Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til TR dag i Region Sjælland Den 6. november 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til TR dag i Region Sjælland Den 6. november 2009."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til TR dag i Region Sjælland Den 6. november 2009

2 Dagens program 9.00 Velkommen 9.15 Spilleregler på arbejdsmarkedet Pause Tillidsrepræsentantsystemet Overenskomsten kort fortalt Frokost Overenskomst og aftaler levende fortalt Pause Lokal løndannelse God weekend

3 5 regionale lægeforeninger
Lægeforeningen Yngre Læger FAS PLO 5 regionale lægeforeninger

4 Organisationsstrukturen i Yngre Læger

5 Det arbejdsretslige system
I 1899 indgik arbejdsmarkedets parter septemberforliget. Det indebar at Parterne anerkendte hinandens ret til at organisere sig i fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer Man anerkendte arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet Der er fredspligt i den periode, overenskomsten gælder Arbejdsgiveren har fortolkningsfordelen Der blev fastsat regler for, hvordan og hvornår man kan bruge strejke- og lockout-våbenet

6 Overenskomstsystemet
Retskonflikt i overenskomstperioden Uenighed Lokale forhandlinger Mæglingsmøde Faglig voldgift Kendelse, herunder evt. bod fx om fællesvagtbestemmelser Mellem sygehusledelsen og Yngre Læger lokalt eller centralt Mellem Danske regioner og Yngre Læger centralt Består af 5 personer, hvor hver part udpeger 2 medlemmer, og der udpeges en opmand, typisk en højesteretsdommer Arbejdsnedlæggelse i forbindelse med retskonflikt vil være brud på fredspligten

7 Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser
Forskellige grader af arbejdsnedlæggelse: Strejke Fagligt møde Vægring i forhold til pålagt arbejde

8 Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser
Tillidsrepræsentantens opgave ved arbejdsnedlæggelser: Opfordre til at gå i arbejde Indberette til Yngre Læger Indberette til sygehuset Forhandle med lokal arbejdsgiver Fortsætte sit eget arbejde

9 Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser
Hvad må tillidsrepræsentanten ikke: Deltage i arbejdsnedlæggelsen Udtrykke sympati Deltage for meget i informationsmøder

10 Overenskomstsystemet
I Danmark reguleres et ansættelsesforhold typisk af: Lovgivning (vedtages af Folketinget og EU) Overenskomster (aftaler mellem arbejdsmarkedets parter)

11 Hovedorganisationer LO = Landsorganisationen i Danmark - omfatter bl.a. portører, Sosu-assistenter. Den forhandlingsberettigede organisation er Det Kommunale Kartel (DKK) FTF = Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd - omfatter bl.a. folkeskolelærere og politibetjente AC = Akademikernes Centralorganisation - omfatter akademikerområdet. Yngre Læger og FAS er via Lægeforeningen medlem af AC

12 OK på Statens område Den fælles akademiske overenskomst (AC -overenskomsten). Gælder for universiteterne Overenskomst for Læger i Staten. Den gælder alle andre læger i staten fx ansatte i Sundhedsstyrelsen mv. AC forhandler specielle og generelle krav på AC -overenskomsten via Det Centrale Forhandlingsudvalg (CFU) Yngre Læger forhandler specielle og generelle krav for Læger i Staten via AC Forhandlingsfællesskabet medfører en fælles stillingtagen til et forhandlings- eller forligsforslag Hver overenskomstgruppe stemmer for sig, og resultatet lægges sammen

13 TR-systemet

14 Valg af tillidsrepræsentant
Mindst 5 ansatte yngre læger for at vælge en tillidsrepræsentant For at kunne vælges som yngre læge-tillidsrepræsentant kræves 1 måneds ansættelse i regionen (særlig aftale mellem KTO og arbejdsgiverne gældende for yngre læger. Normalt kræves ½ års ansættelse i regionen) Alle yngre læger kan deltage i valget, men kun medlemmer af Yngre Læger kan vælges Husk også at vælge en suppleant

15 Anmeldelse at tillidsrepræsentant
Det er vigtigt at anmelde nyvalg af tillidsrepræsentant og suppleant til Yngre Læger Log dig på Læger.dk og klik på boksen ”Faglig aktiv” Find anmeldelsen på Læger.dk>Arbejdsliv>Faglig aktiv Uden anmeldelse ingen tillidsrepræsentantbeskyttelse

