Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SSO på HF og VUC Sonja Schoubye PLF 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SSO på HF og VUC Sonja Schoubye PLF 2012."— Præsentationens transcript:

1 SSO på HF og VUC Sonja Schoubye PLF 2012

2 Elevens ideer skal realitetstestes hurtigst muligt
Valg af område Sonja Schoubye PLF 2012

3 VALG AF FAG OG OMRÅDE Hvad ønsker kursisten at beskæftige sig med – og er det muligt i faget? Hvilke problemområder kan kursisten selv se – og hvilke kan du eventuelt bidrage med? Hvis kursisten ønsker en tværfaglig opgave; hvordan skal de to fag spille sammen? Har kursisten kapacitet til at magte to fag? Sonja Schoubye PLF 2012

4 VEJLEDNINGSFASEN Eleven skal hurtigst muligt præsentere relevant teori til problemstillingen – eller få hjælp til at finde det Vi skal hjælpe eleven med at fokusere og afgrænse område og problemstillinger Spørg ind til hvordan opgaven kunne løses – det vil hjælpe eleven til at fundere over hvordan faglige mål kan honoreres Hjælp med at finde velegnet casemateriale Hjælp med at overskue de faglige mål for SSO og psykologi! Sonja Schoubye PLF 2012

5 Hvordan hjælper vi eleven med at genkende en psykologisk problemstilling?
Giv eventuelt eleverne denne artikel skrevet af Jette Hannibal: At arbejde akademisk: Træning af studiekompetence i psykologi gennem arbejdet med kritisk tænkning og argumentation. Udlever eventuelt et analysepapir til cases: Hvad er tekstens overordnede problem? Hvilken teori siger noget om det? Hvilke begreber kan jeg bruge? Analyse – hvor ser jeg problemer i teksten, som teorien eller undersøgelserne siger noget om? Kan jeg perspektivere til andre teorier? Hvordan er teorien udviklet (metode)? Kan der rettes nogen kritik imod det? Sonja Schoubye PLF 2012

6 Hjælp til at strukturere arbejdet:
Strukturering af tid Læsevaner og noter - genopfrisk studieteknik Husk at notere problemer og spørgsmål undervejs Lav vejledningsaftaler og aftal indhold. Bed eleven sende noget skriftligt til dig inden mødet – det fastholder eleven og giver kontinuitet Forbered eleven på ”kaos-perioder” Hvis der er elever, som arbejder med samme område kan de eventuelt støtte hinanden i læsningen Indkreds fortsat problemstillinger – lav råskitser til problemformuleringer i samarbejde med eleven så fokus fastholdes Sonja Schoubye PLF 2012

7 De 5 grundlæggende spørgsmål2
2 Rienecker, L og Jørgensen, P. Den gode opgave (2007), s. 29 S.Schoubye 2012 PLF

8 Problemformulering – hvad spørger du om?
Er problemet afgrænset og fokuseret? Er formuleringen præcis og entydig? Er problemet (fagligt) relevant? Kan spørgsmålet besvares inden for den givne ramme? S.Schoubye 2012 PLF

9 Fagligt formål: hvorfor spørger du?
Formålet er som regel givet i selve opgaveformuleringen i SSO opgaven Kan bruges til at argumentere for valg af problemstillinger (fx at det er vigtigt at kende sammenhængen mellem livsstilsfaktorer og fedme; at det er vigtigt at få indblik i forskel mellem litterær og videnskabelig fremstilling af depression) S.Schoubye 2012 PLF

10 Empiri: hvad spørger du til? (data/tekst/fænomen)
Hvilken form for empiri skal benyttes? fx Eksperimentelle data – egne eller andres Observationer (fx empiriske undersøgelser) Litterære værker Kunstværker Sekundære kilder Hvordan kan man foretage en kritisk vurdering af det empiriske materiale? S.Schoubye 2012 PLF

11 Teori/begreber: hvad spørger du med?
Hvilke teorier og begreber skal anvendes? Vær kritisk: har de anvendte teorier/begreber særlige styrker eller svagheder i forhold til problemstillingen? Kan de anvendte teorier og undersøgelser danne grundlag for en hypotese vedrørende resultaterne af undersøgelsen – og i givet fald: hvilken? S.Schoubye 2012 PLF

