Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overskrift dfgdffghfg Viden & Analyse | Kortlægning - efteråret 2011 | Maj 2012 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overskrift dfgdffghfg Viden & Analyse | Kortlægning - efteråret 2011 | Maj 2012 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret."— Præsentationens transcript:

1 Overskrift dfgdffghfg Viden & Analyse | Kortlægning - efteråret 2011 | Maj 2012 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2011

2 Overskrift dfgdffghfg Viden & Analyse | Kortlægning - efteråret 2011 | Maj 2012 2 Om kortlægningen - Indledning Præsentationen indeholder en oversigt over, hvilke kurser med entreprenørskabsindhold som blev udbudt på de 8 danske universiteter i efterårssemestret 2011 med sammenlagt 144.000 indskrevne studerende. Kortlægningen er gennemført på landsbasis siden efterårssemestret 2007 og danner dermed grundlaget for en udviklingsanalyse. I kortlægningen anvendes en kategoriseringsmetode, udviklet af Øresund Entrepreneurship Academy, til at identificere og kategorisere kurser med entreprenørskabsindhold. En detaljeret beskrivelse af modellen findes i tidligere kortlægningsrapport*. I opgørelsen indgår ECTS-givende fag og kurser, som udbydes på de 8 danske universiteter. Oplysningerne i denne præsentation vil indgå i den samlede kortlægningsrapport, som omhandler hele uddannelsessystemet i skoleåret 2011/2012. Den samlede kortlægningsrapport bliver publiceret i november 2012 * Entreprenørskab fra ABC til ph.d. – 2010/2011, side 150 2

3 Overskrift dfgdffghfg Casper Jørgensen, casper@ffe-ye.dk | Kortlægning - efteråret 2011 | Maj 2012 3 Kursusudbud Antal kurser i alt inkl. historisk udvikling Antal kurser pr. universitet inkl. udvikling Antal studerende pr. kursus (”holdstørrelse”) Fordelingen af kurser på fagområder

4 Overskrift dfgdffghfg Viden & Analyse | Kortlægning - efteråret 2011 | Maj 2012 4 I efterårssemestret 2011 blev121 entreprenørskabskurser udbudt. Dette er et mindre fald ift. efteråret 2010. Årsagen til dette mindre fald, kan skyldes flere ting. Bl.a. kan kurserne være flyttet til foråret, enkelte kurser afvikles kun hvert 2.år. Et klart og fuldstændigt billede ses først ved opgørelsen af det samlede skoleår 2011/2012. Kursusudbud - Antal kurser i alt

5 Overskrift dfgdffghfg Viden & Analyse | Kortlægning - efteråret 2011 | Maj 2012 5 I efterårssemestret 2011 er det fortsat SDU, CBS og AU, som står for størstedelen (73%) af universiteternes kursusudbud. CBS og KU viser fremgang i antal kurser, mens de øvrige universiteter har status quo eller viser et mindre fald i antal udbudte kurser. Kursusudbud - Antal kurser pr. universitet

6 Overskrift dfgdffghfg Viden & Analyse | Kortlægning - efteråret 2011 | Maj 2012 6 Grafikken fortæller populært sagt, hvor mange studerende der ville være i klasselokalet, hvis alle studerende valgte et entreprenørskabskursus. Det er altså i denne forbindelse bedst at ligge lavest. CBS og SDU har den mindste holdstørrelse, men også DTU´s antal af kurser er højt sammenlignet med antal indskrevne studerende. KU har langt den største holdstørrelse, selvom her dog ses en faldende tendens. Bemærk at her ikke tages højde for tilgængeligheden af kurserne, årgange eller de planlægningsmæssige udfordringer. Kursusudbud - Antal studerende pr. entreprenørskabskursus

7 Overskrift dfgdffghfg Viden & Analyse | Kortlægning - efteråret 2011 | Maj 2012 7 Som noget nyt ser vi nærmere på hvilke hovedområder entreprenørskabskurser bliver udbudt. I efteråret 2011 blev 70% af kurserne udbudt på det samfundsvidenskabelige område, mens 24% blev udbudt på det tekniske og naturvidenskabelige område. Det humanistiske uddannelsesområde stod for ca. 4% af kurserne. Det sundhedsfaglige område var repræsenteret med ét kursus. Kursusudbud - Fordelingen af kurser på fagområder Består af kurser på ingeniør-, datalogi og naturfaglige- uddannelser Kurserne ligger i økonomi-, jura- og kommunikations- uddannelser

8 Overskrift dfgdffghfg Casper Jørgensen, casper@ffe-ye.dk | Kortlægning - efteråret 2011 | Maj 2012 8 Kursusniveau og ECTS-point Kursusniveau Antal gns. ECTS-point pr. universitet Samlet antal ECTS pr. universitet

