Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsmiljøkonferencen 2006

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsmiljøkonferencen 2006"— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsmiljøkonferencen 2006
Arbejdsmiljø og økonomi Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Arbejdsmiljøkonferencen 2006 Hotel Nyborg Strand

2 hovedproblemstillinger
Tre økonomiske hovedproblemstillinger Den samfundsøkonomiske ’byrde’ af arbejdsmiljø-skabte problemer Cost-of-illness analyser 2. Fordeling af ressourcer til forbedring af arbejdsmiljøet cost-effectiveness analyse cost-benefit analyse Økonomiske incitamenter til påvirkning af miljøet

3 Lidt forhistorie --- 25 år tilbage

4 1983-1984: Projekt v. Odense Universitet
To publikationer Af Klavs Lindeneg: 1. Samfundsøkonomiske konsekvensberegninger på arbejdsmiljøområdet 2. Kroner og ører i Arbejdsmiljøet Udgivet af Arbejdsmiljøfondet

5 1985

6 1987 1994

7 2000

8 Incitamentspakken for arbejdsmiljø – 2001
(fra regeringens resultater oktober 2000-maj 2001) For at styrke indsatsen for et bedre arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser er der vedtaget en samlet incitamentspakke på arbejdsmiljøområdet samt gennemført en række ændringer i arbejdsmiljøloven. Incitamentspakken vil give virksomhederne en væsentlig tilskyndelse til ad frivillighedens vej at forbedre arbejdsmiljøet samt give mulighed for en intensiveret tilsynsindsats i de brancher, der er særligt belastede af et dårligt arbejdsmiljø. Incitamentspakken består af en arbejdsmiljøafgift til staten, en certifikats- og tilskudsordning og et gebyrbelagt tilsyn. Alle arbejdsgivere opkræves 65 kr. pr fuldtidsansat pr. år og der opkræves 280 mio. kr. pr. år hos forsikringselskaber, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsikring og selvforsikrede. Virksomheder med et særlig godt arbejdsmiljø kan opnå et arbejdsmiljøcertifikat og derigennem få et tilskud til dækning af den arbejdsmiljøafgift de har betalt. Virksomheder i særligt belastede brancher skal igennem et særligt tilsyn fra Arbejdstilsynet, som virksomhederne skal betale gebyr for. Virksomheder, der forinden har fået et arbejdsmiljøcertfikat, kan dog slippe for det gebyrbelagte tilsyn. Desuden er der indført et ansvar for udbydere i forbindelse med udbud af tjenesteydelser. Udbydere skal således påse, at der i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet er taget hensyn til arbejdsmiljøet. Som led i indsatsen for at få forbedret arbejdsmiljøet på byggepladser er bygherrernes ansvar blevet strammet. Bygherren kan som følge heraf ikke fremover overdrage sit ansvar til andre. Hermed samles ansvaret hos den, der effektivt kan løfte pligterne. Der er også etableret hjemmel til, at Arbejdstilsynet under særlige omstændigheder kan udstede administrative bøder. Pligten til at etablere bedriftssundhedstjeneste vil omfatte hele arbejdsmarkedet fra januar år Udbygningen starter med hospitalsområdet i oktober 2001.

9 OG: Arbejdsmiljøplanen 2006-2010

10 Den samfundsøkonomiske ”byrde” på grund af dårligt arbejdsmiljø
cost-of-illness analyser

11 De samfundsmæssige omkostninger ved en sygdom eller skadevolder: 1
populær analyseform analyser af skadevoldere som arbejdsmiljø tobaksrygning alkohol trafikskade analyser af mange hovedgrupper af sygdomme, fx ryg-og bevægeapparatsygdomme cancer kardiovaskulære lidelser fedme diabetes …. osv.

12 De samfundsmæssige omkostninger ved en sygdom eller skadevolder: 2
‘store tal’ Danmark Ryg-og bevægeapparatlidelser, 1996: 19,7 mia kr. Tobaksrygning, 1995: 7,4 mia. kr. Arbejdsmiljø, 1992: ,9 mia. kr. Arbejdsmiljø, internationalt Finland, 1994: 3,1 mia ecu., 3,9% af BNP UK: 8,4 - 16,8 mia. ecu, % af BNP Holland, 7,5 mia. ecu ,6% af BNP Sverige - 7,2 mia. ecu ,4% af BNP USA, 1997, 171 mia. $, ,1% af BNP Kilde: bl.a. European Agency for Safety and Health at Work, rappor: Arbetarskyddets ekonomiska effekter Eus medlemsst. .

