Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rehabilitering - et redskab til at samarbejde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rehabilitering - et redskab til at samarbejde"— Præsentationens transcript:

1 Rehabilitering - et redskab til at samarbejde
Overlæge, ph.d. Lene Falgaard Eplov Projektenhed for psykiatrisk rehabilitering, Psykiatrisk Center Ballerup Maj 2009

2 Indhold Kort om rehabilitering
Rehabilitering - et redskab til at samarbejde A. Ved svære psykisk sygdomme Samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og de sociale indsatser, herunder socialpsykiatrien B. Ved ikke-psykotiske sygdomme Samarbejde mellem almen praksis behandlingspsykiatrien og de sociale indsatser

3 Rehabilitering Begrebet har gennem tiden været anvendt i forskellige sammenhænge og med forskellig betydning, f.eks. genoptræning, revalidering I dag er der konsensus om en bredere begrebsforståelse Rehabilitering er ved at udvikle sig til et egentligt indsatsfelt

4 Rehabilitering vs. recovery
Ved rehabilitering betragtes processen fra de professionelles side Ved recovery betragtes processen fra individets synsvinkel

5 Rehabilitering ”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.”

6 Rehabilitering Tager afsæt i Bygger på to grundlæggende principper
Den bio-psyko-sociale model Bygger på to grundlæggende principper Evidensbaseret viden En tværfaglig helhedsvurdering

7 Den bio-psyko-sociale model

8 Den bio-psyko-sociale model
Sociale og psykologiske faktorer - + Udvikling og forløb af psykisk sygdom Genetisk disponering

9 Rehabilitering Er et begreb på tværs af sygdomme Og er
En strategi, hvor målet er at den syge opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt En kompleks tværsektoriel proces, hvor hver faggruppe bidrager med deres faglighed og kompetencer og tiltag men i et formaliseret samarbejde En metode. Der gøres brug af fælles metoder på tværs af sektorer rehabiliteringskæde, rehabiliteringsplan, koordinator, målopstilling etc.

10 Rehabilitering i psykiatrien
I psykiatrien har rehabilitering følgende fokuspunkter: Øgning af funktionsevne Sygdomsforvaltning Sundhedsfremme Samfundets rolle Fremme af en kultur, der understøtter den psykisk syges recoveryproces

11 Rehabilitering Indsatser i psykiatrien er tværfaglige og tværsektorielle På individniveau Akut hjælp og behandling, forebyggelse af yderligere komplikationer eller funktionsnedsættelse, smertelindring, rådgivning, tiltag der fremmer empowerment, vejledning, information, fysisk, psykisk og social behandling, træning og genoptræning, uddannelse, specialundervisning, støtte til personlig udvikling, socialpædagogisk støtte, sociale indsatser, hjælpemidler, personlig hjælp, økonomisk hjælp, erhvervstræning og – uddannelse På samfunds niveau Afstigmatisering, øget inklusion, ændring af uhensigtsmæssige omgivelser både fysisk, psykisk og socialt, holdningsbearbejdning i og af borgernes lokalmiljø samt faglige argumenter for tilpasning af de politiske rammer for rehabiliteringsindsatsen

12 Rehabilitering Det individuelle rehabiliteringsforløb kræver en individuel og fleksibel tilrettelæggelse en rehabiliteringsplan en koordinator Rehabiliteringsprocessen har følgende overordnede delprocesser: udredning opstilling af mål intervention evaluering Målene for rehabiliteringen skal opstilles på baggrund af borgerens mål og motivation

13 Bio - Psyko - Social Hvor står vi i dag?
Behandlingssystemet, dvs. behandlingspsykiatrien og almen praksis i forhold til den bio-psyko-sociale model Bio - Psyko - Social Fokus på behandling af individet

14 Bio - Psyko Social - Hvor står vi i dag?
De sociale indsatser i forhold til den bio-psyko-sociale model Bio - Psyko Social - Fokus på sociale indsatser

15

16 Rehabilitering Et redskab til at samarbejde fordi
Det medfører en fælles teoretisk ramme Der er anerkendelse af at det er en kompleks tværsektoriel proces, der skal til Der gøres brug af en fælles metode Dvs. giver mulighed for et fælles sprog og gensidig respekt Hvis rehabiliteringsbegrebet bliver taget alvorligt og personalet uddannes heri

17 Indhold Kort om rehabilitering
Rehabilitering - et redskab til at samarbejde A. Ved svære psykisk sygdomme Samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og de sociale indsatser, herunder socialpsykiatrien B. Ved ikke-psykotiske sygdomme Samarbejde mellem almen praksis behandlingspsykiatrien og de sociale indsatser

18 Udviklingen i behandlingspsykiatrien
Øget specialisering Øget behandlingsmuligheder Komplekse patientforløb i behandlingssystemet

19 Udviklingen inden for de sociale indsatser
Socialpsykiatrien: Udskillelse fra behandlingspsykiatrien Eget definition af indsatsområde: socialt arbejde, ikke behandling Socialpsykiatrisk behandling vinder indpas Øget specialisering Øget behov for koordinering mellem de forskellige sociale indsatser

20 Patienten/brugerens perspektiv
Stigende krav om at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv Med rette Det er muligt!

