Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

08/04/2017 IE-Direktivet De tekniske udfordringer ved basis-tilstands- og ophørsundersøgelser v/ Senior projektleder, civilingeniør Jesper Alrø Steen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "08/04/2017 IE-Direktivet De tekniske udfordringer ved basis-tilstands- og ophørsundersøgelser v/ Senior projektleder, civilingeniør Jesper Alrø Steen."— Præsentationens transcript:

1 08/04/2017 IE-Direktivet De tekniske udfordringer ved basis-tilstands- og ophørsundersøgelser v/ Senior projektleder, civilingeniør Jesper Alrø Steen Viborg, Jord-ERFA-Midt, den 12. december 2012

2 Tekniske udfordringer ved basistilstands- og ophørsundersøgelser
08/04/2017 Tekniske udfordringer ved basistilstands- og ophørsundersøgelser Hvem er det relevant for ? IED-virksomheder, som får pålagt at udføre undersøgelser virksomheder skal forventeligt vurdere forurening ved ophør af drift (ophørsundersøgelser). 375 virksomheder skal forventeligt udføre basistilstands- undersøgelser (fx fremstilling af kemiske stoffer & overfladebehandling af metaller). Myndigheder, som skal godkende oplæg og udstede påbud ifht. undersøgelse og evt. oprensning 50% staten som myndighed. 50% kommuner som myndighed. 12. december 2012 IE-Direktivet: De tekniske udfordringer ved basistilstands- og ophørsundersøgelser

3 Tekniske udfordringer ved basistilstands- og ophørsundersøgelser
08/04/2017 Tekniske udfordringer ved basistilstands- og ophørsundersøgelser Hensigtsmæssigt at kunne skelne mellem: Forurening fra IED-virksomhed. Forurening, som strømmer til fra anden virksomhed i oplandet. Forurening, som stammer fra gamle (tidligere) aktiviteter. Ny & Vores Ny & Andres ”ikke vores skyld” Gammel ”ikke vores skyld” 12. december 2012 IE-Direktivet: De tekniske udfordringer ved basistilstands- og ophørsundersøgelser

4 Disposition: De tekniske udfordringer
08/04/2017 Disposition: De tekniske udfordringer Hvorfor (formål) ? Hvor henne (kilder) ? Ved risiko for spild (punktkilder). Hele ejendommen (diffus forurening). Hmmm… 12. december 2012 IE-Direktivet: De tekniske udfordringer ved basistilstands- og ophørsundersøgelser

5 Disposition: De tekniske udfordringer
08/04/2017 Disposition: De tekniske udfordringer Hvorfor (formål) ? Hvor henne (kilder) ? Ved risiko for spild (punktkilder). Hele ejendommen (diffus forurening). Hvilke stoffer (”relevante farlige stoffer”) ? Udvælgelse - Evt. forskellige stoffer ved forskellige kilder. Analysemetoder og kvalitetskriterier. Hvilke prøver (medier) ? Jord, grundvand, poreluft. 12. december 2012 IE-Direktivet: De tekniske udfordringer ved basistilstands- og ophørsundersøgelser

6 Disposition: De tekniske udfordringer
08/04/2017 Disposition: De tekniske udfordringer Hvorfor (formål) ? Hvor henne (kilder) ? Ved risiko for spild (punktkilder). Hele ejendommen (diffus forurening). Hvilke stoffer (”relevante farlige stoffer”) ? Udvælgelse - Evt. forskellige stoffer ved forskellige kilder. Analysemetoder og kvalitetskriterier. Hvilke prøver (medier) ? Jord, grundvand, poreluft. Hvor mange prøver (antal) ? Hvornår ? Undersøgelsesstrategi 12. december 2012 IE-Direktivet: De tekniske udfordringer ved basistilstands- og ophørsundersøgelser

7 Hvorfor & hvor henne ? (formål) (I)
08/04/2017 Hvorfor & hvor henne ? (formål) (I) At dokumentere ny jordforurening ved en mulig kilde (den nemme). Ophørsundersøgelse 2018 Basistilstand 2013 Diffus jordforurening Jo, det er os, der har svinet 12. december 2012 IE-Direktivet: De tekniske udfordringer ved basistilstands- og ophørsundersøgelser

