Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Kriminalitetsforebyggende samarbejde i lokalområdet”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Kriminalitetsforebyggende samarbejde i lokalområdet”"— Præsentationens transcript:

1 ”Kriminalitetsforebyggende samarbejde i lokalområdet”
Velkommen til kursus i ”Kriminalitetsforebyggende samarbejde i lokalområdet”

2 Praktiske informationer
Faciliteterne Undervisningstiden Pausetider Ved internat alle de praktiske ting omkring indkvartering, bespisning, afrejse mv. Andre praktiske oplysninger sættes ind her 5 min. I plenum

3 Mål med kurset Deltageren kan på baggrund af udmeldte strategier fra kreds – og lokalråd sammen med relevante interessenter medvirke til at opstille fælles mål for den kriminalitetsforebyggende indsats i området. Deltageren får et grundlæggende kendskab til forskellige kriminalitetsforebyggende metoder og kan udfærdige handleplaner for det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde. Gennemgåes

4 Mål med kurset Deltageren kan agere i forhold til retsplejeloven bestemmelser om udveksling af oplysninger. Deltageren kan medvirke til dannelse og vedligeholdelse af kriminalitetsforebyggende netværk ud fra en viden og respekt for de forskellige interessenters faglighed. Gennemgåes

5 Temaer på kurset Deltagerkompetencer i forhold til det tværfaglige samarbejde Det nødvendige tværsektorielle samarbejde i den forebyggende indsats Lokalrådets arbejde og indsatsområderne Organisationens styrker og barriere Lovgivningen – hvad kan og må vi Konkret projektarbejde med indsatsområde POA – en arbejdsmetode og et værktøj Handleplaner for indsatsen Det videre forløb efter kurset Fremlæggelse af projektarbejdet

6 Program for 1 dag Praktiske oplysninger Formål med kurset Præsentation
Oplæg fra lokalråd – hvad er arbejdet og indsatsområder. Teamopgave – det tværfaglige samarbejde. Swot – analyse – på organisationerne. AI – hvad er det virker og motiverer. Oplæg omkring loven – hvad må vi og kan vi. POA – modellen – et værktøj

7 Program for 2 dag Praktiske arbejde med VED-fasen, herunder:
Interessentanalyse, kriminalitetsanalyse og målsætning Praktisk arbejde med KAN-fasen herunder: Indsatsmuligheder, gevinster og barriere Udvælgelse og prioritering Praktisk arbejde med VIL-fasen, herunder: Endelig valg og udvælgelse af indsatsområder Handleplaner og milepæle Tovholdere Praktisk arbejde med GØR-fasen, herunder: Hvordan og hvornår iværksættes aktiviteterne Opfølgning af processerne Fremlæggelse af projekterne Kursusafslutning og evaluering

8 Præsentation Navn? Arbejdssted? Funktion?
Hvor længe i jobbet/branchen? Hvad kan du bidrage med i det tværfaglige samarbejde? Hvilke erfaringer har du med det tværfaglige samarbejde? Deltagerne sættes sammen 2 og 2 ud fra ”Hvem kender jeg ikke eller mindst” . De skal så præsentere hinanden i plenum ud fra ovenstående spørgsmål. Kan være godt for at få de forskellige kulturer til at snakke sammen fra starten af, men tager lidt tid Eller hver enkelt deltager præsenterer sig i plenum ud fra ovenstående spørgsmål (hurtigere) Tid: ca. 20 til 30 min afhængig af holdstørrelse.

9 Undervisens forventninger
At I er deltagende og aktive Lytter til hinanden og øser generøst ud af jeres viden med os Er med til at skabe den gode stemning Har fokus på opgaverne Tavshedspligt

10 Jeg tilbyder Veloplagt og veltilrettelagt undervisning
At jeres erfaringer, viden og kompetencer på området bliver sat i spil Åben for dialog. Vil være den processtyrende under kurset Vil til tider være den nysgerrige og spørgende.

