Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Grønt Regnskab 2005 Maribo Bryghus A/S. 2 Præsentation Navn og adresse:Maribo Bryghus A/S Vesterbrogade 1 4930 Maribo CVR: 76 38 17 12 P. nr.: 1.003.191.650.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Grønt Regnskab 2005 Maribo Bryghus A/S. 2 Præsentation Navn og adresse:Maribo Bryghus A/S Vesterbrogade 1 4930 Maribo CVR: 76 38 17 12 P. nr.: 1.003.191.650."— Præsentationens transcript:

1 1 Grønt Regnskab 2005 Maribo Bryghus A/S

2 2 Præsentation Navn og adresse:Maribo Bryghus A/S Vesterbrogade 1 4930 Maribo CVR: 76 38 17 12 P. nr.: 1.003.191.650 Miljøtilsynsmyndighed:Maribo Kommune Branche og listepunkt:Maribo Bryghus A/S tilhører bryggeribranchen og læskedrikbranchen. Jf listepunkt E.8.b.d i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 646 af 29. juni 2001om godkendelsespligtige virksom- heders pligt til at udarbejde grønt regnskab. Hovedaktivitet:Brygning og tapning af øl, samt fremstilling og tapning af læskedrikke. Biaktiviteter:Ingen Regnskabsperiode:Kalenderåret 2005 Miljøgodkendelse:Maribo Bryghus A/S har opnået samlet miljøgodkendelse den 13. april 1993. Støjvilkår er dog ændret i ny godkendelse af 21. december 1995. Tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig spildevandsanlæg 8. august 1991. Væsentlige ressource- og miljømæssige parametre:Produktionen forbruger energi, vand og vegetabilske råvarer. Produktionen medfører udledninger i form af spildevand, fast affald og røggas. Produktionen kræver ikke anvendelse af stoffer, der ved normal fremstilling skader det indre eller ydre miljø. Maribo Bryghus A/S vigtigste miljømæssige bestræbelser er derfor løbende at forbedre udnyttelsesgraden af de anvendte ressourcer og reducere udledningerne til omgivelserne.

3 3 Historie om og beskrivelse af Maribo Bryghus A/S:Maribo Bryghus A/S ligger i byen Maribo på Lolland. Denne placering er bibeholdt siden grundlæggelsen i 1895. Bryggeriet startede som et hvidtølsbryggeri, og i 1936 kom det bajerske ølproduktion i gang. Der er igennem årene gennemført flere store udvidelser og moderniseringer. Her følger nogle for Maribo Bryghus A/S vigtige milepæle siden opstarten i 1895: 1936:Opstart af bajersk ølproduktion. 1991: Ny lagerhal tages i drift. 1992: Opførsel af ny administrationsbygning. 1994: Ny øltappekollonne startes op. 1997: Albani Bryggerierne A/S overtager aktierne i Maribo Bryghus A/S. 2000:Royal Unibrew A/S overtager aktiemajoriteten i Albani Bryggerierne A/S, og Maribo Bryghus A/S er således nu et 100 % ejet datterselskab af Royal Unibrew A/S.