8 Hvorfor & hvor henne ? (formål) (II)
At dokumentere ny jordforurening ved en mulig kilde (den nemme). Basistilstand 2013 Diffus jordforurening Jo, det er os, der har svinet Ophørsundersøgelse 2018 12. december 2012 IE-Direktivet: De tekniske udfordringer ved basistilstands- og ophørsundersøgelser

9 Hvorfor & hvor henne ? (formål) (III)
At dokumentere en ny GV-forurening i et industrikvarter (udfordringer) Nej, det er ikke os Basistilstand 2013 Grundvandsforurening i opland …..formentlig ikke os … det kan ikke bevises, at det er os Jo, det er os Ophørsundersøgelse 2018 12. december 2012 IE-Direktivet: De tekniske udfordringer ved basistilstands- og ophørsundersøgelser

10 08/04/2017 Hvor henne ? Områder, hvor der aktuelt kan forventes evt. forurening Punktkilder fx oplag, tankanlæg, rørføring mv. Områder, hvor der i fremtiden kan forventes evt. forurening (ved ændringer i drift). Og ?? Topjord (diffus overfladeforurening). Fyldjord (gamle forureninger). Hele ejendommen, især hvis gammel industrigrund. 12. december 2012 IE-Direktivet: De tekniske udfordringer ved basistilstands- og ophørsundersøgelser

11 Hvilke stoffer ? (I) De “relevante farlige stoffer” skal udvælges!
Hvilke kriterier benyttes til udvælgelse af “farlige stoffer”? Forskellige stoffer ved forskellige kilder (opmærksomhed). Findes der akkrediterede analysemetoder for de “relevante farlige stoffer” ? Findes der kvalitetskriterier for “relevante farlige stoffer” ? Kvalitetskriterier mangler for en række stoffer. Alternativ (udenlandske kriterier ?) // Anden praksis ? (næste slide). 12. december 2012 IE-Direktivet: De tekniske udfordringer ved basistilstands- og ophørsundersøgelser

12 Hvilke stoffer ? (II) Hvis der ikke findes kvalitetskriterier
Skal der så blot opryddes til samme niveau som før ? I så fald skal prøver fra de samme punkter analyseres med den samme analysemetode. Hvis analysemetoder og/eller kvalitetskriterier ændres ? (fra basistilstands- til ophørsundersøgelse) ….. 12. december 2012 IE-Direktivet: De tekniske udfordringer ved basistilstands- og ophørsundersøgelser

13 Hvilke stoffer ? (I) De “relevante farlige stoffer” skal udvælges!
Hvilke kriterier benyttes til udvælgelse af “farlige stoffer”? Forskellige stoffer ved forskellige kilder (opmærksomhed). Findes der akkrediterede analysemetoder for de “relevante farlige stoffer” ? Findes der kvalitetskriterier for “relevante farlige stoffer” ? Kvalitetskriterier mangler for en række stoffer. Alternativ (udenlandske ?) // Praksis ? (næste slide). Skal analyser tage sigte på de aktuelle/kommende industri-aktiviteter eller også inkludere evt. gamle forureninger ? 12. december 2012 IE-Direktivet: De tekniske udfordringer ved basistilstands- og ophørsundersøgelser

14 Hvilke stoffer ? (III) Skal dette undersøges?
Forureninger, som kan skyldes IED-aktiviteter: Chlorerede opløsningsmidler (svære at finde i jord, påvises bedst med poreluft- og grundvandsundersøgelser). Polære opløsningsmidler (svære at finde i jord, påvises bedst med grundvandsundersøgelser). Phenoler og chlorphenoler. Cyanid. “Slemme” forureninger såsom dioxiner, PCB´er, asbest … Alle de andre stoffer, som er anvendt i produktionen. Forureninger, som kan skyldes tidligere industrier/anvendelser: Kan være alt muligt. Typisk PAH´er, tungmetaller og kulbrinter (findes ofte). Skal dette undersøges? 12. december 2012 IE-Direktivet: De tekniske udfordringer ved basistilstands- og ophørsundersøgelser