13 De samfundsmæssige omkostninger ved en sygdom eller skadevolder: 3
og misvisende sammenstillinger af tal kan ikke meningsfyldt angives som pct. af BNP kan ikke meningsfyldt angives som pct.-andel af fx. udgifterne til sundhedsvæsenet eller udgifterne til førtids-og folkepension.

14 De samfundsmæssige omkostninger ved en sygdom eller skadevolder: 4
TEORI OG HOVEDKOMPONENTER: 1. Baseret på teorien om human kapital mennesket anskues på lige for med fysisk kapital og værdisættes som produktionsfaktor har som underforstået mål ‘maksimering af bruttonational- produktet’. 2. Enkel analyse - men datakrævende: de direkte omkostninger (i et givet år) typisk behandling, rehabilitering, materielle skader m.m. de indirekte omkostninger (i den erhvervsmæssige restlevetid) præmatur død invaliditet sygelighed/sygefravær kan anskues - samfunds- økonomisk - kasseøko- nomisk (offentlige kasser, ar- bejdstager/ giver …)

15 De samfundsmæssige omkostninger ved en sygdom eller skadevolder: 5
Grundforløb i en konkret analyse 1. Hvor mange berøres normalt prævalens - men undertiden en sammenblanding af incidens og prævalens på en række områder, fx. rygning og arbejdsmiljø må der arbejdes med ætiologiske fraktioner 2. Ressourceforbrug i forbindelse med behandling & rehabilitering sengedage, konsultationer, medicin m.m. (‘MÆNGDE’) værdisætning af ressourceforbruget, dvs. enhedsomkostninger per sengedag, konsultation m.m. (‘PRIS’; ENHEDSOMKOST.’) 3. Mistet produktion på grund af præmatur død og invaliditet hvor mange og alder antal år mistet erhvervsmæssig restlevetid værdisætning af bidrag til produktion i denne periode.

16 De samfundsmæssige omkostninger ved en sygdom eller skadevolder: 6
ANVENDELSE: vanskelig til tvivlsom! ‘opmærksomhedsskaber’ (via store tal- især kr.-øre opgørelse) (måske) overordnet prioritering af forebyggelse og sundheds- fremme (måske) forskningsprioritering (tvivlsom): som potentiel gevinst (= sparede omkostninger) i en cost-benefit-analyse (såkaldte avoided cost analysis) teoretisk problematisk beregningerne er normalt for grove i forhold til relativt konkrete interventioner/regler.

17 Samfundsøkonomisk Kasseøkonomisk
Resultat, dansk undersøgelse: Regningen for Arbejdsskaderne, 1994, mia. kr. Samfundsøkonomisk Kasseøkonomisk 1. Bevægeapparatsygdomme , % , % 2. Psykiske lidelser , % , % 3. Hjerte/kar sygdomme , % , % 4. Arbejdsulykker , % , % 5. Sygdom i nerve-og sanseorg , % , % 6. Luftvejssygdomme , % ,76 7. Hudsygdomme , % ,40 8. Svulster , % ,20 9. Mave/tarmkanalsygdomme , % ,25 10. Infektioner , % ,12 11. Andere sygdomme , % ,16 12. Efterløn (rest) % ,12 + revali: 0,150 I ALT , ,38

18 Underopdeling, dansk undersøgelse:
Regningen for Arbejdsskaderne, 1994, mia. kr samfundsøkonomisk kasseøkonomisk Sygehusbehandling , % , % Medicin og øvrig , % , % behandling Sygefravær , % , % Udstødning , % , % Dødsfald , % revalider 0, % I ALT , ,38

19 arbejdsulykker arbejdsbetingede lidelser psykisk arbejdsbelastning
Ser typisk på Statens Institut for Folkesundhed, juni 2006

