Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk stil 1: Genrer og krav 2: Dårlige og gode anslag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk stil 1: Genrer og krav 2: Dårlige og gode anslag"— Præsentationens transcript:

1 Dansk stil 1: Genrer og krav 2: Dårlige og gode anslag
3: Litterær artikel 4: Kronik 5: Essay 6: Tjeklister før du afleverer

2 Genrer Et sæt med flere opgaver
Genrer: litterær artikel, kronik eller et essay Standardformuleringer Overskriften er givet Få og relevante citater fra teksterne, men kun henvisninger i den litterære artikel til linje. Fodnoter er forbudt! Længde cirka 3 sider (1½ linjeafstand og 2400 anslag med mellemrum) Modtageren: ”den litterært og almenkulturelt interesserede læser”. IKKE indforstået – stilene skal kunne læses uden kendskab til teksterne

3 Krav Genre- og formidlingsbevidsthed overbevisende og personlig stemme
korrekt sprog klar struktur (dvs. med anslag, fokus, glidende og logiske overgange mellem afsnit) bevidsthed om genren og modtageren Relevant danskfaglig viden og metoder forståelse for emnet og teksterne anvendelse af danskfaglige termer og metode (fx argumentationsanalyse, litterær analyse eller appelformer)

4 Dårlige anslag ”Jeg vil i denne stil fortælle lidt om i Ida Jessens Sig farvel i tide. Først til jeg analysere den, så vil jeg fortolke den og til sidst vil jeg perspektivere til andre tekster jeg har læst. Ida skrev den i 2005…” ”Selv de gamle grækere kendte til den smerte der kan følge med kærligheden. Også de skrev om parforholdets problemer, ligesom Ida Jessen gør i Sig altid farvel i tide.” Nej, nej, nej det orker jeg ikke at læse!!!

5 Gode anslag ”Parforhold i krise er et problem, mange i en eller anden forbindelse kender til. Ida Jessen behandler også emnet i novellen ”Sig altid farvel i tide” fra I novellen sætter Ida Jessen imidlertid ikke alene fokus på parforhold i krise, men også på det enkelte individs identitetskrise.” Litterær artikel ”Jeg ved ikke hvordan jeg skal finde hjem.” Sådan siger hovedpersonen til sidst i en novelle af Ida Jessen: ”Sig altid farvel i tide” fra Replikken rammer lige ned i novellens hovedbudskab: det enkelte individ er i dag ramt af hjemløshed og identitetskrise.” Litterær artikel

6 Gode anslag ”Når Lars Bukdahl i tidsskriftet Standart, let selvironisk ganske vist, kalder alvor og alvorsfuldhed for en pr. definition selvgod position og i stedet opskriver det ualvorlige, morskaben, det lette som den undervurderede kongevej til indsigt, vender han jo op og ned på vores traditionelle forståelse af alvorens forrang og status som særlig dyb og indsigtsgivende. Har han virkelig ret i, at det er lettere at vinde anerkendelse for alvorlige præstationer? Ja!!!” Kronik ”Nej, det kan ikke have sin rigtighed. Det er noget, de finder på. Sådan kan man ikke behandle andre. Billederne flimrede hen over skærmen i en rækkefølge, der kun gav mening, fordi de var bundet sammen af speakerens stemme. Finder han på det? Er det rigtigt, sandt, er det sådan, det har fundet sted? – Eller er det fiktion? Jeg har set det så tit. Ham den tykke Michael Moore lyver han ikke stærkere, end en hest kan rende? På den anden side får han sat gang i nogle vigtige problemer. I programoversigten stod, at det var en dokumentar, men det ligner mere en kommentar.” Essay

7 En isbåd

8 Litterær artikel: Standardformulering
1 To henrettelser Skriv en litterær artikel om teksterne Henrettelsen og Drøm om henrettelse. Artiklen skal indeholde en sammenlignende analyse og fortolkning af Henrettelsen og Drøm om henrettelse, hvor du bl.a. fokuserer på jegets oplevelse af henrettelsen i de to digte. Giv en perspektivering til fx forfatterskab, modernismetræk eller en litteraturhistorisk periode. 5 Sig altid farvel i tide Skriv en litterær artikel om Sig altid farvel i tide. Artiklen skal indeholde en analyse og fortolkning af novellen, herunder en belysning af tekstens realistiske og ikke-realistiske træk, samt en genremæssig perspektivering.

