Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indregning af IPO v. statsautoriseret revisor Erik Mousten Rasmussen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indregning af IPO v. statsautoriseret revisor Erik Mousten Rasmussen"— Præsentationens transcript:

1 Indregning af IPO v. statsautoriseret revisor Erik Mousten Rasmussen
Købspris? Ja, omfatter også omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, dvs.transportomkostninger, told og andre afgifter Omkostninger i indkøbsfunktionen? Nej vedrører ikke fremstillingsperioden Omkostninger ved vareindgang - lageromkostninger? Nej, kun når de er et led i produktionsprocessen Købsprisen opgøres med fradrag af varerabatter, men kontantrabatter regnes normalt som en finansieringsomkostning. Renter kan dog ifølge regnskabsvejledningerne indregnes, og kontantrabatter kan (vel?) ligestilles med dette

2 Indregning af IPO Hvilke omkostninger kan indgå i IPO? Købspris?
Transportomkostninger? Told og andre afgifter? Omkostninger i indkøbsfunktionen? Omkostninger ved vareindgang - lageromkostninger? Kontantrabatter? Renter? Købspris? Ja, omfatter også omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, dvs.transportomkostninger, told og andre afgifter Omkostninger i indkøbsfunktionen? Nej vedrører ikke fremstillingsperioden Omkostninger ved vareindgang - lageromkostninger? Nej, kun når de er et led i produktionsprocessen Købsprisen opgøres med fradrag af varerabatter, men kontantrabatter regnes normalt som en finansieringsomkostning. Renter kan dog ifølge regnskabsvejledningerne indregnes, og kontantrabatter kan (vel?) ligestilles med dette

3 Indregning af IPO Gammel årsregnskabslov:
mulighed for at indregne en rimelig del af de omkostninger, der kun indirekte kan henføres til det enkelte produkt forudsat disse vedrører fremstillingsperioden, jf. §31.3 Ny årsregnskabslov: stadigt frivilligt for virksomheder fra klasse B, jf. §44 ikke længere kun en mulighed, men et krav for virksomheder klasse C og D, jf. §82 Overgangsregler: Ændringer af indregningsmetoder eller målegrundlag skal ske efter de almindelige regler om ændring af regnskabspraksis i §51, hvor indregning skal ske direkte på egenkapitalen primo. Normalt skal sammenligningstallene også ændres, men med hensyn til indregning af IPO kan ændringen ske alene for aktiver, der fremstilles fra og med regnskabsåret, jf ÅRL § Endvidere kan man for regnskabsår, der begynder 1/ undlade at tilpasse sammenligningstallene, hvis det oplyses. I modsætning til dette står IAS 1, der kræver overholdelse af alle krav i standarder og fortolkningsbidrag første gang regnskabet aflægges efter IAS.

4 Indregning af IPO Salgspris Bruttoavance
Indirekte produktions omkostninger Direkte omkostninger (kapacitetsomkostninger) Direkte omkostninger (variable omkostninger) IPO udgør alle tre omkostningsarter og bruges i selvkostmetoden, hvor de variable omkostninger alene anvendes til bidragsmetoden De to metoder er forskellige måder at fordele det samlede ressourceforbrug på i produkt og periodeomkostninger Bidragsmetoden opdeler efter variabilitet og svarer til omkostningsstrukturen på kort sigt. Variable omkostninger matches med indtægterne og kapacitetsomkostninger anses for at være omkostninger til opretholdelse af kapacitetsgrundlaget Selvkostmetoden medregner en del af kapacitetsomkostningerne til produktomkostninger og matcher dermed en større del af omkostningerne med indtægterne og afspejler omkostningsstrukturen på mellemlang sigt, hvor kapaciteten kan tilpasses aktiviteten PricewaterhouseCoopers

5 Indregning af IPO Forhold, der motiverer indregning af IPO:
Mere forarbejdning Råvaredelen bliver mindre Flere maskiner Mere service Produktionen bliver stadigt mere forfinet, hvor omkostninger til råmaterialer efterhånden bliver den mindste del af omkostningerne til den færdige vare. Hvis disse omkostninger ikke aktiveres på varelageret, bliver periodiseringen forkert - ligesom værdien på lagrene ikke afspejles i balancen.