4 4 Begrundelse af væsentlighed:Det er ledelsens opfattelse, at det grønne regnskab indeholder de oplysninger som er nødvendige til bedømmelse af de væsentlige forhold. Et kriterium for valget af oplysninger er de miljøforhold og vilkår som myndighederne har fastsat i miljøgodkendelsen, samt de i miljølovgivningen fastsatte krav til udarbejdelse af grønne regnskaber. Miljø politik: Maribo Bryghus A/S’ vigtigste miljømæssige udfordringer er løbende at forbedre udnyttelses- graden af de til produktionen tilførte ressourcer og minimere udledningerne til de omkringliggende omgivelser. Maribo Bryghus arbejder med kortlægning af vand-, el- og olieforbrug med henblik at nedbringe energi- og vandforbruget pr. producerede hektoliter. Det er besluttet at Royal Unibrews miljøpolitik skal tilpasses og implementeres på Maribo Bryghus i løbet af 2006. Leverandørkrav:Der arbejdes løbende med optimering af de indirekte miljøbelastninger via Royal Unibrews centrale indkøbsfunktion. Dette primært i form af optimerede emballagedimensioner og lettere materialetyper. Medarbejderinddragelse:Via Sikkerheds- og samarbejdsudvalget bliver medarbejdernes repræsentanter hørt. Dette udvalg er bestående af Bryggerichef, tillidsmand, sikkerheds- og lagerrepræsentant samt bryghus- og tapperichef. Arbejdsmiljømæssige forhold:Der indgår ikke forurenende stoffer i produktionsprocessen i et omfang som under normale anvendelsesbetingelser indebærer risiko for de ansattes sundhed og sikkerhed. Ledelsens redegørelse

5 5 Til opretholdelse af en høj hygiejnisk standard anvendes der lud- og syrebaserede rengørings- midler. Til det indirekte arbejde med disse midler får alle medarbejdere udleveret personlige værnemidler. I 2005 er der indenfor sikkerhed og arbejdsmiljø fortsat blevet arbejdet APV (arbejdsplads vurdering). Af konkrete fokusområder kan nævnes støj, varme og håndtering af svovlsyre i bryghus. Især indenfor støj er der sat ind omkring reduktion af støjen fra sukker- og CO 2. aflæsning. Der blev i 2005 ikke anmeldt nogle arbejdsulykker, hvilket kan betegnes som et særdeles tilfredsstillende resultat. Anvendt regnskabspraksis:Maribo Bryghus forbruget gennem leverandør- oplysninger. Energi- og vandforbruget er opgjort ved aflæsning af målere. Affaldsmængder er fastlagt ved modtageroplysninger. Emissioner fra skorsten er beregnet ud fra almindeligt accepterede udledningsfaktorer. Spildevandsmængden er opgjort som vandforbruget fratrukket vandmængde i produkter, vandmængden i biprodukter og fordampning fra virksomheden. Vilkårs overskridelse:Der er på baggrund af miljøsyn, udført af ROVESTA på vegne af Maribo Kommune i 2005, indskærpet overfor Maribo Bryghus at der fremover skal registreres test af kedler..

6 6 Andet:Maribo Bryghus har i 2005 besluttet at ingen sukkerbiler uden elektrisk blæser må aflæsse sukker på Maribo Bryghus A/S. Dette for at reducere støjbelastningen fra dieselmotorerne. Ligeledes er det besluttet at ingen CO2 biler må læsse uden at der er påmonteret en dæmper i afblæsningsrøret. Endelig er må der ikke foretages nogen form for trafik med motoriserede køretøjer i gården i tidsrummet 20 – 09. Klager:Der har i perioden ikke været registreret nogle klager. Afvigelser i forhold til tidligere Mængden af olieaffald er fortsat 0 idet der ingen regnskab: spildolie er leveret i 2005. Maribo den 15. maj 2006 Povl Friis Teknisk Direktør

7 7 INPUT: NoteMængde 2005 Mængde 2004 Mængde 2003 Mængde 2002 Mængde 2001 Enhed Energiforbrug Fyringsolie1518429631579614m3m3 Truckgas22440363342m3m3 El31.6271.8201.9311.9182.063MWh Dieselolie411793,5167168188m3m3 Vandforbrug Vand595.830111.824131.054127.409148.586m3m3 Råvareforbrug Råvarer til øl62.26928.5123.3253.5083.772tons Råvarer til læskedrik7160267303484503tons Hjælpematerialer Rengøringsmidler8275338304415312tons Filteringsmaterialer92631364649tons Andre hjælpemidler10214266454370335tons Emballage Metal11126146163168198tons Papir & pap1275,147,358,65768tons Lim135,311,813 tons Miljøpræsentation 2005