9 Litterær artikel: Analyse, fortolkning og perspektivering af tekst
ANSLAG: Præsentation af tekstmateriale og FOKUS, så læseren ved, hvad der er interessant ved din artikel. ”Parforhold i krise er et problem, som mange i en eller anden forbindelse kender til. Ida Jessen behandler også emnet i novellen ”Sig altid farvel i tide” fra Jessen sætter imidlertid ikke alene fokus på parforhold i krise, men også på det enkelte individs identitetskrise.” FOKUS i denne stil er, at novellen ”Sig altid farvel i tide” både handler om parforholdets og individets kriser.

10 ANALYSE: Du kan fx skrive om:
Genretræk: Overordnet findes der to genrer, nemlig fakta og fiktion. Inden for fiktion findes der igen epik (novelle, kortprosa eller uddrag af roman), lyrik og drama. Sprog: grammatik, stilistik, semantik Fortælleelementer: beskrivelse, beretning, fortællerkommentarer og tanke- og talegengivelse Tidsforhold: kronologisk, ringkomposition, bagudgreb og forudgreb Fortællerforhold: 1.personsfortæller, 3.personsfortæller, alvidende, personal fortæller. Indre eller ydre syn Tema og motiv og person- og miljøkarakteristik FORTOLKNING: Din analyse underbygger din fortolkning, som et belæg underbygger en påstand. PERSPEKTIVERING: Perspektiver litteraturhistorisk (dvs. at du sætter teksterne i relation til ismen, perioden, forfatteren eller en anden tekst med samme tema) eller genremæssigt (i relation til genren). Vend tilbage til FOKUS fra din indledning.

11 Kronik: Standardformulering
2 Alvor og spøg Skriv en kronik om alvor og spøg. Kronikken skal indeholde en redegørelse for synspunkterne og en karakteristik af argumentationsformen i teksterne Mona og overskægget og Alvorligt talt ud. Diskuter synspunkterne. 4 Det gode og det sunde liv Skriv en kronik om det gode og det sunde liv. Kronikken skal indeholde en redegørelse for synspunkterne og en karakteristik af argumentationsformen i Ret til at leve usundt? Diskuter synspunkterne.

12 Kronik: Redegørelse for synspunkter, karakteristik af argumentationsform, og diskussion af problemstillinger ANSLAG: Præsenter problemstillingen ved en definition: ”Der er sprog og så er der sprogbrug”, en påstand: ”Negative politiske kampagner kan være med til at skabe en mere åben og ærlig debat” eller et spørgsmål: ”Hvor er de stærke redaktører, der tør tage kampen op med de enerådende bladdirektører?”. Præsenter baggrunden for problemstillingen og præsenter dit FOKUS. ”Et af de største områder inden for det offentlige er sundhedssektoren, og det er derfor et helt centralt politisk område at diskutere. De såkaldte livsstilssygdomme udgør en større og større andel af udgifterne. De fleste af os kan nok blive enige om, at vi ønsker det gode liv. Men ønsker alle det sunde liv?”. FOKUS er her, at det gode og det sunde liv ikke altid er det samme.

13 REDEGØRELSE Præsentation af tekster Objektivt, det vigtigste først og i eget sprog Skriv først skribentens fulde navn, derefter vedkommendes efternavn Signalord: ”Teksten fokuserer først og fremmest på… det primære synspunkt er … den centrale problemstilling finder vi i formuleringen… centralt i denne sammenhæng er…”. KARAKTERISTIK Fremhævelse af særegne træk ved sprog eller argumentationsform. Skriv fx om appelformerne patos, etos og logos, argumenternes påstande, belæg og hjemler, argumenttyper fx mængdeargument, ekspertargument, erfaringsargument, skræmmeargument. Skriv om stilleje (høj med fremmedord og fagtermer eller lav med jargon eller vulgære udtryk), stilistik (troper og figurer), brug af eksempler, ironi, sarkasme, humor, ordspil, markerede adjektiver, anderledes tegnsætning, retoriske spørgsmål, intertekstualitet Signalord: ”Karakteristisk for argumentationen er… flere steder anvender han/hun… et gennemgående stiltræk er…”

14 DISKUSSION Anskuelse af problemstillingen fra flere sider Signalord: ”på den ene side.. på den anden side”, ”Det er rigtigt at… men …”, ”ligesom, desuden, derfor, da, fordi, ikke desto mindre, imidlertid, tværtimod, for det første, for det andet, altså, således, egentlig, derfor”. KONKLUSION Kronikkens struktur er tragtformet mod konklusionen, hvor tekstens FOKUS understreges

