Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Klassisk Teori Human Relations ??? ??? ??? ???

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Klassisk Teori Human Relations ??? ??? ??? ???"— Præsentationens transcript:

1 Klassisk Teori Human Relations ??? ??? ??? ???
Organisations-/ledelsesteoriens udvikling i det 20. århundrede - ’de store linier’ Håndværks- og Industrisamfund landbrugssamfundet/ Informationssamfund 1900 2000 Organisations-/ ledelses teori Klassisk Teori Human Relations Human Resources - Contingency view ??? Menneske-antagelse Rationel økonomisk væsen Socialt væsen Selvaktualise-rende væsen Unikt/ Komplekst væsen ??? Lederens rolle At styre og kontrollere At skabe et godt ’klima’ At sikre at alle ansatte motiveres/ud- vikles At sikre rette mand (m/k) på rette plads på rette tid ??? Primær fokusering Planlægning. organisering og lønsy-stemer Arbejds- trivsel og lederstil Jobindhold, -udfordring selvledelse Jobindhold, -udfordring selvledelse ??? Arbejdstrivsel og lederstil Medejerskab (aflønning)l Det rationelle perspektiv Det naturlige perspektiv Det åbne perspektiv

2 LEKTION 4 v/ Knud Erik Jørgensen
ORGANISATIONSTEORI, LEKTION 4 v/ Knud Erik Jørgensen DET RATIONEL- LE PERSPEKTIV DET NATURLIGE PERSPEKTIV DET ÅBNE PERSPEKTIV DEN RADI-KALE KON-STRUK- TIVISME Produktions-processer og design af struktur PRIMÆRE FOKUS Adfærdsprocesser og motivation Forhold og tilpasning til omver-den UDVIK- LINGS- PERIODE ? ?

3 Organisationen defineret
ved det rationelle perspektiv ”Organisationer er instrumentelle kollektiver, der er designet til at opnå relativt specifikke mål med en relativ stærkt formaliseret struktur” (Scott, 1998:226)

4 Organisationen er en maskine
TOPLEDELSE DIVISION DIVISION AFDELING NB NB NB Her tages ikke konkret stilling til kompensationsform!!! – men der lægges op til en drøftelse! AFDELING AFDELING AFDELING AFDELING AFDELING

5 DET RATIONELLE PERSPEKTIV
OVERORDNEDE TEMAER • Målspecificitet • Formalisering Den rationelle ideal-model: + fuld viden + nyttemaksimering Uddyb PERSPEKTIVETS SYN PÅ …….. ORGANISATIONER • Maskine/instrument til målopfyldelse INDIVIDET • Styret individ via målfastsættelse MÅL • Klare og specifikke mål for opnåelse af effektivitet og efficiens STRUKTUR • Formel struktur PRIMÆRE FOKUS • Implementering af proces og struktur PRIMÆRE ANALY- • Implementering af proces og struktur TISK TILGANG OMVERDEN • Ikke eksisterende UDVALGTE SKOLER Specifikke mål og formaliseret struktur er forudsætningerne for rationel handlen. Man må være rationel i forhold til noget. Klare mål og formel struktur kaldes den rationelle ideal-model. Kræves tilsvarende i ideelle rationelle beslutningssituationer. Målspecificitet muliggør at valg mellem flere muligheder lettes og understøtter designet af en struktur. Formaliseret struktur - her forstået som formaliseret adfærd fører til [Dias] Taylor • Teknisk specialisering og processtudier • Buttom up • Maksimal output og minimal input Uddyb Fayol • Administrativ specialisering • Top-down Uddyb Weber • Bureaukrati som effektivt forvaltningsprincip • Buttom up • Legal, regelorienteret autoritet • Rationalitet er grundlagt i religionen Uddyb Simon • Mål-middel-kæder • ’Administrative man’ • Satisficering frem for optimering • Begrænset rationalitet Uddyb

6 DET NATURLIGE PERSPEKTIV
Målkompleksitet Uformel struktur Struktur-funktionalisme OVERORDNEDE TEMAER Saml. til Det Rat. Persp. • Målspecificitet • Formalisering PERSPEKTIVETS SYN PÅ …….. ORGANISATIONER • Kollektiv organisme INDIVIDET • Irrationel handlende p.gr..a. mange hensyn MÅL • Organisationens overlevelse (d.s.v. overlevelse som et mål i sig selv STRUKTUR • Uformel struktur er adfærd s styrende frem for den formelle PRIMÆRE FOKUS • Motivation, commitment og adfærdsprocesser PRIMÆRE ANALY- • Adfærdsmæssig (faktisk iagttaget adfærd ud TISK TILGANG fra ledelsesmæssig forståelse (både socialpsykologisk og strukturelt analyseniveau) OMVERDEN • Delvist eksisterende, men primært som en Fjendtlig {kontrollerende faktor} UDVALGTE SKOLER Mayo og Human • Hawthorne effekten relations-skolen • Irrationel handlen Selznick • Adaptiv (tilpassende) organisme institutionalisering Parsons AGIL-model • Adaption (tilpasning) • Goal attainment (målopnåelse) • Integration (integration • Latency (latens - fastholden)