8 8 OUTPUT: NoteMængde 2005 Mængde 2004 Mængde 2003 Mængde 2002 Mængde 2001 Enhed Biprodukter Mask141.8452.3502.7222.7903.071Tons Affald Affald til genbrug:15171169160Tons Pap2,864,49Tons Papir1,301,40Tons Skår67,0868,48Tons Andet33,4621,58Tons Nysted Biogas12,7826,23Tons Schoeller Plast9,190 Tons Affald til forbrænding1642,468,2605270Tons Affald til deponering1708593943Tons Olieaffald18100,900,8Tons Udledning til luft Emission fra skorsten: Kuldioxid191.3881.1501.7011.5611.654Tons Nitrogenoxider201,1340,941,381,31,38Tons Svovldioxid210,440,360,440,460,5Tons Udledninger til vand Spildevand2261.33172.01385.46582.16296.289m3m3 Miljøpræsentation 2005

9 9 ARBEJDSMILJØ: NoteMængde 2005 Mængde 2004 Mængde 2003 Mængde 2002 Mængde 2001 Enhed Arbejdsskader (alle medarbejdere) Antal anmeldte til At.02331Stk. Ulykkesfrekvens230,85Stk. pr. 100.000 arb. Timer Miljøpræsentation 2005 Følgende forhold til udregning af emissionsmængder er opgivet fra leverandør af olie: Kuldioxid:2.680 kg/1.000 l Svovldioid: 0,84 kg/1.000 l Nitrogenoxid:2,19 kg/1.000 l

10 10 Noter: Note 1Fyringsolie anvendes til rumopvarmning og dampfremstilling. Note 2Truckgas anvendes til truck for intern kørsel. Note 3El anvendes primært til procesudstyr og belysning. Note 4Dieselolie anvendes til Maribos egne lastbiler. Note 5Vandet anvendes overvejende til rengøring og i produkter. Note 6Råvarer til øl er malt, humle og råfrugt. Note 7Råvarer til læskedrik er essenser, ekstrakter, sukkerstoffer, syre og salte. Note 8Rengøringsmidler benyttes overvejende til rengøring af produktionsudstyr og returflasker. Rengøringsmidlet til returflasker, i daglig tale kaldet natronlud, udgør hovedparten af den totale mængde Note 9Filtermaterialer består overvejende af kiselgur, som anvendes til filtrering af øl inden tapning. Note 10Andre hjælpematerialer består af salt til blødgøring af vand, kulsyre til produkter, samt smøreolie. Note 11Metalemballage består af kapsler samt folie til guldøl Note 12Papir- og papemballage består af etiketter og forskellige papemballager til flasker m.m. Note 13Lim anvendes til at fastgøre etiketter til flasker. Note 14Mask, dvs. rester af maltbyg, sælges som værdifuldt kreaturfoder. Note 15Affald til genbrug består af glasskår og kiselgur. Note 16Affald til forbrænding består primært af afskyllede etiketter. Mængden af affald er beregnet, men vil pr. 1/1-2002 blive afvejet. Note 17Affald til deponering på losseplads består overvejende af opfej fra lagerarealer, gårdarealer og produktionslokaler. Note 18Olieaffald er spildolie fra maskiner og lign. Note 19Kuldioxid dannes ved afbrænding af olie. Udledningen ad kuldioxid er beregnet fra indholdet af kulstof i olien. Note 20Nitrogenoxider dannes ved afbrænding af olie. Mængden er beregnet vha. en faktor angivet af brænderfirmaet Weishaupt. Note 21 Svovldioxid dannes ved afbrænding af olie. Mængden er beregnet vha. en faktor angivet af brænderfirmaet Weishaupt. Note 22Spildevandet ledes til kommunalt rensningsanlæg. Note 23Skader anmeldt til Arbejdstilsynet pr. 100.000 arbejdstimer.