15 Essay: Standardformuleringer
3 Sprogbrug i medierne Skriv et essay om sprogbrug i medierne. I dit essay skal du tage udgangspunkt i Medier går amok i en voldsrus over valgkampen og bl.a. overveje konsekvenserne af en hård retorik i medierne. Dokumentaren mellem fakta og fiktion Skriv et essay om dokumentarens muligheder og begrænsninger. Du skal i dit essay tage udgangspunkt i Blandingsformer, Om DR Dokumentar og DR1 Dokumentaren – Børn bag tremmer og bl.a. overveje konsekvenserne af den flydende grænse mellem fakta og fiktion. Inddrag selv andre eksempler.

16 Essay: Overvejelser af en problemstilling med udgangspunkt i en tekst
Ingen rubrikker i denne genre! Essayets struktur er formet som en omvendt tragt, idet overvejelserne munder ud i en højere grad af erkendelse eller i åbne overvejelser frem for i en konklusion ANSLAG: Præsenter emnet ved citat, eksempel, pointe, definition eller beskrivelse ”En gang var der noget, der hed faktion. Det dækkede over en blanding af fakta og fiktion. Faktion opstod som følge af, at også faktaprogrammer skulle tilføres underholdningsværdi. Men i samme øjeblik begreberne blandes, rejses spørgsmålet om troværdighed. Og det kan blive katastrofalt – ikke blot for seerens mulighed for at bedømme en udsendelse, men det kan også blive katastrofalt for en udsendelses hovedperson. Er det det, der sker i DR-dokumentaren ”Børn bag tremmer?”

17 Essayistiske signalord: ”jeg”, ”vi” og ”man”, ”Man må spørge sig selv
Essayistiske signalord: ”jeg”, ”vi” og ”man”, ”Man må spørge sig selv..”, ”Hvordan kan det være at?”, ”Det er utroligt, ikke sandt?”, ”Mens jeg sidder og tænker over, hvad tal bruges til, ser jeg i avisen at…” Personlig sprogtone: ”Han var ved Gud ikke det frækkeste får i flokken!” Ofte skal eleven inddrage selvvalgt materiale (tekster, film, billeder, historiske situationer eller debatemner I samtiden). Det kan inddrages ved reference eller citat: ”Big Brother is watching you” eller “I Orwells roman 1984 møder vi forestillingen om…” Veksl mellem konkrete eksempler og refleksion: ”22 unge spillere har tumlet rundt på banen i halvanden time, vældige kræfter er udfoldet. Sport er langt mere end fysisk udfoldelse, det kan være åndrigt og spirituelt.” AFSLUTNING: Lad slutningen være åben med fx et citat eller et spørgsmål

18 Tjekliste før du afleverer
Har din tekst et klart anslag, fokus og glidende overgange? Har du brugt den titel, som opgavehæftet gav? Har du besvaret opgaven - ALLE dele af opgaven? Har du været dig din modtager bevidst? Det er en klog og seriøs person, som IKKE har læst teksterne, du har arbejdet med, men alligevel skal kunne følge med i din stil. Har du sætninger, der er mere end tre linjer lange? FORKORT DEM! Er du sikker på, du har brugt fagtermerne rigtigt (fx alvidende fortæller, etos, patos og logos, metafor eller anima)? Er dine referencer i orden? (Dvs. du har brugt forfatterens / journalistens efternavn, OG du har IKKE sat noter.)

19 Den gode litterære artikel:
Opfylder opgavens krav Har fokus Analyserer Bruger danskfaglig viden Har overblik over tekstmaterialet Går tæt på teksten Har blik for tekstens sammensathed Dokumenterer, citerer, henviser Fortolker ud fra analysen Perspektiverer ud fra fokus

20 Den gode kronik: Opfylder opgavens krav Redegør og karakteriserer
Bruger danskfaglig viden Har fokus Har overblik over materialet Slår ned på centrale træk i emnet Dokumenterer, diskuterer, argumenterer, konkluderer

21 Det gode essay: Opfylder opgavens krav og anvisninger
Undersøger, reflekterer Har emnefokus Har overblik over tekstmaterialet Tager afsæt i materialet Udnytter det i refleksioner Inddrager egne overvejelser / andet stof Afrunder i en åbning, hvor læseren kan fortsætte refleksionerne


Download ppt "Dansk stil 1: Genrer og krav 2: Dårlige og gode anslag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google