16 Spilleregler for tillidsrepræsentantarbejdet
En tillidsrepræsentant har ret til: At blive orienteret om forestående ansættelser og afskedigelser At få alle relevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold (ledelsens orienteringspligt) At anvende den fornødne tid til arbejdet Frihed med løn til deltagelse I Yngre Lægers TR-kurser Sædvanlig løn. Der kan indgås lokale aftaler om særlig honorering Der skal aftales tillæg til tillidsrepræsentanten for varetagelse af funktionen

17 Arvefølgen i TR-arbejdet
Det er en kollegial forpligtigelse at sikre en god overleveringsforretning. Se overleveringspakke på Læger.dk > Arbejdsliv > Faglig aktiv Den afgående tillidsrepræsentant skal an- og afmelde ved nyvalg. Det kan ske direkte på Læger.dk > Arbejdsliv > Faglig aktiv

18 Spilleregler for TR-figuren
Tillidsvalgte og MED-repræsentanten er beskyttede mod afskedigelse på følgende måde: Afskedigelsen skal være begrundet i tvingende årsager Forhandles med organisationen (Yngre Læger) før afskedigelsen Forlænget opsigelsesvarsel på 3 måneder ved afskedigelse Beskyttelsen gælder ikke ved bortvisning

19 Spilleregler for TR-figuren
”Tvingende årsager” kan være: Passivitet ved overenskomststridig arbejdsnedlæggelse Grundløse eller fornærmelige beskyldninger overfor arbejdsgiveren/ledelsen Manglende overholdelse af påbud Møder i arbejdstiden uden arbejdsgivers tilladelse – med mindre det kan godtgøres, at det var for at hindre en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse Arbejdsvægring Manglende loyalitet overfor ledelsen Alvorlige forsømmelser med hensyn til arbejdets udførelse

20 Typiske opgaver Lønforhandlinger Arbejdstilrettelæggelse på afdelingen
Arbejdsvilkår og arbejdsmiljø MED-udvalgsbeslutninger, herunder personalepolitik Personsager - fx afskedigelsessager (bisidder) Kontakt til Yngre Lægerådet på sygehuset Husk at orientere Yngre Lægerådet på sygehuset

21 Tillidsrepræsentanten som bisidder
Typiske sager Afskedigelsessager Utilfredsstillende uddannelsesforløb Misbrugssager Funktionen er At varetage den ansattes interesser At sikre overholdelse af formalia , fx tidsfrister At være bindeled til Yngre Lægers sekretariat Kontakt altid Yngre Lægers sekretariat

22 Nyt værktøj – E-læringsmodul
Forhandlingsteknik ”Den vanskelige samtale” Klik ind på uddannelse> e-læring og så log ind

23 Afskedigelse af en medarbejder
Arbejdsgiveren kan altid afskedige en medarbejder Men afskedigelsen skal være sagligt begrundet, ellers kan der blive tale om erstatning for usaglig afskedigelse

24 Afskedigelse af en medarbejder
En saglig afskedigelse kan være begrundet i: Arbejdsgiverens forhold fx økonomiske forhold Rationaliseringer Sammenlægninger Den ansattes forhold Manglende efterlevelse af påbud og advarsler Dårligt arbejde For sent fremmøde Samarbejdsvanskeligheder Illoyalitet Sygdom Utilfredsstillende uddannelsesforløb

25 Inden en opsigelse Krav til en opsigelse: Partshøring
Angivelse af opsigelsesvarsel Begrundelse Bortvisning: Strenge beviskrav Høring Skal ske straks Kontakt altid Yngre Lægers sekretariat

26 Sanktioner i et afskedigelsesforløb
Påbud – tilrettevisning uden trussel om fyring Advarsel – tilrettevisning med trussel om afskedigelse Krav til advarslen Konkret Dokumenterbar (skriftlig) Tidsfrist/forældelse/bortfald Der skal partshøres ved en advarsel

27 Relevant lovgivning i TR-arbejdet
Arbejdsmiljøloven Ferieloven Funktionærloven Ligebehandlingsloven Forvaltningsloven

28 Yngre Lægers overenskomst

29 Overenskomsten indeholder regler om
Arbejdstilrettelæggelse Hviletid og fridøgn Normtimeopgørelse Andre væsentlige overenskomstbestemmelser Lokal løndannelse September 2009