11 Lokalrådets arbejde Velkommen til:
Lokalrådsformand XXXXXXXX fra lokalrådet i XXXX Lokalrådsnæstformand XXXXXX fra lokalrådet i XXXXXXXX Skriv selv ind hvem og hvor de kommer fra Det er i forhold til kursets mål af afgørende vigtighed at lokalrådet stiller op på kurset for at fortælle hvad de arbejder med, hvilken prioritering af arbejdsopgaverne de har foretaget og dermed hvilke konkrete tiltag der skal arbejdes med på kurset. Derfor er FØR – fasen (forud for kursets afvikling) vigtig, da det er her at underviseren skal lave aftaler med de relevante indlægsholdere på dette område, men også gøre dem bevidst om hvilken opgave de har på kurset samt i forbindelse med afslutningen. TID: fra 45 – 60 min

12 Lokalrådet Rådets arbejde og strategi
Lovens krav og intentionerne bagved Samarbejdsplan med indsatsområder Hvilke konkrete indsatsområder skal der arbejdes med på kurset? Hvorfor sidder i med på dette kursus? Hvad er vores forventninger til Jer? Hvad kan i forvente af os? Ovenstående kan være til hjælp for oplægsholderne – men føj selv til eller træk ud fra hvad der er aftalt før kursusafviklingen Det er vigtigt at det bliver afviklet som en blanding af oplæg men også som dialog med deltagerne. Det kan være med til at sikre ejerskabet overfor opgaven. (Vi er sammen om det her!)

13 Teamopgave: ”bolden” start Stop
Deltagerne bedes om at stille sig op i en cirkel. Der udleveres 1 blød bold som skal starte hver gang samme sted. Regler i øvelsen er at ALLE skal have bolden 1 gang men må også kun have den én gang. Den starter og slutter samme sted hver gang Det er samme rækkefølge mellem personerne hver gang Der må ikke kommunikeres mens bolden arbejder Der må snakkes og planlægges mellem runderne. Underviseren spørger om opgaven kan løses hurtige end foregående gang. Underviseren kan ”købes” som konsulent hvis deltagerne køre fast I starten kan deltagerne optimere ved at kaste hurtige – stå lidt tættere sammen, men det har jo sin begrænsning De bryder de mentale antagelser ved at stille op på en anden måde f.eks. Ved at lave en cirkel hvor den person de skal aflevere til står ved siden af så det bare er at lægge bolden i hånden på den man tidligere kastede til. Den optimale løsning er at lade BOLDEN GØRE ARBEJDET – f.eks. Ved at de stiller sig op overfor hinanden (samme rækkefølge skal holdes) og hver person medvirker med én hånd til at lave en slags sliske hvor bolden kan trille nedad. Det kan så gøres på ca. 1 sekund. Der er andre kreative løsninger på opgaven f.eks. Har jeg set folk lave et rør med hånd hvor bolden falder ned igennem. Underviseren er samtidig observatør og noterer sig både de ting der var med til at løse opgaven(kreativitet, Pro-aktiv holdninger, positive tilkendegivelser osv.) samt barriere/forhindringer ( ”det går aldrig godt”, det må vi ikke, det dur ikke, negative tilkendegivelser og re-aktiv holdninger. Det er en opgave hvor deltagerne kommer tæt på hinanden – der bliver meget energi i til sidst og jublet/grinet/hovedbrud osv. TID ca. 20 min

14 Opsamling på opgaven Hvilke ting var medvirkende årsag til at løse opgaven? Hvordan kom det til udtryk i den tværfaglige gruppe? Hvordan var processen i forløbet? Hvilke ting virkede som barriere? Hvordan kom det til udtryk? Opsamling på ovenstående punkter. TID: 10 min.

15 SWOT-analyse Strenghts-Weaknesses-Opportunities-Threats (Styrke- Svagheder-Muligheder-Trusler) En SWOT-analyse giver et overblik over en virksomheds status på et givet tidspunkt. Når du har vurderet og erkendt organisationens status har du større mulighed for at lave en strategi for organisationens fremtidige drift. SWOTen er opbygget, så den viser: Organisationens indre formåen (Styrke - Svagheder) Organisationens indvirkning på virksomheden (Muligheder - Trusler) Kort gennemgang

16 SWOT - analyse Styrker Svagheder Muligheder Trusler
Modellen gennemgået kort på klassen Holdet inddeles i grupper Det vil være optimalt hvis man allerede her er sammen med de deltagere man skal udarbejde projekt med.

