Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Synopsis VIP13 HH3.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Synopsis VIP13 HH3."— Præsentationens transcript:

1 Synopsis VIP13 HH3

2 Synopsis i VIP …. og DIO Skriftlig fremstilling i sammentrængt og komprimeret form Samme krav som til en skriftlig rapport ift.: Problemformulering - hovedspørgsmål Opbygning Taksonomiske niveauer Anvendelse af faglige metoder og studiemetoder Selvstændighed Faglig dybde Formalia Dokumentation (kilder, noter, litteraturliste mv.) Skriftligt oplæg til DIO-eksamen til sommer. Alle guldkorn og pointer skal inkluderes i synopsen – i koncentreret form. Ifm. en mundtlig fremlæggelse – eks. DIO-eksamen - bør disse guldkorn udfoldes/uddybes/eksemplificeres yderligere. IKKE en mini-rapport.

3 Disposition Forside Indholdsfortegnelse
Indledning og problemformulering Behandling af faglige problemstillinger Konklusion Metodeovervejelser og refleksion Kildefortegnelse Evt. bilag

4 Forside Kopi af blanketten med jeres godkendte problemformulering + underskrifter fra 2 faglærere. Jeres egen forside skal indeholde: Jeres navne Klasse Skolens navn Dato De 2 fag I har valgt Emne / titel Navnene på de to vejledere, som har godkendt jeres problemformulering. Der skal ikke sidetal på forsiden. Tæller ikke med i det samlede sideantal.

5 Indholdsfortegnelse Særskilt side – lige efter forsiden
Alle synopsens overskrifter / underoverskrifter Sidehenvisninger Præcise og sigende overskrifter på flere niveauer Afspejler synopsens fremgangsmåde Kommer ”logisk” fra et element til det andet. Tæller ikke med i det samlede sideantal Der skal ikke være sidetal på indholdsfortegnelsen.

6 Indledning + problemformulering
Indeholder en præsentation af emnet og problemstillingen i jeres synopsis. præsenterer en faglig/saglig begrundelse for, hvorfor emnet er relevant/interessant/aktuelt at beskæftige sig med. Jeres faglige undren Leder naturligt op til jeres problemformulering. Problemformuleringen SKAL inkluderes og bør være klart markeret. Metodisk fremgangsmåde: Hvordan vil I besvare problemformuleringen? (teorier, kilder, modeller, metoder) Synopsens opbygning Evt. afgrænsning

7 Besvarelse af problemformulering
Behandling af de faglige problemstillinger: Redegørelse/beskrivelse Analyse Vurdering Koncentreret/komprimeret form af en rapportanalyse. Samme krav som til en rapportanalyse mht.: Faglig dybde Selvstændighed Faglig argumentation Anvendelse af faglig viden og faglige metoder, begreber og teorier.

8 Metodeovervejelser og refleksion
Begrundelse for valg af fag og deres metoder: Hvordan adskiller fagene sig metodisk? Hvad betyder disse forskelle for de resultater I er nået frem til? Hvordan/hvorfor er netop disse to fag egnede til at besvare jeres problemformulering Hvad ville det betyde for vores resultater/konklusion, hvis I havde skiftet ét af fagene ud? Begrundelse for valg af faglige redskaber Hvilke teorier/modeller/værker/kilder mv. har I valgt at bruge? – hvorfor er netop disse relevante/anvendelige til besvarelse af jeres problemformulering? Svagheder, skævvridning og andre kritiske aspekter ved de anvendte teorier.

9 Konklusion TAGER KLART AFSÆT I PROBLEMFORMULERINGEN OG SVARER PÅ PROBLEMFORMULERINGENS HOVEDSPØRGSMÅL Kan indledes med at svare på det beskrivende/redegørende afsnit, derefter det analyserende afsnit og endelig det vurderende afsnit. Til sidst skal der være fokus på hovedspørgsmålet Svaret på hovedspørgsmålet behøver ikke være sort-hvid eller give et ja-nej svar. Nuancerede ”på-den-ene-side-og-på-den-anden-side” konklusioner er ligeså gode. Konklusionen kan afrundes med at formulere spørgsmål til videre undersøgelse inden for emnet (perspektivering).

10 Kilder Husk dokumenterende fodnoter. Litteraturliste
Angiver hvilke kilder I har brugt. Se HHX-håndbogens afsnit om brug af kilder (se Formalia side 39). Litteraturliste Særskilt side Indgår ikke i det samlede sidetal. Se HHX-håndbogen for krav til opstilling af litteraturliste Vær generelt opmærksom på kildernes troværdighed og anvendelighed. Husk kildekritik!

11 Krav til formalia Omfang: 3 – 5 normalsider Margener
excl. bilag, litteraturliste, forside, indholdsfortegnelse Margener Sidehoved se synopsisvejledning på hj.siden + Formater HHX-håndbogen Skrifttype,-str.

12 Form Da jeres synopsis skal kunne læses og bedømmes særskilt, er det vigtigt, at en udenforstående (fx. eksaminator til DIO) kan følge jeres tankerække. Der er forskellige traditioner i de enkelte fag: Sprogfag/dansk: analyse formidles i en sammenhængende tekst med argumenter og ræsonnementer . IØ: årsagssammenhænge i en analyse kan illustreres med begreber, stikord og nøgletal, der kort begrundes. Samtidshistorie: ofte en blanding af de to ovennævnte former: redegørelse i punktform, analyse/vurdering: ofte mere sammenhængende tekst. I bør vælge den form, som passer bedst til de fag, I har valgt til jeres synopsis. I skal generelt kun bruge punktform, hvis I uddyber hvert punkt med en hel sætning. Mere eller mindre løsrevne stikord er derfor ikke hensigtsmæssigt.


Download ppt "Synopsis VIP13 HH3."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google