Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Patientforsikringen Chefkonsulent Kristina Askjær

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Patientforsikringen Chefkonsulent Kristina Askjær"— Præsentationens transcript:

1 Patientforsikringen Chefkonsulent Kristina Askjær
13. november 2013

2

3 Hvem er vi? Vi er 160 medarbejdere 40 lægekonsulenter
anmeldelser i 2012 afgørelser i 2012 Udbetaling kr.

4 Patientforsikringens overordnede formål
Gøre det lettere for patienter at få erstatning Sikre en hurtigere sagsbehandling Adskille erstatningsspørgsmål fra klagesystem for at skabe accept hos behandlerne Udnytte erstatningssagerne til at forebygge lignende skader

5 Erstatnings- og klagesystemet
Erstatningskrav: Klage over læge: Patientforsikringen Patientombuddet Anerkendelse Afvisning % kritik + kritik Ankenævn Ingen administrativ ankemulighed Domstolene

6 Lovgrundlag 1. juli 1992 – lov om patientforsikring (kun offentlige sygehuse) 1. januar 1996 – lov om erstatning for lægemiddelskader 1. januar 2004 – udvidelse af lov om patientforsikring (private sygehuse, privatpraktiserende læger m.v.) 1. januar 2007 – lovene samles i klage- og erstatningsloven 1. sept – privathospitaler og privatpraktiserende speciallæger egenfinansiering Erstatningsansvarsloven

7 Klage- og erstatningsloven
Kapitel 1 – Klageadgang m.v. Kapitel 2 – Patientklagesystemets organisation m.v. Kapitel 3 – Patientforsikring (erstatning for behandlingsskader) Kapitel 4 – Erstatning for lægemiddelskader Kapitel 5 – Forældelses- og straffebestemmelser Kapitel 6 – Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

8 Behandlingsskader § 19 – dækningsområdet
§ 20 – erstatningsbetingelserne § 21 – forsinket diagnose/behandling – ulykkestilfælde

9 KEL § 19 - Dækningsområdet
Stk. 1: erstatning til patienter eller efterladte til patienter, som påføres skade ved undersøgelse, behandling el. lign. … …på et behandlingssted eller hos en sundhedsperson omfattet af loven (nr. 1-8).

10 (Dækningsområdet) Patient:
- enhver person, der undersøges eller behandles, dvs. ikke nødvendigvis ”syg” - sunde forsøgspersoner og donorer (§ 22) - efterladte til patienter Ikke omfattet: - besøgende på sygehuset - personer, der smittes af patienten - ansatte på behandlingsstedet

11 (Dækningsområdet) Behandling her i landet.
Henvist til vederlagsfri behandling i udlandet af det danske sundhedsvæsen – også omfattet. Behandling i udlandet på egen foranledning/regning ikke omfattet.

12 Hvad er en skade? Personskade af fysisk eller psykisk karakter
Uden for skadesbegrebet: - tingsskade - rene formuetab - krænkelser - utilstrækkelig/manglende information - manglende samtykke (FED Ø) - ressourcemæssige begrænsninger (U H) - manglende effekt af behandlingen (uindfriede forventninger)

13 Undersøgelse/behandling
Enhver helbredsforanstaltning: - undersøgelse - forebyggende undersøgelse/behandling - operationer - ikke-operativ behandling U H, U V Ulykkestilfælde = § 21, stk. 2.

14 Hvad kan erstattes? Kun den del af skaden, der med overvejende sandsynlighed kan tilskrives undersøgelse/ behandling. Fradrag for grundsygdommens følger – dvs. de gener, patienten også ville have haft uden skaden. Både forventelige og usædvanlige…

15 Eksempler – lovens grundbetingelser
U V - ikke overvejende sandsynligt, at refleksdystrofi (CRPS) var en følge af behandlingen, eller at en tidligere diagnose og behandling ville have ændret forløbet. U H – amputation af ben skyldtes ikke med overvejende sandsynlighed lægefejl. U H – vendingsforsøg før fødslen ikke med overvejende sandsynlighed årsag til barnets iltmangel og svære hjerneskade. U H – tidligere diagnosticering og behandling af brud på halsryghvirvel havde ikke med overvejende sandsynlighed ændret på symptomerne.

16 Behandlingssteder Sygehuse, både offentlige og private
Præhospital behandling Autoriserede sundhedspersoner i regionalt/kommunalt regi Universiteternes tandlægeskoler Privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner Vaccination hos ikke-privatpraktiserende læger Ikke-privatpraktiserende vagtlæger Sundhedsstyrelsen

17 Andre behandlingssteder
Forsøgspersoner – forsøg i private virksomheder under direkte ansvar af en institution/behandlingsperson omfattet af loven. Donorer – blodtapning i mobile blodbanker. Behandling i udlandet – vederlagsfri efter henvisning fra det offentlige sundhedsvæsen.

