Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læring gennem leg i MeeWee room

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læring gennem leg i MeeWee room"— Præsentationens transcript:

1

2 Læring gennem leg i MeeWee room
Projekt Leg og Læring Nøglen til at forstå og nå de 3-12 årige Leg og Læring – Kids n' Tweens Lifestyle er skabt til at give virksomheder, der arbejder med børn og unge i region Syddanmark, nøglen til at forstå og nå børn i alderen 3-12 år. Deltagerne deler ud af deres nyeste viden om målgruppen og udveksler ideer til nye tilbud og oplevelser for børn og unge. Det langsigtede mål er, at virksomhederne opnår en markedsmæssig fordel og bliver i stand til at tiltrække flere turister, kunder og samarbejdspartnere. Michael Bjørn, Laboratoriet for krop og bevægelse

3 Børnenes Kontors Børnehave Specialrådgivningen, Esbjerg kommune
Projekt TRIM Samarbejde mellem: Kids n´ tweens, UC Lillebælt, Innovaid, Børnenes Kontors Børnehave Specialrådgivningen, Esbjerg kommune Michael Bjørn, Laboratoriet for krop og bevægelse

4 Den konkrete udfordring
Cirka 14 procent af eleverne i folkeskolen modtager specialundervisning. Der anvendes samlet cirka 13 milliarder kroner om året på specialundervisningsområdet. Det svarer til knap 30 procent af de samlede udgifter til folkeskolen. Ugifterne til specialundervisning har været kraftigt stigende de senere år. Danmark udskiller forholdsvis mange elever til specialklasser og specialskoler, når vi sammenligner os med Sverige og Finland. (UVM og KL ) Michael Bjørn, Laboratoriet for krop og bevægelse

5 Målet er inklusion af flere børn med CP
National ambition at kunne inkludere flere elever med specielle behov i normalklasser og -skoler. Børn med cerebral parese er en målgruppe, som med specifik, målrettet træning i højere grad vil kunne inkluderes. Disse børn opnår langt den største del af deres motoriske færdigheder op til det 6. leveår. Derfor er 3-6 års- alderen vigtig for, at de kan starte i skole på så højt et funktionsniveau som muligt. Der er brug for at udvikle træningsredskaber, der kombinerer leg og træning på nye måder, så børnenes motivation fremmes og fastholdes. Michael Bjørn, Laboratoriet for krop og bevægelse

6 Målsætning ved projektstart
Happy Rehab er en specielt udviklet træningsmaskine for især for træning af børn med cerebral parese. Det er målet med projekt TRIM at videreudvikle Happy Rehab, så træningen i højere grad vil føles sjov. Det kan for eksempel være ved at udvikle lege, læring eller computerspil, det kan være ved at kunne konkurrere med andre, for eksempel på nettet (evt også børn indenfor normalområdet), det kan være ved at kunne kommunikere på video, eller det kan være ved at koble træningsredskabet til andre træningsfaciliteter eller måleinstrumenter til Happy Rehab. Michael Bjørn, Laboratoriet for krop og bevægelse

7 Kort om INNOVAID Stiftet i 2009 som ”PM2G”.
Udvikler, producerer og markedsfører interaktive rehabiliteringsløsninger: HAPPY REHAB 2010- TREAX Pads 2012- TRIM 2013 Evidensbaserede rehabilitering Salg og distribution i mere end 10 lande Martin Hjort, INNOVAID ApS

8 Interaktive Løsninger
Martin Hjort, INNOVAID ApS

9 Interaktive Løsninger
Martin Hjort, INNOVAID ApS

10 Version 1.0 – Udfordringer..
HAPPY REHAB: Begrænset spilpakke/ øvelser (”låst system”) Manglende motivation for brugere over længere tid Hvad med ”alle de andre...” Teknik og ”dagligdagen” TREAX PADS: ”Stand alone” pads Begrænset anvendelsesområde Muligheder for integration? – Hvordan? Martin Hjort, INNOVAID ApS

11 Terapeuter i specialrådgivningen
Målgruppe: Børn mellem 0-6 år i Esbjerg kommune Varetager behandling og rådgivning til børn i hele Esbjerg kommune ( undtagen børn i specialinstitution og børn under hjemmetræningsordningen) Træner bl.a. med børn med CP. Ca. halvdelen af de CP-børn vi træner, er tilknyttet Børnenes kontors børnehave Inger Nørgaard, Specialrådgivningen i Esbjerg

12 Deltagelse i projekt TRIM
Anbefalede Børnenes kontor indkøb af Happy Rehab Udfordringer mht. motivation og teknik Kontakt til Kids n´ tween. Ledig projekt Gerne være med til at optimere træningsmuligheder og spillene i ståsystemet Inger Nørgaard, Specialrådgivningen i Esbjerg