7 Definition af organisationen i det naturlige perspektiv:
En organisation er et kollektivt, hvis deltager har multible interesser, men som deler en fælles interesse i systemets overlevelse, og som engagerer sig i uformelt strukturerede aktiviteter for at nå dette mål. Deltagerne er derved kun i begrænset omfang påvirket af den formelle struktur og de officielle mål (Scott, 1998, 26)

8 DET ÅBNE PERSPEKTIV OVERORDNEDE TEMAER Tilpasning til omgivelserne Interdepens mellem organisation og omgivelser Primært processuelt syn Løse Koblinger PERSPEKTIVETS SYN PÅ …….. ORGANISATIONER • Dynamisk socialt system med løse koblinger INDIVIDET • Multible interesser {individet er komplekst] MÅL • Kontinuerlig adaption og varetagelse af omgivelsernes krav STRUKTUR • Løse koblinger som kan være bundet sammen v.hj..a. kultur, værdier mm PRIMÆRE FOKUS • Omgivelsernes udvikling og krav samt informationsbehandling PRIMÆRE ANALY- • Socialt processuelt med udgangspunkt i TISK TILGANG omgivelserne (økologisk niveau) OMVERDEN • Primære faktor for organisatorisk overlevelse og variation {kan påvirkes og påvirker} UDVALGTE SKOLER Simon og March • Begrænset rationalitet ved inddragelse af omgivelserne Williamssons • Mål om reduktion af transaktionsomkosts- transaktionsomkostningerne ningsteori • Aktiv specificitet • Opportunisme Contingency Teori • Adaptivt socialt system • Individuelt tilpasning til omgivelserne - Lawrence og Lorsch • Organisatorisk forskellighed grundet omgivelsernes forskellighed - Galbraith • Informatuionsprocessering Tilpasset omgivelsernes kompleksitet Weick’s • Enactment - aktiv fortolkning {og organisationsmodel skabelse af} omgivelserne • Social-psykologisk tilgang

9 Definition af organisationen i det åbne perspektiv:
Organisationen er et system af gensidigt afhængige aktiviteter, der sammenkæder vekslende koalitioner af deltagere. Organisationen er en del af et større system og er afhængig af omgivelserne, som ligeledes har en konstituerende påvirkning på organisationen (Scott, 1998, 28)

10 V/ Knud Erik Jørgensen Organisationsteori Forelæsning 7
Elementerne i det det åbne perspektiv og perspektivet socialpsykologisk set V/ Knud Erik Jørgensen Læs næste gang side i Mejlby et. al Forelæsning 8: Det åbne perspektiv strukturelt og økologisk set.

11 Organisationer er sociale systemer omgivet af andre sociale systemer og af naturen
opgave Spørgsmålene er derfor: Hvorledes påvirker forskellige organisationer deres omverden og hvorledes påvirker omverden dem Det er primært struktur og teknologi Det, der er indeni har vi talt om lige fra starten, idet vi har kigget indefra og udad Det, der er udenfor kan ligeledes opdeles i Det tekniske og det sociale (det institutionelle) Der er en grænse. D.v.s., der er noget, der tilhører systemet og noget der ikke gør Men grænsen kan fastlægges på mange måder

12 Organisationer er sociale systemer omgivet af andre sociale systemer og af naturen
Tekst til billedet Der er en grænse. D.v.s., der er noget, der tilhører systemet og noget der ikke gør Men grænsen kan fastlægges på mange måder Det, der er indeni har vi talt om lige fra starten, idet vi har kigget indefra og udad Det er primært - struktur og teknologi Det, der er udenfor kan ligeledes opdeles i Det tekniske og det sociale (det institutionelle) Spørgsmålene er derfor: Hvorledes påvirker forskellige organisationer deres omverden og hvorledes påvirker omverden dem … eller det mere komplicerede spørgemål: Hvorledes påvirker forskellige typer organisationer deres eventuelle forskellige typer omverdener (flertal) og hvorledes påvirker forskellige typer omverdener forskellige typer organisationer?


Download ppt "Klassisk Teori Human Relations ??? ??? ??? ???"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google