18 KEL § 20 - Erstatningsbetingelserne
Stk. 1: erstatning ydes, hvis skaden med overvejende sandsynlighed er forvoldt på en af følgende måder: 1) specialistreglen 2) apparatur-/materialesvigt 3) alternativ, ligeværdig metode 4) rimelighedsreglen

19 Overvejende sandsynlighed
Lempelse af det tidligere strenge beviskrav (- en del af formålet!). Minimal sandsynlighedsovervægt er nok (men ikke 50-50). Patienten har bevisbyrden. Evt. bevislempelse ved bevisusikkerhed, hvis mangelfulde oplysninger eller klar fejl (culpa).

20 KEL § 20, stk. 1, nr. 1 - specialistreglen
Hvis den erfarne specialist ville have handlet anderledes under de givne omstændigheder… Optimus vir Den pågældende læges erfaring ikke afgørende Ikke bakspejlsbetragtning!

21 (Specialistreglen) - …hvorved skaden med overvejende sandsynlighed ville være undgået. En betingelse, at forløbet eller følgerne ville have været anderledes. Behandling ”under standard” ikke i sig selv erstatningsberettigende.

22 Eksempler - specialistreglen
U H – erstatning for psykiatrisk patients selvmord som følge af utilstrækkeligt tilsyn under indlæggelsen. U H – ressourcemæssige begrænsninger berettiger ikke til erstatning. U H – erstatning for bivirkninger til medicinsk behandling af sygdom, som pt. viste sig ikke at lide af. U H – erstatning for skade som følge af besvimelse på grund af utilstrækkeligt opsyn efter blodprøvetagning.

23 KEL § 20, stk. 1, nr. 2 – Appatur-/materialesvigt
Fejl eller svigt – ikke betinget af ”produktfejl”. Kun apparater, materiale eller redskaber anvendt til behandling. Skade opstået som følge af defekt dør, elevator m.v. - § 21, stk. 2 (culpa).

24 KEL § 20, stk. 1, nr. 3 – alternativ, ligeværdig metode
Facitræsonnement – hvis skaden ud fra en efterfølgende vurdering kunne være undgået (50 % sandsynlighed)… Alternativ – anden til rådighed stående metode. Ligeværdig – være lige så god som den faktisk valgte metode.

25 Eksempler - alternativreglen
U H – kemoterapi gennem venekateter ikke ligeværdig med drop i venflon U H – korrekt at behandle misdannelse i hjernen med mindst risikofyldte metode FED Ø – forsøgsbehandling med stråleterapi var den mest hensigtsmæssige behandling FED Ø – skade som følge af alternativ kræftbehandling kunne være undgået ved sædvanlig behandling

26 KEL § 20, stk. 1, nr. 4 - rimelighedsreglen
”…komplikationer, der er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle.” Misforhold mellem grundsygdommen og skaden. Alvorlig skade set i forhold til den ubehandlede grundsygdom. Skadens relative alvor – jo mere alvorlig grundsygdom, jo større skade må tåles uden erstatning.

27 (Rimelighedsreglen) Sjælden komplikation til den pågældende behandling. Sjældenhed – hvor hyppigt opstår der lignende skader i forbindelse med den pågældende behandling? Det samlede forløb, evt. med flere separate komplikationer, der skal være sjældent.

28 Eksempler - rimelighedsreglen
U H – det samlede skadesbillede var sjældent og mere omfattende end, hvad patienten måtte tåle. U H – trykbetingede nerveskader efter tilbagelægning af stomi ikke alvorlig nok til at udløse erstatning. Vestre Landsrets dom af 20. nov – uden betydning, at skaden ikke har specifik sammenhæng med grundsygdommen.

29 Eksempler - rimelighedsreglen
Østre Landsrets dom af 28. juni 2007 – stråleskader på blære og tarm med anlæggelse af to stomier efter strålebehandling for livmoderhalskræft ikke alvorlig nok til at udløse erstatning. U H – erstatning for svær hjerneskade som følge af iltmangel under hjerteoperation trods stor risiko for tidlig død uden behandling. FED V – amputation af ben efter hjertetransplantation ikke alvorlig nok til at udløse erstatning.

30 KEL § 21, stk. 1 – forsinket diagnose/behandling
Skade som følge af forsinket diagnose eller behandling. Sammenholdes med specialistreglen og apparaturreglen (§ 20, stk. 1, nr. 1 og 2). Stadig en betingelse, at der er sket en skade, som kunne være undgået!

31 KEL § 21, stk. 2 - ulykkestilfælde
Patienters ulykkestilfælde uden for egentlig behandling. Kun ulykker på sygehuse (ikke andre behandlingssteder). Erstatning efter de almindelige erstatningsretlige regler (culpa).

32 Andre bestemmelser § 22 – forsøgspersoner og donorer.
§ 23 – sundhedspersoners informationspligt. § 24 – erstatning fastsættes efter EAL, dog minimum kr. Dækker ikke regreskrav. § 25 – evt. bortfald ved forsætlig eller groft uagtsom medvirken til skaden. § 26 – krav efter loven går forud for krav efter andre regler (bortset fra ASL). § 33 – Patientforsikringen har oplysningspligt. § 59 – forældelse efter 3 eller senest 10 år.


Download ppt "Patientforsikringen Chefkonsulent Kristina Askjær"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google