Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sproglig vurdering af tosprogede småbørn

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sproglig vurdering af tosprogede småbørn"— Præsentationens transcript:

1 Sproglig vurdering af tosprogede småbørn
Mette Askjær Larsen Cand. mag. audiologopædi Islands Brygge d Mette Askjær Larsen 1

2 Formål At styrke grundlaget for at differentiere mellem tosprogede børns behov for almenpædagogisk og specialpædagogisk bistand ”Det kan ved sproglig vurdering af tosprogede børn være vanskeligt at adskille specifikke sprogvanskeligheder fra forskellige stadier i andetsprogstilegnelsen.” (Breinholt og Askjær 2009) Mette Askjær Larsen 2

3 Oversigt Sprogsyn Dilemmaer ved sproglig vurdering af tosprogede småbørn En kvalitativ tilgang til sproglig vurdering af tosprogede småbørn ”Vis, hvad du kan” Afrunding/perspektivering Mette Askjær Larsen 3

4 Motivation Stor usikkerhed om det tosprogede barns behov for henholdsvis special- og almenpædagogiske bistand Hyppig over- eller underrepræsentation af tosprogede børn i specialpædagogisk regi Mette Askjær Larsen 4

5 Hvorfor? Manglende viden om den sproglige udvikling hos tosprogede børn Utilstrækkelig viden om sproglig vurdering af tosprogede børn Mette Askjær Larsen 5

6 Konsekvens Vanskeligt at skelne mellem specifikke sprogvanskeligheder og andetsprogsspecifikke problematikker Vanskeligt at iværksætte en målrettet sprogpædagogisk indsats for det enkelte barn Mette Askjær Larsen 6

7 Sprogsyn I Norm om dobbelt etsprogethed
Betragtes af mange som den mest ideelle form for tosprogethed Individet behersker begge sprog lige godt uafhængigt af kontekst Mette Askjær Larsen 7

8 Sprogsyn II Norm for integreret tosprogethed
Her betragtes sprogene hos den tosprogede ikke som separate størrelser Barnet benytter hele sin sproglige kompetence og tilpasser sprogbrugen efter konteksten Mette Askjær Larsen 8

9 Dilemmaer ved sproglig vurdering af tosprogede småbørn
Der anvendes ofte testmateriale, der er udarbejdet og standardiseret til etsprogede børn med dansk som modersmål Vurderingen afspejler ofte et strukturelt sprogsyn Der foretages ofte en fejlanalyse Vurderingen skaber et øjebliksbillede af det tosprogede barns sprogbrug Mette Askjær Larsen 9

10 Testmateriale Testmaterialet anvendes til et andet formål end det er tiltænkt Resultatet scores på baggrund af normalfordelingen hos etsprogede børn med dansk som modersmål Tosprogede børn repræsenterer mange sproglige komponenter, som ikke indgår i normalfordelingsområdet hos etsprogede børn med dansk som modersmål Manglende validitet – tester man det, der ønskes testet? Mette Askjær Larsen 10

11 Strukturelt sprogsyn Fokus på sproglige delfærdigheder som ordforråd, grammatik, morfologi og syntax Testene bygger på et strukturelt sprogsyn med en bagvedliggende norm om dobbelt etsprogethed Manglende fokus på den kommunikative kompetence Mette Askjær Larsen 11

12 Fejlanalyse Identificering af sprogbrug, der afviger fra målsprogsnormen Graden af afvigelser vurderes og sammenholdes med den forventede udvikling hos etsprogede børn med dansk som modersmål Afviger meget fra intersprogsanalysen Mette Askjær Larsen 12

13 Intersprogsanalysen (Selinker 1972)
En intersprogsanalyse foregår over tid og kan give indblik i: Hvor i andetsprogstilegnelsen barnet befinder sig Hvordan barnet tilegner sig andetsproget Vanskeligheder i andetsprogstilegnelsen Hvilke kommunikationsstrategier barnet anvender? Mette Askjær Larsen 13

