Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er samfundsfag Hvad er samfundsfag Sociologi, politik og økonomi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er samfundsfag Hvad er samfundsfag Sociologi, politik og økonomi"— Præsentationens transcript:

1 Hvad er samfundsfag Hvad er samfundsfag Sociologi, politik og økonomi
Niveauer i samfundsfag Metoder i samfundsfag

2 Politik er kedeligt - hvis man ikke ved noget
Man lærer om Man lærer at det politiske system i Danmark de politiske partier, ideologier internationale samfundsforhold. problemstillinger indenfor sociologi, økonomi og politik. argumentere for sine synspunkter respektere de andres synspunkter. forstå hvordan demokratiet fungerer men også at kunne forestille sig alternativer til det bestående.

3 Samfundsfag Samfundsfag er politisk – men faget hviler ikke på forudfattede meninger eller bestemte politiske synspunkter.   Samfundsfag kan være der hvor du danner dine egne politiske holdninger - Holdninger som du måske vil have resten af dit liv

4 Fælles mål Formålsparagraf Diskussionsoplæg
"Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund" Er det et godt formål? Hvad kan I bruge den viden til? Hvad vil det sige at forberede jer til aktiv deltagelse Er I interesserede i en sådan deltagelse?

5 Et spørgsmål om magt Diskussionsoplæg
Hvem har magten i dette klasselokale?

6 Magten på skolen Undervisningsministeriet Folkeskole-loven
Kommunal-bestyrelsen Skole-bestyrelse Skoleinspektør Elevråd Lærere Eksterne magt. Har kun indirekte indflydelse på skolen via lovgivning og kommunale initiativer Skolebestyrelsen består af 5-7 forældre, 2 lærere og 2 elever. Skoleinspektøren deltager, men har ikke stemmeret Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed Lederens træffer konkrete beslutninger vedrørende skolen inden for de mål og rammer og principper, som kommunalbestyrelsen henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat

7 Folkeskoleloven §1 stk. 3 §1 stk. 3 Diskussionsoplæg
”Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati”. Oplever I at I har ret til at være med til at planlægge Jeres egen undervisning? I hvilke fag oplever I medbestemmelse? Er i overhovedet i stand til at håndtere medbestemmelsen hvis I får den? Hvad vil I bruge den til? Kan du spørge dine lærere hvordan de sørger for at deres undervisning bygger på ”åndsfrihed, ligeværd og demokrati”?

8 Hvornår er det samfundsfag
Sociologi Økonomi Politik Internationalt

9 Emneområder Sociologi Hvilke typer af ungdomskriminalitet findes der? Hvilket omfang har ungdomskriminaliteten? Hvilke personer og grupper begår kriminalitet? Hvilke psykologiske eller samfundsmæssige årsager er der til ungdomskriminalitet? Hvilke former for straf benyttes? Hvordan virker straf? Økonomi Hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser har ungdomskriminaliteten? Politik Hvilke forskellige politiske holdninger findes der til ungdomskriminalitet? Hvordan mener forskellige politiske partier, at ungdomskriminaliteten kan begrænses? Hvor høj skal den kriminelle lavalder være? Internationalt Hvilket omfang har ungdomskriminaliteten i andre lande? Hvordan bekæmpes ungdomskriminalitet i andre lande? Samarbejder landene om at begrænse ungdomskriminalitet eller andre former for kriminalitet

10 Niveauer i arbejdet med samfundsfag
Redegørelsesniveau Påvisningsniveau Diskussions- og vurderingsniveau Metoder i samfundsfag

11 Diskussions- og vurderingsniveau
Niveauer Redegørelse Her ønsker vi at give en velordnet fremstilling af et sagsforhold. Redegørelsen skal tage udgangspunkt i problemstillingen, og den skal være loyal overfor kilderne, saglig og neutral. Påvisningsniveau På dette niveau søger vi dokumentation for synspunkter. Vi undersøger data: statistisk materiale og interviews, vi sammenligner synspunkter, fx i avisartikler, og vi forklarer årsagssammenhænge. Diskussions- og vurderingsniveau På dette niveau opstiller vi argumenter for og imod et synspunkt, vi finder fordele og ulemper ved forskellige handlingsmuligheder, vi vurderer politiske og økonomiske konsekvenser, vi belyser emnet udfra forskellige faglige synsvinkler, og vi belyser det udfra forskellige politiske holdninger.

12 Metode: Analyse af tekster
Teksteksempel Analyse Klassediskussion: Lav en fælles analyse af hvad der gives udtryk for i teksten. Uddrag fra liberal alliances principprogram: Liberal Alliance vil have færre regler og restriktioner. Det er ikke alt, der kan reguleres, som bør reguleres. Når vi sætter frihedsidealet højere end lighedstanken bliver mange ordninger, tilskud, regler og love overflødige. Når staten ikke skal omfordele så store summer mellem det store flertal af velfungerende og selvforsørgende borgere, kan meget bureaukrati afvikles og den offentlige indsats fokuseres.

13 Metode: Analyse tabeller og figurer
Eksempel: Analyse Andel der har haft samleje fordelt på alder og køn Klassediskussion: Lav en fælles analyse af hvad der kan konkluderes på basis af statistikken

14 Metoder: dataindsamling
Kvalitative Kvantitative Kvalitative data skal fortolkes. Det kan fx være det kvalitative interview, hvor man giver den interviewede lejlighed til at uddybe og nuancere sine svar. Man skal her passe på ”interviewereffekten”, hvor intervieweren bevidst eller ubevidst lægger ord i munden på den interviewede. Kvantitative data kan måles, vejes eller tælles. De kan anvendes til at fremstille statistik, tabeller og figurer. En kvantitativ undersøgelse kan fx være en spørgeskemaundersøgelse med ”lukkede” spørgsmål, hvor man afkrydser svarmuligheder, som kan tælles sammen.

15 Engagement i faget Diskussionsoplæg
Det vigtigste er at få lyst til at engagere sig i sine omgivelser og i demokratiet. Demokratiet har brug for oplyste og engagerede borgere. Det er dit samfund, og hvis du ikke vedligeholder det, falder det fra hinanden. - Er I enige i udsagnene? - Oplever I at i har et ansvar? - Kan I gøre noget for at vedligeholde samfundet?


Download ppt "Hvad er samfundsfag Hvad er samfundsfag Sociologi, politik og økonomi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google