30 Arbejdstilrettelæggelse
Normaltjeneste §17 Vagt på tjenestestedet § 20 Vagt udenfor tjenestested (rådigheden) § 21 Effektivt arbejde ved vagt udenfor tjenestested §21 B 1:1 tid 1:1/3 tid/penge September 2009

31 Arbejdstilrettelæggelse
Længde og belastning Normaltjeneste §19 Minimum 6 timer og maksimum 13 timer Vagt på tjenestestedet § 20 Minimum 6 timer i timeregnskabet Maksimum 24/25 timer pr. vagt Ved aftale om nedsættelse af hviletiden kan belastningen være 16 timer – uden lokalaftale ”kun” 13 timer September 2009

32 Arbejdstilrettelæggelse
Vagt udenfor tjenestestedet §21 Først normaltjeneste eller vagt på tjenestested Maksimum 24/25 timer inkl. forudgående tjeneste Belastning højst 13/16 timer 30 minutters tilkald September 2009

33 Arbejdstilrettelæggelse
Effektivt arbejde under vagt på tjenestestedet §21 B Gennemsnitlig værdi kan aftales Kan opgøres ved vagtopgørelse på samme måde som effektivt arbejde under vagt udenfor tjenestestedet Har ikke økonomisk betydning Har kun betydning for, om vagten kan deles September 2009

34 Arbejdstilrettelæggelse
Effektivt arbejde under vagt udenfor tjenestestedet - rådighedsvagt §21B Kan opgøres og aftales med fast gennemsnitsværdi - efter vagtopgørelse Kan opgøres løbende (jf. metode i §21B stk. 6) Opgøres pr. påbegyndt time Telefonopkald opgøres efter den faktiske belastning Kun løn for det aftalte antal timer Vederlagsfri befordring i tidsrummet 24 – 06 Aftale om fast værdi kan opsiges med 3 måneders varsel September 2009

35 Overenskomst, vagtbelastning og arbejdsmiljø
§22, stk. 5 giver Adgang til en lokal forhandling, hvis Yngre Læger mener, at en vagt mellem – er belastet mere end 2/3 og udgør et arbejdsmiljømæssigt problem Forhandlingen skal ske med henblik på initiativer til afdækning, forebyggelse og/eller afhjælpning af problemet September 2009

36 Vagthyppighed Vagt udenfor tjenestested §21 maksimalt hvert 3. døgn i gennemsnit i en normperiode Normaltjeneste eller vagt på tjenestested efter kl §§19-20 maksimalt hvert 6. døgn i gennemsnit i en normperiode Kombination efter kl §22 maksimalt hvert 5. døgn i gennemsnit i en normperiode Hyppigere vagt i ekstraordinære situationer udbetales som overarbejde §22 - dog kun timerne efter kl (straksudbetaling) September 2009

37 Hviletid §29 er et aftalt supplement til arbejdsmiljøloven
Vagt udenfor effektiv tjeneste betragtes som hviletid §29 Kan lokalt aftales, at hviletiden nedsættes til 8 timer Højst 3 opkald mellem og uden at hviletiden brydes 11 timers hvile mellem 2 døgns hovedarbejde Hvis hviletiden fx afbrydes kl , kan man tidligst møde på arbejde igen 11 timer/ 8 timer senere September 2009

38 Fridøgn Normalt fri lørdag og søndag §28
Arbejde normalt højst hver anden weekend §28 Et fridøgn er 24 timer + hviletid på 8 eller 11 timer Ved arbejde søndag - ny fridag inden for den følgende uge §28 Et fridøgn pr. uge. Kan lokalt aftales, at der kan være op til 12 døgn mellem 2 fridøgn jf. arbejdsmiljøloven September 2009

39 Bemyndigelse til at nedsætte hviletiden
Yngre Lægerådet ved sygehuset kan i særlige tilfælde indgå en lokal aftale om at nedsætte hviletiden mellem to døgns hovedarbejder fra 11 til 8 timer Det betyder, at en vagt kan være belastet 16 timer i stedet for 13 timer Det kan have betydning for arbejdsmiljøet at have vagter, der er belastet 16 timer, så Yngre Lægers bestyrelse anbefaler, at man kun indgår aftaler om nedsættelse i helt særlige tilfælde September 2009

