Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelsesorientering Tech College Aalborg EUD reform 2015

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelsesorientering Tech College Aalborg EUD reform 2015"— Præsentationens transcript:

1 Uddannelsesorientering Tech College Aalborg EUD reform 2015

2 Paradigmeskift for EUD
Før reformen Alle kunne starte Ingen kvalifikation-krav Individuelle forløb Ingen begrænsning på omvalg 95 % - EUD skulle få de sidste med EUD ikke ungdoms-uddannelser Kvantitet frem for kvalitet Efter reformen Ikke for alle (PTE) Adgangskrav og overgangs-krav Faste forløb 3 valg Andre skal tage sig af de svageste Ungemiljøer Kvalitet fremfor kvantitet

3 Fire klare mål: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever så de bliver så dygtige, som de kan. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.

4 Reformens hovedelementer
Et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø Enklere og mere overskuelig struktur Bedre videreuddannelsesmuligheder Fokusering af vejledningsindsatsen Ny attraktiv vej fra ufaglært til faglært for voksne på 25 år og derover Klare adgangskrav Ny erhvervsrettet 10. klasse (EUD10) Mere og bedre undervisning, herunder kompetenceløft Styrket uddannelsesgaranti Ny Kombineret Ungdomsuddannelse

5 Bedre videreuddannelsesmuligheder
Alle erhvervsuddannelser med en normeret varighed på mindst 3 år vil give adgang til erhvervsakademiuddannelserne. A, B og C-niveau på EUD sidestilles med gymnasiale fag ift. at opfylde specifikke adgangskrav på videregående uddannelser. Bedre overgang til professionsbacheloruddannelser og universitetsbacheloruddannelser.

6 Mere og bedre undervisning
Tech College Aalborg underviser 28 timer ugentligt. Undervisningen i grundforløbet omfatter motion og bevægelse gennemsnitligt 45 minutter pr. undervisningsdag. Styrkelse af praksisrelateret undervisning Øget brug af niveaudeling og talentspor, fx udbud og udvikling af fag på flere niveauer. Bedre sammenhæng mellem skole og praktik i hovedforløbet.

7 Enkel struktur, 4 hovedområder:
Nye hovedområder Gamle indgange 1) Omsorg, sundhed og pædagogik Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil 2) Kontor, handel og forretningsservice Merkantil 3) Fødevarer, jordbrug og oplevelser Mad til mennesker Dyr, planter og natur 4) Teknologi, byggeri og transport Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Produktion og udvikling Medieproduktion

8 TCAA-fagretninger og uddannelser
Teknologi og velfærd (hovedområde 4) Mad, oplevelser og stil (hovedområde 1 og 3) Landbrug, dyr, planter og natur (hovedområde 3) El, byggeri og energi Elektriker Data og kommunikations-uddannelsen Elektronik- og svagstrøms- uddannelsen VVS-energi-uddannelsen Gastronom Tjener Bager - Konditor Detailslagter Receptionist Ernæringsassistent Frisør Kosmetiker Tandklinikassistent Landbrugs uddannelsen Anlægsgartner Dyrepasser Skov og naturtekniker Greenkeeper Vvs-energi-uddannelsen Tømrer Bygningsmontage-tekniker Teknisk designer Bygningsmaler Murer Vindmølleoperatør Elektronik- og svagstrøms-uddannelsen Ejendomsservice- tekniker Serviceassistent Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Uddannelsen foregår på AMU Nordjylland

9 TCAA-fagretninger og uddannelser
It, web og medier (hovedområde 4) Konstruktion, produktion, og biler Biler og byggeri –Hadsund Teknologi og mad - Hobro (hovedområde 3 & 4) Web-integrator Grafisk tekniker Digital media Mediegrafiker Data og kommunikations-uddannelsen Frontline PC-supporter Personvogns-mekaniker Lastvognsmekaniker Industrioperatør Automatik og procesuddannelsen Produktør Smed CNC-tekniker Industritekniker Teknisk designer Havne- og terminaluddannelsen  Lager- og terminaluddannelsen Vejgodstransport-uddannelsen Personbefordrings uddannelsen Lastvogns-mekaniker Tømrer Byggemontage-tekniker Entreprenør- og landbrugsmaskin-uddannelsen Elektriker Gastronom Ernæringsassistent Tjener Bager Detailslagter Uddannelsen foregår på AMU Nordjylland

10 TCAA-fagretninger og uddannelser
Konstruktion, produktion, og biler EUX (hovedområde 4) El, byggeri og energi EUX Personvogns-mekaniker Lastvognsmekaniker Automatik og procesuddannelsen Smed Industritekniker Elektriker Data og kommunikations-uddannelsen Vvs-energi-uddannelsen Tømrer Murer

