Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014"— Præsentationens transcript:

1 Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014
Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret?

2 Skolereform – hvorfor? 17 % aflægger ikke afgangsprøve eller opnår karakteren 2 i dansk og matematik Andelen af rigtigt dygtige er relativt lavt og faldende Siden 2006/07 er undervisningstimetallet faldet med 94 timer Vi har frem til 2012 været europamestre i eksklusion Andelen som gennemfører en ungdomsuddannelse er faldet Andelen som søger og gennemfører en erhvervsuddannelse er faldet markant Vi er på mange måder foran på point i Gentofte. Vi har arbejdet med skoleudvikling i mange år, været på forkant og været modige. Samtidig er der også plads til forbedring i en kommune, som vores, med så privilegerede børn og en overvægt af ressourcestærke forældre/familier. Så hvad er det vi kan lægge vægt på, når vi taler om en ny skolereform - hvorfor skal vi have en ny skolereform? Hvad er det, vi vil ændre på? Hvorfor er det en nødvendighed. Tal med afsæt i slidet ind i en Gentofte-kontekst. Dette er gældende på landsplan – og på flere af områderne er vi godt med. Men hvis vi ser på vores vision som handler om ethvert barn og enhver ung, så har vi nogle udfordringer. Giv ordet videre – ved at komme ind på hvor godt vi egentlig kender den enkelte?! Skolereformens begrundelse ifølge Niels Egelund

3 Et fagligt løft af folkeskolen
Vision for GK Børn og unge lærer uden grænser – de udnytter og udvikler deres ressourcer og potentialer maksimalt Voksne indretter strukturer og organisation, så de til enhver tid fremmer børns læring Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Aftaleteksten hedder ” Et fagligt løft af folkeskolen”. Punkt 1 må siges at have en slående lighed med Læring Uden Grænser

4 ”Med den nye folkeskolereform ønsker vi at sætte fokus på, at
Ethvert barn og enhver ung udvikler sit potentiale til det maksimale. Dette sker ved et vedvarende fokus på progression hos den enkelte Vi vil skabe skabe en mere varieret og motiverende skoledag Vi vil skabe en skole, hvor børn og unge har lyst til at lære og være og vil udvikle læringsmiljøer, der passer til børn og unges niveau. F.eks. vil vi udvikle en ny udskoling med flere valgfag mellem skolerne, camps og sommerskole. Vi vil styrke iværksætterkulturen og lægge vægt på designmæssige, kreative og kunstneriske kompetencer i den understøttende undervisning . Vi vil understøtte, at lærere, pædagoger og andre relevante kompetencer arbejder sammen. Vi målretter vores midler til kompetenceudvikling til implementering af folkeskolereformen. Vi sætter særligt fokus på at styrke brugen af it i undervisningen, klasserumsledelse, inklusion, dansk og matematik. Vi sætter særligt fokus på at styrke skolelederne i pædagogisk ledelse og læringsledelse som følge af reformen og den nye lærertidsaftale. Vi sætter fokus på at arbejde med individuelle læringsmål, så hver enkelt barn og ung sammen med medarbejderen formulerer mål for, hvad han/hun arbejder hen i mod. Vi lægger vægt på, at børn og unge får kontinuerlig feedback . Vi udvikler en elektronisk elevplan, der gør det muligt kontinuerligt at følge barnets/den unges udvikling.

5 3 overordnede indsatsområder
En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger Aftaleparterne er enige om en reform af folkeskolen baseret på tre overordnede indsatsområder, som gensidigt understøtter hinanden og som kan bidrage til at forbedre elevernes faglige niveau, og som skal give de bedst mulige betingelser for at alle får en ungdomsuddannelse. En længere og varieret dag uddybes nærmere i de kommende slides.

6 Timetal Lektiehjælp bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, men frivilligt for eleverne at deltage i. Lektiehjælpen placeres om eftermiddagen i ydertimerne. Timetallet hæves og en skoleuge udgør: 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse 33 timer i klasse 35 timer i klasse. Ved fravalg af lektiehjælp bliver skoleugen på: 28 timer i børnehaveklassen til 3. klasse 30 timer i klasse 33 timer i klasse. Mange af vores skoler har allerede frivillig lektiehjælp. Den længere og mere varierede skoledag skal give skolerne mere tid til undervisning via flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning. Dette giver kommunerne lokal frihed til at sikre, at en række opgaver, som understøtter den fagopdelte undervisning, kan tilrettelægges på nye og bedre måder. Der fastsættes et minimumstimetal for det samlede antal årlige fagopdelte undervisningstimer i fagene. Differencen mellem den tid, skolen bruger på de fagopdelte timer, og minimumstimetallet for skoledagens længde, anvendes til den nye tid til understøttende undervisning. Der fastsættes ikke et minimumstimetal for denne tid.

