Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Opfølgning på seminardag.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Opfølgning på seminardag."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Opfølgning på seminardag om P-virkemidler Anni Hougaard Dalgas, Naturstyrelsen, Infomøder den 16. - 17. sept. 2014

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Infomøder den 16. – 17. september 2014SIDE 2 Opfølgning på seminardag om P-virkemidler (9/4-2014) Konstatering af udfordringer med lokalisering af egnede områder til etablering af kommunale P-vådområder, bl.a. på grund af topografiske forhold. Behov for undersøgelse af mulige nye supplerende virkemidler til reduktion af P-udledning. Den Nationale Styregruppe for vådområdeindsatsen besluttede at iværksætte en udredning af potentialet i P-fældningsbassiner i kombination med okkerfældning. Aftale med Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi om faglig udredning og pilotprojekt Præsentation af resultater af den faglige udredning og pilotprojekt

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 3 Fosforfældningsbassiner Faglig udredning vedr. fosforretention i okkerfældnings- bassiner som supplerende virkemiddel til P-reduktion Teknisk rapport 2014 Udført af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Infomøder den 16. – 17. september 2014SIDE 4 Samarbejde mellem Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Holstebro Kommune. Sammenfatning af eksisterende erfaringer fra danske okkerfældningsanlæg med fokus på P-retentionen i disse anlæg. Understøttes af pilotprojekt, der omfatter aktuel screening af P- retentionen i 4 udvalgte okker- fældningsbassiner i Holstebro Kommune. Indsæt nyt billede Format: H10,7 x B7,6 cm 1. Klik på billede-ikonet og indsæt billede i korrekt størrelse Pilotprojekt - fosforfældningsbassiner Foto: Ditte Forsmann. Hoager anlægget

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Infomøder den 16. – 17. september 2014SIDE 5 Indsæt nyt billede Format: H10,7 x B7,6 cm 1. Klik på billede-ikonet og indsæt billede i korrekt størrelse Lokalisering af okker-fældningsanlæggene Foto: Ditte Forsmann

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Infomøder den 16. – 17. september 2014SIDE 6 Faglig udredning – sammenhæng mellem okkerfældning og P-retention Princippet for okkerfældning: Iltning af opløst ferro-jern (Fe 2+ ) til ferri-jern (Fe 3+ ) under dannelse af okker. Iltning af ferro-jern til ferri-jern afhænger af vandets pH (pH≥6), temperatur og iltindhold. Ferri-jern forbindelser udgør stærke bindings-faser for P -> okkerfældningsprocessen muliggør retention af opløst P. Store overflader (biotiske og/eller abiotiske) øger hastigheden og effekten.

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Infomøder den 16. – 17. september 2014SIDE 7 Pilotprojekt – Screeningsanlæg og målinger Okkerfældningsanlæggene: Hvidmose, Hoager, Floubæk og Yllebjerg, alle anlæg er dimensioneret med hhv. en dyb bundfældningsdel og en lavvandet grødefyldt del. Måleperiode: 20. marts – 15. maj 2014. Ugentlig prøvetagning af vandprøver fra hhv. ind- og udløb, vandføring målt 3 gange. Måleparametre: pH, temp., iltkoncentration, total- jern (Fe tot ), opløst jern (ferro-jern), total-fosfor (TP) og opløst reaktivt fosfor (MRP).

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Infomøder den 16. – 17. september 2014SIDE 8 Pilotprojekt - screeningsresultater Dominerende P-fraktion: Opløst-P (MRP), udgør 94-100%. Konstateret P-retention, 26-31 % for mindst effektive anlæg, op til 54 % for bedst fungerende anlæg i pilotprojektet. Sammenhæng mellem P retention og jern retention. Opholdstid: Teoretisk 18-41 timer, aktuelt formentlig mindre pga. ikke-homogene strømningsforhold (strøm-render) i anlæg. HvidmoseYllebjergFloubækHoager Fe tot retention %36322471 Fe 2+ retention %80323079 TP retention %29263154 MRP retention %26273353

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Infomøder den 16. – 17. september 2014SIDE 9 Konklusioner vedr. fosforfældningsbassiner Der er stort potentiale for fosfor-retention i okkerfældningsanlæg af typen ”lavvandede grødefyldte sedimentationsbassiner”. P-retentionen forventes at være direkte koblet til okkerfældnings- effektiviteten. Optimering af okkeranlæg forventes derfor at optimere P-retentionen Okkeranlæg forventes at kunne reducere TP-transporten med 25-30 % for de mindst effektive anlæg (okkerrensningsgrad 24-36 %) og op til 50-85 % for velfungerende anlæg, jf. tidligere undersøgelser (okkerrensningsgrad 75-80 %). Hvidmose anlægget

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Infomøder den 16. – 17. september 2014SIDE 10 DCA’s anbefalinger vedr. fosfor retention i kombination med okkerfældningsbassiner (additiv virkemiddelseffekt) Størst potentiale for P-retentionen, hvor: Okkerfældningsanlægget dimensioneres som lavvandet grødefyldt okkerbassin med opholdstid ≥ 20 timer. Eksisterende okkerfældningsanlæg optimeres / vedligeholdes, så f.eks. strøm-render undgås. pH≥6 og opløst Fe 2+ koncentration på mindst 2-4 mg/l Primært relevant for Vest-, Midt- og Sønderjylland med okkerbelastede vandløb, f.eks. opstrøms P-målsatte søer. Ikke omfattet af eksisterende tilskudsordning for etablering af kommunale P-vådområder.

11 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 11 Haraldsgade 53 2100 København Ø Tlf: 72 54 30 00 E-mail: nst@nst.dknst@nst.dk www.naturstyrelsen.dk


Download ppt "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Opfølgning på seminardag."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google