15 Hvilke prøver (medier) ?
Jordprøver (3-6 boringer, 3-5 m u.t.) Vandprøver (boring til 3-5 m u.t. / m u.t.) Grundvand (først kommende magasin (terrænnært eller evt. primære magasin)) Poreluft ? Nogle forureninger kan bedst påvises i nogle medier! 12. december 2012 IE-Direktivet: De tekniske udfordringer ved basistilstands- og ophørsundersøgelser

16 Hvor mange (antal) ? (I) Vi kan vanskeligt finde “ukendte” hot spots (høje koncentrationer), som evt. skyldes gammel industri. Strategi for at påvise gamle hotspots (basis): Historik: Identificere områder, hvor forureningen kan være sket: Tankanlæg, oplag, ledningsgrave, deponi & spildsteder. Eksponeringsrisiko - sårbart grundvand, (÷ boliger, institutioner, rekreative arealer). Vejledning fra MST (Nr. 6, 1998): Hvis radius er 8 m og grid for boringer er 20 x 20 m 52% sandsynlighed for at finde forurening….…men vi skal dokumentere basistilstand, ofte ingen forurening…….. 12. december 2012 IE-Direktivet: De tekniske udfordringer ved basistilstands- og ophørsundersøgelser

17 Hvor mange (antal) ? (II)
Vi kan dokumentere diffus jordforurening af topjord og fyldjord, MEN meget heterogen forurening i fyldlag er problematisk Mange små “hotspots” og mange forureningstyper De røde felter er forurenede. De grønne felter prøvetages. → ingen forurening? 12. december 2012 IE-Direktivet: De tekniske udfordringer ved basistilstands- og ophørsundersøgelser

18 Hvornår ? Helst før etablering af forurenende aktiviteter!
Før ændringer i produktionen, nye processer, nye anlæg, nye kemikalier…. 12. december 2012 IE-Direktivet: De tekniske udfordringer ved basistilstands- og ophørsundersøgelser

19 Eksempel (I) For over 50 år siden blev der etableret en losseplads og det opfyldte areal blev herefter anvendt til kolonihaver, indtil arealet overgik til industriformål. Der er nu etableret et “forurenende” industrianlæg. Industrien omfatter processer, hvor der anvendes lette olieprodukter. Der er tankoplag, ledninger og procesanlæg. Ved forureningsundersøgelser på ejendommen påvises, at fyldlaget er forurenet med PAH´er (tjære, koks, aske, gl. tjærebaseret asfalt) tungmetaller (bly, kobber, nikkel, chrom, zink og cadium) samt kulbrinter herunder BTEX’er…….. og gl. støvler, flasker, murbrokker, kabler…. Ligeledes påvises, at grundvand er meget forurenet med kulbrinter, især BTEX’er. 12. december 2012 IE-Direktivet: De tekniske udfordringer ved basistilstands- og ophørsundersøgelser

20 Eksempel (II) Meget af forureningen antages at skyldes den gamle losseplads. PAH´er (tjære, koks, aske, gl. tjære baseret asfalt) . Tungmetaller (bly, kobber, nikkel, chrom, zink og cadium). Tunge kulbrinter. Men de lette oliefraktioner og BTEX’er i jord og grundvand må antages at skyldes industrien. Her ville det have været en fordel, at eksisterende forurening var blevet dokumenteret før etablering af virksomheden….. 12. december 2012 IE-Direktivet: De tekniske udfordringer ved basistilstands- og ophørsundersøgelser

21 Vejledning fra Miljøstyrelsen
08/04/2017 Vejledning fra Miljøstyrelsen Præsenteret jer for: Udfordringer Overvejelser Vejledning fra Miljøstyrelsen er under udarbejdelse Afvente og se……..vejledning…….. Direktivet har virkning fra 7. januar 2013. Et rimeligt spørgsmål hos IED-virksomhederne: Hvor mange penge skal anvendes til en basistilstandsundersøgelse (kan vise sig værdifuld…..) 12. december 2012 IE-Direktivet: De tekniske udfordringer ved basistilstands- og ophørsundersøgelser


Download ppt "08/04/2017 IE-Direktivet De tekniske udfordringer ved basis-tilstands- og ophørsundersøgelser v/ Senior projektleder, civilingeniør Jesper Alrø Steen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google