7 Nye elementer i reformen
Understøttende undervisning – ca. 25 % af skoleugen i indskolingen, ca. 16 % på mellemtrinnet og ca. 19 % i udskolingen 1 times daglig bevægelse/motion Skift i fokus fra begrebet undervisning mod læring – læringsmål, elevsamtaler, elevplaner osv. Øget samarbejde mellem lærere og pædagoger Længere skoledag Samarbejde mellem skolen og frivillige Kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledelse

8 Konkrete ændringer Forhøjelse af dansk i 4. – 9. klasse med én lektion om ugen Forhøjelse af matematik i 4. – 9. klasse med én lektion Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen Forhøjelse af idræt i 1. klasse med én lektion om ugen Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med én lektion om ugen Forhøjelse af håndværk og design i 4. klasse med én lektion om ugen Indførelse af 2. fremmedsprog i 5. klasse med én lektion om ugen og i 6. klasse med to lektioner om ugen Forhøjelse af timetallet i natur/teknik i 2. og 4. klasse med én lektion om ugen Indførelse af valgfag fra 7. klasse med to lektioner om ugen En ugentlig lektion fra 8. klasse i geografi flyttes til 7. klasse, således at der sker en udjævning af timerne mellem de to klassetrin.

9 Faglig progression I Gentofte kommune er det politisk besluttet at Folkeskolereformens omdrejningspunkt er fokus på elevens faglige progression. Forskning viser, at børn og unge udvikler sig mere, hvis der løbende er fokus på deres udvikling. Det vil sige, at medarbejderen og barnet sætter mål for udvikling og læring og følger op med jævne mellemrum. Målene skal tage afsæt i de trinmål, der gælder for faget og som i første omgang skal omsættes til mål for klassen og dernæst mål for den enkelte. Den elektroniske elevplan giver os et værktøj, der kan understøtte dette arbejde. Der er tale om et udviklingsarbejde og vi arbejder allerede med læringsmål som en naturlig del af undervisningen her på Munkegårdsskolen, det nye er systematikken, at viden om elevens status og udvikling skal dokumenteres og at det understøttes af et digitalt værktøj. Med fokus og systematisk arbejde med progression vil medarbejderne få et stærkt værktøj til at kunne differentiere deres undervisning og forældrene vil få lettere ved at støtte eleverne, fordi de helt konkret ved, hvad barnet eller den unge arbejder med af mål i den konkrete periode.

10 Lektiecafe Alle elever skal i skoleåret 2014/15 tilbydes 2 timer ugentlig lektiehjælp. Lektiehjælp skal have fokus på at styrke elevernes faglige niveau via faglig træning, faglige udfordringer osv. som er tilpasset den enkelte elevs niveau og behov. Det er obligatorisk for skolerne at tilbyde lektiehjælp, men det er i år 1 af reformen, frivilligt om eleverne vil benytte tilbuddet.

11 60 min. daglig bevægelse I Gentofte kommune er det politisk besluttet at alle elever dagligt skal have 60 minutter motion og bevægelse. Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den understøttende undervisning. Formålet med 6o minutter bevægelse er at medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge og understøtte motivation og læring i skolens fag.

12 Valgfag Med reformen bliver valgfag obligatoriske i 7. – 9. klasse, med to ugentlige lektioner som vejledende timetal. Gentofte kommune har valgt at tilbyde valgfagene på tværs af kommunens folkeskoler, hvilket betyder at eleverne får en bredere vifte af valgfag at vælge mellem. Det betyder også at eleverne både kan vælge valgfag der løber i én modulperiode og valgfag der er gennemgående fra 7. – 9. klasse og som kan afsluttes med prøve.

13 Understøttende undervisning
Den understøttende undervisning skal anvendes både til opgaver, der har et direkte fagrelateret indhold, og til opgaver, der sigter bredere på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. I Gentofte kommune sættes øget fokus på at understøtte iværksætterkulturen og at inddrage designmæssige, kunstneriske og kreative kompetencer i den understøttende undervisning for at udvikle elevernes kompetencer til at tænke nye veje. Den understøttende undervisning kan varetages både af lærere og pædagoger, alt efter kompetencer. En del af den understøttende undervisning er ifølge lovgrundlaget øremærket til daglig motion og bevægelse, klassens tid og lektiehjælp.

