Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Feriereglerne - workshop for Erfagruppen Epos Løn

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Feriereglerne - workshop for Erfagruppen Epos Løn"— Præsentationens transcript:

1 Feriereglerne - workshop for Erfagruppen Epos Løn
Workshopdage med Erfagruppen Epos Løn, 20. og 21. marts 2007 på Kursuscenter Byggecentrum i Middelfart Workshop B - om feriereglerne Feriereglerne - workshop for Erfagruppen Epos Løn 20. maj 2007 v/ Chefkonsulent Peter Salling Petersen

2 Hvem er omfattet af ferieloven?
Workshopdage med Erfagruppen Epos Løn, 20. og 21. marts 2007 på Kursuscenter Byggecentrum i Middelfart Workshop B - om feriereglerne Hvem er omfattet af ferieloven? HR: Lønmodtagere (personer der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold) U: Lønmodtagere i statens eller folkekirkens tjeneste, der er ansat som tjenestemænd U: Lønmodtagere på tjenestemandslignende vilkår, hvor staten indestår for pensionsforpligtelsen U: Lønmodtagere der optjener og afholder ferie i henhold til lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. Husk at (amts-)kommunalt ansatte tjenestemænd er omfattet af ferieloven. Husk at nævne at tjm. får fg. ved fratrædelsen. Medhjælperloven gælder når: beskæftiget med forefaldende landbrugsarbejde, husligt arbejde underordnet stilling kost hos AG som del af lønnen (3 måltider) skriftlig aftale om at medhjælperlovens ferieregel anvendes i stedet for FL

3 Territorial afgrænsning
Workshopdage med Erfagruppen Epos Løn, 20. og 21. marts 2007 på Kursuscenter Byggecentrum i Middelfart Workshop B - om feriereglerne Territorial afgrænsning sædvanligt arbejdssted i Danmark midlertigt udstationeret i udlandet skiftende arbejdssteder omstændighederne som helhed viser nærmere tilknytning til andet land lovvalgsaftale LM kan på samme tid være omfattet af 2 ferielove, hvis han har vedtaget et lands ferielov ved lovvalgsaftale og samtidig er omfattet af arbejdslandets præceptive ferielov. I så fald kan han shoppe mellem lovenes rettigheder.

4 Fravigelighed Fravigelse ved individuel aftale
kan ikke fraviges til ugunst for lønmodtageren, med mindre loven udtrykkeligt tillader det (§ 4) Fravigelse ved kollektiv aftale hvor loven udtrykkeligt tillader det kan fraviges til ugunst for den enkelte lønmodtager udgangspunkt: Ingen nedre grænse!

5 Ret til frihed Lønmodtagere har ret til at holde 5 ugers ferie hvert år i perioden 1. maj til 30. april følgende år ("ferieåret") Man optjener ret til 2,08 betalte feriedage pr. måneds ansættelse (0,07 pr. dag ved brudte måneder) Optjeningen opgøres over et kalenderår ("optjeningsåret") Særlig regel om elevers ret til ferie fra elevforholdets start

6 Optjening af dage med betalt ferie
Antal måneders ansættelse Optjente feriedage Afrundes til 1 2,08 2 4,16 4 3 6,24 6 8,32 8,5 5 10,4 10,5 12,48 12,5 7 14,56 14,5 8 16,64 16,5 9 18,72 18,5 10 20,8 21 11 22,88 23 12 24,96 25

7 Hvornår skal ferien holdes?
Ferien holdes i ferieåret 1. maj april. Arbejdsgiver bestemmer som udgangspunkt placeringen af ferie ("virksomhedens drift"). Dog under hensyn til lønmodtagernes ønsker, særligt dem med skolesøgende børn. Kan om nødvendigt placere alle 5 uger i træk Skal dog gemme restferie til kollektiv julelukning