17 SWOT-analyse Hver deltager i grupperne beskriver på post-it sedler hvilke: Styrker og Svagheder der er i min egen organisation i forhold til det tværfaglige kriminalpræventive samarbejde. Der bruges et udsagn eller sætning på hver gul seddel De hænges herefter op på flip-over papir i klassen 1 fase er et lille individuelt arbejde – hver deltager i gruppen producerer stikord/udsagn på post – it sedler – 1 stk på hver seddel TID: 5min. De hænges herefter op på flip-over papir – og der er samtidig en præsentation/dialog om udsagnene og deres betydning. TID: min.

18 SWOT-analyse Hver deltager i grupperne beskriver på post-it
sedler hvilke: Muligheder og Trusler der er i min egen organisation. Der bruges et udsagn eller sætning på hver gul seddel De hænges herefter op på flip-over papir i klassen 1 fase er et lille individuelt arbejde – hver deltager i gruppen producerer stikord/udsagn på post – it sedler – 1 stk på hver seddel TID: 5min. De hænges herefter op på flip-over papir – og der er samtidig en præsentation/dialog om udsagnene og deres betydning. TID: min.

19 SWOT-analyse Stærke sider Svage sider Muligheder Trusler
Kort opsamling på SWOT - analysen: Hvilke muligheder og stærke sider er der i samarbejdet? Hvilke svage sider/trusler er der – kan vi gøre noget ved dem? Kort opsamling på punkterne i plenum. Evt opmærksomhedspunkter kan deltagerne eller underviseren skrive på flip-over papir. TID 10 Min

20 AI – Appreciative Inquiry
Om Appreciative Inquiry eller værdsættende samtale Appreciative Inquiry er en organisationsudviklings teori, der bygger på den grundlæggende antagelse at i alle organisationer og hos alle medarbejdere er der succeshistorier, og at der i disse succeshistorier, er et stort potentiale for udvikling.

21 AI – Appreciative Inquiry
For det andet, at udvikling altid sker på basis af erfaringerne, og ved at tage afsæt i de mest positive erfaringer bliver vejen til udvikling lettere. Udfordringen er, at få gjort disse erfaringer synlige og aktive i organisationen.

22 AI – Appreciative Inquiry
En tredje antagelse er, at vi ikke kan adskille undersøgelse og forandringer. Når vi igangsætter en undersøgelse vil vi samtidig igangsætte forandringsprocessen.

23 AI – Appreciative Inquiry
Anerkende fokus: Undersøge og bruge de bedste erfaringer Formulere visioner for fremtiden. Dele værdier og visioner via dialog Skabe fremtiden

24 AI – Appreciative Inquiry
Når man studere succes'er, bliver man god til at skabe dem

25 AI – Appreciative Inquiry
Problemorienteret fokus: Identifikation af problemer/mangler Analysere årsager Opstille mulige løsninger Opstille handleplaner

26 AI – Appreciative Inquiry
Når man studere problemer, bliver man klog på det der ikke virker!

27 AI – Appreciative Inquiry
Undersøgelse Virkeliggørelse Fase 1: Identificere det der virker, er vellykkede og det der er værdifuldt Fase 2: Forestille sig hvordan det kunne være når det er helt optimalt og er bedst Fase 3: Skabe et fælles billede af en realistisk fremtid Fase 4: Igangsætte processer til at virkeliggøre og materialisere fremtidsbilledet Planlægge Vision/drøm

28 AI – Appreciative Inquiry
Gruppearbejde: Hvad har vi tidligere haft succes med at arbejde med? Hvad var det der fik det til at lykkes? Hvordan kan vi bære disse erfaringer videre i det fremtidige arbejde? Gruppearbejde Dialog i grupperne. TID: min. Opmærksomhedspunkter skrives evt. på flip-over papir af deltagerne eller undervisere efter kort præsentation i plenum. Tid: 10 min. TID: sammenlagt 35 min.

