Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

STATUS PÅ TRIVSELS- /SSP-INDSATSEN 11. juni 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "STATUS PÅ TRIVSELS- /SSP-INDSATSEN 11. juni 2009."— Præsentationens transcript:

1 STATUS PÅ TRIVSELS- /SSP-INDSATSEN 11. juni 2009

2 Fællesmøde – Trivsel/SSP-INDSATSEN 11. juni 2009 Program for dagen Kl. 8.30Morgenkaffe Kl. 9.00Velkomst samt Status på trivsel Status - metode Trivselspersonrollen Trivselsforum/SSP Handlinger på baggrund af status Det videre arbejde på forvaltningsniveau Kommentarer og spørgsmål Kl. 10.30Oplæg ved kriminolog Flemming Balvig Kl. 11.45Frokost Kl. 12.45Fortsættelse af oplæg Kl. 13.45Spørgsmål og afslutning på dagen

3 Fællesmøde – Trivsel/SSP-INDSATSEN 11. juni 2009 Dato 5. maj 2008Udpegning af trivselspersoner 18. juni 2008Introduktionsdag 27. juni 2008Politisk beslutning 1. august 2008Trivselsprojektstart 2. oktober 2008Kursusdag/fællesmøde 23. oktober 2008Områdemøde 4. december 2008Kursusdag/Fællesmøde 29. januar 2009Områdemøde 26. februar 2009Erfaringsudvekslingsmøde 23. april 2009Kursusdag/Fællesmøde 14. maj 2009Områdemøde 11. juni 2009Kursusdag/Fællesmøde

4 Fællesmøde – Trivsel/SSP-INDSATSEN 11. juni 2009 Status - metode Der er gennemført samtaler med: Otte skoleledere og trivselspersoner udvalgt efter forskellige kriterier De fire familiegruppeledere alternativt teamleder og alle steder rådgivere tilknyttet trivselsforum. Stedfortræderen af sundhedsplejen suppleret med sundhedsplejersker tilknyttet trivselsforum. De to afdelingsledere i PPR. Formålet med samtalerne har været at få en status på, hvordan det første år i trivselsprojektet er gået, herunder hvad har været godt/mindre godt? hvilke udfordringer er man stødt ind i? hvordan vi kan videreudvikle indsatsen? Statussen kan sige noget om tendenser – men kan ikke give det hele billede.

5 Fællesmøde – Trivsel/SSP-INDSATSEN 11. juni 2009 Trivselspersonrollen Generelt er det vurderingen, at trivselspersonerne er kommet rigtig godt fra start. Alle samtale-personer mener idéen med trivselspersonen er god. Trivselspersonen løser en meget vigtig opgave – kan arbejde forebyggende med trivsel og kan reagere på hurtigt opstående behov. Trivselspersonen aflaster skolens ledelse og øvrige medarbejdere. Trivselspersonen nyder stor respekt både hos elever, medarbejdere og ledere.

6 Fællesmøde – Trivsel/SSP-INDSATSEN 11. juni 2009 Trivselspersonrollen Det er oplevelsen, at elevernes mistrivsel opdages tidligere, og at trivselspersonen arbejder med børn, som der ikke på skolerne var tid/rum til at tage op tidligere. Trivselspersonen har medvirket til, at der arbejdes mere systematisk med trivsel. Typisk har trivselspersonen mulighed for at se børnene i andre sammenhænge og relationer end i den traditionelle indlæringssituation, hvilket kan åbne op for nye perspektiver.

7 Fællesmøde – Trivsel/SSP-INDSATSEN 11. juni 2009 Trivselspersonrollen - fortsat Store forskelle i tiden afsat til trivselsarbejdet. Det opleves nogle steder, at den afsatte tid ikke står mål med arbejdsopgaverne. Trivselspersonerne kommer gennem deres funktion i besiddelse af viden om fx kollegaer og elever. Dette kan være oplysninger, der er vanskelige at håndtere. Mange trivselspersoner har derfor et ønske om at kunne modtage supervision for bl.a. at sikre, at deres viden ikke bliver for tyngende og for at sikre en stadig professionalisering. Der er meget store forskelle i opfattelsen af relevansen af trivselsområdemøderne. Mange steder er der etableret lokale netværk mellem trivselspersoner – dette opleves meget positivt.