14 Munkegårdsskolen 19. Juni 2014
Skolereformen Munkegårdsskolen 19. Juni 2014

15 Ny organisering 5-9. klasse 0-4. klasse Rødt spor Grønt spor Afd. 2

16 Afdeling 1 grønt spor 1. - 3. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
Fredag 8:00 - 9:30 dobbeltlektion 9: pause 9: :15 bevægelse 10: lektion :45 spise studietid

17 Afdeling 1 rødt spor 1. - 3. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
Fredag 8:00 - 9:30 dobbeltlektion 9: pause 9: :30 lektion 10: bevægelse spise studietid

18 Afdeling 1 grønt spor 4. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8:00 - 9:30 dobbeltlektion 9: pause 9: :15 bevægelse Idræt 10: lektion spise :15 13: :30 studietid

19 Afdeling 1 rødt spor 4. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8:00 - 9:30 dobbeltlektion 9: pause 9: :30 lektion Idræt bevægelse 11: :45 spise :15 13: :30 studietid

20 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8:00 - 9:30 dobbeltlektion 9: pause 9: spise lektion bevægelse studietid

21 Afdeling 2 7.og 9. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8:00 - 9:30 dobbeltlektion 9: pause 9: spise lektion lektioner bevægelse studietid

22 Afdeling 2 8. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8:00 - 9:30
dobbeltlektion 9: pause 9: spise lektioner bevægelse lektion studietid præst

23 Afdeling 2 7.og 9. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8:00 - 9:30 dobbeltlektion 9: pause 9: spise lektion lektioner Valgfag bevægelse studietid

24 Afdeling 2 8. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8:00 - 9:30
dobbeltlektion 9: pause 9: spise lektion Valgfag bevægelse studietid præst

25 Nye klassebetegnelser:
0.a = 0.x. 1.a. = 1.x. 2.a. = 2.x. 3.a.= 3.x. 4.a. = 4.X. 5.a. = 5.x. 6.a. = 6.y. 7.a. = 7.y. 8.a. = 8.x. 9.a. = 9.x. 0.b. = 0.y. 1.b. = 1.y. 2.b. = 2.y. 3.b. = 3.y. 4.b. = 4.Y. 5.b. = 5.y. 6.b. = 6.x. 7.b. = 7.x. 8.b. = 8.y. 9.b. =9.y. 0.c. = 0.z. 1. c. = 1.z. 4.c. = 4.z.

26 GFO og FC - Klubberne GFO og FC- klubberne i Gentofte kommune vil fortsat have åbent efter skoletid og en eventuel ændring af dette forudsætter en politisk beslutning. En længere skoledag resulterer i kortere åbningstid i klubberne og det åbner op for at GFO- og klubpædagogerne i højere grad bliver en del af elevernes skoledag og byder ind med alle deres kompetencer i samspil med skolens øvrige personale. Dette samarbejde eksisterer allerede nu på Munkegårdsskolen, men er i gang med at blive udbygget og optimeret.

27 GFO skolereform- Vores pædagogiske grundtanke
Fritidsrummet som en fri plads for leg, og læring i inkluderende fælleskaber. Både i selvigangsatte aktiviteter som i pædagogiske forløb. Gode og sunde fællesskaber er basis for god trivsel og dermed læring. Et rum hvor børnene har medindflydelse på, hvad der skal ske.

28 GFO skolereform-organisering
Hver klasse sin pædagog Klassen som fællesskabets platform, hvor aktiviteterne har sit afsæt. Et aktivitets skema for hver uge i GFO for den enkelte klasse, der understøtter klassens trivsel og dennes sociale udgangspunkt Klasser mødes på tværs af aktiviteter

29 GFO ny skolereform- aktiviteter og værksteder
Værksteder og aktiviteter Voksenstyret aktiviteter og frie valg Aktiviteter der tager afsæt i barnets læringsmål Hallen, krop og bevægelse og udearealerne - bevægelsesaktiviteter Køkkenet tilberedning af frugt – hver klasse sin dag. Spillerummet – IT og læring klasserne har hver sin dag. Almindelige brætspil og skak Kreativ rum – hvor der kan arbejdes med maleri, papmache, ler, etc.

30 GFO ny skolereform-aktiviteter og værksteder.
Stillerum: Flere af rummene får karakter af stillerum, hvor adfærden dels skal være rolig og ikke larmende og hvor der er plads til nærværende voksenkontakt. Her kan tales om stort og småt over små og stillesiddende aktiviteter. Stillerum. Sanserum, hvor der er plads til at høre musik og slappe af og læse GFO Svøm Ture ud af huset hver uge

31 GFO skolereform - trivsel og samarbejde
Samarbejde med idrætsforeninger og andre kulturforeninger Samarbejde med børnehaver og FC om overgangene i børns liv Trivselssamtaler hvert kvartal i klassesammenhæng- børns alsidige kompetencer og læringsmål Herefter med familien, så vi sammen kan samle op på hvad der kan gøres for en bedre dag. Skærmet miljøer Familierådgivning

32 GFO skolereform - netværksstyrkende aktiviteter
Vi vil styrke barnets familie fælleskaber via Klassefester Fællesspisninger Temafester 2 gange årligt – sensommer og forår Temaaftener for børn og forældre

33 GFO ny skolereform - fakta
Åbningstid: og kl Morgenåbning som vi kender den. Pædagoger der tager i mod i GFO køkkenet og hvor der er tilbud om morgenmad. Åben i alle skoleferier – minus lukkedage 14 pædagogiske medarbejdere


Download ppt "Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google