29 fra juridisk afdeling i …………..
Love og rammer Velkommen til XXXXXXXX og XXXXXXX fra juridisk afdeling i ………….. § Oplæg og dialog omkring regler for udveksling af informationer og fortolkningen af dem § Retsplejeloven og PSP Oplæg omkring hvordan man kan udveksle informationer og fortolkningen af dem, herunder dele af retsplejeloven samt PSP Oplægsholder(e) fra f.eks. jurist fra politi og/eller kommunen. Det vil være en fordel at begge 2 er til stede da der kan være forskelligheder i hvordan det fortolkes. TID: max 45 min.

30 POA - modellen POA Målrettet indsatser
- inddrager ressourcer og interessenter uden for politiet - inddrager som hovedregel alene politiet ressourcer - Fundamentet i POA er systematisk analyse, handlemuligheder, prioritering og valg af disse. - inddrager alle interessenters kompetencer og muligheder. - er som ofte funderet i begrænset analyse og valg af politimæssige mønstre. - anvendes til mere komplekse problemstillinger - Løser symptomer og mere akutte opståede problemer og hændelser - er overvejende et proaktivt redskab. - Indsatsen vil også kunne indeholde reaktive handlinger – eks. efterforskning, patruljering. - Er reaktive handlinger, der sigter på en politimæssig løsning f.eks. anholdelse af gerningsmand, sagsopklaring Oplæg fra underviser omkring POA Forklaring af forskelle mellem POA og den målrettede indsats Evt kan der vises eksempler på POA Projekter eller erfaringer fra deltagere omkring lignende projekter bragt i spil TID: ca 15 – 20 min

31 POA - modellen Gør Ved Kan Vil Gennemfø- relse Forløbsop- følgning
Evaluering Problem Mål Dataindsamling Interessenter Organisation Valg af handling Plan for gen- nemførelse Evaluering Alle muligheder Prioritering Kort gennemgang af POA modellen – 5 min Det vil være formålstjenesteligt at deltagerne kender til modellen forud for forløbet f.eks. Ved deltagelse på værktøjskurset POA Kan Vil

32 POA – ”Ved fasen” Formålet med fasen er:
At de, der arbejder med indsatsområdet, skal have en fælles forståelse af, hvad problemet er, og hvad målet er med opgavens løsning. Der skal endvidere være enighed om, at de nødvendige data, informationer og er erfaringer er indsamlet. Kort gennemgang af formålet med fasen

33 POA – ”Ved fasen” Beskrivelsen af problemet der er
objektiv og aktuel. Beskrivelsen kan f.eks. belyse problemets karakter, omfang, med- og konfliktinteressenter. Indsamling af relevante fakta, samt øvrige relevante informationer, der kan være både objektive og subjektive. Udarbejdelse af kriminalitetsanalyse. Udarbejdelse af et mål, der er målbar og objektiv beskrivelse af den ønskede tilstand. Kort gennemgang af elementerne og opgaverne i fasen.

34 POA – ”Ved fasen” Beskriv hvad ved vi på nuværende om problemets:
Karakter Omfang Konsekvenser Betydning Med - og konfliktinteressenter. Gruppearbejde TID: 10 min

35 POA – ”Ved fasen” Udarbejdelse af kriminalitetsanalyse, herunder:
Hvor sker det? (områdebeskrivelse og demografi Hvornår sker det? Hvorfor sker det? (konfliktbeskrivelse) Hvem gør det? (konfliktinteressenter) Kort oplæg fra underviser: TID 2 min. Det vil være en fordel at allerede under formødet med lokalrådet tilkendegives at det er formålstjenstligt for kursets effektivitet at der i forvejen bliver udarbejdet demografisk materiale og andet faktuel viden til brug for deltagerne på kurset. Hvis ikke må det delvist indgå som en del af handleplanerne for tiden efter kurset, hvis ikke alle nødvendige informationer og data kan skaffes. Gruppearbejde: TID: 40 min

36 POA – ”Ved fasen” Interessentanalyse:
Hvem har en eller anden interesse/andel i projektet Udvælgelse og/eller inddragelse af væsentlige interessenter i projektet. Foregribe fremtidige problemer i projektet Styrke planlægningen i projektet og gøre det projektet ”legitimt” i organisationen. Ved Kort oplæg fra underviser.