20 Arbejdsulykker En anden, a-teoretisk måde at beregne produktionstab på
En ’mærkværdighed’

21 Mange omkostninger ikke medtaget (data begrænser nøjagtighed)

22 Arbejdsbetingede lidelser

23 Psykisk Arbejdsbelastning

24 2002

25 Kunne have fået data …

26 L:\PSA01\8. PERSONLIGE ARKIVER\LNA\Forskere\Tage
In conclusion The number of hospitalizations in Denmark would be reduced by 10-15% if all occupational groups had the hospitalization rates of ”teaching & research” The highest proportions were seen for ischaemic heart diseases (24-31%) and musculoskeletal diseases (19-20%). The estimates (controlled for social class) were very similar to etiologic fraction estimates from the literature calculated with different methods. The method seems to be promising when knowledge about causal risk factors is lacking.

27 Omkostnings-effekt-analyser
’at vælge den intervention hvor den sundhedsmæssige gevinst er størst, næststørst osv.’

28 Cost-effectiveness og cost-utility analyser
To typer af analyser: baseret på ’original-data’ model-baseret, fx matematiske modeller, med brug af sammenstykkede data Cost-effectiveness brøken, fx kr per ’sparet’ arbejdsulykke, jo lavere jo bedre Costs Effects OMKOSTNINGER Behandlings/pleje/rehab .. omkostninger (direkte ressourceforbrug) uanset, hvor de afholdes Sparede ressourcer uanset, hvor det finder sted (normalt) ikke ændringer i indirekte omkostninger EFFEKTER Kvalitetsjusterede leveår, QALY Fx ændring i ’naturlige’ enheder) arbejdsulykker, førtidspen., sygefravær osv. Baseret på kontrollerede inter- ventions-studier eller meta-analyser/Cochrane

29 2: Micthcell, CS: Outcome Studies in industry: cost-effectiveness
Eksempler på nødvendige data om effekter m.m. 1. Pelletier KR. A review and analysis of the clinical and cost-effectiveness studies of comprehensive health promotion and disease management programs at the worksite: update VI J Occup Environ Med Oct;47(10):1051-8 2: Micthcell, CS: Outcome Studies in industry: cost-effectiveness of comulative trauma disorder preventions American Journal of industrial medicine, 29: 3. Smedslund G, Fisher KJ, Boles SM, Lichtenstein E.Related Articles, The effectiveness of workplace smoking cessation programmes: a meta-analysis of recent studies Tob Control Jun;13(2): Review. 4. Schonstein E, Kenny D, Keating J, Koes B, Herbert RD.Related Articles, Physical conditioning programs for workers with back and neck pain: a cochrane systematic review Spine Oct 1;28(19):E Review

30 Sammenligning af den sundhedsmæssige effekter af A og B
Sammenligning af fx. to metoder til ulykkesforebyggelse(A og B). Hvad skal man vælge i lyset af information om effekt og omkostninger? Sammenligning af den sundhedsmæssige effekter af A og B Sammenlig-ning af omkost-ninger ved A og B A større end B A = B A mindre end B A lig B ? Vælg A Vælg A Her bruge cost- effectiveness- brøken Vælg A ? Vælg B ? Her bruge cost- effectiveness- brøken Vælg B Vælg B MEN: hvordan opgøres omkostninger og effekt?

31 Cost-effectiveness analyse af traktorføreværn
Problemstilling: dispensation eller ej fra krav om traktørføreværn (for ældre traktorer, eksempel fra medio ‘80) Vigtigste effekt-mål: antal (undgåede) dødsfald i forbindelse med traktoruheld. På analysetidspunkter ca. 24 dødsfald/år som følge af væltning af traktorer m.m. Effekten af en dispensation forventes at være (statistisk) 16,2 flere dødsfald sammenlignet med et forbud. Omkostningssiden: Samfundsmæssige netto-omkostninger hvis ikke dispensation: 34,6 mio. kr. Cost-effectiveness ratioen: ,6 mio kr./16,2 (dødsfald) = 2, 133 mio. kr.’gevinst’ per undgået dødsfald Kilde: Klavs Lindeneg: Samfundsøkonomiske konsekvensberegninger på arbejdsmiljøområdet

