Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Vurdering af kriterier.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Vurdering af kriterier."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Vurdering af kriterier mm. Naturstyrelsens vurdering af ansøgninger om tilskud til forundersøgelser og gennemførelse af projekter

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 2 Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering – høring til 30/8 Der kan søges om tilskud til forundersøgelse (ikke nødvendigt, men anbefales) Der kan søges om tilskud til gennemførelse af projekter vedrørende vandløbsrestaurering: Fjernelse af spærringer Åbning af rørlagte strækninger Udlægning af gydegrus og sten samt bearbejdning af brinker og profil

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 3 Vurdering af ansøgninger om tilskud til forundersøgelser - §4 i bekendtgørelsen Ansøgningen skal som hovedregel omfatte indsatser, som ved realisering forventes at beløbe sig til 500.000 kr. Forundersøgelsen skal gøre det muligt at vurdere om projektet vil opfylde de 9 kriterier, der er nævnt i bekendtgørelsens §5 stk. 1 og 2. Ansøgninger om forundersøgelser skal ikke gennemgå en prioritering, men får tilskud hvis kriterierne opfyldes

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 4 Ansøgningen skal som hovedregel omfatte indsatser som ved realisering forventes at beløbe sig til 500.000 kr. I ansøgningen skal kommunen lave et overslag over, hvad gennemførelsen af anlægsprojektet forventes at koste. Hvis anlægsprojektet forventes at koste mindre end 500.000 kr. forklares hvorfor. Gyldige forklaringer kan f.eks. være: at der er få indsatser i kommunen/vandløbssystemet at koordinering ikke er mulig på baggrund af konkrete forhold

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 5 Forundersøgelsen skal gøre det muligt at vurdere om projektet vil opfylde de 9 kriterier, der er nævnt i bekendtgørelsens §5 stk. 1 og 2. Ansøgningen om forundersøgelser skal indeholde oplysninger om forundersøgelsens indhold, jf. bekendtgørelsen om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering Forundersøgelsen skal benyttes som baggrund for ansøgningen om gennemførelse af projektet og bør derfor indeholde alle de oplysninger, der er brug for til ansøgningen om gennemførelse af projekter

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 6 Ansøgninger om tilskud til gennemførelse af projekter (§5) Naturstyrelsen vurderer ansøgningerne på baggrund af de 9 kriterier, der er nævnt i bekendtgørelsens §5 stk. 1 og 2. Hvis de afsatte tilskudsmidler ikke er tilstrækkelige, skal projekterne indstilles på baggrund af prioriteringskriterierne i bekendtgørelsens §6, hvis de i øvrigt opfylder kriterierne i §5.

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 7 K 1. Indsatserne skal være omfattet af en statslig vandplan Alle de indsatser ansøgningen indeholder, skal være omfattet af en statslig vandplan Hvis ansøgningen indeholder indsatser, der ikke er omfattet af en statslig vandplan, kan der ikke gives tilsagn Kommunen kan da vælge at trække ansøgningen og indsende en ny eller at modtage afslag Bemærk at svarfristen til Naturstyrelsen vil være kort, da vi arbejder med ansøgningsrunder. Dette gælder også for andre opklarende spørgsmål til ansøgningerne

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 8 K 2. Projektet skal medføre forbedrede forhold for akvatisk fauna og flora Projektets indsatser skal i samspil skabe bedre forhold for vandrende fisk og/eller forbedre opvækst- og gydeforhold for fisk og/eller forbedrede forhold for akvatisk flora og fauna i øvrigt. Det beskrives hvordan selve udførelsen af projektet underbygger den tilsigtede forbedring af forholdene i vandløbet. Generelt forventes at fjernelse af spærringer og rørlægninger at medføre forbedrede forhold for vandrende fiskearter, hvis disse er til stede, eller forventes efter andre spærringer omfattet af vandplanerne er fjernet. Udlægning af gydegrus og sten mm. vil generelt medføre forbedrede opvækst og gydeforhold for fisk og/eller anden fauna og flora

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 9 K 3. Projektet er omkostningseffektivt Ansøgningen skal indeholde et budget for hver indsats samt det samlede ansøgte beløb Omkostningseffektiviteten vurderes for hver enkelt indsats med udgangspunkt i de vejledende referenceværdier i bilaget til bekendtgørelsen. Referenceværdierne er udtryk for gennemsnitsomkostninger, og derfor forventes der indsatser der er dyrere og billigere end referenceværdierne Hvis indsatserne er dyrere end referenceværdien, skal forskellen mellem referenceværdien og de konkrete omkostninger på baggrund af konkrete forhold i det enkelte projekt, forklares i ansøgningen.

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 10 K 4. Ansøgningen skal som hovedregel omfatte indsatser for mindst 500.000 Ansøgningen skal som hovedregel omfatte indsatser for mindst 500.000 kr.: For at sikre at vandløb/vandløbssystemer betragtes samlet For at sikre store udbud og dermed lavere priser For at mindske det samlede administrative arbejde. Hvis ansøgningen er på mindre end 500.000 skal årsagen beskrives Naturstyrelsen kan acceptere, at ansøgninger omfatter projekter for mindre end 500.000 kr. f.eks., hvis indsatserne i vandløbssystemet eller inden for en kommune ikke har et omfang, der når op på 500.000 kr. og hvis koordinering ikke er mulig på baggrund af konkrete forhold

