Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Intern produktudvikling SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Intern produktudvikling SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices."— Præsentationens transcript:

1 Intern produktudvikling SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices

2 Scenarieoversigt – 1 Formål Forretningsprocessen omfatter alle nødvendige trin til opsætning og behandling af et projekt til udvikling af et nyt produkt Endvidere støttes scenariet af de nødvendige hovedfunktioner til omkostningsbærerregnskabet, som fx forkalkulation og periodeafslutning. Benefits Projektstrukturering Forenklet forkalkulation til komplekse projekter Revisionsniveauer sikrer datakonsistens Omfattede nøgleprocesforløb Dokumentstyring (Easy Document Management) Tildel et dokument (KPR) til materialestamdataene for det færdige produkt Projektstyring Opret et projekt baseret på en skabelon Produktdatastyring med Engineering CM Opret et ændringsnummer for udviklingsprojektet Vis styklisten for det nye produkt Vis styklisten igen (virkninger af ændringsnummer) Administration af styklistestatus Allokering af revisionsniveau til det nye produkts materialestamdata Produktomkostningscontrolling Materialekalkulation for det nye produkt før og efter styklisteændringer (virkninger af prisændring vises) Materialeberegning Projektafslutning Registrering af udviklingsaktiviteter (konstruktionsaktiviteter) Afslutning og afregning af projekt Formål og fordele:

3 Scenarieoversigt – 2 Forudsætning SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0 Virksomhedsroller, der indgår i procesforløbet Projektansvarlig Konstruktionsspecialist Medarbejder (professionel bruger) Virksomheds-controller Nødvendige SAP-applikationer:

4 Scenarieoversigt – 3 Detaljeret procesbeskrivelse: Intern produktudvikling Dette scenario understøtter virksomheder ved design af nye produkter. SAP Product Lifecycle Management leverer alle projektstyringsfunktioner til registrering af alle omkostninger og bilag for produktudvikling. Projektet fastsætter en central struktur for omkostningsregistrering og dokumentationsstyring. Transparent håndtering af stykliste og produktdatastyringsfunktioner hjælper med til at forvandle produktspecfikationen til en konstruktionsstykliste, der kan kopieres til oprettelse af produktionsstyklisten. Alle projektaktiviteter registreres.  Den interne udviklingsafdeling opretter et udviklingsforslag for det nye produkt, der tjener som grundlag for produktspecifikationen  De nye materialestamdata og den nye materialestykliste oprettes i backend-systemet. Senere opretter produktionsplanlæggeren en arbejdsplan som grundlag for produktion og beregning af produktet.  For at kontrollere prisniveauet, der er angivet af marketingafdelingen for det nye produkt, beregner produktionsomkostningscontrolleren materialeomkostninger ved hjælp af styklisten og arbejdsplanen. Da den estimerede pris overskrider den angivne prisgrænse, udskiftes en komponent i den nye produktstykliste med en billigere komponent ved hjælp af ændringsadministration. Udviklingsafdelingen udsteder en ændringsordre for at registrere og dokumentere alle ændringer i henhold til specifikationsdokumentet.  Efter en anden kalkulationskørsel (kalkulation) overholder prisen budgettet. Nu kan det nye produkts udviklingsstatus fastsættes ved at allokere et revisionsniveau.  Ved afslutningen af dette scenario registrerer den interne udviklingsafdeling de aktiviteter, den udførte i løbet af projektet, og lukker til sidst projektet.  Producenten opretter en produktionsstykliste (ved at kopiere konstruktionsstyklisten (anvendelsesart 2) til produktionsstyklisten (anvendelsesart 1). QM i produktionen, kreditstyring og fabriks- og virksomhedsafslutning.

5 Flowdiagram Intern produktudvikling Projekt- ansvarlig Konstruktionsspecialist Virksom- heds- controller Marke- ting- afd. Oprettelse af materialestyklist e (155.37) Modtagelse af udviklingsanmodning fra den interne marketingafdeling Udviklingsanmod- ning for et nyt produkt BOM = stykliste, DM = dokumentstyring Frigivelse af projekt Modtagelse af specifikationen fra den interne marketingafdeling og oprettelse af dokumentationsinforecord Oprettelse af udviklingsprojekt Allokering af revisionsniveau til topmateriale for nyt produkt Oprettelse af materialestam- data for topmateriale Oprettelse af ændringsadministra- tionsstamdata (ECM) til CAD-tegning Oprettelse af dokument- informations- record Oprettelse af produktionsstykliste fra konstruktionsstykliste Relation af dokumentinforma- tionsrecord til topmateriale og frigivelse af dokument Aktivering af ændringsnummer Oprettelse af arbejdsplan (155.39) Opdatering af bilag via CAD-bilag og tildeling til topmateriale for nyt produkt Oprettelse af nye ændringsadministra- tionsstamdata Ændring af stykliste og visning af stykliste Allokering af revisionsniveau Registrering af arbejdstimer Godken- delse af arbejds- timer Spærring af ændringsadmini- strationsstamdata Spærring af ændringsadmi- nistrations- stamdata Produktudviklings- proces, CAD- grænseflade Produktkalkula- tion er for høj Aktivering af ændrings- nummer Kalkulation Generering af afregnings- regel Stykliste gøres kalkulationsrele vant Produktomkos tnings- controller Periodeafslutning for "almindelig" fabrik (181) Beregning af standardom- kostninger (154) Reference og simulerings- kalkulation (187) Oprettelse af kalkulation med mængdein- formation Overførelse af registrerede data til controlling Teknisk afslutning af projekt Projektaf- regning til CO-PA Lukning af afsluttet projekt

