Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mikronæringsstoffer - er der et udækket behov?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mikronæringsstoffer - er der et udækket behov?"— Præsentationens transcript:

1 Mikronæringsstoffer - er der et udækket behov?
Landskonsulent Leif Knudsen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion

2 Justus von Liebig Har vi med de nuværende officielle anbefalinger i DLBR om behov for tilførsel af mikronæringsstoffer et udækket behov, der koster udbytte og økonomi?

3 Er følgende anbefalinger utilstrækkelige?
Næringsstof Generel anbefaling Jern Aldrig behov i Danmark i landbrugsafgr. Mangan Kobber Behov I korn ved Cut under 1-2 Grovsandet jord, højt humusindhold Zink Ikke behov i landbrugsafgrøder/måske I majs Bor Behov i roer og korsblomstrede afgrø-der på sandjord med højt Rt. Molybdæn Ikke behov i landbrugsafgrøder. Behov i f.eks. blomkål og broccoli. Værst ved lave Rt. Raps kan have behov

4 Karakteristika for mikronæringsstoffer
Kemisk betegn. Optages som Karakteristika Jern Fe Fe++/Fe+++ Styres af redox Mangan Mn Mn++ Styres af redox, pH Kobber Cu Cu++ Adsorb.kap., org. stof Zink Zn Zn++ Bor B H3BO3 pH, kan udvaskes Molybdæn Mo MoO4-- Nikkel Ni Ni++ Klor Cl Cl- Kan udvaskes Kort gennengang af de enkelte stoffers karakteristika. Det er vigtigt at forstå et minimum af stoffernes kemi, hvis man vil have en forståelse af, hvorfor der kan opstå mangel på elementerne, og iøvrigt også, om jord og/eller planteanalyser er et fornuftigt redskab. Jern og mangan er karakteriseret ved at indgå I flere redoxtrin I rodzonen. Navnlig for mangan er det velkendt, at jo mere oxideret jorden er, jo mindre tilgængeligt er mangan. Det bevirker, at det faktisk er meget vanskeligt at bruge jord- og planteanalyser til at diagnosticere mangel. Kobber og zink er derimod kationer og bindes til ler- eller humuskolloider. Her er det således, at tilgængeligheden er rimelig proprotional med den mængde, der er bundet I jorden I tilgængelige forbindelser. Jordanalyser er derfor en mulighed her. Jo mere organisk stof, der er I jorden, jo større risiko er der for, at forbindelserne bindes I utilgængelige forbindelser. Bor og molybdæn adskiller sig fra de andre ved, at de forekommer som anioner eller neutrale. Og begge elementer kan tabes ved udvaskning. Tilgængeligheden af bor aftager meget med pH, mens tilgængeligheden af Moblybdæn tiltager med stigende pH. Både for bor og molybdæn er jordanalyser af tvilvlsom værdi.

5 Mikronæringsstofprojekt – oversigt
2004 16 marker udvalgt Jordanalyser og planteanalyser, 3-15 pr. mark Anlæg af 16 stribeforsøg 2005 Parcelforsøg i otte marker, hvor ét eller flere mikronæringsstoftal var lave Stribeforsøg i resten af markerne 2006 Parcelforsøg – samme sted – i marker

6 Jordanalyser Pl.analyse Meget Resultat af prøver Lave lave udtaget i 2004, 65- værdier, Lave værdier værdier, 127 prøver pct pct Mikronæringsstoffer, ppm Jern 1 - 17 Kobber 33 Zink 5 10 Mangan 7 Bor - - Molybdæn - - 5 *1) Jordprøver ekstraheret med DTPA Grænseværdier for planteanalyser og jordanalyser opstillet ud fra litteraturen Oversigten, s. 222

7 Oversigt over forsøgsbehandlinger

8 Forsøg med mikronæringsstoffer 2005-2006
Oversigten s. 227

9 Resultater af stribeforsøg – ét eksempel
Udbytte i behandlet og ubehandlet stribe samt EM-38 værdier 140 30 120 25 100 20 80 EM-38 Udbytte hkg. Kerne pr. ha 15 60 24 stribeforsøg har i gennemsnit givet en forskel på 1,2 hkg pr. ha i merudbytte for udsprøjtning af mikronæringsstofblanding 10 40 20 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Parcel nr. Behandlet Ubehandlet Ledningsevne (EM-38) Oversigten, s. 224

10 Konklusion af mikronærings-stofprojekt:
I korn synes der ikke at være et stort, udækket behov for mikronæringsstoffer Planteanalyserne tyder på, at der kan være mangel på nogle tidspunkter Store variationer inden for den enkelte mark Eksisterende vejledninger synes at dække behovet!

11

12 Afgrødernes følsomhed overfor mikronæringsstoffer
Korn Majs Raps Ært Kløv. Kart. Roer Jern Mangan 2 1 Kobber Zink Bor* Molybd. 0: Sjældent behov under danske forhold 1: Behov under særlige omstændigheder 2: Følsom og ofte behov for tilførsel ved lav forsyning fra jorden selv (lavt indhold/utilgængeligt)

13 Mikronæringsstofbalance på kvægbrug
1 malkeko pr. ha, 9000 kg mælk pr. ko (1,55 DE/ha). Ca. 10 pct nettoimport af foder (i kraftfoder). Element Totalt i foder, g/ha Pct. heraf i mineral-stof-blanding Solgt i mælk og kød, g/ha Fjernet i pct. af tilført Tilført til marken i alt, g/ha Nettotil-førsel til marken, g/ha Mn 636 39 1 634 297 Zn 691 41 38 6 653 287 Cu 113 50 3 2 110 64 Co 4 44 9 Se 84 11

14 Mineralstofbalance på svinebrug
51 producerede slagtesvin ( kg) pr. ha. Foderforbrug FE pr. ha. Total tilført med foder, g/ha Pct. heraf i mineralstofbl. Fjernet med afgrøder, g/ha Fe 1.853 56 1.200 Cu 286 80 40 Mn 861 67 200 Zn 1.636 77 300 Se 4 1

15 Hvordan optimerer jeg mikronæringsstoftilførslen?
Vær opmærksom på følsomheden i de enkelte afgrøder For mangan i vintersæd, bor i raps og roer skal tilførsel ske ud fra risikovurdering og erfaring Brug målrettede jordanalyser for relevante mikronæringsstoffer (Cu, Zn, (B)) Supplér med planteanalyser, hvis der er tvivl

16 Konklusion Der er generelt ikke et stort udækket behov
De generelle vejledninger synes i orden I praksis kan der typisk ske en underforsyning af bor til roer og raps På husdyrbrug sker ofte en nettotilførsel af mikronæringsstoffer med husdyrgødning Brug målrettede jord- og evt. planteanalyser


Download ppt "Mikronæringsstoffer - er der et udækket behov?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google