Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Brian Nielsen Peter Lynggaard Driftsøkonomi Kapitel 1 - 4

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Brian Nielsen Peter Lynggaard Driftsøkonomi Kapitel 1 - 4"— Præsentationens transcript:

1 Brian Nielsen Peter Lynggaard Driftsøkonomi Kapitel 1 - 4
Driftsøkonomi Peter Lynggaard Driftsøkonomi Kapitel 1 - 4 (c) 2006

2 Virksomhedens placering i samfundet
Erhvervsøkonomi Driftsøkonomi Virksomhedsøkonomi Økonomisk enhed Bedrift er teknisk enhed

3 Placering i samfundet Virksom- heder Stat og kommuner Hushold- ninger

4 Interessentmodellen

5 Virksomheden Eksistensberettigelse Mål
Opfylder et behov for en eller flere kunder Mål Overlevelse Stabil (overskuds-)udvikling Vækst

6 Paradigme Maksimering Satisfiering
Det kapitalistiske samfund bygger på teorien om knappe faktorer. Vi kan ikke opfylde alle behov.

7 Systemtankegange Virksomheden lever i samspil med omverdenen (/omverdenerne) Økonomisk omverden Teknologisk omverden Kulturel omverden Økologisk omverden

8 Økonomi Effektiv forvaltning af knappe ressourcer Økonomisk problem:
Brian Nielsen Økonomi Effektiv forvaltning af knappe ressourcer Økonomisk problem: Et problem vedrørende optimal allokering af knappe ressourcer Få mest muligt ud af de knappe ressourcer Brug mindst muligt af ressourcerne Økonomi (græsk) at holde hus med Frie og knappe goder Paretooptimalitet (c) 2006

9 Produktivitet Forholdet mellem input og output
Eks antal fremstillet pr. løntime

10 Effektivitet Indsats af ressourcer i forhold til de opstillede mål!

11 Modeller og teori Modeller er forenklinger af virkeligheden
Fokus på specifikt problem Systematik Beskrivelse

12 Modeller Deskriptive modeller Normative modeller
Beskrivende modeller, der hjælper med at forstå et problemområde. Normative modeller Modeller, der hjælper i beslutningsprocessen

13 Stokastiske og deterministiske modeller
Stokastisk model Løn Uddannelseslængde Løn Uddannelseslængde Deterministisk model

14 Teori og praksis Der er ikke uoverensstemmelse mellem teori og praksis! Teorien er det brede grundlag Praksis er specifik i situationen Man kan vælge at bruge teorien: Kan man styre det? Bør man styre det? Vil man styre det?

15 Juridisk organisering
Personligt ejede Enkeltmandsvirksomheder Interessentskaber Selskabsformer med begrænset hæftelse Anpartsselskaber (ApS) Aktieselskaber (A/S) Andelsselskaber (Amba) Komanditselskaber Selvejende institutioner Foreninger og fonde Franchising

16 Ejerkreds Privatejede virksomheder Offentlige virksomheder
Kommuner Amtskommuner Stat EU Halvoffentlige virksomheder Koncessionerede selskaber Kooperative virksomheder

17 Inddeling efter produktion
Produktionens art Landbrug, fiskeri (primære erhverv) Håndværk, industri (sekundære erhverv) Servicevirksomheder (tertiære erhverv) Produktionsform Lønintensive Kapitalintensive Materialeintensive

18 Produktionens tilrettelæggelse
Enkeltordreproducerende virksomhed Ordreproducerende virksomhed Serieproducerende virksomhed Masseproducerende virksomheder

19 Mål Målsætningen er gevinstmaksimering på langt sigt
Målsætningen er at opnå den maksimale gevinst fra nu af og frem til udløbet af interessehorisonten. Politiske mål og beslutningsmodeller

20 Målhierakier Idegrundlag (hvilket behov opfyldes) Målsætning
Strategier (langt sigt) Politikker Handlingsplaner

21 Økonomisk analyse Et mål Opstilling og udvælgelse af alternativer
En model Vurdering af fordele og ulemper vedr. alternativerne Valgkriterium

22 Virksomhedens regnskab
Resultatopgørelse Opgørelse over årets indtægter og omkostninger Balance Opgørelse over aktiver og passiver på statustidspunktet

23 Resultatopgørelse Omsætning Variable omkostninger =Dækningsbidrag
Brian Nielsen Resultatopgørelse Omsætning Variable omkostninger =Dækningsbidrag Markedsføringsomkostninger = Markedsføringsbidrag Faste omkostninger (kapacitetsomkosninger) = Indtjeningsbidrag Vis eks med forrentning af egenkapital (c) 2006

24 Balance Aktiver Passiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver
Bygninger Maskiner Omsætningsaktiver Varelagre Debitorer Likvide midler Passiver Egenkapital Fremmedkapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Kortfristet gæld Leverandørgæld Kassekredit

25 Proces- og resultatmål
Hvad vil vi nå? Procesmål Hvordan vil vi nå resultatmålene?

26 Business Excelence Indsats Resultater Helhed Business Excelence
Brian Nielsen Business Excelence Indsats Resultater Helhed Business Excelence Peters & Watermann: In search of Excelence Watermann: Fornyelsens element Rosabeth Moss Kanter: The Change Masters (c) 2006

27 Balanced Scorecard Objectives Measures Targets Initiatives
Økonomiske og finansielle resultater Kunderelationer / -loyalitet Interne nøglekompetencer Kompetence og udviklingsevne

28 Finansielle fokusområder
Indtjeningens udvikling og fordeling på produkter og segmenter Omkostningsstyring / produktivitetsforbedring Kapacitetsudnyttelse / investeringsstrategi

29 Kundefokusområder Markedsandel / kundeandel Genkøbstilbøjelighed
Akkvisition (tiltrækning af nye kunder) Ambassadøreffekt Kundetilfredshed Kundelønsomhed

30 Procesfokusområder Gennemløbstid Ressourceforbrug
Kvalitet (fx defektrater, spildprocent m.v.) Præstationsmål Også gennem sammenligning med andre = Benchmarking

31 Fokusområder inden for kompetence og udviklingsevne
Medarbejderloyalitet Medarbejdertilfredshed Medarbejderproduktivitet (fx indtjening pr. medarbejder) Organisationsklimaet (innovationsevne, ledelseskvalitet, holdninger / værdier mv)

32 Formål med Balanced Scorecard
Etablering af fremadrettet sammenhængende system bestående af: Mål Aktiviteter Opfølgning Finansielle og nonfinansielle Early warning system

33 Betingelser for BSC Virksomheden er en selvstændig forretningsenhed – har en selvstændig vision og strategi Virksomheden har egne kunder Virksomheden kan selvstændigt kontrollere nøgleprocesser Virksomheden har egne medarbejdere Virksomheden kan selvstændigt fastlægge personalepolitik, belønningssystemer, uddannelses- / udviklingsaktiviteter mv


Download ppt "Brian Nielsen Peter Lynggaard Driftsøkonomi Kapitel 1 - 4"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google