9 Overskrift dfgdffghfg Viden & Analyse | Kortlægning - efteråret 2011 | Maj 2012 9 Det er fortsat overvægt af entreprenørskabskurser på kandidatniveau. Faldet i antal kurser, spreder sig over alle niveauer. Kursusniveau - Bachelor, kandidat, ph.d. executive

10 Overskrift dfgdffghfg Viden & Analyse | Kortlægning - efteråret 2011 | Maj 2012 10 Denne grafik giver et indtryk af, hvor stor fylde entreprenørskabskurserne har målt på det det gennemsnitlige antal ECTS-point. Kurserne på CBS, AU,KU og SDU har i gennemsnit 9 ECTS point, mens RUC derimod har haft faldende antal ECTS-point pr. kursus gennem de seneste 4 efterårssemestre. ECTS-point - Det gennemsnitlige antal ECTS pr. kursus pr. universitet

11 Overskrift dfgdffghfg Viden & Analyse | Kortlægning - efteråret 2011 | Maj 2012 11 Denne grafik viser det samlede antal ECTS-point, optjent pr. universitet i entreprenørskabskurser i de seneste 4 efterårssemestre. Der optjenes flest ECTS-point i entreprenørskabskurser på SDU, CBS og AU. ECTS-point - Samlet antal ECTS-point optjent pr. universitet i efteråret 2011

12 Overskrift dfgdffghfg Casper Jørgensen, casper@ffe-ye.dk | Kortlægning - efteråret 2011 | Maj 2012 12 Studerende Samlet antal studerende Studerende pr. universitet Procent af samlet antal indskrevne studerende pr. universitet Kønsfordeling pr. universitet Kønsfordeling ift. samlet antal indskrevne studerende pr. universitet

13 Overskrift dfgdffghfg Viden & Analyse | Kortlægning - efteråret 2011 | Maj 2012 13 Det samlede antal deltagere fordelt på123 kurser i efteråret 2011 er 5.499. Hvilket er en stigning på 13,5% i forhold til efteråret 2010. Antallet af studerende er altså stærkt stigende, trods et mindre fald i antal udbudte kurser. Studerende i entreprenørskabskurser - Samlet antal studerende på entreprenørskabskurser

14 Overskrift dfgdffghfg Viden & Analyse | Kortlægning - efteråret 2011 | Maj 2012 14 Antal entreprenørskabsstuderende på SDU, CBS, KU og AAU er stigende i forhold til efterårssemestret 2010. På SDU skyldes den relativt store stigning i antal deltagere, en stigning på stort set alle entreprenørskabskurser. Studerende i entreprenørskabskurser - Studerende pr. universitet

15 Overskrift dfgdffghfg Viden & Analyse | Kortlægning - efteråret 2011 | Maj 2012 15 Sættes antallet af entreprenørskabsstuderende i forhold til universitets samlede antal indskrevne studerende har SDU, CBS og DTU de største andele. Selvom antallet af entreprenørskabsstuderende er stigende på flere universiteter, slår stigningen i andel kun markant igennem på SDU. Dette skyldes, at det samlede antal universitetsstuderende i 2011 er steget med ca. 7% forhold til 2010. Studerende i entreprenørskabskurser - Procent af samlet antal indskrevne studerende pr. universitet

16 Overskrift dfgdffghfg Viden & Analyse | Kortlægning - efteråret 2011 | Maj 2012 16 Den samlede andel kvinder i entreprenørskabskurser i efteråret 2011 ligger på 40%. Andelen af kvinder på entreprenørskabskurser er stigende i forhold til 2010 på DTU og AAU. Tilsvarende ses et fald i andelen på RUC og AU i efterårssemestret 2011 i forhold til 2010. Bemærk at her tages ikke højde for den generelle kønsfordelingen på de respektive universiteter. Studerende i entreprenørskabskurser - Kønsfordeling pr. universitet i entreprenørskabskurser i efteråret 2010 og 2011

17 Overskrift dfgdffghfg Viden & Analyse | Kortlægning - efteråret 2011 | Maj 2012 17 Det generelle billede er, at andelen af kvinder i entreprenørskabskurser i efterårssemestret 2011 er lavere end den samlede andel af kvinder på det enkelte universitetet. IT-U skiller sig ud ved en meget større andel kvinder i disse kurser end generelt. På CBS og DTU er kønsfordelingen stort set den samme som den generelle på universitetet. Den relativt lave andel af kvinder i entreprenørskabskurser på DTU hænger fint sammen med den generelle kønsfordeling på DTU. Studerende i entreprenørskabskurser - Kønsfordeling ift. samlet antal indskrevne studerende pr. universitet