13 Børn med CP Cerebral Parese – hjernelammelse
Hjerneskade opstået enten under graviditeten, fødslen eller den første tid efter fødslen Børn med forskellige problematikker alt efter skadens omfang og tidspunkt for skadens opståen Inger Nørgaard, Specialrådgivningen i Esbjerg

14 Motoriske problematikker for børn med CP
Neurologiske tonusforstyrrelser Spasticitet - øget spænding, ca. 85% Dyskinetisk – ukoordinerede bevægelser, ca. 10 % Ataksi - rykvise bevægelser, ca. 5 % Har ofte problemer med at opretholde bevægelighed over leddene samt koordinere bevægelser Der ses ofte spidsfodstendens eller gang med øget knæfleksion. Der ses ofte en sideforskel. Inger Nørgaard, Specialrådgivningen i Esbjerg

15 Kognitive vanskeligheder ved CP
Koncentration Kombinationsevne, strukturering, overblik Fuldførelse af et forløb Korttidshukommelse Inger Nørgaard, Specialrådgivningen i Esbjerg

16 Kognitive vanskeligheder ved CP
Tidligere overfokusering på de motoriske vanskeligheder og en nedprioritering af det psykologiske aspekt ved CP De kognitive funktionsnedsættelser opleves senere i livet oftest som værende af større betydning ift. livskvalitet, sociale og erhvervsmæssige deltagelse og selverkendt grad af handicap ( CP:centrets studier 2003/2005) Inger Nørgaard, Specialrådgivningen i Esbjerg

17 Overordnet mål for træning
Behandlingsmål ofte at opretholde ledbevægeligheden samtidig med at kontrollen over musklerne bedres mhp. at højne børnenes funktionsniveau Fremme aktivitetsniveauet og glæden ved bevægelse Krav til træning med børn: SJOVT Altid træning via LEG Inger Nørgaard, Specialrådgivningen i Esbjerg

18 Træningsmuligheder i Happy Rehab
Kombinerer motorisk og kognitiv træning Benene bruges til at styre computerspil Styringsmuligheder over fodled, knæled samt ved vægtoverføring Individuel kalibrering Fremover - socialt samspil ved fysisk træning og med individuelle hensyn Egnet til børn med gmfcs 1,2,3 Inger Nørgaard, Specialrådgivningen i Esbjerg

19 Treax Pads Mulighed for at flere børn kan træne sammen på en gang
Fælles opgaveløsning Mulighed for øget pulstræning Treax Pads: registrerer tryk og vægtoverføring Inger Nørgaard, Specialrådgivningen i Esbjerg

20 De første indsamlede data fra pilotprojekt med træning i Happy Rehab
Øgning i GMFM-66 score Øgning i aktiv dorsalfleksion over ankelled med strakte knæ Øgning i passiv dorsalfleksion over ankelled både med strakt og bøjet knæ Øgning i skridtlængde og ganghastighed ( v. gangtest) Pilotprojekt lavet over henholdsvis 10 og 12 uger med 8 børn. Udført af ganglaboratoriet Hvidovre hospital – Derek Curtis og Jesper Bencke, fysioterapien Hvidovre hospital, Innovate og Innovates fysioterapeut Bente Mygind Inger Nørgaard, Specialrådgivningen i Esbjerg

21 Børnenes Kontors Børnehave
Kort præsentation – baggrund for deltagelse i projektet, læreplaner, læringsmiljøer. Happy Rehab er et supplement til eksisterende praksis/indsatser.. Børn med CP – har udfordringer og har brug for flere eller kompenserende stimuli til at opnå optimal udvikling. Børns hjerner udvikles mest i barnet første 6 leveår. Susanne Christensen, Børnenes Kontor

22 Børnenes Kontors Børnehave
Børn 0-6 år er kropslige. Leg og motivation er omdrejningspunktet for barnets læring og udvikling – barnet som aktiv aktør i egne udviklingsprocesser, i eget liv. Happy Rehab knytter og kobler det kognitive, legende og fysiske. Fokus rettes på barnets perspektiv, funktionsniveau, lyst, motivation, interesser og særlige individuelle behov. Skabeloner – fleksible, brugervenlige Perspektiver Susanne Christensen, Børnenes Kontor

23 Formål med testforløbet i følgeprojektet:
Formål med testforløbet i følgeprojektet: Samle viden om: Motivation Inklusion Aktivitetsniveau Målgruppe: CP børn og andre ressourcebørn Sara Rosager Mortensen, University College Lillebælt