14 Et øjebliksbillede Resultatet afspejler et øjebliksbillede af det tosprogede barns sprogbrug Særligt problematisk ved dikotomt scorede tests Man indfanger ikke variationen, som kendetegner tilegnelsen samt manifestationen af andetsproget Det transitive element medtænkes ikke Mette Askjær Larsen 14

15 Transitivitet og variation i andetsprogstilegnelsen
Andetsprogstilegnelsen er en transitionel proces, hvor barnet eksperimenterer med sin brug af specifikke strukturer U-formet tilegnelse af grammatiske strukturer Ex. tilegnelse af uregelmæssig verbalmorfologi spiser → spiste → spisede → spistede → spiste Mette Askjær Larsen 15

16 Opsummering Testmaterialet anvendes til et andet formål end det er tiltænkt > validitet? > konsekvens Testene bygger på et strukturelt sprogsyn med en bagvedliggende norm om dobbelt etsprogethed > Særlige kendetegn ved tosprogethed er ikke genstand for vurdering Vurderingen beror på et øjebliksbillede og indfanger ikke transitiviteten Mette Askjær Larsen 16

17 En anden tilgang til sproglig vurdering af tosprogede småbørn
Mette Askjær Larsen 17

18 Hvad gjorde vi? Vi foretog en kvalitativ analyse, hvor vi inddrog en analyse af tosprogsfænomener såsom tilegnelsesforhold, processer i andetsprogstilegnelsen og kommunikationsstrategier Mette Askjær Larsen 18

19 Metode Samtale med forældre
Sproglig vurdering med traditionelt logopædisk testmateriale Optagelse af spontantale på modersmål og andetsprog (dansk) Kvalitativ analyse af spontantale Mette Askjær Larsen 19

20 Kvalitativ analyse af det tosprogede barns sprog
Fokus på den kommunikative kompetence Intersprogsanalyse Analyse af tosprogsfænomener Samtaleanalyse Mette Askjær Larsen 20

21 Fokus på kommunikativ kompetence
Dell Hymes (sociolingvist) Kommunikativ kompetence = verbalt repertoire Mette Askjær Larsen 21

22 Intersprogsanalyse Beskrivelse af mønstre i barnets intersprog/mellemsprog Systematik og variation Hvad går godt og hvad går mindre godt? Hvad betyder det for den kommunikative kompetence? Hvor i andetsprogstilegnelsen er barnet? Hvordan forløber andetsprogstilegnelsen? Mette Askjær Larsen 22

23 Analyse af tosprogsfænomener
Sprogmiljø og tilegnelsesforhold Hvilke sprog eksponeres barnet for? Hvor længe har barnet været eksponeret for andetsproget? Sprogvalg Kommunikationsstrategier Mette Askjær Larsen 23

24 Kommunikationsstrategier
Modersmålsbaserede strategier Overførelse af ord fra modersmålet Overførelse af grammatiske træk fra modersmålet Andetsprogsbaserede strategier Overgeneralisering af grammatiske regler Omskrivninger Ex. en klip (en saks) Beskrivelse af funktion Ex. det er en man bruger til at klippe med Mette Askjær Larsen 24

25 Kommunikationsstrategier
Generelle kommunikationsstrategier Barnet opgiver og siger ikke noget Barnet bruger kropssprog uden at sætte ord på Barnet beder om hjælp Kodeskift (sprogene blandes) Vær opmærksom på: Om barnets kommunikationsstrategier er fordrende for kommunikationen Om der ses en udvikling i barnets brug af kommunikationsstrategier Mette Askjær Larsen 25

26 Samtaleanalyse Vurdering af pragmatiske aspekter
Illustrerer barnets kendskab til regler for turtagning Svarer barnet i relation til samtalen? Ses der tegn på hyppige emneskift? Udviser barnet ”passende” sprogbrug? Mette Askjær Larsen 26