6 Indregning af IPO Krav til IPO:
Omkostninger foranlediget af produktionen Afholdt i fremstillingsperioden Indregning af IPO: Driftsomkostninger Arbejdskraft Renter IPO opdeles i to hovedtyper: 1. Driftsomkostninger, der dækker afskrivninger, reparation og vedligeholdelse, småanskaffelser og øvrige omkostninger vedrørende aktiver anvendt i produktionen 2. Arbejdskraft, hvor det er vigtigt, at afgrænse hvilke medarbejdere samt omkostningsarter, der skal indgå i omkostningspuljen. Dette stiller store krav til virksomhedernes registreringssystemer. Renter kan indregnes jf. §59, men der er som i den gamle lov ingen krav. Det specificeres ikke, hvilke renter, der kan indregnes, men den gamle lov §31.4 siger: renter af kapital, der er lånt til at finansiere fremstilling af varer og som vedrører fremstillingsperioden. Renter kan ikke indregnes efter Rv8, men dette er ændret i U21 Indregning af renter er i overensstemmelse med IAS 2 og IAS 23 Kun direkte henførbare renter kan indregnes, det tillades dog i praksis at indregne kalkulatoriske renter som følge af at det kan være svært at spore en direkte sammenhæng mellem optagne lån og produktion af varebeholdninger PricewaterhouseCoopers

7 Indregning af IPO Yderligere krav:
Specificeres på de respektive lagerniveauer For varer under fremstilling afhænger IPO af færdiggørelsesgraden samt IPO belastning på de enkelte processer Indgår i produktkalkulationerne Beregnes som et tillæg pr. færdigvare eller IPO procent Skærpede krav til virksomhedernes omkostningsregistrering IPO skal indregnes på de lagerniveauer, de vedrører - herunder råvarer, varer under fremstilling og færdigvarer. IPO påløber løbende, hvorfor færdiggørelsesgraden har indflydelse på indregningen af IPO IPO skal indgå i produktkalkulationerne som et tillæg eller en procent til værdien ved tilgang. Som en følge af ovenstående stilles der store krav til virksomhedernes registreringssystemer. I den forbindelse kan det diskuteres, om indregningen praktisk kan ske løbende eller som en regulering ved årsafslutning, hvor indregning ved årsafslutning vil ses som en pragmatisk løsning. Dette kan være et problem, da fordelingen skal ske på basis af den forventede anvendelse af kapacitet og ledig kapacitet.

8 Indregning af IPO Fordeling:
Fordeles på en produktionsmængde til beregning af et tillæg pr. færdigvare Fordeles på grundlag af normalproduktion eller faktisk produktion, hvis denne er større Fordelingsnøglen skal være den væsentligste produktionsfaktor og kan være maskintimer eller arbejdstimer IPO fordeles på grundlag af normalproduktionen, der fastlægges forud. Denne skal fastsættes på grundlag af erfaring eller forventning ved nystartede virksomheder. Omkostninger til uudnyttet kapacitet udgiftsføres i det år, hvor de afholdes

9 Indregning af IPO Metodik:
Afgrænsning af de samlede kapacitetsomkostninger Opdeling i salgs-, distributions- og produktionsomkostninger Produktionsomkostninger isoleres og analyseres Fordelingsnøglen skal være den væsentligste produktionsfaktor og kan være maskintimer eller arbejdstimer IPO fordeles på grundlag af normalproduktionen, der fastlægges forud. Denne skal fastsættes på grundlag af erfaring eller forventning ved nystartede virksomheder. Omkostninger til uudnyttet kapacitet udgiftsføres i det år, hvor de afholdes

10 Indregning af IPO Må ikke indgå i IPO:
spild og svind, der ikke er forkalkuleret salgs og distributionsomkostninger forskningsomkostninger udgiftsførte udviklingsomkostninger og intern transport mellem færdiglagre Rv8: spild og kassation skal omkostningsføres i den periode, hvor det konstateres. Dette er i overensstemmelse med IAS 2 Sondring mellem normalt og unormalt spild

11 Indregning af IPO Problemstillinger og ulemper: Arbitrær fordeling
Fastlæggelse af omkostninger Hvad er produktionskapaciteten? Lav produktion Udvikling i omkostninger Periodisering kontra forsigtighed IPO indregnes efter fordelingsnøgler, og dette kan siges at være en arbitrær fordeling, da man ikke for det enkelte produkt kan identificere de tildelte IPO. Endvidere kan det være svært at fastlægge, hvilke omkostninger, der skal indgå i IPO og hvilke der ikke er tæt nok knyttet til produktet til at kunne aktiveres. Produktionskapaciteten skal fastlægges efter erfaringer fra tidligere år, men dette er ikke muligt for nye virksomheder samt, hvis der er sket udvidelse eller indskrænkning af produktionsapparatet Er produktionen lav, bliver der fordelt en forholdsmæssig stor del af IPO på de enkelte produkter. Udviklingen i virksomhedens omkostninger indgår i IPO, hvor en stigning vil indgå som en værdiforøgelse af beholdningerne. Dette er dog ikke reelt, hvis årsagen er, at virksomhedens omkostningsstyring ikke fungerer og omkostningerne ”løber løbsk” PricewaterhouseCoopers


Download ppt "Indregning af IPO v. statsautoriseret revisor Erik Mousten Rasmussen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google