8 Fællesmøde – Trivsel/SSP-INDSATSEN 11. juni 2009 Opmærksomhedspunkter - Trivselspersonrollen Det er vigtigt at afgrænse trivselspersonrollen – fx at sætte grænser for, hvornår man er tilgængelig, og for hvad man laver. Der er ligeledes meget vigtigt ikke at tage ansvaret fra klasselæreren. Trivselspersonen skal ikke være en ”ø” på skolen men være en integreret del af opgaveløsningen. Trivselspersonen skal ikke kun være ”barnets advokat” for så risikerer vedkommende at blive marginaliseret på skolen. Trivselspersonen skal ikke udelukkende fungere som en mediator, der får eleverne videre i hjælpesystemet. Trivselspersonen skal selv søge løsninger fx gennem et bredt kendskab til samarbejdspartnere og lokalområde.

9 Fællesmøde – Trivsel/SSP-INDSATSEN 11. juni 2009 Trivselsforum/SSP - positiv Skolerne er blevet bedre til at involvere forældrene i trivselsforum. Stor gevinst for alle. Uproblematisk at indhente samtykke, hvis forældrene ikke deltager. Trivselsforum kommer underretninger og indstillinger i forkøbet. Mange steder fungerer det tværfaglige samarbejde uproblematisk - kommunikationen mellem skole og familiegruppe er god. Den uformelle kontakt er blevet lettere pga. af kendskabet til hinanden.

10 Fællesmøde – Trivsel/SSP-INDSATSEN 11. juni 2009 Trivselsforum/SSP – mindre positiv Der arbejdes for lidt med den generelle forebyggelse SSP-samarbejdet har været fraværende de fleste steder Der gives udtryk for store forskelle i mødeafviklingen – det er vigtigt, at møderne er planlagte, og der laves dagsorden, referat og handlingsplan Skolerne oplever fortsat stor udskiftning i deltagerkredsen – både hos PPR og sagsbehandlerne i familiegruppen. Et vilkår man accepterer - men generende for processen.

11 Fællesmøde – Trivsel/SSP-INDSATSEN 11. juni 2009 Trivselsforum/SSP – mindre positiv Enkelte steder gives der udtryk for, at trivselsforum er ufleksibelt. Det tager for lang tid at indkalde persongruppen og helt umuligt at indkalde ad-hoc. På enkelte skoler giver det fortsat frustration, at der ikke skal drøftes enkeltbørn med sag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Kursusdagene har været af svingende kvalitet.

12 Fællesmøde – Trivsel/SSP-INDSATSEN 11. juni 2009 Handlinger på baggrund af status - 1 Supervisionstilbud til trivselspersoner - fra om med august 2009 vil trivselspersonerne kunne rekvirere supervision. Der er tale om: Krisesupervision i ekstreme tilfælde Enkeltmandssupervision Gruppesupervision Materiale vedr. supervisionstilbuddet udsendes til skolepostkasserne i begyndelsen af august 2009.

13 Fællesmøde – Trivsel/SSP-INDSATSEN 11. juni 2009 Handlinger på baggrund af status - 1 Økonomi – mange ytrer, at der er behov for flere timer til at løse opgaven. Skolelederne er enig i denne betragtning. Der udarbejdes et budgetnotat, hvor der ønskes en opnormering af indsatsen. Dette er dog først med evt. virkning fra august 2010. I indeværende skoleår afsættes yderligere 5.000 kr. pr. skole til timer og 6.000 kr. pr. skole til uddannelse (ligesom i år) – der holdes ikke så mange møder i kommende skoleår. Præcisering af formål – trivselsforum skal ikke kun arbejde med enkeltbørn men også med generel trivselsforebyggelse.