11 Grundforløb 1 og 2: Grundforløb 1 er for unge der kommer direkte fra 9. kl. og 10.kl. Grundforløb 2 er for unge under 25 år, som har været i gang med andet siden grundskolen. Grundforløbet kan bestå af to dele - hver af 20 ugers varighed. Grundforløb 1: giver almene og brede erhvervsfaglige kompetencer. Det skal også give bedre tid, grundlag og kompetence til at træffe det endelige uddannelsesvalg. Grundforløb 2: er målrettet hovedforløbet i en specifik erhvervsuddannelse. Unge, der ikke begynder inden for et år efter 9. eller 10. klasse, begynder direkte på grundforløb 2.

12 Adgangskrav til grundforløb 1
Eleven har opnået: Karakteren 2 i gennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve i henholdsvis dansk og matematik De nødvendige personlige og sociale kompetencer. (Uddannelsesparate) OBS! Eleven kan kun påbegynde grundforløb 1 én gang.

13 Optagelsesprøve/revurdering
Senest 17. juni indtastes dansk- og matematikkarakter i optagelse.dk Indkaldelse til og afholdelse af optagelsesprøve Senest 8. juli modtager eleven skriftlig svar på resultat af optagelsesprøven Hvis eleven ikke optages på baggrund af prøven sendes uddannelsesplan til UU med kopi til eleven

14 Grundforløb 1 Indhold i grundforløb 1
Grundforløbets første del indledes med 2 ugers erhvervsintroducerende undervisning. Derefter vælger eleven endelig fagretning. Fagretninger: Udbydes af skolerne og er tematiseret indenfor hovedområderne Indeholder erhvervsfaglige karakteristika, der giver eleverne indblik i de enkelte uddannelser Viser som hovedregel hen mod flere konkrete erhvervsuddannelser

15 Fag på grundforløb 1, EUD Erhvervsfag 1 Afklaring af uddannelsesvalg
Parat til job Erhvervsfag 2 Arbejdspladskultur Praktikpladssøgning Samfund og sundhed - samarbejde, normer, adfærd og regler - ansøgning, plan for søgning - arbejdsliv, personliv, borger i et demokratisk samfund, sundhed Erhvervsfag 3 Arbejdsplanlægning Faglig dokumentation Faglig kommunikation Innovation Metodelære - arbejdsplan, ressourcer, tid og samarbejde - arbejdssedler, egenkontrol - evaluering af egen arbejdsproces, metode og resultat - forstå og anvend faglige udtryk og begreber - overveje og vurdere nye ideer, alternative muligheder - søge information - modtage kunder - læse opgaver: f.eks. opskrift, manual, procedurebeskrivelse - valg af fremgangsmåde til at udføre en opgave - serviceydelse (kundebetjening) Valgfag Støttefag Bonusfag Grundfag - boglig og/eller praktisk læring - fordybelse, fagkonkurrencer (Skills m. v.) - andre fag end de obligatoriske eller fag på et højere niveau - niveau 2 Dansk E eller C

16 Fag på grundforløb 1, EUX Erhvervsfag 1 Afklaring af uddannelsesvalg
Parat til job Erhvervsfag 2 Arbejdspladskultur Praktikpladssøgning Samfund og sundhed - samarbejde, normer, adfærd og regler - ansøgning, plan for søgning - arbejdsliv, personliv, borger i et demokratisk samfund, sundhed Erhvervsfag 3 Arbejdsplanlægning Faglig dokumentation Faglig kommunikation Innovation Metodelære - arbejdsplan, ressourcer, tid og samarbejde - arbejdssedler, egenkontrol - evaluering af egen arbejdsproces, metode og resultat - forstå og anvend faglige udtryk og begreber - overveje og vurdere nye ideer, alternative muligheder - søge information - modtage kunder - læse opgaver: f.eks. opskrift, manual, procedurebeskrivelse - valg af fremgangsmåde til at udføre en opgave - serviceydelse (kundebetjening) Grundfag Tre fag på C-niveau - dansk - engelsk - samfundsfag

17 Grundforløb 2, er for elever der:
Har gennemført grundforløb 1. Er frafaldet grundforløb 1. Er under 25 år og ikke kommer direkte fra folkeskolen (mindst et kalenderår efter afslutning). Har en uddannelsesaftale. Er over 25 år uden erhvervserfaring eller forudgående uddannelse.

