Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Politisk temaaften Den 24. november kl. 17-21. Politisk Temaaften Energi på Tværs 24. november 2014 Velkomst v. Özkan Kocak Formand for Klimapolitisk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Politisk temaaften Den 24. november kl. 17-21. Politisk Temaaften Energi på Tværs 24. november 2014 Velkomst v. Özkan Kocak Formand for Klimapolitisk."— Præsentationens transcript:

1 Politisk temaaften Den 24. november kl. 17-21

2 Politisk Temaaften Energi på Tværs 24. november 2014 Velkomst v. Özkan Kocak Formand for Klimapolitisk Forum og medlem af miljø- og trafikudvalget, Region Hovedstaden

3 VELKOMMEN

4 Baggrund for en fælles energivision Region Hovedstaden har en vision om at være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet ReVUS sætter fokus på stærke partnerskaber Kommunernes og regionens fælles klimastrategi har formuleret behovet for et sammenhængende energi- og transportsystem baseret på VE En fælles vision og plan som ramme for omstillingen

5 Hvorfor er vi samlet? En omstilling af energisystemet kræver politiske beslutninger om milliardstore investeringer. Der er behov for styrket samarbejde langsigtet og strategisk energiplanlægning på tværs fokus på et grønt vækstpotentiale innovative samarbejder mellem energiselskaber, erhvervsliv og offentlige myndigheder. borgernes og erhvervslivets opbakning til lokalpolitiske beslutninger.

6 Program og formål med aftenen At synliggøre udfordringer og muligheder At drøfte særlige temaer Fokus på 1. Nødvendigheden af en omstilling 2. Hvorfor samarbejde og strategisk energiplanlægning 3. Energi på Tværs - projektets bidrag 4. Rollefordeling – forsyninger, kommuner og region 5. Debat om samarbejdet Hvorfor Hvordan Forankring

7 Program 17:00 – 17:55Rundvisning på ARC - Dir. Ulla Röttger, 18:05 – 18:10Velkomst - Özkan Kocak, MTU Region H 18:10 – 18:40Energi til forandring Morten Bæk, Dir. Energistyrelsen 18:40 – 19:00Projektpræsentation – hvad vil projektet? Vicedirektør Kristian Johnsen, Region H 19:00 – 19:10Kaffepause 19:10 – 21:00Debat - Kasper Westphal, Operate A/S Runde 1 - hvorfor samarbejde? Runde 2 - hvordan samarbejde Runde 3 - Næste skridt

8 Energi til forandring Morten Bæk, Direktør for Energistyrelsen

9 Energi til forandring - Hvorfor er samarbejdet om strategisk Energiplanlægning særligt vigtigt? Morten Bæk, Energistyrelsen Politisk temaaften – Energi på Tværs Amager Ressourcecenter (ARC) 24. november 2014 DATO: 24/11/14

10 Disposition 1.Klima- og energimål 2.EU vigtig i den danske omstilling 3.Transport og landbrug stigende udfordring – kommuner og regioner kan hjælpe 4.SEP - En win–win situation 5.Kommunens energirelaterede opgaver 6.Energi på Tværs - SEP i Hovedstaden 7.Tvær-regionalt planlægning

11 Klima- og energimål Nationalt mål: 40 pct. reduktion i DHG 2020 på tværs af sektorer. EU mål for Danmark: 20 pct. reduktion i DHG uden for kvotesektoren i 2020 og nyt mål for 2030 30 pct. VE i 2020

12 EU vigtig i den danske omstilling Ambitiøs indsats på EU-niveau -Gør indsatsen i Danmark billigere -Fremmer fair konkurrence for udsatte sektorer -Fremmer danske eksportmuligheder