14 Fællesmøde – Trivsel/SSP-INDSATSEN 11. juni 2009 Handlinger på baggrund af status - 3 Kurser – det har vist sig meget vanskeligt at finde kursusindhold, der er relevant for alle deltagere i trivselsforum. Derfor lægges der i næste skoleår vægt på: Få fællesarrangementer med fokus på konkrete redskaber til at arbejde forebyggende Frivillighed Rekvirerede og individuelt tilrettelagte kurser – gerne med jer som oplægsholdere – meld ind hvis I kan byde ind med kursusindhold Det betyder konkret: I august 2009 afholdes 1-2 intro-workshops for nye deltagere i trivselsforum og andre interesserede (20. august og 27. august 9-12). Der afholdes i skoleåret to fællesarrangementer (kl. 12.30-15) for alle deltagere i trivselsforum. Kurserne afvikles som foredrag. Alle foredrag er konkret redskabsorienterede. (3. november og 5. maj) Der afholdes et to dages seminar for trivselspersoner – arrangementet har fokus på erfaringsudveksling og inspiration. Deltagelse er frivillig. (21. og 22. januar) Workshop-eftermiddage på jeres opfordring med oplæg og drøftelse. Fastlægges senere. Efteruddannelsesniveau og indhold prioriteres afklaret i løbet af det kommende skoleår

15 Fællesmøde – Trivsel/SSP-INDSATSEN 11. juni 2009 Handlinger på baggrund af status - 4 Mødevirksomhed i skoleåret 2009/10 Områdemøder for trivselspersoner Som nævnt er der forskellige opfattelser af kvaliteten af de afholdte områdemøder for trivselspersoner. Det er derfor besluttet: at der gennemføres to områdemøder for trivselspersoner, at områdemøderne har karakter af erfaringsudveksling og gensidig inspiration, og at der kan etableres mindre lokale netværk som erstatning for ”de store”, hvis dette er ønsket. I må naturligvis gerne aftale flere møder SSP-områdemøder Der gennemføres minimum to områdemøder omhandlende SSP. Omsorgsperson – mere herom senere

16 Fællesmøde – Trivsel/SSP-INDSATSEN 11. juni 2009 Kursus- og områdemødeplan DatoMødeartDeltagere Torsdag den 20. august 2009 kl. 9-12 Intro-workshops/brush-up - samme indhold. Alle der har behov - tilmelding ikke nødvendig Torsdag den 27. august 2009 kl. 9-12 Tirsdag den 3. november 2009 12.30-15 Fælles kursusAlle deltagere i trivselsforum – deltagelse frivillig Torsdag den 26. november 2009 13-15 OmrådemødeTrivselspersoner 21. – 22. januar 2010SeminarTrivselspersoner Torsdag den 25. marts 2010 kl. 13-15 OmrådemødeTrivselspersoner Onsdag den 5. maj 2010 kl. 12.30-15 Fælles kursus - evalueringAlle deltagere i trivselsforum – deltagelse obligatorisk

17 Fællesmøde – Trivsel/SSP-INDSATSEN 11. juni 2009 Det videre arbejde – på forvaltningsniveau Efteråret 2009 Det 3. ben i den politiske beslutning: Opstramning i forhold til eksisterende drop-out- procedure på forvaltningsniveau – september 2009. Det 4. ben i den politiske beslutning: Kortlægning og koordinering i forhold til de aktører, der i dag arbejder med målgruppen af børn og unge med trivselsproblemer (kommissorium fastlægges politisk – efteråret 2009) Foråret 2010 Endelig evaluering.

18 Fællesmøde – Trivsel/SSP-INDSATSEN 11. juni 2009 Spørgsmål og kommentarer!


Download ppt "STATUS PÅ TRIVSELS- /SSP-INDSATSEN 11. juni 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google