Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledelse Lederopgaver Instrumentelle – varetagelse af den faglige side af arbejdet planlægning og kontrol Emotionelle – forholdet til og mellem medarbejderne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledelse Lederopgaver Instrumentelle – varetagelse af den faglige side af arbejdet planlægning og kontrol Emotionelle – forholdet til og mellem medarbejderne."— Præsentationens transcript:

1 Ledelse Lederopgaver Instrumentelle – varetagelse af den faglige side af arbejdet planlægning og kontrol Emotionelle – forholdet til og mellem medarbejderne og deres forhold til arbejdsopgaverne Repræsentative – repræsentere firmaet/afdelingen/gruppen udadtil

2 Ledelse Autoritet – magt - indflydelse
Medarbejder-nes adfærd Leder Påvirkning Råd Vejledning Anvisninger Ordrer

3 Lederholdninger (Douglas McGregor teori x og y)
Mennesker er objekter, der kun gør hvad de får besked på Arbejdet er ubehageligt Skal kontrolleres og styres eller tvinges med straf, hvis de skal gøre en passende indsats for at organisationens målsætning nåes Teori y Mennesket er subjekter, der kan tænke og handle selv Ønsker ansvar og beføjelser i arbejdet Kan styre og kontrollere sig selv under en målsætning der går ind for

4 Lederholdninger (Edgar H. Schein 1990)
4 måder at opfatte medarbejdere på. Det rationelle menneske udbyder sin arbejdskraft for at få den betalt. Adfærd på arbejdspladsen er bestemt af menneskets fysiologiske og sikkerhedsmæssige behov. Det sociale menneske er afhængig af sine gruppetilhørsforhold og præges af hvorvidt det føler sig accepteret af de mennesker/grupper det kommer i kontakt med. Det selvrealiserende menneske føler tilfredsstillelse ved at udføre et stykke arbejde og have ansvar. Identificerer sig med organisationen og dens mål og motiveres af dækning af egne behov og selvrealisering Det komplicerede menneske er en kombination af de 3 typer. Menneskets adfærd er styret af alle Maslows behov (afhængig af den konkrete situstion)

5 Behovshierarki (A.H. Maslow 1954)
Selvrealisering Egoistiske behov selvrespekt/omdømme 3 Sociale behov Behov for tryghed og sikkerhed Fysiologiske behov

6 Motivation og jobudformning tilfredshed og trivsel
Trivselsformel (Eggert Petersen 1970) Trivsel: Personens generelletilbøjelighed til at udtrykke og opleve tilfredshed Tilfredshedsformlen dtrykker tilfredshedsbegrebets generelle filosofi – forholdet mellem det vi modtager og det vi forventer at modtage Tilfredshedsreaktion (TR) = det vi modtager (M) det vi forventer (F)

7 Behovshierarki (Herzberg 1968)
2 øverste hierarkier: motivationsfaktorer Selvrealisering Egoistiske behov selvrespekt/omdømme 3 nederste hierarkier: vedligeholdesfaktorer Sociale behov Behov for tryghed og sikkerhed Fysiologiske behov

8 Motivationsfaktorer og vedligeholdelsesfaktorer
Motivationsfaktorer skaber positiv holdning og tilfredshed opnå resultater anerkendelse øget ansvar forfremmelse Vedligeholdelsesfaktorer reducerer negativ holdning og utilfredshed lokaler løn forhold til kolleger fysiske arbejdsforhold

9 Motivationsfaktorer og vedligeholdelsesfaktorer
Motivationsfaktorerne påvirker medarbejdernes evner (Hersey&Blanchard 1993) Motivation Motivations-faktorer Præstation Evner og færdigheder

10 Klassiske ledelsesformer
Autoritær ledelse – baseret på magt – bestemmer mål og arbejdsform – udsteder ordrer – administrerer straf og belønninger Demokratisk ledelse – inddrager gruppen i beslutninger vedr. mål og arbejdsmetoder – baserer ledelse på kundskaber ej magt – lytter til gruppen – hjælper gruppen til at træffe beslutninger Laissez-faire ledelse – præsenterer opgaven for gruppen men tager ikke initiativer – står til disposition men er passiv – gør intet for at gribe ind i gruppens arbejde – ”usynlig leder”

11 Situationsbestems ledelse
Valg af ledelsesform afhænger og begrænsen af den samlede situation. 4 forhold er særligt vigtige (Tannembaum og Schmidt 1983) Lederen selv Medarbejderne Kulturen Den aktuelle situation

12 Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder – fra autoritær til demokratisk
Lederens styring Medarbejdernes indflydelse Leder træffer beslutninger og medde-ler dem Leder sælger sine beslutninger Leder præsenterer beslutninger opfordrer til spørgsmål Leder præsente-rer forelø-big beslut-ning som kan æn-dres Leder præsenterer proble-met, får forslag og beslutter Leder fastlægger rammer og lader gruppen beslutte Leder lader gruppen fungere frit inde for rammer, han selv er blevet pålagt