37 POA – ”Ved fasen” Interessentanalyse:
Lav en brainstorm i gruppen over hvilke interessenter der har: Indflydelse på problemet Interesse i problemet Indblik, viden og kompetence om problemet. Brainstorm i gruppen. Kan laves på Flip-over papir. TID: 5 MIN

38 POA – ”Ved fasen” Interessentanalyse:
List alle interessenterne op i det udleverede skema. Tag en interessent ad gangen – beskriv deres indflydelse, interesse og viden/indblik på problemet ved at krydse af i felterne Til sidst prioriter i interessenter fra 1 - ? efter hvilken der er den vigtigste, næst mest vigtigste osv. (Skrives ind i skema – interessentanalyse) Ved Herefter tages føres de ind i skemaet (bilag interessentanalyse) og der krydses af i hvor stor udstrækning de har: Indflydelse på problemet Interesse i problemet Indblik, viden og kompetence i problemet. Til sidst prioriteres de – dette nedskrives også i skemaet. Dette gøres fælles i gruppen TID: fra pkt 2 – 4: min sammenlagt

39 POA – ”Ved fasen” Ved Nu skal i vurdere, på hvilken måde den enkelte interessent kan styrke projektets udvikling? Kan de med fordel involveres i en styregruppe? Kan de anmodes om at bidrage som underleverandører på projektet? Hvornår kan de bedst inddrages? Mulige interessekonflikter i relationerne mellem styregruppe og interessenterne – eller dem imellem? Kort gennemgang af arbejdet Gruppearbejde: Diskuter i gruppen følgende ovenstående ? Indarbejdes i skemaet Interessentanalyse – Muligheder og barriere En del af arbejdet fra SWOT – analysen kan indarbejdes heri. TID: 10 – 15 min.

40 POA – ”Ved fasen” ”Smart” modellen - mål skal være: Specifikke Målbare
Acceptable Realistiske Tidsbegrænset

41 POA – ”Ved fasen” Målsætning: (foreløbig) Hvad vil vi opnå?
Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvornår starter vi , hvornår forventer vi at afslutte? Kort gennemgang af arbejdet Gruppearbejde: Beskriv hvad målet skal være. TID: 10 min.

42 POA – ”Ved fasen” Tjeckliste for fasen:
Problemet beskrevet som en nuværende tilstand og med objektive begrundelser ? Er målet for problem behandlingen beskrevet i målelige, forståelige og accepterede vendinger ? Er problemet blevet tilstrækkeligt begrænset i sit omfang ? Er problemet inden for lokalpolitiets kompetence, kontrol og indflydelse ? Er de relevante interessenter inddraget i løsningen af problemet ? Ved Deltagerne løber ovenstående spørgsmål igennem – er der ting der skal overføres til opmærksomhedslisten? Gruppearbejde TID 5 min.

43 POA – ”Kan fasen” Formålet med fasen er:
At komme med kreative ideer til hand linger der måske kan anvendes ved løsningen. At foretage en prioritering og udvælgelse af de kreative ideer, som må anses for realistiske og mulige. At beskrive den ønskede målsætning samt hvilke gevinster og omkostninger der er ved indsatsen. At beskrive tidshorisonten ved indsatsen. Kan Kort gennemgang af fasen – max 5 min

44 POA – ”Kan fasen” Brainstorm: Kom med så mange som muligt kreative og
fantasifulde ideer til, hvordan den konkrete problemstilling kunne tænkes løst. Nedskriv disse i forhold til instruktionen fra underviseren. Individuelt arbejde/gruppearbejde Kan gennemføres med brug af 1. post-it labels eller lignende 2. Flip-over papir 3. Karton på 10 * 15 cm af forskellig farve TID: 10 min Som en mulighed kan Affinitet - modellen bruges som brainstormmodel.

45 POA – ”Kan fasen” Brainstorm:
Præsenter jeres ideer for hinanden enkeltvist. Hæng dem op så alle i gruppen har et overblik. Prøv at kategoriser dem Regler: Det er ikke tilladt at kritisere egne og andres ideer. Det er vigtigt at man griber andres ideer og udvikler på dem Kan Gruppearbejde/individuelt arbejde Fremlæggelse i grupperne, opsamling og kategorisering af forslag i grupperne Tid: 15 min.

