Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

14. JUNI 2012 SOMMERMØDE 2012 AARHUS UNIVERSITET.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "14. JUNI 2012 SOMMERMØDE 2012 AARHUS UNIVERSITET."— Præsentationens transcript:

1 14. JUNI 2012 SOMMERMØDE 2012 AARHUS UNIVERSITET

2 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen14.6.2012 AARHUS UNIVERSITET Interdisciplinær forskning Interdisciplinær forskning – et vigtigt element i Aarhus Universitets fremtidige forskningsfaglige struktur Anders Børglum, Søren Rysgaard og Lotte Meinert har netop præsenteret hvert sit perspektivrige forskningsfelt - projekter igangsat som del af den faglige udviklingsproces i 2011

3 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen14.6.2012 AARHUS UNIVERSITET Universiteternes rolle i samfundet Universiteternes rolle i samfundet ændrer sig i takt med, at det danske samfund, det globale samfund og ikke mindst Europa efterspørger viden og kunnen i stadig større omfang Universiteterne er en hjørnesten i fremtidens vidensamfund Kilde: Folketinget.dk

4 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen14.6.2012 AARHUS UNIVERSITET Globale udfordringer Verdenssamfundet står over for betydelige ændringer som følge af kendte forhold i den globale udvikling Befolkningstryk Ressourceknaphed (fødevarer, vand, energi, råstoffer) Epidemier og pandemier Ustabilitet og sikkerhedsforhold Klimaforandringer Komplekse og sammenhængende udfordringer, hvor bidrag til løsninger krydser de traditionelle, fag og discipliner

5 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen14.6.2012 AARHUS UNIVERSITET Kernefaglighed, dybde og samspil Samspil er et af de aspekter, som Aarhus Universitet har lagt vægt på i indledningen til den nye – og ambitiøse – udviklingskontrakt med Uddannelsesministeriet Universitetets aktiviteter skal fortsat bygge på den dybeste kernefaglighed Faglig dybde og styrke skal kombineres i nye interdisciplinære samarbejder og indgå i tæt og fleksibelt samspil med omverdenen

6 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen14.6.2012 AARHUS UNIVERSITET ADSKILLELSE MED BILLEDE

7 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen14.6.2012 AARHUS UNIVERSITET HORIZON 2020 Europa-Kommissionens forslag til det nye rammeprogram for forskning og innovation - skal ruste Europa til at tackle store samfundsmæssige udfordringer En del af Europa 2020-strategien – EU’s vækststrategi Budgetramme: 80 mia. euro (600 mia. kr.) Tre grundlæggende principper: Videnskabelig topkvalitet Erhvervsmæssigt lederskab Fokus på samfundsmæssige udfordringer

8 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen14.6.2012 AARHUS UNIVERSITET Regeringsgrundlaget, regeringens 2020-plan Uddannelse 95 % skal have en ungdomsuddannelse 60 % en videregående uddannelse 25 % en forskningsbaseret uddannelse 2,5 % en ph.d. Højere kvalitet på de videregående uddannelser Hurtigere igennem Sammenhængende struktur og forbedrede overgange i uddannelsessystemet Forskning og innovation Min. 1% af BNP til forskningsinvesteringer Forbedring af innovationskapaciteten

9 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen14.6.2012 AARHUS UNIVERSITET ADSKILLELSE MED BILLEDE

10 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen14.6.2012 AARHUS UNIVERSITET Udgangspunktet, udfordringerne – OG AUs svar Ministeriets tilsynsrapport (2012) giver godt grundlag for de kommende år Den ny udviklingskontrakt (2012 – 2014) er klar Giver en række helt konkrete bud på de mål, vi har sat os for den fremtidige udvikling Aarhus Universitet opdaterer sin strategi (2012 – 2017) Ikke afgørende ændringer i de strategiske retninger Fokusering på målene og konkretisering af handlinger og aktiviteter Hovedområdernes strategier er i øjeblikket til høringer og debat – en proces der fortsætter henover efteråret

11 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen14.6.2012 AARHUS UNIVERSITET Tydelige udfordringer Universitetets nuværende strategi har været rettet mod at indrette en organisation som giver et godt grundlag for at give svar på samfundets udfordringer Den ny udviklingskontrakt supplerer ved at udstikke konkrete mål på få, udvalgte områder Det samlede sæt af mål giver bredt billede af universitetets aktiviteter

12 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen14.6.2012 AARHUS UNIVERSITET Yderligere konkurrence i forskningsverdenen Flere midler skal hentes hjem i ekstern konkurrence Aarhus Universitets svar: Forskerne bør i højere grad finde sammen i grupper Netværkssamarbejde og konsortier med forskere fra andre universiteter Styrket forskningsstøtteindsats Mobilitet blandt forskere er stigende Aarhus Universitets svar: Holde fokus på at udvikle egne talenter Rekruttere topforskere og fastholde de mest talentfulde yngre forskere Udvikle gennemsigtige og sammenhængende karriereveje for alle ansatte, og indføre et velfungerende ”tenure-track” system