12 Opgavens metode: hvordan spørger du?
Hvilke metoder skal benyttes? Hvilke krav stiller de valgte metoder til fx Tilgængelighed af litteratur Indsamling af data (hvis det er relevant) Mulighed for analyse, diskussion osv. Hvordan kan man sikre sig, at disse krav kan opfyldes inden for den givne ramme (tid/omfang/elevernes niveau)? S.Schoubye 2012 PLF

13 Opsummering af vejledningsprocessen:
Identificer et reelt problem Spørg med hvad – hvilken – hvor –hvem (redegøre, klassificere, kategorisere) Spørg med hvorfor (forklare, fortolke, analysere, diskutere) Spørg med hvordan (vurderende, handleanvisende) Spørg hvordan faget/fagene kan belyse problemet (bl.a. ved at anvende relevant viden; fx teori, empiri og metode) Fokusér – dvs. noget må udelades S.Schoubye 2012 PLF

14 Synliggørelse af de faglige mål:
Det er vigtigt, at eleven hjælpes til at kunne honorere de faglige mål både for SSO og psykologi i arbejdet med opgaven! De udgør hele bedømmelsesgrundlaget! Sonja Schoubye PLF 2012

15 FAGLIGE MÅL FOR SSO: demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye faglige områder demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og dermed forstærke den faglige fordybelse, beherske relevante faglige mål i de(t) indgående fag, udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale, Sonja Schoubye PLF 2012

16 Faglige mål SSO fortsat..
demonstrere evne til faglig formidling, besvare en stillet opgave, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen samt beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (f.eks. citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse). Sonja Schoubye PLF 2012

17 FAGLIGE MÅL FOR PSYK B-NIV
demonstrere indgående kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalfungerende menneske redegøre for og kritisk forholde sig til centrale psykologiske teorier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kontekst udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger, herunder kunne placere psykologisk teori i en videnskabsteoretisk ramme redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder kunne diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden Sonja Schoubye PLF 2012

18 FAGLIGE MÅL FORTSAT.. demonstrere kendskab til, hvordan viden genereres inden for psykologi, og på den baggrund selv være i stand til at designe og gennemføre mindre former for feltundersøgelser, herunder kunne præsentere og forholde sig til resultaterne med brug af et metodisk begrebsapparat vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde perspektivere psykologis bidrag til såvel de humanistiske videnskaber som natur- og samfundsvidenskaberne. Sonja Schoubye PLF 2012

19 OPGAVEFORMULERINGEN Læreplanen (bilag 4): 3.1 Opgavetitlen formuleres af kursistens vejleder. Den skal rumme fagspecifikke, henholdsvis flerfaglige krav i de indgående fag, og der skal være krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over arbejdet i de(t) pågældende fag. Opgavetitlen skal være konkret, afgrænset og i præcise formuleringer angive, hvad der kræves af kursisten, og den skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet under vejledningen. (Vedlæg bilag!) Sonja Schoubye PLF 2012

20 LÆREPLAN FORTSAT.. Opgavetitlen skal have en sådan form, at kursisten ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse, men samtidig være udformet sådan, at der tages hensyn til de overvejelser, kursisten har gjort sig om opgaven i vejledningsperioden. Kursister, der har valgt samme område, skal have forskellige opgavetitler. Sonja Schoubye PLF 2012

21 LÆRERPLAN FORTSAT.. 3.2 Opgaven kan ikke direkte bygge på den del af fagenes stof, der allerede er indgået i den enkelte kursists undervisning i det pågældende hf-forløb. Der er dog intet til hinder for, at besvarelsen udarbejdes i forlængelse af arbejdet i de indgående fag eller har forbindelse hermed. Sonja Schoubye PLF 2012

22 DEN GODE OPGAVE : Giver kursisten mulighed for at opfylde de væsentligste faglige mål for både SSO og faget! Tager udgangspunkt i kursistens arbejde med området og vejledningssamtalerne I flerfaglige opgaver skal begge fag tilgodeses! Er klart og præcist formuleret Lægger op til, at fagets redskaber (begreber, teorier og metoder) bruges på et analyse/diskussionsobjekt. Giver mulighed for at nå de øverste niveauer på Blooms taksonomi. Sonja Schoubye PLF 2012

