Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Urologiske kræft pakker - en opdatering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Urologiske kræft pakker - en opdatering"— Præsentationens transcript:

1 Urologiske kræft pakker - en opdatering
Oktober 2012

2 Hvad er de væsentlige nyheder?
Filter funktion indført. Alle forløbstider i kalender dage Alle patienter, hvor der er mistanke om kræft eller som tilfældigt får påvist kræft, skal indgår i pakkeforløb (også registreringsmæssigt) Herunder blæretumor recidiver og patienter med forhøjet PSA, der re-biopteres Ny registrering af kræftpakkeforløb

3 Filter funktion vs. begrundet mistanke
Filter funktion: Herunder henvises definerede patientgrupper, der har symptomer, der rejser mistanke om kræft. Patienterne udredes med Bekendtgørelsen om hurtig udredning ved mistanke om kræft i ”ryggen” og skal påbegynde udredning senest 2 uger efter modtaget henvisning Begrundet, mistanke: Patienten har symptomer der opfylder kriterierne for begrundet mistanke og henvises /visiteres direkte til relevant Pakkeforløb Pakkeforløbstiderne er gældende ( men reelt kun vejledende, idet det også hos disse er Bekendtgørelsen om hurtig udredning ved mistanke om kræft, der er en patientrettighed )

4 Forløbstider nye -gamle
Tidligere : Hverdage Nu : Kalenderdage Dvs. 5 hverdage = 7 kalenderdage Desuden lægges dag for modtaget henvisning til Eks. Hæmaturi. Forløbstid fra henvisning modtaget til første fremmøde 3 hverdage tidl., nu 6 kalenderdage (5+1)

5 De enkelte pakker

6 Nyre-blære/ Hæmaturi Mistanke om (filter):
Patienter over 40 år med gentaget ikke synligt blod i urinen påvist ved un-dersøgelse med urinstix uden andre symptomer Patienter under 40 år med gentaget ikke synligt blod i urinen med symptomer i form af smerter i blæreregionen og/eller vandladningsgener

7 Nyre-blære/ Hæmaturi Begrundet mistanke (pakke):
Patienter med synligt blod i urinen uden anden åbenbar årsag Gentaget ikke synligt blod i urinen hos patienter over 40 år kombineret med symptomer i form af smerter i blæreregionen og/eller vandladnings-gener (kræft i blæren) eller flankesmerter og/eller palpabel udfyldning (kræft i nyre) Patienter med billeddiagnostisk mistænkt kræft i blæren/nyren (oftest CT-scanning eller ultralydsundersøgelse) Tumor i blæren påvist ved cystoscopi for eksempel i forbindelse med ope-ration for forstørret prostata eller sten i urinlederen Patienter med tidligere tumor i blæren, der som del af kontrolregime med cystoscopi får påvist ny tumor i blæren. Obs : Anden åbenlys årsag til synligt blod i urinen er eksempelvis katetermanipulation eller førstegangs blærebetændelse med positiv dyrkning.

8 Krav – hæmaturi udredning
1.skridt i udredning : Skal initieres indenfor 6 kalenderdage, dvs. skal ses senest 7.dagen 1.skridt : Hæmaturi CT el. cystoskopi.

9 Krav : Udredningstid i primær afdeling maks. 21 dage
Fund af blæretumor Krav : Udredningstid i primær afdeling maks. 21 dage Tiden består af 15 kalenderdage til: Journaloptagelse, EKG og blodprøver Cystoscopi CT-urografi MDT-konference Information af patient og eventuelt anæstesitilsyn TUR-B efter cystoscopi Analyse af resektat/biopsi fra TUR-B Patienten informeres Desuden afsættes yderligere 6 kalenderdage til: Vurdering og eventuelt stabilisering af komorbiditet Eventuel pause med blodfortyndende medicin inden TUR-B Eventuel patienttid til refleksion

10 TUR-B= Udredning! Dette betyder, at der lovmæssigt ikke er krav om at de skal ind indenfor 2 uger Vi skal dog stræbe mod at overholde pakkekrav for alle med blæretumor OBS. fund af recidiv af tumor = start på nyt pakkeforløb - også selvom tidligere benign !!!!!

11 Henvisning til højt specialiseret afd.
Krav : Ved henvisning til afdeling med højt specialiseret funktion afsættes yderligere 8 kalenderdage til: Håndtering af henvisningspapirer, booking af samtaler og undersøgelser Forundersøgelse og information, samtale med sygeplejerske, anæstesitilsyn, eventuelt supplerende billeddiagnostik Revision og revision af histologisvar og billeddiagnostiske undersøgelser fra andet sygehus Men formelt set ikke noget lovmæssigt krav om hvor hurtigt de skal ses, idet kravet om hurtig behandling først ”udløses”, når de har afgivet samtykke.