13 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen14.6.2012 AARHUS UNIVERSITET Viden til samfundet Fokus på samfundsmæssige udfordringer Aarhus Universitets svar: Interdisciplinære satsninger 275 mio. kr. i forventet årlig omsætning i 2014 Fortsat levering af uafhængig forskningsbaseret rådgivning og viden Aarhus Universitets svar: Oprettelse af nationale centre, hvor vi har særlige forudsætninger for at opfylde samfundets behov Ny incitamentsstruktur og meritering for at udbygge universitetets kompetencer

14 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen14.6.2012 AARHUS UNIVERSITET Sammenhæng i uddannelsessystemet Sikre sammenhæng i uddannelsessystemet Aarhus Universitets svar: Mere effektiv studenterrekruttering Forbedre interne meritmuligheder – primært fokus på kompetencer frem for kun pensum Øget samarbejde med øvrige videregående uddannelser Forbedrede videreuddannelses-muligheder på tværs af fag og institutioner Mere direkte kontakt med arbejdsmarkedet

15 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen14.6.2012 AARHUS UNIVERSITET Kvalitet i uddannelserne Universiteter som masseuniversiteter Aarhus Universitets svar: Fokus på kvalitet, studiemiljø og undervisnings- udvikling Forskningsbaseret undervisning og vejledning Bedre tilpasning til arbejdsmarkedet Samtidigt fokus på særligt udfordrende forløb for forskningsinteresserede studerende Sikre kandidaternes gode beskæftigelsesmuligheder Aarhus Universitets svar: Innovation og entreprenørskab som tilbud, studiejobs, erhvervsrettede specialer, studentervæksthus

16 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen14.6.2012 AARHUS UNIVERSITET Videnudveksling og innovation Innovation og effektiv videnudveksling i fleksibelt samspil med omverdenen Aarhus Universitets svar: Øge antallet af erhvervs-ph.d.er, erhvervsprofessorater og antallet og omfanget af samarbejdsaftaler med erhvervsvirksomheder. 1.3 mia. kr. i forventet økonomisk omfang af samarbejdsaftaler i 2014 Medvirke til udviklingen af den nationale innovationsstrategi Sikre indflydelse på civilsamfundet, politiske beslutninger og kultur Aarhus Universitets svar: Øge efter- og videreuddannelse, karriereservice og alumneaktiviteter Udnytte synergien mellem aktiviteterne – herunder koblingen til erhvervslivet

17 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen14.6.2012 AARHUS UNIVERSITET Store ændringer og åben debat Den største omstillingsproces i universitetets historie fortsætter, og den har det sidste halve år givet anledning til mange kritiske spørgsmål, kommentarer og forslag Den offentlige debat har haft afsæt i de store forandringer, men har ofte haft fokus på mere generelle universitetspolitiske forhold Hvor debatten har været tættest på udviklingsprocessen har den typisk berørt den administrative service Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen giver på hjemmesiden en status på den administrative situation, og der arbejdes intensivt med at bringe ændringer på plads hurtigst muligt

18 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen14.6.2012 AARHUS UNIVERSITET Ministeriets konklusion i tilsynsrapport 2012 ”Aarhus Universitet bidrager til at løse de store samfundsmæssige udfordringer og påtager sig at bidrage aktivt til at løfte universiteternes rolle som grundpille i vidensamfundet. Svaret herpå er en række nødvendige, organisatoriske forandringer. Aarhus Universitet har pr. 1. januar 2011 ændret organiseringen af de faglige aktiviteter. Der er og har været tale om omfattende omstrukturering, der fortsat er i proces, og som endnu ikke er evalueret. Evalueringen vil indgå i den psykiske APV, der gennemføres i 2013.” (s. 7) ”Denne rapport tegner et billede af Aarhus Universitet som et velfungerende universitet, der er inde i en god udvikling inden for alle universitetets kerneaktiviteter og mht. udbygning af universitetets fysiske rammer. Aarhus Universitet er et universitet, der generelt opfylder de krav og følger de retningslinjer, der er på universitetsområdet” (s. 61)

19 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen14.6.2012 AARHUS UNIVERSITET Tak for indsatsen Universitetet har sat sig store mål, og vi er meget opmærksomme på, at organisationen er sat under pres Vi prøver på at løse problemerne samt sikre både universitetets fortsatte udvikling og medarbejdernes trivsel Den fremdrift vi oplever – under vanskelige arbejdsvilkår mange steder på universitetet – kunne ikke være sket uden dedikerede og dygtige medarbejdere Varm tak for den store indsats – god sommer!

20 14. JUNI 2012 RIGTIG GOD SOMMER REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN AARHUS UNIVERSITET


Download ppt "14. JUNI 2012 SOMMERMØDE 2012 AARHUS UNIVERSITET."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google