Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Naturgenopretning ved Gravlev Rebildhus 17. maj 2006.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Naturgenopretning ved Gravlev Rebildhus 17. maj 2006."— Præsentationens transcript:

1 Naturgenopretning ved Gravlev Rebildhus 17. maj 2006

2 Indhold Gennemgang af 1996-projektet Revision af projekt Arealerne i projektområdet Det videre forløb

3 Baggrunden for naturgenopretningen Naturklagenævnets afgørelse § 7: –”Der kan ske naturgenopretning til genskabelse af Gravlev Sø i overensstemmelse med Hedeselskabets projekt af februar 1996 – dog således at søens vandspejl ikke overstiger kote 6.15 DNN..” –Landskabelige værdier –Bedre levested for dyr og planter

4 Projekttiltag Beskrevet i Hedeselskabets rapport fra 1996: –Vandstandshævning til kote 6.15 –Omlægning af Lindenborg Å og Kovads Bæk –Tilpasse det nedlagte å-løb –Tilkastning af landkanal –Gravlev Bæk og Egebæk tilledes søen –Fri afvanding til søområdet –Afløb fra søen via stryg

5 Arealerne Projektområde = ”interessereområde” til kote 7,5, 163 ha Heraf sø-området = ”ekspropriationsområde” til kote 6,65, 72 ha

6 Områder og ejerskab

7 Brugsrettigheder Skæringsdato formelt pr. 26. oktober 2005 (dato for kendelse) I dyrkningssæsonen for 2006 kan hidtidige ejer af mose- og engarealer bruge jorden som hidtil.

8 Det videre forløb Hedeselskabet revidere 1996-projektet –Nyt terrænkort –Ledningsoplysninger –Jordmængdeberegninger –Detailprojektere afløb fra Gravlev Bæk og Egebæk –Konsekvensvurdering i forhold til iltforhold –Afvanding til projektområdet –Zonering af anlægsområdet Færdig til oktober

9 Det videre forløb… Formidlingsplan: skiltning, foldere mm Etablering af brugergruppe med deltagelse af borgere, lodsejere, frilufts- og naturfolk,… ? Interesserede? Jagtlaug? –Kendelsen tillader 2-3 fællesjagter i interesseområdet efter godkendelse i FN. Eventuel jordfordeling: –Ejendomsmæssig forundersøgelse –Udstykning sammen med eksproprierede arealer

10 Kontakt vedr. naturgenopretning Bendt Egede Andersen Søren Kjær Leif Lyngsø 9839 1014


Download ppt "Naturgenopretning ved Gravlev Rebildhus 17. maj 2006."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google