23 EKSEMPEL PÅ DEN GODE OPGAVE:
Kult - lydighed eller manipulation? Redegør for teori om hjernevask og gruppeidentitet. På baggrund af ovenstående ønskes mulige psykologiske forklaringer (dvs. baseret på teori og undersøgelser) på, hvorfor man kan blive tiltrukket af en kult samt hvilke strategier en kult kan anvende for at overtale og fastholde en person i kulten. Inddrag vedlagte bilag. Diskutér i hvilket omfang psykologiske undersøgelser omkring socialpsykologi kan bidrage til en forståelse af masseselvmordet i Jonestown. Bilag 1”Enkelte slap væk ved at spille døde” (Ekstra Bladet )http://ekstrabladet.dk/nationen/article ece Bilag 2 ”Zimbardo om kulters farlighed og psykologiske påvirkning” Kilde Sonja Schoubye PLF 2012

24 Derfor er det en god opgave:
Opgaven angiver præcist hvad der forventes af eleven. inddrager alle Blooms taksonomiske niveauer giver mulighed for at inddrage flere psykologiske aspekter giver kursisten mulighed for at opfylde de faglige mål for SSO. giver kursisten mulighed for at opfylde en række af de psykologifaglige mål som fx: Redegøre for og kritisk forholde sig til centrale psykologiske teorier, begreber og undersøgelse Udvælge og anvende relevant psykologisk viden Redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder Vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer Sonja Schoubye PLF 2012

25 Samme opgave i samspil med dansk :
Kult - lydighed eller manipulation? Redegør for teori om hjernevask og gruppeidentitet. Analyser dokumentaren ”Massakren i Jonestown : historiens største masseselvmord” ttp://cfunordjyllandweb.dantekdrift.dk/LibraryWeb/Resultat_bw.aspx med særligt henblik på mediemæssige aspekter og med inddragelse af psykologisk viden. Diskutér i hvilket omfang psykologiske undersøgelser omkring socialpsykologi kan bidrage til en forståelse af masseselvmordet i Jonestown. Inddrag vedlagte bilag. Bilag 1”Enkelte slap væk ved at spille døde” (Ekstra Bladet )http://ekstrabladet.dk/nationen/article ece Bilag 2 ”Zimbardo om kulters farlighed og psykologiske påvirkning” Kilde Sonja Schoubye PLF 2012

26 Samme opgave i samspil med engelsk:
Kult - lydighed eller manipulation? Redegør for teori om hjernevask og gruppeidentitet. Analyser dokumentaren The Final Report - Jonestown fra med henblik på formidlingen og hvilke mediemæssige virkemidler der er brugt. Desuden skal du i den samlede analyse anvende din psykologisk viden. Diskutér i hvilket omfang psykologiske undersøgelser omkring socialpsykologi kan bidrage til en forståelse af masseselvmordet i Jonestown. Inddrag vedlagte bilag. Bilag 1”Enkelte slap væk ved at spille døde” (Ekstra Bladet )http://ekstrabladet.dk/nationen/article ece Bilag 2 ” Lessons from Jonestown” Sonja Schoubye PLF 2012

27 Endnu en god opgave: Hvad konstituerer kønsidentitet?
Redegør kort for kønsidentitetens udvikling. Analyser artiklen ”Drengen de gjorde til en pige” samt dokumentarudsendelsen ”Drengen uden penis” med inddragelse af relevant teori. Diskuter hvorvidt arv eller miljø er afgørende for kønsidentitetens udvikling – du skal inddrage bilagene ”Kønshormoner styrer spædbarnets interesse for mennesker” Forskningsnyt ( (2)) og/eller ”Drengene lærer teknik, pigerne lærer omsorg” Information Sonja Schoubye PLF 2012

28 Derfor er det en god opgave:
Det fremgår klart og præcist, hvad eleven skal. Eleven har mulighed for at opfylde samtlige mål for SSO. Der er vedlagt relevante bilag. Den selvstændige elev får god mulighed for at befinde sig på de øverste niveauer og den svage elev får god støtte i opgaveformuleringens præcise krav. Psykologifagligt vil følgende mål kunne dækkes: Redegøre for og kritisk forholde sig til teori, begreber og undersøgelser Forstå teorierne i en kultur-historisk kontekst Udvælge og anvende psykologisk viden Inddrage forskellige perspektiver til forklaringen af det konkrete problem Forholde sig kritisk til forskningsmetoder Formidle psykologisk viden skriftligt Sonja Schoubye PLF 2012

