteori værksted 2.215 Mening Erfaring er ikke bare, at man bemærker en påvirkning, men at man også bliver bevidst om, hvad det, der påvirker én, betyder. Vi ser ikke bare, men ser noget, som vi fx opfatter som en hund. Vi hører ikke bare, men hører noget, som vi opfatter fx som lyde fra en kvidrende fugl. Erkender vi hhv. forstår vi, hvad vi sanser, så er der tale om perception. Perception og den erfaring, vi gør derigennem, er meningsfuld oplevelse af noget, vi sanser. Fænomenologi er en metodologi til undersøgelse af de processer, hvorigennem vi danner os en mening om det, vi oplever.

6 Jörg ZellerSIV-videnskabsteori værksted 2.216 Erfaring er ”teoriafhængig” Kik på figuren ved siden af: Hvad ser du? Hvad man ser, afhænger af, hvad man ved (har erfaret) i forvejen. ’Teori’ står her for ’interpretationsmønster’ eller ’forståelsesmønster’

7 Jörg ZellerSIV-videnskabsteori værksted 2.217 Hermeneutik Hermeneutik er en metodologi til interpretation af meningsfulde data. Den skifter mellem genkendelse (analytisk) og opdagelse (a posteriori) af nye meningsaspekter. Interpretation/fortolkning af meningsfuldt materiale kan opfattes som en proces, der skifter mellem forsøgsvis at fastlægge sig (analytisk) på en bestemt betydning (= forståelsesmønster) og afprøve (a posteriori) denne betydning på andre dele af materialet. Sprogytringer, diskurser/tekster, billedmateriale m.fl. har altid en på forhånd fastlagt (analytisk) standard-betydning (”ordbogsbetydning”) og en situativ erfarings- eller oplevelsesbetydning. Fx er en teksts analytiske betydning fastlagt gennem tekstens data – dvs. tekstens objektive givethed. Noget lignende gælder for ikke-sproglige (auditive, visuelle, multimediale) meningsudtryk eller ytringer.

8 Jörg ZellerSIV-videnskabsteori værksted 2.218 Diskurs, tekst, multimediemateriale som datum Meningsfuldt materiale er ikke kun meningsstørrelser, nærmere sagt en mere eller mindre kompleks meningsstruktur, men også empiriske størrelser. Alle meningsudtryk har et sansbart fysisk grundlag. Mening bæres af en struktur af fysiske (audiovisuelle, statiske eller dynamiske) tegn. Fx: En teksts udformning som en struktur af skrifttegn – lad os sige: tekstens grafiske form – er tekstens datastruktur. Tekstens datastruktur bærer og former dens meningsstruktur. Undersøgelse af en teksts datastruktur er en vigtig del af undersøgelsen af dens mening. Det samme gælder for ikke-sproglige menings- eller værdiudtryk.

9 Jörg ZellerSIV-videnskabsteori værksted 2.219 Øvelse: tekstens datastruktur Undersøg, hvori nedenstående teksts datastruktur består.

10 Jörg ZellerSIV-videnskabsteori værksted 2.2110 *Sprog, kultur, metode Tekst: latin textus 'vævning, sammenføjning (fx af ord)’, afl. af texere 'væve' en større el. mindre helhed af sammenhængende rækker af ord, fx den skrevne del af en bog i modsætning til illustrationer og noter menneskers udtryk af mening, oplevelses- og handlingsværdier Meningskriterier, æstetik, Handlingsnormer, målsætninger, etik Metode: erkendelsesvej, planmæssig fremgangsmåd e til opnåelse el. begrundelse af viden Tænkning: begrebsdannelse, definition; slutning: Deduktion, induktion, abduktion; argumentations- /retorisk analyse Erfaring: observation, interview, spørgeskema Mening: grammatisk analyse, tekst/ diskursanalyse, billedanalyse, handlingsanalyse Diskurs

11 Jörg ZellerSIV-videnskabsteori værksted 2.2111 *Sansedata s. = df. det sansemæssigt givne, teoriløse sanseoplevelser s. = df. bevidsthedens stof eller indhold Locke: bevidsthed er en tabula rasa (tom tavle) der venter på at der bliver skrevet på. Empirister: al bevidsthedsindhold kommer fra sansedata (sanseindtryk) ’= df.’ skal læses som ’er defineret som’ eller ’betyder det samme som’ Det empiriske bevidsthedsindhold skelnes fra bevidsthedens, dvs. tænkningens, form. Tænkningens former er: fatte sanselige informationer under begreber; tilskrive sansningens genstand egenskaber/relationer i form af påstande; relatere påstandes informationer til hinanden i form af slutninger. Med disse tænkningsformer beskæftiger sig bl.a. logik.