11 11 Ordliste: BryghusDet afsnit af et bryggeri hvor malt og råfrugt ved brygprocessen omdannes til urt. BygByg er en kornsort, der anvendes til fremstilling af malt. Til malt foretræk- kes i Danmark en toradet vårbyg. CO 2 Se kuldioxid. FotosynteseFotosyntese er de grønne planters ombygning af organisk stof ud fra kuldioxid og vand. GærNår gær sættes til urten, starter gæringsprocessen. Under gærings- processen omdannes urtens indhold af forgærbart sukker til alkohol og kuldioxid. GæringOmdannelsen af urt til øl ved hjælp af gær HumleTil brygning af øl anvendes blomster af humleplanten. Humle giver øllet dets karakteristiske smag og bidrager til dets konservering. Humle til ølfremstilling importeres hovedsagelig fra Mellemeuropa. KiselgurFilterhjælpemiddel, der består af knuste skeletdele fra kiselalger – altså et naturprodukt hvis hovedbestanddel er siliciumoxid. KuldioxidKuldioxids kemiske formel er CO 2. I bryggerisprog benævnes kuldioxid ofte som kulsyre, selv om dette ud fra et kemisk synspunkt ikke er korrekt. CO 2 optræder forskellige steder i brygprocessen: - Som hjælpemateriale ved fremstilling af øl, hvor det ofte benævnes kulsyre. - Som skorstensudledning til luft, hvor det normalt benævnes kuldioxid. Er her dannet ved forbrænding er fossilt brændsel og bidrager til den forøgede drivhuseffekt. - Som udledning fra gæringsprocessen, hvor det ofte benævnes gærings- kulsyre. Gæringskulsyren er i modsætning til kuldioxid i skorstensrøgen miljøneutral, idet den oprindeligt stammer fra planter (byg, majs, sukkerroer) som via fotosyntesen optager CO 2 fra luften. KulsyreSe kuldioxid m 3 En kubikmeter er en måleenhed for rumfang. 1 m 3 = 10 hektoliter (hl) = 1000 liter MaltByg, der ved den såkaldte maltningsproces (spiring og tørring) er omdannet til et for ølbrygning eget råmateriale. MaskMask er de uopløselige bestanddele fra brygningen, som bliver tilbage efter frafiltrering af urten i Bryghuset. Mask sælges som værdifuldt kreaturfoder.

12 12 MiljøgodkendelseMiljøgodkendelsen er et lovkrav, der omfatter en teknisk og miljøteknisk beskrivelse af virksomhedens anlæg. Ud fra denne beskrivelse udarbejder tilsynsmyndigheden en miljøteknisk vurdering og angiver, hvilke driftsvilkår der må produceres under. NatriumhydroxidNatriumhydroxids kemiske formel er NaOH. Stoffet, der ofte går under betegnelsen ”natronlud”, anvendes i vandig opløsning til rengøring af procesudstyr (tanke, rør og maskiner) og i flasker. NatronludSe natriumhydroxid. NoxNitrogenoxiders (kvælstofoxider) kemiske formler er NO og NO 2. De dannes ved forbrænding af fossilt brændsel. De høje forbrændingstemperaturer giver nitrogenoxider fra urenheder i olien og ved reaktion mellem luftens ilt og kvælstof. RåfrugtUmaltet korn eller andet kulhydrat, der anvendes i brygningen sammen med malt, f.eks. majsgrits og glukose. SvovldioxidSvovldioxid dannes ved forbrændingen ud fra oliens indhold af svovl. TapperiDet afsnit af et bryggeri, hvor øllet tappes på flaske. UrtDen forgærbare sukkeropløsning, der dannes ved maltens behandling i Bryghuset.

13 13 www.royalunibrew.com


Download ppt "1 Grønt Regnskab 2005 Maribo Bryghus A/S. 2 Præsentation Navn og adresse:Maribo Bryghus A/S Vesterbrogade 1 4930 Maribo CVR: 76 38 17 12 P. nr.: 1.003.191.650."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google