40 Normtimeopgørelse Timeopgørelse ved normperiodens afslutning §18
Overarbejde = timeoverskud §26 Overarbejde skal afspadseres i den næstfølgende kalendermåned Herefter skal det udbetales Yngre Lægerådet ved sygehuset kan aftale kortere eller længere afspadseringsperioder 1 times overarbejde afspadseres med 1,5 time eller udbetales som 1 time med overarbejdssats (=normaltimeløn med tillæg af 50%) September 2009

41 Timeopgørelse §18 Hvad indgår i timeopgørelsen De præsterede timer
Normaltjeneste 1:1 Vagt på tjenestestedet 1:1 Indregnet vagt udenfor tjenestestedet 1/3:1 Effektivt arbejde (eventuelt gennemsnitsopgørelser) Ekstraordinære tilkald minimum 6 timer Arbejde i forlængelse af planlagt arbejdstid rundes op til halve timer Kursus/efteruddannelse med løn September 2009

42 Timeopgørelse §18 Hvad indgår i timeopgørelsen Fraværstimer
Sygdom/barsel Barns 1. og 2. sygedag/omsorgsdage Afspadsering September 2009

43 Arbejdstilrettelæggelse
Overenskomstbestemmelser, som kræver varsling Arbejde og fridage skal varsles med minimum 4 uger §17 Ændring i vagtform/væsentlige ændringer varsles med 3 måneder/opsigelsesvarsel §17 Ekstraordinært tilkald varsles med minimum 72 timer Afspadsering skal varsles 48 timer før sidste tjeneste før afspadseringen påbegyndes §17 September 2009

44 Ekstraordinært tilkald
I tilslutning til planlagt arbejde med mindre end 72 timers varsel gives tillæg på kr. 856,59, hvis der er tale om mere end 3 timer Uden for planlagt arbejde (ringet op derhjemme) giver tillæg på kr. 1713,19 De præsterede timer indgår i normtimeregnskabet - dog med minimum 6 timer September 2009

45 Bestemmelser, der forhandles lokalt og godkendes centralt
Aftaler om fællesvagt Aftaler om vagtlag med lav belastning §21 C Arbejdstidsregler fx udvidet arbejdstid Afvigelser fra overenskomsten i øvrigt September 2009

46 Holddriftstillæg §25 Betales pr. påbegyndt halve time
Holddriftstillæg for normaltjeneste, vagt på tjenestestedet og effektivt arbejde Hverdage kl ,06 kr. Fredag kl ,06 kr. Lørdag kl ,57 kr. kl ,06 kr. kl ,57 kr. Søndag kl ,57 kr. Mandag kl ,57 kr. September 2009

47 Hvad kan forhandles af Yngre Lægerådet ved Sygehuset
Gennemsnitsværdien af det effektive arbejde under vagt uden for tjenestestedet §21 B 25 timers vagttjeneste på fredage og hverdage før søgnehelligdage §§ 20-21 Nedsættelse af hviletiden og/eller udskydelse af det ugentlige fridøgns afholdelse §29 Normperiodens længde §18 Afvigelser fra det fælles mødetidspunkt §19 Længere afspadseringsperiode for overarbejde §26 Hurtigere udbetaling af overarbejde §26 Mængden af det effektive arbejde under vagttjeneste §§2 A og B September 2009

48 Fællesvagt Kan etableres med 3 måneders varsel - uden aftale med Yngre Læger, hvis betingelserne i §3 er opfyldt eller Fællesvagten kan aftales konkret mellem regionen og Yngre Læger i tilfælde, hvor ikke alle betingelser i §3 er opfyldt September 2009