12 Fund af nyretumor Krav : Udredningstid ( fra 1. fremøde til afsluttet udredning) i primær afdeling maks. 25 dage Tiden består af: • Journaloptagelse, EKG og blodprøver • Cystoscopi • CT-urografi, renografi og eventuelt urincytologi • MDT • Patienten informeres Der kan desuden være behov for supplerende undersøgelser: • Knoglescintigrafi eller supplerende billeddiagnostik ( CT thorax +øvre abd) • Ultralydsvejledt biopsi af nyre • Analyse af biopsi Desuden afsættes tid til: • Vurdering og eventuelt stabilisering af komorbiditet • Eventuel pause med blodfortyndende medicin inden nyrebiopsi

13 Fund af nyretumor Fra afsluttet udredning til operation Maks. 10 dage.
Lovkrav : 2 uger efter afgivet samtykke Obs. Kode for tilbud om initial behandling skal først på, når udredning er afsluttet (også selvom at nefrektomitid formelt er givet før)

14 Prostata cancer Patientgruppen udgøres af
” mænd mistænkt for at have klinisk betydende kræft i prostata i et forventeligt helbredeligt sygdomsstadie (cT1-3, N0, M0) samt en i øvrigt års forventet overlevelse (< år og i det væsentlige raske) - samt mænd med lokalt udbredt (N1) eller metastatisk (M1) kræft i prostata.”

15 Mistanke om = filterfunktion
Hvis rektaleksplorationen afslører en hård, uregelmæssig, asymmetrisk prostata, og/eller PSA overstiger den aldersspecifikke grænseværdi, samtidig med at urin-vejsinfektion er udelukket. Aldersafhængige grænseværdier for PSA Alder Henvisning Under 60 > 3,0 ng/ml 60 – 70 > 4,0 ng/ml Over 70 > 5,0 ng/ml

16 Filterfunktionen Den urologiske speciallæge/afdeling foretager
En klinisk undersøgelse, inkl. rektal eksploration Vurderer PSA-målingen Noterer evt. komorbiditet og patientens generelle almentilstand Afhængig af fundene drøftes derefter med patienten, hvilke muligheder, der fore-ligger: Der er ikke begrundet mistanke om prostata kræft. Patienten afsluttes Der er begrundet mistanke om prostata kræft. Men der afstås primært fra videre udredning. Patienten kontrolleres efter aftale enten hos egen læge eller i hospitalsregi med løbende målinger af PSA. Genhenvisning til filter-funktion ved stigende værdier af PSA. Der er begrundet mistanke om helbredelig prostata kræft, og patienten henvises til start på pakkeforløb - eller starter umiddelbart herpå, såfremt det er muligt, med henblik på vurdering af mulighederne for kurativ behandling eller aktiv monitorering. Pakkeforløbet begynder med biopsi i forbindelse med TRUS (TransRectal Ultralydsscanning af prostata, efter evt. pause med AK behandling: ultralydsscanning via endetarmen i evt. lo-kalbedøvelse) og efterfølgende vævsundersøgelse. Der er begrundet mistanke om lokalt udbredt kræft eller metastatisk prosta-takræft, og patienten henvises til start på pakkeforløb med henblik på yderligere udredning og evt. behandling.

17 Forløbstider Henvisning til filterfunktion:
Pt. skal ses senest efter 2 uger Hvis den urologiske filterfunktion initierer pakkeforløb skal pt. påbegynde udredning senest 9. kalenderdag efter beslutning om pakkeforløb. De fleste vil dog blive biopteret på 1. besøg. Obs. pakkeforløb kan initieres allerede ved visitation af henvisningen ved høj PSA eller f.eks. fund af metastaser, disse skal så ses senest 9.dag

18 Udredningstid Forløbstiden for udredning er 32 kalenderdage:
Den initiale udredning består af: Journaloptagelse inklusiv klinisk undersøgelse og blodprøver (måling af PSA) Transrektalultralydsscanning og biopsier (minimum 10) af prostata Analyse af biopsi fra prostata MDT-konference Patienten informeres Den specialiserede udredning sammensættes individuelt og kan bestå af: Knoglescintigrafi / NaF PET/CT Billeddiagnostik (MR) Kikkertoperation eller operativ lymfeknudestaging Ekstra udredning med henblik på lymfeknudestaging: Neoadjuverende endokrinbehandling Desuden afsættes yderligere tid til: Vurdering og eventuelt stabilisering af komorbiditet Eventuel pause med blodfortyndende medicin inden biopsitagning Eventuel indlæggelse ved supplerende undersøgelser