18 Overskrift dfgdffghfg Viden & Analyse | Kortlægning - efteråret 2011 | Maj 2012 18 Antallet af entreprenørskabsstuderende i efterårssemestret 2011 er steget med 13,5% fra efteråret 2010; fra 4.848 studerende til 5.499. De studerende går på 121 forskellige entreprenørskabskurser. Trods et mindre fald i antal kurser, sammenlignet med efteråret 2010, stiger deltagelsen i entreprenørskabsundervisning således. Det er fortsat SDU, CBS og Aarhus Universitet, som udbyder langt størstedelen af kurserne - 3 ud af 4 kurser. På CBS og KU ses den største fremgang i antal kurser, imens det er SDU som står for den største stigning i antal deltagende studerende. Samlet set er antallet af entreprenørskabsstuderende steget med 136% på 5 efterårssemestre (fra 2.328 til 5.499). I alt har 3,8% af alle 144.000 universitetsstuderende deltaget i et entreprenørskabskursus i efteråret 2011. Tilsvarende andel var 3,6% i efteråret 2010. Andelen af entreprenørskabsstuderende er således i stigning, men på grund af en relativt markant stigning i antallet af indskrevne studerende (ca. 7%), er stigningen dog beskeden. Størstedelen af entreprenørskabskurserne er placeret inden for samfundsvidenskab (70%), men også indenfor området teknik og naturvidenskab er entreprenørskabskurser godt repræsenteret (24%). Samlet konklusion

19 Overskrift dfgdffghfg Viden & Analyse | Kortlægning - efteråret 2011 | Maj 2012 19 På humaniora og sundhedsvidenskab er udbuddet af entreprenørskabskurser begrænset. – henholdsvis 4 og 2%. Denne udvikling bliver interessant at følge i de kommende år, da interessen er stigende indenfor andre fagområder end samfundsvidenskab. Fordelingen af kurserne på henholdsvis bachelor-, kandidat- og ph.d. niveau er stabil. Andelen af kandidatkurser er fortsat omkring 62%, mens ca. 27% af kurserne udbydes på bachelorniveau. Fordelingen af det samlede antal ECTS-point indenfor entreprenørskabskurser hænger naturligvis sammen med antallet af universitets entreprenørskabsstuderende. Dette betyder, at SDU, CBS og AU har ”uddelt” flest ECTS-point indenfor entreprenørskabsundervisning. Når man ser på det gennemsnitlige antal ECTS point pr. entreprenørskabskursus på det enkelte universitet er der store udsving. Der ses en tendens til at entreprenørskabskurserne på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser er mindre i omfang (ECTS) sammenlignet med kurserne på samfundsvidenskab. Samlet konklusion - fortsat 1

20 Overskrift dfgdffghfg Viden & Analyse | Kortlægning - efteråret 2011 | Maj 2012 20 Andelen af kvinder på universiteterne er generelt 54%. Den samlede andel kvinder, som deltager i entreprenørskabskurser er 40%. Dermed er kvinderne underrepræsenteret på området. Det er særligt på SDU, Aarhus Universitet samt Aalborg Universitet, at mænd i entreprenørskabskurser er overrepræsenteret. På DTU og IT-U er andelen af kvinder i entreprenørskabskurser højere end mænd. Den generelle andel af kvinder på de to universiteter er generelt lav. Samlet konklusion - fortsat 2

21 Overskrift dfgdffghfg Viden & Analyse | Kortlægning - efteråret 2011 | Maj 2012 21 Kortlægningen dækker de 8 danske universiteter med i alt 144.000 studerende. I efteråret 2011 blev 121 entreprenørskabskurser udbudt på de 8 danske universiteter. SDU, CBS og AU stod for 3/4 af de udbydende kurser. 70% af kurserne udbydes på samfundsvidenskab, 24% på Teknik og Naturvidenskab mens Humaniora står for 4% af kurserne. Sundhedsvidenskab er stort set ikke repræsenteret. I alt har 5.499 studerende deltaget i et entreprenørskabskursus i efteråret 2011, hvilket svarer til 3,8% alle indskrevne studerende. Der ses en stigning på 13,5% entreprenørskabsstuderende i forhold til efteråret 2010. Særligt SDU har en stor elevfremgang. Men også på CBS og KU ses en stigning i antallet af entreprenørskabsstuderende. 10% af eleverne på SDU og CBS har modtaget entreprenørskabsundervisning i efterårssemesteret 2011. Resumé - side 1

22 Overskrift dfgdffghfg Viden & Analyse | Kortlægning - efteråret 2011 | Maj 2012 22 40% af det samlede antal entreprenørskabsstuderende er kvinder. Dette svarer til niveauet på efterårssemestret 2010 (41%). Andelen af kvinder på entreprenørskabskurser er steget på DTU og AAU. Sammenlignes den generelle kønsfordeling på det enkelte universitet med kønsfordelingen i entreprenørskabskurser, ses de største overpræsentationer af mænd på AU, SDU, RUC og AU. Bemærk: Ved udgivelsen af den samlede rapport i november 2012 kan der forekomme ændringer, hvis vi har fået nye informationer. Resumé - side 2


Download ppt "Overskrift dfgdffghfg Viden & Analyse | Kortlægning - efteråret 2011 | Maj 2012 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google