29 Denne opgave i samarbejde med engelsk:
Forskning og medierne – køn, case og etik. Gør kort rede for centrale teorier om udvikling af kønsidentitet. Du skal inddrage bilagene ”Kønshormoner styrer spædbarnets interesse for mennesker” Forskningsnyt ( (2)) og/eller ”Drengene lærer teknik, pigerne lærer omsorg” Information Med inddragelse af relevant psykologisk viden skal du analysere John Colapintos: As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl (2000) med særligt henblik på at afdække forholdet imellem arv og miljø. Du skal analysere og sammenligne de fortælletekniske virkemidler i bogen og dokumentaren på nedenstående link: Diskuter og vurder de etiske perspektiver i denne forskning og dens formidling. Sonja Schoubye PLF 2012

30 DEN DÅRLIGE OPGAVE: Glemmer at opgaven skal bedømmes på de faglige mål
Er upræcis formuleret Tilgodeser i tværfaglige opgaver kun et fag Undlader evt. at vedlægge bilagsmateriale Overlader til kursisten at analysere og vurdere materiale ”efter eget valg” Beder kursisten diagnosticere Sonja Schoubye PLF 2012

31 EKSEMPEL PÅ EN DÅRLIG OPGAVE:
En tværfaglig opgave i engelsk og psykologi: Redegør for filmens komposition. Analyser filmen ”American History X” med særligt fokus på dels Dereks og dels Dannys udvikling. Inddrag relevant psykologisk teori, som kan underbygge analysen. Diskuter filmens budskab og kom med et bud på, hvad et fiktivt værk som filmen ”American History X” kan vise. Sonja Schoubye PLF 2012

32 Derfor er det en dårlig opgave:
Den tilgodeser ikke kursistens mulighed for at honorere begge fags faglige mål. Der indgår ikke bilagsmateriale fra psykologi Det er helt upræcist, hvilket psykologisk område eleven skal beskæftige sig med Fagene integreres ikke i en fælles bestræbelse på at løse et komplekst problem med hjælp fra to fag – det er en to-fags-opgave Det er kun muligt at bruge psykologi som litterær metode Kursisten får ikke mulighed for at forholde sig kritisk til teori, undersøgelser eller metode Sonja Schoubye PLF 2012

33 Endnu en dårlig opgave:
Gør rede for ungdom og identitetsdannelse i det senmoderne samfund ud fra nyere psykologiske teorier. Undersøg og analysér ud fra relevant eksempelmateriale, hvordan skolesystemet på ungdomsuddannelserne passer til unge menneskers liv, værdier og identitetsdannelse. Vurdér hvad uddannelsessystemet kan gøre for at komme de unge i møde. Overvej også hvad der kræves af de unge for at leve op til skolens krav. FORDI: DER MANGLER BILAGSMATERIALE, DEN ER UPRÆCIST FORMULERET OG DET ER UKLART, HVAD DER KRÆVES AF ELEVEN Sonja Schoubye PLF 2012

34 Hvad er det vi ser af problemer når vi censurerer opgaverne ?
Sonja Schoubye PLF 2012

35 BEDØMMELSE: Alle opgaver skal bedømmes efter de faglige mål i SSO og de fagfaglige mål. Man må indse, at ikke alle faglige mål kan honoreres i en tværfaglig opgave Opgaven skal bedømmes i sin helhed Psykologisk teori bør ikke kun bruges som litterær metode i tværfaglige opgaver Sonja Schoubye PLF 2012

36 Bedømmelse fortsat… Det er problematisk, hvis kun ældre teori (fx Freud) inddrages – jfr bekendtgørelsens krav om fortrinsvis nyere teori Hvis psykologi kun indgår på et redegørende niveau er det en opgave, som kun kan bedømmes til et meget lavt niveau Den smidige censor bør påvise opgaveformuleringens problemer – og så i øvrigt bedømme opgaven efter reglerne Sonja Schoubye PLF 2012

37 Almindelige problemer i opgaverne:
Redegørelser er så tekstnære, at de nærmer sig afskrift! Eleven formår ikke at anvende den teori der er redegjort for at bevæge sig fra det redegørende til det analyserende niveau at genkende psykologiske problemstillinger i materialet Eleven har ikke overblik over sit stof dokumentation for sine påstande kritisk tilgang til teori eller materiale. et pålideligt forhold til kildeangivelser! Sonja Schoubye PLF 2012


Download ppt "SSO på HF og VUC Sonja Schoubye PLF 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google