24 Målgruppen CP-børn og Ressourcebørn Alder 4-6 år Antal børn:
8 børn på motorikhold, heraf 5 med CP & 3 Ressourcebørn 3 CP-børn fra motorikholdet som også træner i Happy-Rehab

25 Interventionen Varighed: Hyppighed: Udførelse:
Interventionen Varighed: Intervention/testforløb: 6 uger Hyppighed: Motorikhold 1x ugentlig á 50 min. Individuel træning i stå-støtte-stativ/Happy Rehab x 2 ugentlig á min., samt i kombination med Treax Pads og flere børn Udførelse: Udføres primært af terapeuter, men også af pædagoger. Det hele er tilrettelagt og styret af henholdsvis Ergo- & Fysioterapeuter Sara Rosager Mortensen, University College Lillebælt

26 Hypoteser At der kan opnås større socialt samspil under træning og børnenes motivationen for at træne øges. via både Treax Pads & det interaktive stå-støtte-stativ/Happy Rehab At motivationen øges i den individuelle træning, via spil i det interaktive stå-støtte-stativ/Happy Rehab At de nye spil evt. kan motivere børnene til at være i træningen i længere tid, dvs. evt. øge den nuværende træningstid på min. til ? At der skabes bedre mulighed for optimering af inklusionen for disse børn At kunne skabe flere muligheder for at øge aktivitetsniveauet og udvikle de kognitive færdigheder Sara Rosager Mortensen, University College Lillebælt

27 Opsamling af viden Semistruktureret interview af terapeuterne efter endt intervention i testforløbet Træningslogbog/spørgeskema til børn og forældre, med smileys – udføres v/baseline, efter hver træning sammen med den ansvarshavende for træningen og ved forløbets afslutning Sara Rosager Mortensen, University College Lillebælt

28 Perspektivering Den primære målgruppe er CP-børn, men vi har en forventning om at såvel det dynamiske stå-støtte-stativ/Happy Rehab som Treax Pads også egner sig til andre diagnoser. Derfor har vi inddraget et par andre ressourcebørn. Vi har en hypotese om, at de to træningsredskaber kan anvendes hos forskellige diagnosegrupper og medvirke til øget motivation i træningen, øget aktivitetsniveau og give mulighed for træning af kognitionen. Derved bedres inklusionsmulighederne i deres nuværende institutions rammer, samt i overgangen til skolen. Sara Rosager Mortensen, University College Lillebælt

29 Relevans: Øget fokus på sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring. Sundhedsstyrelsens anbefalinger til børn i alderen 5-17 år: Vær fysisk aktiv mindst 60 minutter om dagen. Aktiviteten skal være af moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelig dagligdags aktiviteter. Vær fysisk aktiv med høj intensitet mindst 3 gange om ugen i mindst 30 minutter for at træne kondition og muskelstyrke. Ref. Sundhedsstyrelsen  Når et barn oplever at kunne mestre en aktivitet rent motorisk – giver det en følelse af succes, som motiverer barnet til at kaste sig ud i nye udfordringer. Barnets læring vil forløbe meget lettere, når det bruger sin krop i dagligdagen og er aktivt deltagende frem for at få vist eller fortalt hvordan noget gøres. Ref. ”Styrk dit barns motorik”, af Sofie Katrine & Louise Thomsen Sara Rosager Mortensen, University College Lillebælt

30 Partnerudsagn: - Vi ser gode muligheder i produkterne ( padsene, spil og kombination at HR og pads) på nuværende tidspunkt, men de skal færdigudvikles for at fungere. - Udviklingen af spillene gør at børnene er mere motiveret end set tidligere. Specielt når børnene har mulighed for at spille sammen og teknikken ikke driller. Anja Kalkenrup og Inger Nørgaard ”TRIM Projektet har åbnet vores øjne for nye kunde- og markedsmuligheder. Vi har igennem arbejdet med projektet set mulighederne i at sammenkoble elementerne Læg, Læring og Træning til noget der giver større mening. Ikke bare for os som virksomhed, men også for de kommende brugere af det produkt vi nu har skabt grundstenen til”    Martin Hjort,

31 Partnerkontakter: Thorbjørn Øster Næstved Kommune, Center for uddannelse Anette Nowark Vissenbjerg Skole Mads Bo-Kristensen Vejle Kommune Sarah Lundsberg Assens Kommune Rune Hejlskov Schjerbech Undervisningsministeriet Johannes Gregersen Skrillingeskolen Ole Vind Hedensted Kommune Michael Ringsmose Lille Næstved Skole


Download ppt "Læring gennem leg i MeeWee room"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google