21 Et meget enkelt patientforløb
I forgårs Et meget enkelt patientforløb ASYLET Behandlingssted, hjem, arbejdssted etc.

22 I går Behandling i distriktspsykiatrien
Behandling, omsorg og pleje under indlæggelse Omsorg og pleje i socialpsykiatrien Et forholdsvis enkelte patientforløb

23 I dag Behandling i distriktspsykiatrien
Behandling, omsorg og pleje under indlæggelse I dag Behandling i OPUS Behandling, omsorg og pleje i OP Det sociale reservat Omsorg, pleje og behandling på botilbud Aktiviteter i være - og aktivitetssteder Omsorg og pleje i hjemmet Særlige beskæftigelse – og undervisningstilbud Et ikke enkelt patientforløb

24 I nærmeste fremtid Behandling i distriktspsykiatrien Behandling i OPUS
Akutsenge Behandling omsorg og pleje under indlæggelse Behandling i specialambulatorier Kriseteams I nærmeste fremtid Omsorg pleje og behandling på almindelige botilbud Behandling, omsorg og pleje i OP Socialpsykiatrisk behandling Omsorg pleje og behandling på specialiseret botilbud Omsorg og pleje i hjemmet Aktiviteter i være - og aktivitetssteder Støttet Undervisning Et kompleks patientforløb Støttet Beskæftigelse

25 Projekt Rehabilitering Ballerup
Formål Udvikle og implementere en tværfaglig og tværsektoriel rehabiliteringsindsats i Ballerup Kommune, på Psykiatrisk Center Ballerup og på det socialpsykiatriske botilbud Skovvænget Etablere et praksisområde i Ballerup Kommune, på Psykiatrisk Center Ballerup og på det socialpsykiatriske botilbud Skovvænget

26 Den psykiatriske rehabiliteringsplan
Formål at sikre og understøtte en tværfaglig - og tværsektoriel indsats overfor alle psykisk syge, der har behov for behandling og rehabilitering og evt. kompenserende støtte/pleje/ en omsorgsmæssig indsats Opstilling af planen sker i følgende faser: Udredning Opstilling af en problem-, ressource- og målorienteret plan

27 Status Pilotfase frem Evaluering af denne frem til

28 Indhold Kort om rehabilitering
Rehabilitering - et redskab til at samarbejde A. Ved svære psykisk sygdomme Samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og de sociale indsatser, herunder socialpsykiatrien B. Ved ikke-psykotiske sygdomme Samarbejde mellem almen praksis behandlingspsykiatrien og de sociale indsatser

29 Baggrund Personer med psykiske lidelser udgør i dag 48 % af personer, der tilkendes førtidspension Antallet af personer, der får tilkendt førtidspension på grund af en psykisk sygdomme er steget med 60 % siden 2001 Ca. 16 pct. at dem, der tilkendes førtidspension begrundet med en psykisk lidelser, er under 30 år Kilde: Ankestyrelsens nøgletalsdatabase

30 Baggrund Ca. 2/3 dele begrundes med ikke-psykotiske lidelser særligt depression og angst Der er gode muligheder for behandling så symptomerne reduceres eller der opnås helbredelse Kilde: Ankestyrelsens nøgletalsdatabase

31 Samarbejde mellem almen praksis og speciallæger
Uddannelse Ingen effekt Shared care: A. Konsultation-liaison, dvs. uddannelse og regelmæssig case-supervision Ingen sikker effekt B. Collaborative care Effekt ved depression og angst

32 Collaborative care Udannelse Patientundervisning
Casemanagement ved f.eks. sygeplejerske, der har efteruddannelse i psykiatri Supervision og evt. second opinion ved speciallæge i psykiatri

33 Hvad har det med rehabilitering at gøre?
Patientundervisning Casemanagement Og så skal vi helst undgå førtidspensionering Dvs. det skal kombineres med sociale indsatser Rehabiliteringsbegrebet kommer på banen

34 Konklusion Der er Øget specialisering både regionalt og kommunalt Øget krav fra patienten/brugeren om at levet et så normalt liv som muligt Der bliver stilet større og større krav til samarbejdet Samtidigt Øget viden om, at det at lære at leve med en kronisk sygdom har en god effekt på forløbet Rehabilitering bliver et vigtigt indsatsområde


Download ppt "Rehabilitering - et redskab til at samarbejde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google