Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tænk før du måler Økonomistyringskonference 10. Juni 2008: Det fortrængte lederskab Klaus Majgaard.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tænk før du måler Økonomistyringskonference 10. Juni 2008: Det fortrængte lederskab Klaus Majgaard."— Præsentationens transcript:

1 Tænk før du måler Økonomistyringskonference 10. Juni 2008: Det fortrængte lederskab Klaus Majgaard

2 Hovedbudskaber New Public Management (NPM) har stadig en stor mission Ikke mindst dens insisteren på, at ressourceforbrug og effekter skal kunne måles og sammenholdes Prisen for denne målbarhed er imidlertid ofte, at vi foretager så omfattende abstraktioner, at målingerne bliver kunstige og ikke afspejler de reelt værdiskabende processer Målingerne kommer til at danne deres eget abstrakte regime, der begynder at herske over den faglige værdiskabelse - frem for at understøtte den Vi skal fastholde ambitionen om at måle, men skabe et nyt sæt spilleregler for måling, der befordrer refleksion og dialog mellem styringsniveauerne

3 Indhold Eksempel: Kvalitetsindikatorer for dagtilbud 1.NPMs bevaringsv æ rdie kerne 2.Opg ø ret med den abstrakte ydelse 3.Opg ø ret med den abstrakte styring 4.Aggreg é rbarhedens pr æ misser? 5.Behovet for et styringslaboratorium

4 Eksempel: Kvalitetsindikatorer for dagtilbud Status En mangfoldig pædagogisk praksis, som er kendetegnet af mange forskellige tilgange, metoder og evalueringsformer Udgangspunktet er altså ikke et fravær af faglige mål, metoder og evaluering Men der mangler fælles og anerkendte indikatorer for effekter (progression i børns læring, udvikling og trivsel) Det vanskeliggør en systematisk dialog mellem styringsniveauerne – og der er netop brug for en sådan dialog!

5 Kvalitetsindikatorer for dagtilbud: To tilgange Annekterende tilgang: ” Det, der ikke kan formaliseres, eksisterer ikke! ” Indf ø ring af m å lingsregime Dialogisk tilgang: Udvikle et rigt beskrivelsessprog, som muligg ø r dialog mellem de mange lokale tilgange

6 Udgangspunkt: NPMs bevaringsværdige kerne 1.Ressourceforbrug skal sammenholdes med effekt 2.Styringsdialog skal være aktiv og metodebåren 3.Incitamenter skal afspejle brugernes behov 4.Frihed forudsætter klare rammer Et konstruktivt udgangspunkt Men hvordan skaber vi pr æ misserne for at sammenholde ressourcer og effekter - og for den aktive styringsdialog? !

7 Opgøret med den abstrakte ydelse Funktionel tilgang Serviceydelse, der kan standardiseres Fokus p å funktionelle f æ rdigheder og kundskaber Objektiverende tilgang til m å ling Eksistentiel tilgang P æ dagogisk m ø de mellem b ø rn og voksne, unikke menneskelige relationer Fokus p å dannelse Dialogisk tilgang til m å ling Begge tilgange beh ø ver hinanden Uden den eksistentielle tilgang bliver den funktionelle gold og ensidig

8 Opgøret med den abstrakte styring M å lhierarki/ styringsk æ de K æ de af l æ ringsrum

9 Opgøret med den abstrakte styring BorgerMedarbejder Institution Region Kommune Stat Ledelsesrum Skab levende dialog og råderum for initiativ og ledelse

10 Grader af refleksion i kvalitetsdialog 1.Ad hoc: Regulering ud fra enkeltsager 2. Formaliseret: Forskrift af v æ rkt ø jer 3. Substantielt: Dialog om indhold 4. Idealt: V æ rdiafklaring Spektakul æ re pressesager med politiske reaktioner P æ dagogiske l æ replaner Dokumentationsformater Debat om p æ dagogiske tilgange, f.eks. forholdet mellem leg og l æ ring EKSEMPLER Debat om dannelses- og kompetenceidealer

11 Præmisser for aggregering? Aggregering = rekontekstualisering Problemet er ikke blot frav æ r af evaluering, Men frav æ r af f æ lles og aggregerbare indikatorer Al aggregering indeb æ r rekontekstualisering, alts å en omfortolkning i et andet l æ ringsrum Indikatorer, som giver god mening i det n æ re p æ dagogiske arbejde, æ ndrer betydning n å r de samment æ lles og forel æ gges f.eks. et byr å d

12 Præmisser for aggregering Kræver et rigt og refleksionsskabende beskrivelsessprog Kan have mange former (kvantitative og kvalitative) Kan ikke ses som blot lineær summation, men som modstilling af forskellige fortolkninger, som befordrer dialog Gyldighed og relevans skal vurderes pragmatisk: Inspirerer de aggregerede målinger interessante diskussioner?

13 Behovet for et styringslaboratorium Kvalitetsreformen er en stor chance for at etablere en alliance mellem styringsniveauerne om en langsigtet udvikling af kvalitet i de offentlige ydelser Det kræver, at vi udvikler et nyt sæt præmisser for mål og målinger som grundlag for dialog mellem styringsniveauerne (herunder for aggregering af målinger) Vi har ikke svarene på forhånd. Og de kan ikke findes hos ministeriernes og KLs konceptmagere. De fremkommer kun gennem eksperimenter, der involverer alle niveauer – i en stemning af nysgerrighed, åbenhed og faglig seriøsitet.


Download ppt "Tænk før du måler Økonomistyringskonference 10. Juni 2008: Det fortrængte lederskab Klaus Majgaard."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google