6 Forklaring SymbolBeskrivelseBemærk -ninger til anvend elsen Række: Identificerer en brugerrolle, såsom fakturakontrolmedarbejder eller salgsansvarlig. Rækken kan også identificere en organisatorisk enhed eller gruppe som alternativ til en bestemt brugerrolle. De øvrige forløbssymboler i tabellen placeres i disse rækker. Der er lige så mange rækker, som der er brugerroller i scenariet. Brugerr olle- rækken indehol der typiske opgaver for brugerr ollen. Eksterne hændelser: Indeholder hændelser, der starter eller afslutter scenariet eller påvirker hændelsesforløb i scenariet. Forløbslinie (ubrudt): Linien angiver den normale rækkefølge for trin og flowretningen i scenariet. Flowlinie (stiplet): Linien angiver forløbet for sjældent anvendte eller betingede opgaver i et scenario. Linien kan også føre til relevante bilag for procesforløbet. Forbind er to opgaver i en scenarie proces eller en hændels e uden trin Forretningsaktivitet/-hændelse: Identificerer en handling, som fører enten ind i eller ud af scenariet, eller en ekstern proces, som finder sted under scenariet Modsvar er ikke et opgavet rin i dokume ntet Enhedsproces: Identificerer en opgave, der er omfattet af et trindelt scenarieforløb Modsvar er et opgavet rin i dokume ntet Reference til proces: Hvis scenariet gengiver et andet scenario i sin helhed, anføres scenariets nummer og navn her. Modsvar er et opgavet rin i dokume ntet Reference til underproces: Hvis scenariet gengiver dele af et andet scenario, anføres scenariets nummer, navn og trinnumrene fra scenariet her Modsvar er et opgavet rin i dokume ntet Procesbeslutning: Identificerer en beslutning/forgrening, som angiver et valg, slutbrugeren har truffet. Linier angiver forskellige valg, som udgår fra forskellige dele af romben. Modsvar er normalt ikke et opgavet rin i dokume ntet. Angiver, at der skal træffes et valg efter udførels en af trinnet. SymbolBeskrivelseBemærkninger til anvendelsen Til næste/fra forrige diagram: Fører til næste/forrige side i diagrammet Flowdiagrammet fortsætter på næste/forrige side Udskrift/dokument: Identificerer et printet dokument, rapport eller formular Modsvarer ikke et opgavetrin i et dokument, men anvendes derimod til at angive et dokument, der er oprettet af et opgavetrin. Denne form har ingen udgående flowlinier. Økonomisk fakta: Angiver et journalpostdokum ent Modsvarer ikke et opgavetrin i et dokument, men anvendes derimod til at angive et dokument, der er oprettet af et opgavetrin. Denne form har ingen udgående flowlinier. Budgetplanlægning: Angiver et budgetplanlægnin gsdokument Modsvarer ikke et opgavetrin i et dokument, men anvendes derimod til at angive et dokument, der er oprettet af et opgavetrin. Denne form har ingen udgående flowlinier. Manuel proces: Omfatter en opgave, der udføres manuelt Modsvarer normalt ikke et opgavetrin i et dokument, men anvendes derimod til af angive en opgave, der udføres manuelt, såsom losning af en lastbil på lageret, som påvirker procesforløbet. Eksisterende version/data: Denne blok omfatter data, der tilgår fra en ekstern proces Modsvarer normalt ikke et opgavetrin i et dokument, men angiver derimod data, der tilgår fra en ekstern kilde. Dette trin har ingen indgående flowlinier. Systembeslutning godkendt/fejl: Denne blok omfatter en automatisk beslutning, der træffes af softwaren Modsvarer normalt ikke et opgavetrin i dokumentet, men anvendes derimod til at angive en automatisk systembeslutning, der træffes efter udførelsen af et trin. Ekstern til SAP Forretningsak tivitet/- hændelse Enhedsproces Proces- reference Reference til under- proces Procesb e- slutning Diagramfor- bindelse Udskrift/ dokument Økonomisk fakta Budget- planlægning Manuel proces Eksisterende version/data System- beslutni ng godkend -else/fejl

7 © 2010 SAP AG. All rights reserved.  No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.  Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.  Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.  IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.  Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.  Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.  Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.  UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.  Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.  HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.  Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.  JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.  SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.  Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries.  All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.  The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.  This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice.  SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement.  SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence.  The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages. 


Download ppt "Intern produktudvikling SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google