13 Situationsbestems ledelse valg af ledelsesadfærd?
Lederens styring Medarbejdernes indflydelse Demokratisk Ledelse Autoritær ledelse Forhold vedr. lederen Forhold vedr medarbejderne Forhold vedr. kulturen Forhold vedr. aktuel situation

14 Situationsbestems ledelse valg af ledelsesadfærd?
Lederens styring Medarbejdernes indflydelse Demokratisk Ledelse Autoritær ledelse Forhold vedr. lederen: mangler tillid til medarbejderne har svært ved at tåle usikkerhed ønsker selv at træffe beslutninger Nej Ja

15 Situationsbestems ledelse valg af ledelsesadfærd?
Lederens styring Medarbejdernes indflydelse Demokratisk Ledelse Autoritær ledelse Forhold vedr. medarbejderne: behov for uafhængighed og indstillede på at tage ansvar kan arbejde under usikkerhed – motiverede for at løse problemer har nødvendig viden og erfaring – er vant til at deltage i beslutningsprocesser

16 Situationsbestems ledelse valg af ledelsesadfærd?
Lederens styring Medarbejdernes indflydelse Demokratisk Ledelse Autoritær ledelse Forhold vedr. aktuelle situation: gruppen er ineffektiv Lederen alene har det nødvendige overblik Tidspresset er stort

17 Ledelsesmodeller (Blake og Moutons (1964)ledergitter) lederstil
Hensyn til personale 1,9 9,9 9 5,5 5 Hensyn til produktion 1,1 9,1 9 5

18 Ledelsesmodeller (Hersey og Blanchard) Situational leadership
Grad af støttende og instruerende lederadfærd Lav instruerende Høj støttende adfærd Høj instruerende Høj støttende adfærd Støttende adfærd Lav instruerende Lav støttende adfærd Høj instruerende Lav støttende adfærd Instruerende adfærd

19 Ledelsesmodeller (Hersey og Blanchard) Situational leadership (de 4 ledelsesstile
Grad af støttende og instruerende lederadfærd Lav instruerende Høj støttende adfærd Høj instruerende Høj støttende adfærd Støttende adfærd Lav instruerende Lav støttende adfærd Høj instruerende Lav støttende adfærd Instruerende adfærd

20 De 4 ledelsesstile Diagnosticering af medarbejdernes udviklingsniveau
Lav kompetence Højt engagement U1 Høj kompetence Variabelt engagement U 3 Nogen kompetence Lavt engagement U2 Høj kompetence Højt engagement U 4

21 De 4 ledelsesstile Diagnosticering af medarbejdernes udviklingsniveau
Lav kompetence Højt engagement U1 Høj kompetence Variabelt engagement U 3 Nogen kompetence Lavt engagement U2 Høj kompetence Højt engagement U 4 opgaven Kompetence viden Engagementselvtillid/motivation Udviklingsniveau

22 De fire ledelsesstile U4 U3 U2 U1
Grad af støttende og instruerende lederadfærd U4 U U U1 Lav instruerende Høj støttende adfærd Høj instruerende Høj støttende adfærd Støttende adfærd Lav instruerende Lav støttende adfærd Høj instruerende Lav støttende adfærd Instruerende adfærd

23 Effektiv ledelse kræver udfyldelse af 4 lederroller
Adize’s lederroller Effektiv ledelse kræver udfyldelse af 4 lederroller Producentrollen: skabe resultater kræver viden og handlekraft præstationstrang Administratorrollen: opstille retningslinier for arbejdets udførelse udarbejde detailplaner koordinere og organisere kræver systematik, orden

24 Adize’s lederroller Entrepenørrollen
tænke langsigtet, sætte mål og udarbejde strategier øje for muligheder og trusler Integratorrollen skabe samarbejde og effektive grupper til at løse nye opgaver interesse og sans for mellemmenneskelige relationer indfølingsevne lyst og evne til at få andre til at arbejde sammen

25 Toatal Quality Management
Total Quality Management (TQM) - Kvalitetstyringssystem som omfatter hele virksomheden Kvalitetsstyring omfatter alle funktioner hvor konstateres fejlen hvor opstår den Kvalitetscirkler Kedere og medarbejdere på alle niveauer i organisationen skal engageres i kvalitetsarbejdet. Kvalitet er alles ansvar

26 Toatal Quality Management
Det er summen af de mange små forbedringer som giver store forbedringer Kvalitetsforbedringerne sker gennem omhyggelig Planlægning Gennemførelse Kontrol Korrigerende handlinger

27 Toatal Quality Management
Arbejdet i kvalitetscirklerne skal fremme forståelsen for at kvalitet udadtil bygger på kvalitet indadtil ikke kun produktkvalitet totalkvalitet – alt hvad man foretager sig skal være iorden første gang Kvalitetscirkler er ikke en organisation i organisationen , men de skal koordineres og ledes


Download ppt "Ledelse Lederopgaver Instrumentelle – varetagelse af den faglige side af arbejdet planlægning og kontrol Emotionelle – forholdet til og mellem medarbejderne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google