Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skov- og Naturstyrelsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skov- og Naturstyrelsen"— Præsentationens transcript:

1 Skov- og Naturstyrelsen
Lokale grønne partnerskaber

2 Lokale grønne partnerskaber
Aftalen Projekter Status Årsager til afslag og gode råd til ansøgninger Hvor hentes flere informationer Gode eksempler

3 Aftalen om Lokale Grønne Partnerskaber
KL, DN, Friluftsrådet og Miljøministeriet indgik i efteråret 2006 en aftale om Lokale Grønne Partnerskaber, fordi: Kommunerne fik et større ansvar for at beskytte naturen og udbyde naturoplevelser lokalt. Indsatsen for naturbeskyttelse og friluftstilbud mm kan styrkes i et samarbejde, så borgerne involveres og får mest mulig glæde af naturen og dens oplevelsesmuligheder. Indsatsen kan løftes af mange parter, f.eks. stat, kommuner, den enkelte borger, virksomheder, institutioner og foreninger. Et sådant samarbejde mellem myndigheder og frivillige organisationer kan styrke både politisk og folkeligt engagement.

4 1.2 Aftalens formål og område
Partnerskabet har til formål at udbrede og underbygge mulighederne i frivillige lokalt forankrede frilufts- og naturprojekter. Hensigten er, at frilufts- og naturprojekter, baseret på lokalt engagement, skal skabe lokal forankring og ansvar for naturen.

5 2. Projekterne 2. 1 Indholdet i projekterne
- skal være indenfor følgende emner: Forbedring af naturen Forbedring af mulighederne for friluftsliv Forbedring af formidling og viden om natur

6 2.2 Projekternes høring Parterne bag aftalen skal altid høres om projekterne - dvs. KL, DN, Friluftsrådet og Miljøministeriet – Enten via kommunens Grønne Råd, som giver en skriftlig udtalelse (gerne referat fra møde) Eller – hvis kommunen ikke har et Grønt Råd – ved at høre de 4 parter enkeltvis Et projekt står stærkere, jo flere der lokalt bakker det op!

7 2.3 Projekternes finansiering
Finansiering af det enkelte projekt aftales af de involverede parter. Der kan søges midler flere steder: Miljøministeriets pulje er på 50 mio. kr Kommunerne kan medfinansiere projekter Tips- og Lottomidler til friluftslivet kan søges i Friluftsrådet Foreninger og private kan bidrage med penge, arbejdskraft mm Midler kan søges hos fonde, lokale erhvervsdrivende mm

8 3. Status Status pr. medio september 2009 er Antal projekter
Antal projekter, der har fået tilskud 53 Parterne involverede i projekter Heraf har kommuner været involveret i 43 Heraf har DN været involveret i 22 Heraf har Friluftsrådet været involveret i 10 Heraf har SNS været involveret i Tips og lotto midler søgt 34

9 3. Status .. fortsat Samlet budget for alle 53 projekter er ca. 74 mio. kr. Der er givet tilsagn til alle projekterne på ca. 22 mio. kr. Det procentvise tilskud er i gennemsnit 30% Tilsagn om frivillige arbejdstimer i alle projekter: Der har tillige været søgt Tips og Lotto i 34 af projekterne Støttebeløb har ingen øvre / nedre grænse, varierer p.t. mellem kr kr. Gennemsnit er ca kr.

10 4. Afslag på projekter kan skyldes
At projektet ikke opfylder kriterierne forbedring af naturen forbedring af mulighederne for friluftsliv styrkelse af oplevelser og viden om natur At der ikke er lokal folkeliginddragelse Projekterne skal understøtte lokal folkelig inddragelse og må gerne lægge op til at endnu flere aktiviteter kommer i gang. At det er i byer Projekterne skal være rettet mod det åbne land, mens parker og andre grønne områder i byerne ikke vil blive prioriteret.

11 4. Afslag kan skyldes…. At det ikke er partnerskaber
- Alle parter i et partnerskab skal bidrage med noget, enten, penge, arbejdskraft eller andet. Det skal være et bidrag der står i forhold til projektet. Der kan godt være en sponsor, som ikke er en partner At det drejer sig om naturpleje, som kommunen har pligt til at udføre - Puljen støtter ikke naturpleje på arealer, som kommunen i forvejen har pligt til at pleje. At der søges dækning af alle udgifter - Puljen støtter normalt med maks. 50%

12 4.1 Gode råd til ansøgninger
Partnerskaber Det skal være et reelt partnerskab, hvor alle involverede parter har et fælles ønske om at få gjort noget bestemt. Fint at kommunen bidrager, ikke mindst med styring og økonomisk ansvar. Involvering af lokale ildsjæle er vigtig i forhold til det lokale engagement og for at deltagerne føler medejerskab. Finansieringen Søg gerne finansiering flere steder. Søg maks. 50% i puljen til grønne partnerskaber Indhold Søg til de emner, som denne pulje er beregnet til. Det forholdsvis beskedne beløb gør, at puljen kan ikke bruges til at erstatte øvrige puljer som f.eks. vand- og naturindsatsen og naturforvaltningsmidlerne

13 5. Her findes oplysninger og hjælp
Hjemmesiden rummer information om grønne partnerskaber. Her findes bl.a. Vejledning til ansøgere Ansøgningsskema Budgetskema De lokale DN projektdeltagere kan søge oplysninger hos DN's centrale person, der arbejder med grønne partnerskaber. Tilsvarende gør sig gældende hos kommunerne og Friluftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen. En projektansvarlig kan desuden rådføre sig med kommunens grønne råd eller Skov- og Naturstyrelsen lokale enhed

14 6. Gode eksempler For de gode eksempler gælder at de fremmer
Forbedring af naturen og mulighederne for friluftsliv samt styrker oplevelser og viden om natur Lokalt engagement, herunder lokale ildsjæles frivillige arbejdstimer Lokalt medansvar for naturen

15 6. Gode eksempler Eksempel 1: Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo og gyldenris Ansøger: Furesø Kommune Partnere: Furesø Kommune Københavns Energi KubenByg SNS, Østsjælland DN, Furesø Værløse Naturplejerforening, Koklapperne Naturplejelaug Laanshøj 50 private lodsejere Pris: kr timer Bevilget: kr. = 24 % af omkostningerne

16 6. Gode eksempler Eksempel 2: Bekæmpelse af mink
Ansøger: Danmarks Naturfredningsforening, Køge Parter: Køge Kommune DN lokalafd. Køge, Danmarks Sportsfiskerforbund Danmarks Jægerforbund DOF, Køge Landbocentrum Pris: kr frivillige timer Bevilget: kr. = 46 % af omkostningerne

17 6. Gode eksempler Eksempel 3: Handicapsti ved badestanden ved Thyborøn Kanal Ansøger: Lemvig Kommune Parter: Lemvig kommune Humørklubben Pris: kr frivillige timer Bevilget: kr. = 45 % af omkostningerne

18 6. Gode eksempler Eksempel 4: Kaffepletter. Steder til at drikke kaffe, holde pause mv. på ture langs den sydfynske Øhavssti Ansøger: Naturturisme I/S Parter: 4 kommuner, 5 ngo’er, turisterhvervet Pris: kr timer Bevilget: kr. = 45 % af omkostningerne

19


Download ppt "Skov- og Naturstyrelsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google