11 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 11 K 5. Ansøgningen skal som hovedregel være koordineret for hele vandløb/systemer Ansøgningen skal som hovedregel koordinere indsatser for hele vandløb eller vandløbssystemer: For at sikre at vandløb/vandløbssystemer betragtes samlet. Hermed opfordres kommunerne til at samarbejde om projekter i vandløb der krydser kommunegrænsen. Ved fælles ansøgning skal én kommune være projektansvarlig Naturstyrelsen kan acceptere, at der ikke koordineres, hvis det på baggrund af konkrete forhold vurderes ikke at være praktisk muligt

12 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 12 K 6. Ved åbning af rørlagte strækninger skal strækningen tilpasses eksisterende regulativ Dette gælder for offentlige vandløb samt for private vandløb med fastlagte dimensioner Vi overvejer at ændre bekendtgørelsen således at følgende også gælder dette kriterium: ”Kriteriet kan fraviges under henvisning til konkrete naturmæssige, landskabelige, bygningsmæssige eller kulturhistoriske forhold”

13 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 13 K 7. Brinkanlæg ikke stejlere end 1:1,5 Ved åbning af rørlagte strækninger må brinkanlæg ikke være stejlere end 1:1,5 Kriteriet kan fraviges under henvisning til konkrete landskabelige, bygningsmæssige eller kulturhistoriske forhold

14 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 14 K 8. Faldet på stenstryg skal tilpasses lokale fiskebestande – dog max. 10 ‰ Her tænkes specielt på vandrende fiskearter, fiskearter omfattet af nationale forvaltningsplaner samt arter omfattet af habitatdirektivet Kriteriet kan fraviges under henvisning til konkrete landskabelige, bygningsmæssige eller kulturhistoriske forhold

15 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 15 K 9. Forhold til Habitatdirektivet Et projekt vedrørende vandløbsrestaurering må ikke medføre skade på de arter eller naturtyper, som et Natura 2000-område er udpeget for eller være i modstrid med Natura 2000-planen for området, og må ikke medføre skade på dyre og plantearter omfattet af bilag 3 og bilag 5 til lov om naturbeskyttelse. Bemærk at dette ikke er en samlet vurdering, hvor lidt tilbagegang for en naturtype opvejes af fremgang i en anden type. Det er den enkelte habitat i udpegningsgrundlaget, der ikke må skades.

16 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 16 Prioriteringskriterierne (§6) Disse benyttes, hvis de afsatte tilskudsmidler viser sig ikke at være tilstrækkelige, til alle ansøgninger der opfylder kriterierne i §5 Da vi ikke på forhånd kan afgøre om tilskudsmidlerne er tilstrækkelige i de enkelte ansøgningsrunder, skal alle projekterne prioriteres Ansøgningerne skal derfor indeholde de oplysninger der giver mulighed for prioritering

17 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 17 P 1. Omkostningseffektivitet Projektets samlede pris sammenholdes med projektets samlede referenceværdi, som er summen af indsatsernes referenceværdier. Hvis projektets samlede pris ligger under den samlede referenceværdi, gives 2 point Hvis projektets samlede pris ligger under den samlede referenceværdi + 50%, gives 1 point Hvis projektets samlede pris ligger over den samlede referenceværdi + 50%, gives 0 point

18 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 18 P 2. Muligheden for at dambrugserhverv kan videreføres eller omlægges Kriteriet vedrører dambrug med spærringer, som er med i vandplanernes indsatsprogram. Kommunen skal forsøge at koordinere en miljøgodkendelse af dambruget med fjernelsen af spærringen dvs. en tidsmæssig og økonomisk koordinering. Hvis alle dambrug inden for projektet er forsøgt koordineret, gives 2 point Hvis et af flere af dambrugene inden for projektet er forsøgt koordineret med miljøgodkendelsen, gives 1 point, hvilket også gives i projekter hvor der ikke er dambrug Hvis ingen af dambrugene i projektet er forsøgt koordineret med miljøgodkendelse, gives 0 point Pointgivningen baseres på en kort beskrivelse af processen i ansøgningen

19 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 19 P 3. Vandløb omfattet af forvaltningsplaner for truede fiskearter Der findes p.t. forvaltningsplaner for Laks og Snæbel. Kriteriet vil imidlertid også gælde fremtidige forvaltningsplaner Hvis vandløbet er omfattet af flere forvaltningsplaner, gives 2 point Hvis vandløbet er omfattet af en forvaltningsplaner, gives 1 point Hvis vandløbet ikke er omfattet af en forvaltningsplan, gives 0 point

20 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 20 P 4. Projektets effekt i forhold til forbedrede forhold for fiskebestandene Det er passageforhold og gydeforhold der vurderes Der vurderes på baggrund af kommuner vurdering af projektets effekt Hvis begge forhold er opfyldt, gives 2 point Hvis et forhold er opfyldt, gives 1 point Hvis ingen forhold er opfyldt, gives 0 point

21 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 21 Prioriteringskriterierne vægtes Prioriteringskriterierne vægtes: Omkostningseffektivitet – 40% Muligheder for dambrugserhverv – 20% Forvaltningsplaner for truede fiskearter – 20% Forbedrede forhold for fiskebestande – 20%

22 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 22 Vedr. tilskud til erstatning (§ 8) Tilskud til erstatning for tab som følge af vandløbsrestaurering Nationale midler – holdes adskilt fra tilskud til gennemførelse af vandløbsrestaurering Tilskud søges i Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til erstatning skal identificere projektansøgning Tilsagn/afslag gives, når NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse i tilskudssagen Ansøgningsskema med tilhørende vejledning vil blive udarbejdet

23 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 23 Haraldsgade 53 2100 København Ø Tlf: 72 54 30 00 E-mail: nst@nst.dknst@nst.dk www.naturstyrelsen.dk


Download ppt "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Vurdering af kriterier."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google