27 Case-resultat I I samtlige tests klarer Yasmin (5;5 år) sig under gennemsnittet for etsprogede børn med dansk som modersmål Sprogforståelse som et 3½-årigt barn med dansk som modersmål Ordforråd i den næstlaveste gruppe DIM blandt de laveste 25% Mette Askjær Larsen 27

28 Case-resultat II Yasmin fremstår som en kompetent, kreativ og initiativrig sprogbruger, som er godt på vej i en fremadrettet andetsprogstilegnelse. Fin sprogforståelse på dansk og kurdisk Overvejende korrekt velbalbøjning Overvejende korrekt brug af personlige pronomener Varieret og overvejende korrekt syntax Yasmin kan formidle sit budskab til modtageren Mette Askjær Larsen 28

29 Vigtigt ved sproglig vurdering af tosprogede børn
Spørg grundigt ind til sprogene Sproglig udvikling på begge sprog Sprogmiljø i hjemmet Eksponering for andetsproget Kommunikationsstrategier Validitet. Man må sikre sig, at man tester det, man ønsker at teste Mette Askjær Larsen 29

30 Vigtigt ved sproglig vurdering af tosprogede børn
Der må om nødvendigt inddrages tolk Sammenhold resultaterne med barnets forudsætninger for sprogtilegnelse Medtænk viden om tilegnelse af dansk som andetsprog Mette Askjær Larsen 30

31 Konklusion Større indsigt i kompleksiteten i barnets sprogbrug
Større indsigt i hvor i andetsprogstilegnelsen barnet befinder sig Større indsigt i tilegnelsesforholdene Forbedring af det diagnostiske grundlag Øget mulighed for en målrettet sprogpædagogisk indsats Mette Askjær Larsen 31

32 ”Vis, hvad du kan Styrker Begrænsninger Mette Askjær Larsen 32

33 ”Vis, hvad du kan” - styrker
Det anvendes både som et screeningsredskab og som et grundlag for en sprogpædagogisk indsats Beskrivelse af sprogpædagogiske anbefalinger Man inddrager viden om tilegnelsesforhold Man medtænker barnets brug af kommunikationsstrategier Kriterierelateret målingssyn – modstilles med et normrelateret målingssyn Mette Askjær Larsen 33

34 ”Vis, hvad du kan” - begrænsninger
Kriterierne for placering i bedømmelseskategorierne er i flere tilfælde utydelige ex. (ordforråd) ”Barnet kender enkelte af de hyppigste ord” ”Barnet kender en del af de undersøgte ord” Dilemma: der kan ikke refereres til en norm for normaludviklingen hos tosprogede børn med dansk som andetsprog Mette Askjær Larsen 34

35 ”Vis, hvad du kan” - begrænsninger
Bedømmelsen præges af subjektivitet, hvilket påvirker reliabiliteten Mange pædagoger har vanskeligt ved at vurdere det grammatiske aspekt Materialet er meget omfattende Der er meget fokus på vurdering af barnets ordforråd Man kunne med fordel vurdere barnets sprogforståelse i et kommunikativt perspektiv Mette Askjær Larsen 35

36 Afrunding Interaktionen er det bærende element i enhver vurderingssituation ”Der skal (mindst) to til at føre en samtale, og samtaledeltagerne bærer et fælles ansvar for samtalens forløb” (Daugaard 2009) Det er helt afgørende at vi bestræber os på at skabe et autentisk samtalerum Konklusioner om barnets kommunikative kompetence må formuleres i relation til konteksten Mette Askjær Larsen 36

37 Afrunding Pædagogerne udtrykker et stort behov for hjælp til at ”løfte” opgaven Der eksisterer et stort behov for faglig udvikling i de forskellige faggrupper Mette Askjær Larsen 37


Download ppt "Sproglig vurdering af tosprogede småbørn"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google