13 Transport og landbrug stigende udfordring – kommuner og regioner kan hjælpe

14 Strategisk energiplanlægning - En win–win situation InteresseRoller EUForsyningssikkerhed, omkostnings eff., DHG reduktioner Målsætning og rammevilkår StatenUnderstøtte og drive energiomstillingen Strategi, rammevilkår, målsætning, …? RegionenRegional udviklingTværkommunalt samarbejde, …? KommunenFremme grøn vækst, miljøvenlig omstilling, billig energi, m.v. Implementering, initiativ, involvering, ejerskab, sektor planlægning, godkendende myndighed…? SEP projekter skal give input

15 Kommunens (nuværende) energirelaterede hovedopgaver 2. Arealplanlægning 1. Energieffektivisering af egne bygninger 3. Varmeforsyning

16 Energi på Tværs - SEP i Hovedstaden Er der brug for tvær- kommunal/regional planlægning? Risiko for suboptimering!? -Kommunal -Regional Muligheder Udfordringer Fælledparken 2035?

17 Kommunal/regional suboptimering Hvordan sikres: -Optimering af ressource anvendelse -Optimering af forsyningssystemer Planlægningsmæssig stordrifts fordele?SEP => Planlægningsmæssig og infrastrukturel sammenspil på tværs af kommuner (og regioner?)

18 Hvad vil projektet Energi på Tværs? Kristian Johnsen, Vicedirektør Region Hovedstaden

19 Energi på Tværs Præsentation af projektet Politisk Temaaften 24. November 2014 Vicedirektør Kristian Johnsen, Region Hovedstaden

20 Fælles klimastrategi

21 Hvorfor er omstilling af energisystemet vigtig? Drivhusgasreduktioner o Global opvarmning o Klimaændringer Forsyningssikkerhed o Indpasning af vedvarende energi o Udskiftning af ”ældre” produktionsanlæg Erhvervspolitik o Stort potentiale for vækst og arbejdspladser o Stort investeringbehov i infrastruktur Sikkerhedspolitik o Brændselsafhængighed o Konflikter og flygtningestrømme som følge af klimaeffekter

22 Mange aktører i spil Staten: Lovgivende, rammesættende Regionen: Regionen som virksomhed Udviklingsmyndighed, facilitator af tværgående samarbejder Trafikbestiller – krav til leverandører og trafikplanlæggere Råstofmyndighed Kommunerne: Kommunen som virksomhed og myndighed Ejer af forsyningsselskaber Planlægningsmyndighed (trafik, varme, affald, etc.) Informere og involvere borgere Forsyningsselskaber: Infrastruktur, investeringer, drift, energipriser, forsyningssikkerhed

23 Energi på Tværs - fakta Budget: 9 mio. kr. Partnere: Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden(29 kommuner), ARC, CTR, HMN Naturgas, HOFOR, Nordforbrænding, VEKS, Vestforbrænding og Gate 21. Energistyrelsen medfinansierer Tidsramme: Januar 2014 - juli 2015.

24 Formål En politisk vedtaget vision og handlingsplan for omstilling til et fleksibelt og energieffektivt energisystem i hovedstadsregionen baseret på 100 % vedvarende energi i 2050 Strategisk energiplanlægning som et værktøj til at sikre visionens gennemførsel

25 Forventede resultater Operationelle energiscenarier frem til 2050 Fælles tilgange og værktøjer til strategisk energiplanlægning Kapacitetsopbygning inden for strategisk energiplanlægning Tværkommunale energisamarbejder og energiplaner Konkrete indsatser og handlingsplan

26 Overordnet ramme Mål og strategier Særlige temaer/problem- stillinger Visionsplan og prioritering af indsatser Handlings- planer Proces Sep/okt 14’: Standard dagsorden 24. nov 14’: Temaaften 26. marts 15’: Borgmestermøde Okt 14’ – feb 15’: Tema-diskussion i udvalg Efter juli 15’: Etablering af handlingsplan Implementering