46 POA – ”Kan fasen” Gruppearbejde:
Prioriter og udvælg nu de forslag der skal arbejdes videre med der skal være medvirkende til at løfte projektet Beskriv og diskuter samtidigt ud fra hvert forslag: Mulige gevinster og omkostninger Risiko og barriere Tidshorisont (Skrives i skema – ”kan fasen”) Kan Gruppearbejde Prioritering og udvælgelse af forslag Ud fra hvert forslag beskrives: 1. Hvilke muligheder og/eller gevinster er der ved projektet 2. Hvilke omkostninger er der/kan der forudses i projektet – det kan være økonomiske, mandskabs - og timemæssigt forbrug etc. 3. Hvad kan risici eller barriere er der/kan der være ved projektet – og hvad kan vi gøre ved det? Alt dette overføres til skema – ”KAN-fasen” TID: 40 min

47 POA – ”Kan fasen” Gruppearbejde: Tjeckliste
Har vi fået alle ideer på bordet og fastholdt dem? Er ideerne sorteret ud fra hvad der er realiserbart? Er der fælles forståelse for prioriteringen af løsningerne? Vil de primære interessenter have en forståelse for løsningerne? Er målene stadig realiserbare og realistiske Kan Gruppearbejde Prioritering og udvælgelse af forslag 5 min. Overføres evt til skema eller opmærksomhedsliste

48 POA – ”Vil fasen” Formålet med fasen er:
At skabe accept af den indsats og de aktiviteter der fremadrettet skal gennemføres. At udarbejde en plan for hvilke handlinger der er nødvendige. At beskrive hvilke milepæle er der i planen At udarbejde en plan for evaluering af resultat Vil Kort gennemgang af punkterne i fasen

49 POA – ”Vil fasen” Gruppearbejde:
På baggrund af resultatet fra KAN-fasen foretages: En endelig udvælgelse og prioriteres af de handlinger der er nødvendige. En handleplan for hver aktivitet med milepæle og en overordnet tidsramme. Udvælgelse af ansvarlige/tovholdere En stillingtagen til hvorledes der skal evalueres? (skrives ind i skemaet ”vil og gør – fasen) Vil Gennemgås – omkring evaluering se næste slide. Gruppearbejde Der arbejdes videre i grupperne med at lave en endelig udvælgelse og prioritering af de handlinger og aktiviteter der skal iværksættes Milepælene – eller delmålene beskrives for hver aktivitet/handling. Der udarbejdes for hver aktivitet/handling en overordnet tidsramme og tidsforbrug. Beskrives og sættes ind i skema ”Vil og Gør” - fasen Tid: ca 40 min

50 POA – ”Vil fasen” Evalueringsplan: Hvem har ansvaret for evalueringen?
De enkelte faser vil afhænge af konkret problem stilling og indsats Hvem har ansvaret for evalueringen? Hvornår skal der evalueres? (Faseopdelt, slutevaluering!) Hvordan skal der evalueres? (Skemaer, interviews, møder, referater, ? !) Hvad skal evalueres? (Delmål, aktiviteter, proces, handleplaner, ressourcer og tid, arbejdsfordeling?) (skrives ind i skemaet ”vil og gør – fasen) Vil Gennemgås Gruppearbejde – skal indarbejdes i handleplanen og sættes ind i skema ” VIL og GØR” - fasen TID: 15 min

51 POA – ”Vil fasen” Gruppearbejde: Tjeckliste
Indeholder handlingsplanen en liste over de aktivitet, der er besluttet skal gennemføres? Indeholder listen som minimum – Hvad skal der gøres,, hvem har ansvaret for hver enkelt aktivitet, hvornår er der deadlines på dem.? Vil Gruppearbejde Overføres evt til skema eller opmærksomhedsliste TID 5 min.