19 Testis: Mistanke om Fortsat forstørret testikel efter antibiotikabehandling for mistænkt epididymit/orchit ved revurdering efter 3 uger skal medfører henvisning af patienten til vurdering på urologisk afdeling med regionsfunktion. Hvis HCG er forhøjet, bør patienten henvises til nærmere udredning på urologisk afdeling Hvis AFP er forhøjet, bør patienten henvises til nærmere udredning på urologisk afdeling Skal henvises til filterfunktion

20 Testis: Begrundet mistanke
Diffus forstørrelse af testiklen uden infektionsmistanke eller andre forkla-ringer En knudret tumor i testiklen Nyopstået gynækomasti hos yngre mænd (HCG-producerende tumor). Forhøjet alfa-fetoprotein i blodet, som ikke kan forklares ved leversygdom. Skal alle direkte i pakkeforløb

21 Testis - Forløbstid Fra henvisning til første fremøde :
6 kalenderdage ( senest 7.dag) Fra 1. fremmøde til afsluttet udredning (inkl. orkiektomi) 11 kalenderdage Obs. orkiektomi regnes for udredning, inkl. registreringsmæssigt

22 Pt. med dårlig prognose! 3-5%.
= pt. med stærkt forhøjede tumormar-kører og/eller tegn på metastaser uden for lymfeglandler eller lunger Skal henvises direkte og uden forsinkelse til en højt specialiseret funktion ( dvs. inden orkiektomi) Altid konferere med onkologisk OUH inden.

23 Forløbstid efter orkiektomi
dage Foregår delvist i urologisk og delvist i onkologisk regi ” Mellemperioden bruges udover sårheling til at fastlæggelse af histologisk diagnose og sygdomsudbredning for at afklare, om patienten skal efterbehandles. De resterende dage bruges til ambulant information, forundersøgelse, patientsamtykke og planlægning af eventuel kemoterapi”

24 Peniscancer Mistanke om = filterfunktion.
Nyopstået misfarvning på glans penis, der kunne mistænkes for at være kræftforandringer Nyopstået betydende forhudsforsnævring, der umuliggør retraktion af forhuden, og hvor patienten generes af udflåd eller blødning. Udredning i filterfunktion varetages af dermatolog eller urolog

25 Peniscancer Begrundet mistanke:
Synlig eller palpabel tumor på penis Tumor, hvor biopsi foretaget af praktiserende urolog, dermatolog eller urologisk afdeling med regionsfunktion, har vist kræft Ved begrundet mistanke henvises direkte til den højt specialiserede funktion i Skejby eller på RH. Biopsi inden henvisning er ikke nødvendig ved oplagt malign tumor

26 Peniscancer –forløbstid
Skal ses senest 7. kalenderdag efter modtaget henvisning på den højt specialiserede enhed. Kontakt oplysning til Skejby /RH findes på VISINFOSYD eller hos Lone Thybo

27 Henvisning De praktiserende læger opfordres fortsat til at ringe ved begrundet mistanke, men elektroniske henvisninger visiteres også uden returnering ( men med reminderbrev) Ved prostata filterfunktion må de enten ringe eller blot sende henvisning Ved hæmaturi, penis eller testis filterfunktion skal de som udgangspunkt sende elektronisk henvisning. Ved hæmaturi samtidig henvisning til CT.

28 Visitation Planlægning af udredningsforløb går fortsat via pakkesekretariat (Lone Thybo) på 7116. Pt., der visiteres til filterfunktion, skal også over pakke sekretariat. Det skal fremgå af visitation om der er tale om filter funktion eller pakke. Dz031 – koder kan anvendes ved begge grupper.

29 Pakke pt. der bookes til operation
Skal som udgangspunkt have en operationstid med hjem fra amb. Tider kan fås hos op. Booking sekretærer

30 Ny registrering: 4 målepunkter
Tidspunkt for modtaget henvisning til pakkeforløb Tidspunkt for første fremmøde i pakkeforløb Tidspunkt for beslutning om behandlingstilbud (bør foretages når udredning er afsluttet, er ikke altid sammenfald med afgivet samtykke) Tidspunkt for start af første behandling Evt. afslutning af forløb ved afkræftet mistanke

31 Alle patienter med mistænkt eller påvist kræft skal i pakkeforløb uanset hvor de kommer fra, dvs. også fra andre afd. og fra egen afd. Alle skal registreres som pakkeforløb!

32 Specielle grupper Blæretumor med recidiv skal påbegynde ny pakke registrerings forløb TUR-P pt. der får påvist cancer accidentielt skal formelt set i et pakkeforløb Pt. med forhøjet PSA der re-biopteres påbegynder nyt pakkeforløb rent registreringsmæssigt


Download ppt "Urologiske kræft pakker - en opdatering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google