49 Fællesvagt - uden aftale
Fællesvagt kræver lokal drøftelse forinden iværksættelse Uddannelsesmæssige forhold må ikke forringes. Uddannelsesprogrammer for de berørte klassificerede stillinger skal gennemføres. Der kan indhentes en vejledende udtalelse fra Sundhedsstyrelsen Kompetence- og ansvarsforhold for fællesvagten skal være afklarede. Der skal være skriftlige instrukser for det lægelige arbejde i fællesvagten Der skal sikres relevant oplæring af de læger, der indgår i vagten Arbejdet tilrettelægges, så lægen i tidsrummet 20 – 08 maksimalt er belastet 2/3 af tiden (opgjort efter reglerne i §21, stk. 6-10) En fællesvagt må ikke forøge vagthyppigheden for de involverede og må højst pålægges 1 gang om ugen som et gennemsnit over en normperiode (højst 2 gange om ugen for vagt uden for tjenestestedet). September 2009

50 Frivilligt Ekstra Arbejde
”Intern vikar” Bruges fx ved vakancer, merarbejde, ferie, sygefravær Efter aftale! Frivilligt Ekstra Arbejde (FEA)-aftale Sygehus Nord og Syd: Reservelæger: 550 kr./time 1. reservelæger: 678 kr./time Afdelingslæger: 802 kr./time Nykøbing F.: Dagtid 8-16: 611 kr./time Aften/nat: 733 kr./time Ingen øvrige tillæg Ingen løn under sygdom

51 Lokal løndannelse Lønnen består af: centralt forhandlet løn
lokalt forhandlet løn Se Læger.dk

52 Centralt forhandlet løn
Grundløn Kvalifikationstillæg Overarbejde og pension Holddriftstillæg, varsling og udetjeneste Se Læger.dk

53 Centrale tillæg Holddriftstillæg pr. time 54 kr./91 kr.
Overarbejdssats KBU læge kr. Tillæg for manglende varsling 867 kr./1.735 kr. Tillæg for udetjeneste pr. gang kr. Pr. oktober 2009

54 Lokal løndannelse (tidligere Ny Løn)
Yngre Læger fik Ny Løn fra – overlægerne fra Ved OK-05 blev Ny Løn afløst af lokal løndannelse Se oversigtsartikel fra UFL i bilagshæfte om OK-05 Tillæg efter lokal løndannelse som forhåndsaftaler Tillæg ved nyansættelser, nye funktioner og de årlige lønforhandlinger Tillæg som funktions-, kvalifikations- eller resultatløn

55 Lokal løndannelse Tillæg forhandlet lokalt, fx Skemalægger
Frontlinietillæg Patienttransport Rekruttering/fastholdelse Ph.d. tillæg Tjek Læger.dk

56 Lokal løndannelse Hvordan?
I 2010 er forhandlingerne opdelt på følgende måde: Psykiatrien Sygehus Syd Sygehus Nord Spørg din TR/FTR eller formanden for Yngre Læger i regionen

57 Lokal løndannelse Hvornår?
Én gang årligt i perioden december - februar Yngre Læger er ved at nedsætte forhandlingsdelegation Udvekslingsdatoer for parternes lønforslag: Psykiatrien den 27. november Sygehus Syd den 20. november Sygehus Nord den 18. januar Forhandlingsdatoer er stort set tilrettelagt Psykiatrien 3/ /1 Sygehus Syd 4/ /12 Sygehus Nord 1/2 + 9/2 Forhandlingerne søges afsluttes, så forbedringerne med aprillønnen Konsekvens ved manglende forbedring pr. april måned?

58 Lokal løndannelse Hvor meget?
Udgør gennemsnitligt ca. 5 % af reserve- og 1. reservelægers løn, lidt mere for afdelingslæger Den årlige forhandling tager udgangspunkt i ca. 0,5 % af den samlede lønsum Intet gulv eller loft Forlodsfinansiering Lokalt råderum Hvad har jeg krav på? Ikke noget! Hvem kan jeg spørge? Bue Juvik og Lisbeth L. Riis

59 Lokal løndannelse Hvem indkalder til møde? Arbejdsgiveren
Hvem deltager i forhandlingerne? FTR, TR, HR-afdeling, afdelingsledelse Hvordan får vi fat i de yngre læger? Medlemsmøder, yngre lægerådsmøder, lokal møder blandt FTR og forhandlingsdelegationen

60 Lokal løndannelse Hvilke oplysninger har vi krav på?
Bagsideoplysninger Forhandlerstatistik Hvilken retning skal Yngre Læger i Region Sjælland ved næste lønforhandling?


Download ppt "Velkommen til TR dag i Region Sjælland Den 6. november 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google