Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen Nye veje i styring af specialundervisningen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen Nye veje i styring af specialundervisningen."— Præsentationens transcript:

1 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen Nye veje i styring af specialundervisningen

2 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen Program Overblik over Kolding Kommune Besparelser Fra 2007 - 2009 Styring af elevtilgangen Udfordringer på området Hvad er vi gode til, og hvad kan vi gøre bedre? Spørgsmål

3 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen Borgere og geografi Pr. 1. januar 2009 88.519 borgere Arealet er 607,7 km 2

4 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen Besparelser svarende til 24 pct. af lærerne på skoleområdet Besparelser i Kolding Kommune Besparelser svarende til 20 pct. af pædagogerne på fritidsområdet Årsag: Elevtilgang og generelle besparelser. MEN ikke budgetover- skridelser Årsag: Elevtilgang og generelle besparelser. MEN ikke budgetover- skridelser Der er styr på den økonomiske styring på specialområdet. Udfordring: Tilgang af elever Der er styr på den økonomiske styring på specialområdet. Udfordring: Tilgang af elever

5 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen STU, (tidligere §20 stk. 2) STU, Specialklasser (tidligere § 20 stk. 1) Antal elever: 420Antal elever: 323 3 specialskoler1 specialskole 6 centerklasser4 specialcentre 1 sygehusskole Overblik over skoletilbud i Kolding Kommune Folkeskoler Antal skoler: 25 Elever i alt: 9.383 Henvisningsfrekvens I alt: 6,2 pct.Tidligere § 20 stk. 2: 3,5% Tidligere § 20 stk. 1: 2,7% Antal 6-16 årige Elever i alt: 12.068

6 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen Nye veje i styringen af specialområdet

7 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen Særligt tilrettelagt specialundervisning (tidligere §20 stk. 2 elever) Særligt tilrettelagt specialundervisning (tidligere §20 stk. 1 elever Enkeltintegration Fokusområder 2007 - 2009

8 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen Stram elevstyring Løbende elevvisitation (elever uden skoletilbud) Løbende elevvisitation (tilflyttere) Årlig elevvisitation Strammere styring af elevtilgang Inklusion

9 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen Okt./Nov. BUF udarbejder opgørelse over forventet antal ledige pladser for det kommende skoleår. Foreløbig behov for antal pladser i det kommende skoleår meddeles samarbejdskommuner Nov./Dec. Løbende møder mellem PPR og BUF om behovet PPR udarbejder indstilling til visitationsgruppen om hvilke elever, der har behov for særligt tilrettelagt specialundervisning. Visitationsgruppen gennemgår indstillingerne medio dec. og indstiller til styregruppen, som træffer endelig afgørelse inden d. 20. dec. Jan. Bindende køb af pladser i samarbejdskommuner Midtvejsregulering af årets budget (5/12 reg.) Udover den almindelige løn- og pristalsregulering vil budget for området fremover være ”låst” Feb. Uddannelsesudvalget orienteres om visitationen på området for særligt tilrettelagt specialundervisning samt de budgetmæssige konsekvenser. Decentrale enheder får foreløbig orientering om antal elever, der er visiteret til enheden samt orientering om ressourcetildelingen for det kommende skoleår. Mar./Apr. Uddannelsesforvaltningen sender brev til forældrene med besked om skoleplacering samt klagevejledning. Budgetlægning for det kommende finansår påbegyndes. Styring af elevtilgang

10 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen Overblik over antal elever Elevdata pr. 01.11.2009, tidligere §20 stk. 2 KMD Elev, eleverne er indberettet efter handicaptype. Udtræk via pivot tabel Overblik pr. givent tidspunkt Elevtals styringen fordrer registreringsdisciplin

11 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen Input Antal elever fordelt på skoleår og handicapart Parametre ”Normtal” for hvor mange arbejdstimer der tildeles til de forskellige arbejdsfunktioner og personalegrupper. Output Stillingsnormering og øvrige nøgletalsafhængige udgifter. Normeringen omregnes til lønsum på baggrund af en gennemsnitsløn på området. Tildelingsmodel som styringsværktøj

12 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen Ansvaret ligger hos decentral enheder Ved ekstra elever tilføres enhederne ikke midler i løbet af året. Løbende budgetopfølgning både centralt og decentralt Iværksættelse af fornødne initiativer for at budgettet overholdes Tilpasning af decentrale enheders rammer Budget for perioden 01.08-31.12 tilpasses på baggrund af gennemsnitslønninger Budget for kommende finansår detailbudgetteres ”Fastlåst” budgetramme Tildeling på baggrund af faktisk antal elever jf. visitation i dec. måned. Såfremt det vedtagne budget overskrides justeres tildelingen via. klassekvotienten Årets gang – fremadrettet styring

13 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen Statusnotat Elevstatus Udvikling i antal elever pr. tilbudstype Elever i andre kommuner Elevernes niveau Udvikling i henvisningsfrekvens Kapacitet på området Økonomiske forhold Kortsigtede og langsigtede udfordringer på området Årlig statusnotat

14 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen At styre tilgangen af elever til området. At inkludere flere elever i almen skolerne. Tilkøb af pladser i andre kommuner minimeres til kun at omfatte ”smalle” handicaps. (Effektivisering) Sikre et forsat højt serviceniveau med færre ressourcer. Udfordringer på undervisningsområdet

15 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen Hvad er det så vi kan, og hvad kan vi gøre bedre? At have overblik over området både pædagogisk og økonomisk Tæt samspil mellem visitation og økonomi Fælles tildelingsmodel der understøtter lønsumsstyring og sikre ensartet service på tværs af de enkelte tilbud.

16 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen Spørgsmål


Download ppt "Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen Nye veje i styring af specialundervisningen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google