Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den gode projektansøgning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den gode projektansøgning"— Præsentationens transcript:

1 Den gode projektansøgning
Oplæg ved Konst. Enhedschef Winnie Brandt, KPUK

2 Den gode projektansøgning – hvorfor?
Eksternt krav – forudsætning for tildeling af puljemidler Tag altid udgangspunkt i puljens formål og rammer Internt behov – Effektivt styringsredskab Understøtter fælles forståelse Sikre sammenhæng mellem mål, ressourcer og tid (metode til risikovurdering)

3 Den gode projektansøgning – Krav
Projektets baggrund Hvorfor er der brug for dette projekt? – hvilket vigtigt ”problem” forventer vi at løse med projektet? Hvilken viden skabes med projektet Byg i størst muligt omfang videre på kendt viden Orientering jer på området

4 Den gode projektansøgning – Krav
Formål Kort, præcis og inden for puljens rammer (Hvilken ændring/effekt søges opnået?) Delmål (proces og/eller effektmål) Præcise, realistiske og målbare Målgruppe Hvem er målgruppen? Hvordan inkluderes målgruppen?

5 Den gode projektansøgning – Eksempel Baggrundbeskrivelse
KL's sundhedskonference den 17. januar 2012

6 Den gode projektansøgning – Eksempel Formål
KL's sundhedskonference den 17. januar 2012

7 Den gode projektansøgning – Eksempel målgruppe
KL's sundhedskonference den 17. januar 2012

8 Den gode projektansøgning - Krav
Afgrænsning af projektet Beskriv, hvis relevant Væsentlige afhængigheder Interessenter Interessentanalyse (omfang efter behov) Hvem har interesse i projektet Hvad er deres betydning for projektet (positiv/negativ) Hvordan skal de håndteres

9 Den gode projektbeskrivelse – Krav
Tids-, handleplan og opgavefordeling Hvem gør, hvad, hvornår Fokus på det tværsektorielle perspektiv Vær konkret Projektets organisering Styregruppe, følgegruppe og projektgruppe, Overvej samordningsudvalgets evt. rolle Tilpas efter lokalebehov

10 Den gode projektbeskrivelse – krav
Kommunikationsplan Hvordan formidles resultatet af projektet ”Videreførelse” af projektet Hvordan sikres overgang til drift (hvis relevant) Evaluering – var projektet en succes? Mål på effekt og/ eller proces Mål ud fra kvalitative eller kvalitative data Vær kritisk ved valg af evalueringsdesign Projektets størrelse, kompleksitet og/eller tidsplan kan tilsige midtvejsevaluering.

11 Den gode projektbeskrivelse – Krav
Budget Projektet skal samfinansieres (forventes 50 – 50) Budgettet sætter rammen – derfor Tag afsæt i projektbeskrivelsen Gå i ned i detaljen (alle aktiviteter skal indtænkes) Tilpas ud fra projektets kompleksitet Opdel på løn og øvrig drift fordelt på budget år Hver parts bidrag skal kunne identificeres

12 Den gode projektbeskrivelse – oversigter
Oversigt over projekter støttet af Forebyggelses- puljen kan ses på:

13 Forebyggelsespuljen 2013 – hvad ved vi ?
Principper og tidsplan fastlægges af Sundhedskoordinationsudvalget den 27. november 2013 Sundhedskoordinationsudvalget havde en indledende drøftelse af puljens formål 11. juni - herunder drøftede SKU om der er behov for justeringer

14 Forebyggelsespuljen 2013 – tidligere kriterier
Støtte til sikring af sammenhæng i forbindelse med særlige indsatser over for ældre medicinske patienter. Forebyggende indsatser over for børn og unge i risikogrupper i snitfladen mellem den borgerrettede og patientrettede forebyggelse. Tværsektorielle samarbejdsprojekter om forebyggelsesindsatser i gråzonen mellem den kommunale og den regionale opgavevaretagelse. Samarbejdsprojekter indenfor det psykiatriske område (herunder pårørende)

15 Forebyggelsespuljen 2013 – tidligere kriterier
Praksisområdet (Fx vedrørende udvikling af praksisfællesskaber og org.udvikling) Patientsikkerhed i forbindelse med sektorovergange Telemedicinske løsninger Forebyggelse af ulighed i sundheden Støtte til modning af tværsektorielle samarbejdsprojekter om forebyggelsesindsatser mhp senere ansøgning


Download ppt "Den gode projektansøgning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google