32 Anvendelse af beregningerne i Regningen for Arbejdsskaderne
Cost-benefit analyse af ‘bekendtgørelse om støjgrænser på arbejdspladsen’ 1. effektside antal eksponerede + kumulative effekt beregner skadesreduktionen i antal personer på grund af den lavere støjgrænse: i år ; år antagelser om hvor mange der heraf ville være blevet udstødt i år 10: 2. Beregner kun besparelserne på grund af udstødning (fordi man ikke har opgørelser i analysen på niveauet for høreskader …) 3. Arbejdsgivernes investeringer på grund af de nye støjgrænser, ca. 0,5 mia plus årlig vedligehold m.m. (ser ikke på spørgsmålet om flytning/ophør af produktion …).

33 Resultat, 20-årig perspektiv, 4% diskontering, 1993 priser, mia. kro
Cost-benefit analyse af ‘bekendtgørelse om støjgrænser på arbejdspladsen’ Resultat, 20-årig perspektiv, 4% diskontering, 1993 priser, mia. kro minimum maksimum omkostninger , ,30 gevinster , ,03 nettoresultat , ,73 NB: ikke en ‘rigtig’ cost-benefit-analyse, dvs. ikke baseret på den rigtige teori og relevante omkostninger og gevinster.

34 2002

35 Eksempel på tænkning 1 1. Problemet:
2. Mulige interventioner = forvententet effekt Øresundsforbindelsens sikkerhedskampagne bruges som eksempel

36 Eksempel på tænkning 2 3. Hvad koster interventionen?
Ikke berørt i publikationen! 4. Gevinst (især lig besparelser)

37 Incitamenter og regulering

38 Reguleringformer Økonomiske incitamenter Markedet
Love/bekendtgørelser/retningslinjer (’politisk-adminstrative’) Administrativt apparat (’tilsyn’ m.m.) Samfundsøkonomiske analyser af foranstaltninger Nye regler underkastes ’cost-benefit-analyse’ før igangsættelse Økonomiske incitamenter Fx (yderligere) risiko-afhængige forsikringspræmier Afgifter Bøder/tilskud Osv. Markedet Virksomhedernes og de ansattes ansvar

39 Berlingske Tidende 19. nov., 2001

40

41

42 Arbejdsmarkedets Erhvervsskadeforsik.

43

44

45

46 How many deaths are due to working conditions ?
Work and death How many deaths are due to working conditions ? Men Women Total Death, all causes 10 % 2 % 7 % Heart disease 19 % 9 % 17 % Stroke 12 % 8 % 11 % Cancer 14 % Respiratory diseases 1 % 4 % Accidents, violence 0.4 % 3 % All proportions apply to Finland Nurminen & Karjalainen. Scand J Work Environ Health 2001;27:

47 Hjertekarsygdomme Ætiologiske fraktioner for arbejdsmiljøfaktorer i Danmark RR Eksponerede Ætiologiske fraktioner Mænd Kvinder Fysisk inaktivitet 1,8 90 % 42 % Skifteholdsarbejde 1,4 20 % 7 % Tempoarbejde 2,0 6 % 16 % 14 % Passiv rygning 12 % 13 % 3 % Støj 1,2 4 % 1 % Kemiske stoffer >1,0 <1% <1 % I alt 51-59 % 56-67 % I alt, uden fysisk inaktivitet 16-17 % 23-25 % Olsen & Kristensen, 1988.

48 Årsager til kræft i Danmark
Tilfælde, der kunne forebygges Tobaksrygning 5.300 Solbadning 935 Infektioner 600 Arbejdsmiljø 500 Alkohol 440 Naturlig stråling 430 Medicinsk stråling (røntgen) Svær overvægt 120 Radon 40 Passiv rygning 30 Forurening pga. trafik ca. 500 Olsen et al. Ugeskr Læger 1999;161:

49 Der mangler estimater for arbejdsmiljøets samlede betydning for:
Bevægeapparatsygdomme Psykiske lidelser Fraværet Indeklimasymptomer Allergier Luftvejslidelser Førtidspension Stress, burnout, dårligt selvvurderet helbred Tobaksrygning, alkoholforbrug mv.


Download ppt "Arbejdsmiljøkonferencen 2006"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google