Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Social & Sundhedsudvalget

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Social & Sundhedsudvalget"— Præsentationens transcript:

1 Social & Sundhedsudvalget

2 Indhold Styrelsesvedtægt for Social- og Sundhedsudvalget
Organisationsplan med antal ledere med budget- og personaleansvar samt tilhørende institutioner Antal politikområder og budgetbeløb Milepæle i 2014

3 Styrelsesvedtægter Kap. V - De stående udvalg § 15
Social- og Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner inden for udvalgets ansvarsområde, som det fremgår af stk. 3. Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af følgende opgaver: Ældreomsorg, den kommunale tandpleje, støtte til vidtgående handicap, boliger til psykisk udviklingshæmmede samt sundheds- og genoptræningsområdet. Kommunens sociale institutioner, bortset fra daginstitutioner, private- og selvejende institutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med. Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område. Projektering samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område.

4 Styrelsesvedtægter, forsat..
Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om: Sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget, jfr. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område. Anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

5 Lemvig Kommunes overordnede driftsbudget udgør 1,147 mia. kr.
Social & Sundhedsområdet udgør 377 mio. kr. 720 fastansatte. Servicering af anslået borgere.

6 Organisationsdiagram
Direktør Anne Mette Lund Handicap & Psykiatri Poul Erik Poulsen 218 ansatte Sundhed Grete Bækgaard Thomsen 480 ansatte Tandplejen Marianne Blegvad 12 ansatte Sekretariat 3 ansatte

7 Handicap og Psykiatri Handicap- og Psykiatrichef Poul Erik Poulsen
Myndighedsafdeling Leder: Michael Kunst 11 ansatte Myndigheds- sagsbehandler Sekretær- bistand Dag- og Døgncenter Lemvig Leder: Alice Ervolder 93 ansatte Rom Gl. Skole Dagsværket Labyrinten Bakkebo Center for Sociale tilbud Leder: Tanja Guldhammer 57 ansatte Dagtilbud Claudis Have Vasen Bostøtte Bofælles- skaber Vangevej Skolevej Søvejen Aspen Kær-Huset Leder: Vakant Konst. Leder: Alice E. O 47 ansatte Botilbud Almene Boliger § 108 Borgerskolen Leder: Tina Dominicussen 9 ansatte § 110 Udslusnings- boliger

8 Ældre & Sundhed Ældre & Sundhed Grete Bækgaard Thomsen
Sundhedsfremme & forebyggelse Hjælpemidler Rehabilitering Sundhedsloven Visitation til praktisk bistand (hjemmehjælp) Ældrecentre: Alparken Bækmarksbro Pleje- og Daghjem (selvejet) Bøvling Ældrecenter Harboøre Omsorgscenter Klinkby Bo- og Dagcenter Østerbo Hav-Fjord Solgården & Søparken Sekretariat

9 ÆLDRECENTRE Grete Bækgaard Thomsen
Vest-området 134 ansatte Anne Marie Damsgaard Øst-området 51 ansatte Elsebeth Krarup Lemvig-området 193 ansatte Birgitte Nielsen Syd-området 71 ansatte Tina Holmgaard Sundhedsafd. Grete Bækgaard Sundhedsfremme 4 ansatte Harboøre Thyborøn Alparken Bøvling Sekretariatet 2 ansatte Klinkby Sagsbehandlende ergoterapeuter 4 ansatte Visitationsenhed 4 ansatte Lemvig centralkøkken 12 ansatte Rehabilitering 4 ansatte

10 Politikområder og budget
Social- og sundhedsudvalget Driftsudgift Anlægsudgift 2.350 Fordelt på politikområder Sociale ydelser i øvrigt 1.218 Handicap og social psykiatri 97.313 Ældre og omsorg Sundhed 92.493 I alt

11 Social- og sundhedsudvalget
Sociale ydelser i øvrigt Sociale formål 584 Øvrige sociale formål 634 I alt 1.218

12 Social- og sundhedsudvalget
Politikområde: Handicap og social psykiatri Specialpædagogiskbistand til voksne 350 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov 2.459 Færdigbehandlede patienter 30 Indtægter for den centrale refusionsordning -3.728 Tilbud til ældre og handicappede (handicappede) 12.149 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 47.540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.002

13 Handicap og social psykiatri - fortsat
Botilbud for personer med særlige sociale problemer 830 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 999 Narkobehandling m.v. 1.066 Botilbud for længerevarende ophold 10.497 Botilbud til midlertidigt ophold 8.421 Kontaktperson- og ledsagerordninger 864 Beskyttet beskæftigelse 1.591 Aktivitets- og samværstilbud 12.214 Øvrige sociale formål 29 I alt 97.313

14 Social- og sundhedsudvalget
Ældre og omsorg Sundhedsudgifter m.v. 166 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede 14.520 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 11.422 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning 1.163 Rådgivnings og rådgivningsinstitutioner 2.308 I alt

15 Social- og sundhedsudvalget
Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 72.497 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 3.470 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 5.424 Kommunal tandpleje 8.744 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.946 Hospice 412 I alt 92.493

16 Milepæle 2014 Ældreområdet
Tilpasse tilbud efter behov. Etablering af døgnrehabiliteringscenter. Etablering af enhed for ældre alkoholikere. Udbygge demensindsatsen. Organisationstilpasning øst??? Fokus på anvendelse af teknologi hvor muligt.

17 Milepæle 2014 Sundhedsområdet
Akuthus Lemvig Implementering af Sundhedspolitik

18 Milepæle 2014 Handicap & Psykiatri
Konkurrencedygtige institutioner. Effektiviseringer – undersøgelse af området. Etablering af én fysisk enhed for Center for Sociale Tilbud.

19 Milepæle 2014 - Tandplejen Tandregulering, fælleskommunalt samarbejde
Brugerundersøgelse blandt tandplejens 0-18 årige brugere.


Download ppt "Social & Sundhedsudvalget"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google