Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Offentligt budgetsamråd

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Offentligt budgetsamråd"— Præsentationens transcript:

1 Offentligt budgetsamråd
Torsdag den 30. juni 2011

2 Forudsætninger for de udmeldte rammer
Velkomst ved formanden for provstiudvalget. Salme nr – Det dufter lysegrønt af græs Dagsorden Forudsætninger for de udmeldte rammer Gennemgang af menighedsrådenes budgetforslag. Eventuelt

3 Dagsordens punkt 3. Eventuelt:
- Orientering vedrørende kommende budgetter - Kvartalsrapporter - Tidsregistrering / honorarer - Erfa-gruppe for regnskabsførere - Orientering vedrørende kirkegårde - Stifternes ”Råd og vejledning” - Fælles kirkekalkning - Energitjek - Bispevisitatser

4 1. Forudsætninger for de udmeldte rammer.
Ligning for 2012 til rådighed i Falster provsti udgør for nærværende: kr. Udmeldte fremskrivningsprocenter 4. april 2011: Løn ,7% Øvrig driftsudgifter 1,6% Anlæg ,4%

5 1. Forudsætninger for de udmeldte rammer.
Beregning af driftsrammer: Reguleret beløb i forhold til 2011: - Engangsudgifter - Overskud/underskud - Renter på lån i stiftsmidlerne Løn er fremskrevet med 0,7% i forhold til ministeriets udmelding af 4. april 2011 Øvrig drift er fremskrevet 1,6% i forhold til ministeriets udmelding af 4. april 2011

6 1. Forudsætninger for de udmeldte rammer.
Beregning af anlægsrammer: Kendte henlæggelser Kendte låneydelser Der er ikke foretaget procentvis fremskrivning af anlægsrammer Der kan ikke forhandles udvidelse af anlægsrammer udover det maksimale ligningsbeløb for Falster Provsti

7 1. Forudsætninger for de udmeldte rammer.
Nye udmeldte fremskrivningsprocenter den 6. juni 2011: Løn ,0% Øvrige driftsudgifter 2,2% Anlæg ,8%

8 1. Forudsætninger for de udmeldte rammer.
Overskud til fordeling: Hvis fremskrivningsprocenterne af 4. april 2011 fastholdes: minimum kr. Hvis fremskrivningsprocenter af 6. juni 2011 benyttes: minimum kr.

9 2. Gennemgang af menighedsråd-enes budgetforslag
Vi går over til regneark!

10 3. Eventuelt Fremskrivning af budgetter
Budgetter fremskrives fremover for 3 år efter følgende retningslinier: Driftsrammer: - Kendte ændring (ønsker): - Renter på lån - løn - øvrige drift

11 3. Eventuelt Fremskrivning af budgetter
Anlægsrammer: - Kendte ændringer (ønsker): - Anlægsarbejder - Låneydelser - henlæggelser/opsparinger

12 3. Eventuelt Betaling for brug af konsulenter
Menighedsrådene betaler alle konsulenthono-rarer, bortset fra: - Den kongelige bygningsinspektør - Nationalmuseet Husk derfor at budgettere med udgifter til forudsigelige honorarer, f.eks. til godkendelse af forpagtningskontrakter og honorarer i forbindelse med byggesager.

13 3. Eventuelt Betaling for brug af konsulenter - forsat
Der kan søges om del i 5%-midlerne, såfremt der er tale om en uforudsigelig pludselig opstået udgift, f.eks. i form af honorar til kirkegårdskonsulenten, ved et pludseligt opstået tilfælde på f.eks. kirkegården.

14 3. Eventuelt Budgettering af selvrisiko
Husk at budgettere med selvrisikoen på forsikringer. I tilfælde, hvor man har flere forsikringssager på et år, hvilket skaber en likviditetsmangel, kan man søge om dækning via 5%-midlerne.

15 3. Eventuelt Revisionsprotokollater
I forbindelse med aflevering af regnskaber og revisionsprotokollater, skal menighedsrådene tilkendegive, at revisionsprotokollaterne er gennemgået på et menighedsrådsmøde ligesom det forventes, at menighedsrådene kommenterer revisors bemærkninger.

16 3. Eventuelt Kvartalsrapporter
I følge regnskabsinstruksen for lokale kirkelige myndigheder pkt , skal der udarbejdes kvartalsrapporter, som skal behandles på et menighedsrådsmøde, senest 2 måneder efter kvartalets udløb. Et eksemplar skal herefter sendes til provstiudvalget og revisor.

17 3. Eventuelt Tidsregistrering / honorarer
Registrering af regnskabsførernes timeforbrug Registreringen kan bruges som baggrund for revidering af honorarerne.

18 3. Eventuelt Erfa-gruppe for regnskabsførere
Dannelse af Erfa-gruppe for regnskabsførere og kasserere?

19 3. Eventuelt Kirkegårdstakster
Nye kirkegårdstakster er udarbejdet af provsti-udvalget og trådte i kraft pr. 1. januar 2011. Taksterne er ens i hele ligningsområdet, dog er der fortsat forskel på taksterne på købstadskirke-gårde og på landsbykirkegårde.

20 3. Eventuelt Kirkegårdstakster – samarbejde med Fyn
Provstiudvalget har indgået aftale med Fyns stift vedrørende udarbejdelse af kostprisbaserede kirkegårdstakster. De menighedsråd, som i første omgang ikke fik udfyldt skemaet til udregning af de kostbaserede kirkegårdstakster, vil blive kontaktet af en medarbejder fra Fyns stift, med henblik på udfyldelse af skemaerne.

21 3. Eventuelt Kirkegårdens pleje
Fælles abonnement på: for Park og Landskab. Møde i efteråret om udarbejdelse af pleje-planer.

22 3. Eventuelt Stifternes ”Råd og vejledning”
* Provstiudvalget har indgået en samarbejds-aftale med Lolland-Falsters Stift om rådgivning og sekretariatsbistand i kirke-funktionærsager. * Stifterne har udviklet vejledninger vedr. byg-gesager og yder rådgivning herom. Bygge-vejledningen er tilgængelig på menigheds-rådenes IT-skrivebord. Bogmærke er udlagt på bordene, som kan tages med hjem.

23 3. Eventuelt Fælles kirkekalkning
Opdatering Fælles kirkekalkning fremover Regler for indhentning af tilbud, hvis man ikke deltager i projektet.

24 Energitjek af samtlige kirker i efter-året. Finansieres via 5%-midler.
3. Eventuelt Energitjek Energitjek af samtlige kirker i efter-året. Finansieres via 5%-midler.

25 3. Eventuelt Visitatser Biskoppen har bedt provsterne om, at følge op på Biskoppens visitatser. Menighedsrådene anmodes om, at indbe-rette til provsten, hvordan det er gået efter biskoppens visitats.

26 Provstikontoret er ferielukket i ugerne
3. Eventuelt Provsten holder sommerferie i ugerne Provstikontoret er ferielukket i ugerne I uge 28 er der åbent tirsdag og torsdag kl samt onsdag kl

27 Salme nr. 769 – Sig månen langsomt hæver
Tak for i aften Salme nr. 769 – Sig månen langsomt hæver Kom godt hjem…….


Download ppt "Offentligt budgetsamråd"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google