18 Grundforløb 2, 20 uger Adgangskrav
Grundforløb 2 er rettet mod et specifikt hovedforløb. Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve. Grundforløbsprøven kan bestå af en praktisk prøve og en prøve i udvalgte fag. Grundforløbsprøven skal være bestået for at give adgang til hovedforløbet.

19 Grundforløb 2 Det faglige udvalg formulerer optagelseskrav til hovedforløb, de fastsættes i uddannelsesbekendtgørelsen. Optagelseskravene kan bestå af: 1. Grundfag, med niveau, bestå- eller evt. karakterkrav (fx elektriker: Fysik E, dansk E, matematik D skal bestås eller bygningsmaler: Naturfag E, dansk E skal bestås) 2. Krav om faglig viden og faglige færdigheder i relation til hovedforløbet 3. Kompetencekrav svarende til certificering (f.eks. hygiejne, rulle- og bukkestillads)

20 Uddannelsesaftale/SKP
Model EUD Uddannelsesaftale Adgangsbegrænsning Uddannelsesaftale/SKP August/oktober/ januar/marts Januar/august Løbende Grundforløb 1 20 uger Unge som har afsluttet grundskolens 9. eller 10. kl. inden for de seneste 12 mdr. Grundforløb 2 20 uger Hovedforløb Andre unge under 25 år Grundforløb 2 20 uger Hovedforløb Over 25 år EUV Grundforløb 2 20 uger Hovedforløb

21 Grundforløbsmodel TCAA 20 + 20 uger
Hovedområder: Teknologi, byggeri og transport. . Fødevarer, jordbrug og oplevelser. Uddannelsesvalg Adgangsbegrænsning Uddannelses aftale Omsorg, sundhed og pædagogik. . Grundforløb 1 Valg af fagretning Grundforløb 2 Rettet mod et specifikt hovedforløb Erhvervsfag 2 (4 uger) Erhvervsfag 3 ( 6 uger) Grundfag ( dansk) ( 4 uger) Valgfag ( 4 uger) NB! EUX grundfag 8 uger ( ingen valgfag) i alt 18 uger Erhvervsfag 1 2 uger Efter 9./10. klasse Ordinære forløb eller EUX-forløb Uddannelsesspecifikke-fag 12 uger Grundfag ( 4 uger) Valgfag ( 4 uger) Uddannelsesspecifikke-fag 12 uger C-niveau i 3 grundfag 20 uger 20 uger 20 uger

22 Grafisk fremstilling af EUX-forløb
Grundforløb Hovedforløb Grundforløb 1 Grundforløb 2 Hovedforløb 8 uger: C-niveau i dansk, engelsk og samfundsfag 12 uger: erhvervsfag 8 uger grundfag: C-niveau i matematik, og yderligere 2 grundfag 12 uger: Uddannelses specifikke fag Eux-bevis Efter 9./10. klasse Evt. Adgangs-begrænsning Uddannelsesaftale/ skolepraktik Gymnasial eksamen Alle som ikke kommer direkte fra 9. eller 10. kl. starter på grundforløbets del 2.

23 EUD reform 2015 - afgørende ændringer
Før optagelse Tech College Aalborg: Skærpet opmærksomhed på uddannelsesparathed og adgangskrav I grundforløbet på Tech College Aalborg: Brede erhvervsfag Erkendelsesfag Metodefag Dannelsesfag

24 EUD reform 2015 - afgørende ændringer
Grundforløb 1: Kun én gang Giver adgang til alle uddannelser Dansk niveau E Grundforløb 2: - Flere grundfag Højere niveauer Beståelseskrav som adgang til hovedforløbet Max 3 gange 20 uger på alle uddannelser

25 Debat ved bordene Hvordan kan vi – optimalt set – samarbejde, så vi kan leve op til regeringens målsætning om flere unge i erhvervsuddannelserne? Hvad ser du som muligheder og udfordringer i den nye reform?

26 Kontakt os Anne Juul Uddannelsesleder på Agri, Auto, Metal og Mariagerfjord College Tlf.: Mail: Tina Lindegaard Uddannelsesleder på Media, Technology og Construction College Tlf. : Mail: Lisa Svensson Uddannelsesleder på Dental, Style&Wellness og Food College Tlf.: Mail: Nyeste viden om hvordan vi gør på Tech College Aalborg vil være at finde på

27 BESØG OS! BESØG OS! ÅBENT HUS 24. JANUAR KL Vi holder åbent hus d. 24. januar 2015 kl. 10 – 13 på alle skolens afdelinger. Informationsaftner om EUX på Øster Uttrup Vej 1 : 13. januar 2015 kl


Download ppt "Uddannelsesorientering Tech College Aalborg EUD reform 2015"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google