27 Arbejdspakkerne

28 Udskiftningstempo frem mod 2050 InfrastrukturInfrastruktur +Etablering +Beslutning InfrastrukturInfrastruktur

29 Det er nu vi skal handle! Forskellige veje til et fossilt frit energisystem, men… Omstillingen er mulig med kendt teknologi og kan finansieres med en overkommelig merinvestering Hvis vi handler i fællesskab nu, kan vi: Sikre sammenhæng i investeringerne Undgå suboptimering og udnytte de samlede ressourcer mere effektivt Undgå at nødvendige investeringer bliver fordyrende ved at vente Udnytte det fulde vækstpotentiale i udviklingen af det fremtidige energisystem Være foregangsregion med de gevinster det medfører

30 Vision og muligheder 1.Hvor ambitiøse skal vi være? 2.To parallelle spor 3.Fire fælles indsatsområder 4.Vision og overordnet målsætning

31 To parallelle spor til en fossilfri fremtid Energieffektiviseringer Energibesparelser i slutforbrug Reduktion af energiforbrug Udbygning af vedvarende energi VE-baseret transportsystem Omstilling til vedvarende energi

32 Fire fælles indsatsområder Planlægning Hvordan håndterer vi den fælles planlægning ? Samarbejde Hvordan organiseres omstillingen? Økonomi Hvordan håndteres investeringer? Innovation Hvordan skaber vi innovation og vækst?

33 Planlægning Hvordan kan kommunerne arbejde sammen om energiplanlægningen? –Hvilke udfordringer og risici står vi overfor, hvis vi ikke samarbejder? –Hvad er rammerne og råderummet for handling i regionen (ifht. EU, nationalt plan)? –Hvilke konkrete beslutninger kan vi tage på regionalt plan (fælles rammer for transportplanlægning, fælles varmeplan, fælles rammer for affalds- og ressourcehåndtering)? Planlægning Hvordan håndterer vi den fælles planlægning?

34 Samarbejde Hvordan kan der etableres velfungerende samarbejder i forbindelse med omstillingen af energisystemet? –Hvilke udfordringer og risici står vi overfor, hvis vi ikke samarbejder? –Hvad er rammerne og råderummet for handling i regionen (ifht. EU, nationalt plan)? –Hvilke typer samarbejder kan bidrage til at profilere politikerne og sætte regionen på landkortet i EU og globalt? –Hvilke konkrete beslutninger kan vi træffe? Samarbejde Hvordan organiseres omstillingen?

35 Økonomi Hvilke økonomiske risici står vi overfor, hvis vi ikke samarbejder? Hvilke økonomiske vurderinger skal ligge til grund for valg af løsninger? Brugerøkonomi eller samfundsøkonomi? Hvad er mulighederne for at finde ekstern finansiering i EU og andre steder? Hvordan foretager vi investeringerne – adskilt eller sammen? Hvor er der synergier ved fælles investeringer? Skal aktørerne kompensere for hinanden ift. investeringer? Økonomi Hvordan håndteres investeringer?

36 Innovation Hvordan kan vi skabe en fælles strategisk satsning på at fremme udbredelsen af grønne energiteknologier, systemløsninger og forretningsmodeller? –Hvilke sektorer og teknologier bør være i centrum, som vil gøre Region Hovedstaden unik? –Skal fokus ligge på procesinnovation, enkeltteknologier eller systemløsninger? –Muligheder for (fælles) finansiering? Hvordan styrker vi incitamentsmodellerne for grøn innovation og vækst? –Hvilke incitamentsmodeller er der? –Hvem har reguleringskompetencen? –Hvad kan vi gøre på fælleskommunalt plan? Innovation Hvordan skaber vi innovation og vækst?

