Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regnskabsanalyse HA 5. semester.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regnskabsanalyse HA 5. semester."— Præsentationens transcript:

1 Regnskabsanalyse HA 5. semester

2 Formål med kurset Aktie-relaterede nøgletal
Forstå hvordan de vigtigste aktierelaterede nøgletal stykkes sammen (EPS, P/E, K/IV) Forstå, hvad nøgletallene udtrykker Forstå, hvad nøgletallene kan bruges til Forstå nøgletallenes indbyrdes sammenhæng Kunne beregne, anvende og forstå justeringsfaktoren (f) Øvelse/opgavegennemgang Kunne anvende aktierelaterede nøgletal på konkrete virksomheder Kunne kommentere de aktierelatede nøgletal

3 Aktie-relaterede nøgletal
EPS P/E K/IV

4 Aktie-relaterede nøgletal
EPS (Earnings Per Share) Definitioner Resultat efter skat og minoriteter = ”Resultat til analyseformål” Gns. antal aktier = d = antal dage fra starten af regnskabsåret frem til en kapitaludvidelse f = justeringsfaktor (se senere planche)

5 Aktie-relaterede nøgletal
EPS - hvad viser nøgletallet? selskabets indtjening pr. aktie stor EPS - forventning om stort udbytte pr. aktie??? f.eks. viser en EPS på 150, at virksomheden skaber en resultat efter skat og minoriteter på 150 kr. pr. aktie (læs: gennemsnitlig aktie) EPS - hvad kan nøgletallet bruges til? sammenligning af resultat pr. aktie mellem selskaber mulig ejersynspunkt - overskuddet gøres sammenligneligt ved at udtrykke resultatet pr. aktie indgår i beregningen af P/E

6 Aktie-relaterede nøgletal
P/E (Price / Earnings) Definitioner Børskurs = kurs ifl. børsliste (Kbh.fondsbørs) EPS = Earnings per share historisk (baseret på realiseret resultat - ”Resultat til analyseformål”) forventet (baseret på estimat på resultat)

7 Aktie-relaterede nøgletal
P/E - hvad viser nøgletallet? viser forholdet mellem kursen på en aktie (markedets forventninger til fremtiden) EMH og DCF-model selskabet overskud (historisk forløb) f.eks. en P/E på 12 fortæller, at investor skal betale 12 kr. for hver 1 kr. (historisk) overskud P/E - hvad kan nøgletallet bruges til? vurdering af, om aktien er højt eller lavt vurderet hvad skal investor forlange i afkast (E) for en given pris (P) på en aktie risiko vækst

8 Aktie-relaterede nøgletal
K/IV (kurs / indre værdi) , hvor indre værdi beregnes som Definitioner Børskurs = kurs ifl. børsliste (Kbh.fondsbørs) Egenkapital ekskl. minoriteter, ultimo ”egenkapital til analyseformål”, alternativt egenkapital uden minoriteternes andel heraf jf. balancen - HUSK ultimo-tal ikke gennemsnit Antal aktier, ultimo = antal udstedte aktier ved udgangen af året, hvilke skal fremgå af en note (typisk egenkapitalnoten)

9 Aktie-relaterede nøgletal
K/IV - hvad viser nøgletallet?

10 Aktie-relaterede nøgletal
K/IV - hvad kan nøgletallet bruges til? som udtryk for den merpris (K/IV > 1) hhv. mindrepris (K/IV < 1) man skal betale for en aktie ift. aktiernes indre værdi på balancedagen Hvorfor kan K/IV blive større end 1? indre værdi = historisk akkumuleret opgørelse børskurs = forventning til fremtidigt afkast DVS. virksomheden forventes (af markedet) at have en større værdi end der fremgår af den historiske bogførte værdi af nettoaktiverne der er potentiale i virksomheden

11 Aktie-relaterede nøgletal
Sammenhæng ml. P/E, K/IV og ROE/EPS P = børskurs * 1 Earnings = Indre værdi * ROE Stiger P/E ved posteringer direkte på egenkapitalen - f.eks. opskrivning af ejendom eller straksafskrivning af koncerngoodwill på egenkapitalen? opskrivning indre værdi (egenkapitalen) stiger K/IV falder straksafskrivning indre værdi falder K/IV stiger hvad med P/E???

12 Aktie-relaterede nøgletal
Eksempel

13 Aktie-relaterede nøgletal
Justeringsfaktor (f) Hvad er justeringsfaktoren og hvad anvendes den til? justeringsfaktoren er et udtryk for den udvanding af aktiers værdi, der sker ved kapitaludvidelse således at nøgletal før og efter kapitalændringen er sammenlignelige for investorer, der er aktionærer både før og efter ændringen dvs. justeringsfaktoren bruges ved ændring i antallet af aktier uden en tilsvarende ændring i egenkapitalen Hvornår benyttes justeringsfaktoren ved faktisk ændring af aktiekapitalen kapitaludvidelse til andet end børskurs (ingen justering ved markedskursemission) fondsaktier aktiesplit (ændring af aktiernes stykstørrelse) f.eks. split i 10 så en akties pålydende bliver 1/10 af den oprindelige værdi og aktionærerne får 10 gange så mange aktier. kapitalnedsættelser og annullering af aktier (= negativ fondsaktieemission) ved mulig ændring af aktiekapitalen konvertible obligationer (konverteringsret til aktier) warrant (tegningsret til aktier) Fully Diluted (FD)

14 Aktie-relaterede nøgletal
Justeringsfaktor (f) Hvordan anvendes justeringsfaktoren nøgletal i år forud for ændringerne korrigeres med justeringsfaktoren Beregning af justeringsfaktoren Kt = teoretisk kurs K = Børskurs på aktien dagen inden tegnings- og/eller aktieretter udnyttes Ag = Antal aktier før udvidelsen E = Antal aktier, der udvides med Ke = Tegningskurs på de nye aktier

15 Aktie-relaterede nøgletal
Justeringsfaktor (f) - eksempel kapitaludvidelse med aktier den 1/4 år 2 til kurs 105 Antal aktier før udvidelsen (Ag) = stk. Børskurs på aktien dagen inden tegnings- og/eller aktieretter udnyttes (K) = 500 Antal aktier der udvides med (E) = stk. Tegningskurs på de nye aktier (Ke) = 105 beregning af justeringsfaktor

16 Aktie-relaterede nøgletal
Justeringsfaktor (f) - eksempel: korrektion af nøgletal for år 1 EPS nøgletal gns. antal aktier - uændret - emissionen sker først i år 2 P/E

17 Aktie-relaterede nøgletal
Justeringsfaktor (f) - eksempel: korrektion af nøgletal for år 1 Indre værdi K/IV

18 Beregning af aktie-relaterede nøgletal for Flügger og eHuset
Opgave Beregning af aktie-relaterede nøgletal for Flügger og eHuset

19 Opgave - aktie relaterede nøgletal
På baggrund af regnskaberne for Flügger og eHuset for minimum seneste regnskabsår beregnes og fortolkes EPS P/E K/IV Anvend børskurser fra internettet.


Download ppt "Regnskabsanalyse HA 5. semester."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google