52 POA – ”Vil fasen” Gruppearbejde: Tjeckliste
Er der foretaget en budgettering af personale og tidsbehovet for gennemførelsen af projektet.? Har vi udarbejdet en evalueringsplan med målelige kriterier for, om vores mål er nået? Indeholder denne liste som minimum –Hvad skal evalueres, hvem har ansvaret og hvornår skal evalueringen gennemføres Vil Gruppearbejde Overføres evt til skema eller opmærksomhedsliste

53 POA – ”Gør fasen” Formålet med fasen er:
At deltagerne beskriver og har en fælles forståelse af at de handlinger og aktiviteter der skal fremadrettet skal gennemføres At deltagerne har afklaret ansvarsområderne for iværksættelsen og hvordan de vil følge op. At de involverede fremadrettet kan iværksætte en forløbs– og proceskontrol på en sådan måde at det er muligt at målene nås. Gør Kort gennemgang af punkterne i fasen

54 POA – ”Gør fasen” Gruppearbejde:
Beskriv hvornår handlingsplanen skal sættes i værk – datoer? Hvordan gøres det? Hvem er ansvarlig/tovholder på del – som hovedprojektet? Hvordan følges der op og hvem har ansvar for det? (Skrives ind i skemaet ”vil og gør – fasen) Gør Gruppearbejde – skrives ind i handleplanerne ”VIL og GØR” fase skemaet TID: 35 min

55 POA – ”Gør fasen” Gruppearbejde: Tjeckliste
Har vi det fulde overblik og er der sammenhæng i det vi har tænkt os at gøre? Er der ting der skal modificeres så vi sikrer målopfyldelse? Skal der rettes og/eller justeres i målene fra ”ved fasen”? Hvem skal godkende handleplanerne? Er alle aftaler om hvem der skal gøre hvad på givne tidspunkter klart og entydigt? Gør Gruppearbejde Tjeckliste 15 min Evt korrigerende handlinger osv. Tilrettes i handleplanerne

56 Fremlæggelse af POA projekterne
Forberedelse af fremlæggelse: I har nu 30 min. til at forberede en fremlæggelse af jeres POA – Projekt. Planlægning af hvordan fremlæggelsen skal afvikles og hvem fremlægger hvad. Skal der udarbejdes noget støttemateriale til fremlæggelsen? Kort gennemgang af arbejdet Gruppearbejde – deltagerne planlægger fremlæggelse af deres POA – projekter for de fremmødte gæster samt hinanden. Det er vigtigt at der bliver givet tid til en DIALOG med gæsterne - der er I ALT 45 min til rådighed for alle grupperne at præsentere deres projekter + dialog.

57 Præsentation af projekterne
Velkommen til: Lokalrådsformand XXXXXXXX fra lokalrådet i XXXX Lokalrådsnæstformand XXXXXX fra lokalrådet i XXXXXXXX Præsentation af POA – projekterne: ”XXX XX XXXX XX XXXXXXXX” ”XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX” Gør Ved Vil Kan Deltagerne har lagt slagplanen for hvordan de præsenterer deres projekter for gæsterne og hinanden. TID: 45 min.

58 Evaluering af kurset Hvordan er det gået og hvordan
har udbyttet været: Udfyld evalueringsskemaet ved at krydse af i felterne Skriv gerne kommentarer på den sidste side TAK FOR HJÆLPEN Gør Ved Vil Kan Skriftlig evaluering på AMU – vis kvalitet skema – enten elektronisk eller i papirudgave TID ca. 10 min.

59 Evaluering af kurset Hvordan er det gået og hvordan
Har udbyttet været: Mundtlig tilkendegivelser fra deltagere i.fht.: Gør Ved Vil Kan Meget kort mundtlig e tilkendegivelser fra deltagerne – skriv selv op hvad du vil evaluere på. TID: 15 – 20 min.

60 Kriminalitetsforebyg-gende samarbejde i lokalområdet
Tak for denne gang og held og lykke med det Kriminalitetsforebyg-gende samarbejde i lokalområdet

61 Tværfagligt gruppearbejde
Gode råd/opmærksomhedspunkter til den praktiske gennemførelse af kurset – specielt før, men også under og efter kurset (Kunden, underviseren og skolen) Gode ideer og input til den pædagogiske fremgangsmåde, som er foreslået Øvrige kommentarer eller?


Download ppt "”Kriminalitetsforebyggende samarbejde i lokalområdet”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google