37 Udkast Forslag til vision og målsætning Overordnet målsætning: Region Hovedstaden og de 29 kommuner vil sikre en ambitiøs, sammenhængende, fleksibel, omkostningseffektiv, vækstskabende og tværgående omstilling til 100 % vedvarende energi i energi- og transportsystemet frem mod 2050. Ambitiøs – gå foran gennem en aktiv indsats for at udfase de fossile brændsler Sammenhængende – skabe synergi mellem energiformer og besparelsesforanstaltninger samt undgå suboptimering Fleksibel – samspil mellem energiformer og teknologier så fluktuerende energikilder bliver en styrke, og vi får et dynamisk og robust system Omkostningseffektiv – der vælges teknologier, som er markedsmodne og ny teknologi indfases i takt med at eksisterende anlæg er udtjente Vækstskabende – samarbejde med virksomheder om at udvikle og indfase nye teknologier på basis af nyt vidennetværk Tværgående – en vision der skaber koblingerne til øvrige regioner i forhold til samarbejde, udnyttelse af ressourcer og investeringer

38 Omstillingen er mulig, men den kræver ambitiøse fælles mål og implementering af fælles strategiske indsatser!

39 Kaffepause

40 Debat Runde 1 - hvorfor samarbejde? v./ Hans Henrik Lindbo, EA analyse Runde 2 - hvordan samarbejde? v./ Steen Christiansen, Borgmester Albertslund Kommune Runde 3 – Næste skridt v./ John Schmidt Andersen, Borgmester Frederikssund Kommune

41 Scenarier for den grønne omstilling Hans Henrik Lindboe, Partner i Ea Energianalyse

42 Energi på tværs Mål og samarbejde 24 november 2014, ARC Hans Henrik Lindboe, konsulentgruppen 42

43 Kommuner og regioner Få del i den grønne vækst Prioritere arbejdet med strategisk energiplanlægning Samarbejde med erhvervslivet om de regionale vækstpotentialer Skabe sammenhæng til den fysiske planlægning og varmeplanlægningen. Bruge kommunale selskaber proaktivt (varme, affald, gas, el) Kommunikere. Og udnytte de politiske muligheder for indflydelse 43

44 44

45 IPCC, nov. 2014 45

46 Danske målsætninger og udmeldinger Energiaftale 2012 og regeringen Uafhængig af fossile brændsler i 2050 50% vind i 2020, Kul og naturgas ude af el- og varmesektoren i 2030/2035 Energiselskaber sparer 12,2 PJ årligt 2015-2020 Oliefyr udfaset i 2030 Måske ikke biomasseimport på lang sigt Affaldsforbrænding skal reduceres Økonomisk effektivisering i energisektoren 46

47 En region i Danmark 47 Kilde: Energi på tværs, regionsrapport (udkast) COWI

48 48 Samarbejde om fjernvarme

49 Kommunale handlemuligheder 49 Rammer for effektivt samarbejde 29 klimamål eller ét regionalt mål ? 2 gasselskaber, 3 affaldsselskaber, 30+ varmeselskaber. Fælles energisekretariat ?

50 HVORFOR SAMARBEJDE? Der skal milliardinvesteringer til i de kommende årtier. Skal vi lave dem sammen eller hver for sig? Hvad taler for et samarbejde? Hvad taler imod?

51 Hvordan samarbejde? Steen Christiansen, Borgmester i Albertslund Kommune

52 HVORDAN SAMARBEJDE? Hvordan får vi 29 energiplaner til at spille sammen? Skal vi have fem forsyningsselskaber eller ét? Hvordan skaber vi sammenhæng mellem de politiske beslutninger og forsyningsselskabernes dispositioner?

53 Hvordan forankrer vi samarbejdet? John Schmidt Andersen, Borgmester i Frederikssund Kommune

54 Hvad nu? Hvad kan vi gøre konkret for at sikre synergi og koordinering? Hvilke politiske beslutninger skal der træffes?


Download ppt "Politisk temaaften Den 24. november kl. 17-21. Politisk Temaaften Energi på Tværs 24. november 2014 Velkomst v. Özkan Kocak Formand for Klimapolitisk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google