12 Jörg ZellerSIV-videnskabsteori værksted 2.2112 Sansning, perception Sansning er ikke det samme som perception! (jf. bevidsthedsmodel fra forelæsningen) Perception er sansning (sansedata) forarbejdet til meningsfuld oplevelse Husk: forskel mellem bare at se et eller andet og at se noget bestemt (jf. dalmatinereksempel fra 1. møde) perception (lat. opfattelse). Den proces hvormed vi iagttager og forarbejder information om os selv, andre og vores omverden. P. omfatter både sanseprocesserne via sanseorganerne, forarbejdningen i nervesystemet og hjernen, og den personlige opfattelse vi danner os af det iagttagne. Dvs. at p omfatter både de fysiske, de fysiologiske, de sanse-, tanke- og fø1elsesmressige elementer ved det at opfatte noget. Det er vigtigt at bemærke, at p ikke er en rent objektiv foreteelse, men også en stærkt personlig affære. percept. Det der er perciperet (opfattet), …. Med p menes ikke genstanden i sig selv, men netop genstanden. som den opfattes af os. (Abrahamowitz, F. 2001, Psykologi leksikon, Kbh.: Høst & Søn, 198)

13 Jörg ZellerSIV-videnskabsteori værksted 2.2113 Genstand, prædikat, kendsgerning Empiriske data er sansbare informationer omkring en eller anden type genstande med bestemte egenskaber og relationer i bestemte (rumlig og tidslig fastlagte) situationer. Har en genstand en bestemt egenskab eller relation i en bestemt situation, så er det en kendsgerning. Det er fx en kendsgerning at drengen i den viste situation har lyst hår og at cursoren bevæger sig på computerskærmen.

14 Jörg ZellerSIV-videnskabsteori værksted 2.2114 Øvelse: indsamling og bearbejdelse af data Med udgangspunkt i jeres projekts data: valg og markér de dele, der nærmere skal undersøges (analyseres) i forbindelse med problemstillingen. Gem dataene og distribuer dem til alle gruppemedlemmer. Overvej (og skriv en liste om), hvilke(n) metode(r) der skal anvendes til analyse af de valgte data (=tekstpassager). Overvej (og skriv en liste om), hvilke(n) teori(er) der formodes at kunne forklare de forventede analyseresultater. Overvej (og skriv en liste om), hvilke(n) metode- og teorilitteratur, der skal søges. Check arbejds- og tidsplan (fra værksted 1) mhp. de bearbejdede data. Fordel arbejdet mellem gruppemedlemmerne.

15 Jörg ZellerSIV-videnskabsteori værksted 2.2115 Fænomenologisk øvelse forskel mellem fænomen og fordom Fænomenologi skelner mellem fænomen som det, vi faktisk oplever (sanser, tænker), og mening eller interpretation af vores oplevelse. Viden har fænomenologisk set sit grundlag i fænomenet, ikke i dets interpretation. Vi kan ifølge fænomenologien ikke tage fejl i vores oplevelser, men vi kan på mange forskellige måder tage fejl i vores forståelse/interpretation af disse. Fælles øvelse: kik på det efterfølgende billede og prøv at finde ud af, hvad billedet handler om (= billedets overordnede mening). Undersøg derefter, hvordan din mening om billedet hænger sammen med det, du faktisk kan se på billedet (hvilke farver, figurer, genkendelige (= meningsfulde) objekter, hvor de er placeret i billedrummet, og hvilke relationer de har til andre ting).

16 Jörg ZellerSIV-videnskabsteori værksted 2.2116 Øvelse: data og mening Kik på billedet (Paul Signac 1863-1935) nedenunder og prøv at skelne mellem billedet som menings- og som datastruktur


Download ppt "Jörg ZellerSIV-videnskabsteori værksted 2.211 3 videnskilder  erfaring: sanselig kontakt med omverden eller kropsinterne processer  data  tænkning:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google