8 Hvornår skal ferien holdes?
Hovedferien (3 uger) - Skal varsles med 3 måneder - Skal placeres i sammenhæng i perioden 1/5-30/9, hvis lønmodtageren ønsker det! Restferien (2 uger) Skal varsles med 1 måned Ferien kan ikke placeres på lønmodtagerens andre fridage

9 Tilbagekaldelse af ferie
Hovedregel: Fastsat ferie kan ikke ensidigt ændres af arbejdsgiveren Undtagelse: Force majeure-situationer (erstatte eventuelt økonomisk tab lønmodtageren lider) Allerede påbegyndt ferie kan ikke i nogen situationer ændres

10 Ferie i opsigelsesperioder
Ferievarslerne skal overholdes Fristilling = ferie skal afholdes i videst muligt omfang Hovedferien må kun placeres i opsigelsesperioden, hvis én af 3 betingelse er opfyldt: 1. Mere end 3 måneders opsigelsesvarsel, 2. Opsigelsesvarslet forlænges med en periode svarende til samtlige tilgodehavende hovedferiedage, eller 3. Lønmodtageren accepterer dette.

11 Ferie i opsigelsesperiode
Workshopdage med Erfagruppen Epos Løn, 20. og 21. marts 2007 på Kursuscenter Byggecentrum i Middelfart Workshop B - om feriereglerne Ferie i opsigelsesperiode Feriehindringer inden ferien Optjening af ferie i opsigelsesperiode HR. AG skal betale feriegodtgørelse af lønnen i opsigelses- perioden U. Er LM fritstillet, skal AG(1) ikke betale feriegodtgørelse, i det omfang LM får eller burde få lønindtægt andetsteds fra LM kan påberåbe sig feriehindringer, som indtræffer, inden ferien efter sit varsel kan afholdes. Er LM fristillet med 6 mdr. varsel, og bliver han syg efter 2½ md. og er sygemeldt i resten af fristillingsperioden, er AG pligtig til at afregne hovedferien til FerieKonto. Min.erstatningen i FUL § 3, stk. 2 omfatter altså ikke feriegodtgørelse men alene løn, jf. eks. U V, hvor

12 Sygdom Syg inden ferien (sygemeldt senest ved arbejdstids begyndelse):
- ret til erstatningsferie (eller kontant udbetaling, hvis sygdom i september eller april) - pligt til raskmelding - lønmodtageren skal meddele, om han vil holde resten af ferien, eller om han vil arbejde Sygdom under ferien (sygemelding efter arbejdstids begyndelse): - Ferien anses for afholdt!

13 Andre feriehindringer
- barsel- og adoptionsorlov, - værnepligt, - fængsel og anden tvangsanbringelse - overgang til selvstændigt erhverv - lovlig strejke og lockout, samt - udlandsophold - Ret til erstatningsferie eller kontant udbetaling

14 Ret til betaling Timelønnede Feriegodtgørelse, 12,5% af lønnen
Månedslønnede løn under ferie + 1% ferietillæg vælge feriegodtgørelse, 12% af lønnen - inden optjeningsåret begynder. ved fratræden - tilgodehavende ferie afregnes som feriegodtgørelse med 12,5% af lønnen (betales til FerieKonto/ udstedelse af feriekort)

15 Størrelse af løn under ferie
Workshopdage med Erfagruppen Epos Løn, 20. og 21. marts 2007 på Kursuscenter Byggecentrum i Middelfart Workshop B - om feriereglerne Størrelse af løn under ferie ”sædvanlige og fast påregnelige løn på ferietidspunktet” fast månedsløn, 14-dages-løn og timeløn fast påregnelige tillæg (vagttillæg, forskudttidstillæg mv.) pensionsbidrag overarbejdsbetaling? personalegoder (”værdien af…”) provision månedsløn pensionsbidrag, jf. U H fast påregnelige tillæg (vagttillæg, rådighedstillæg, forskudttidstillæg mv.), jf. U76.528H og U81.478H overarbejdsbetaling udbetales ikke under ferien, medmindre det har et så regelmæssigt omfang, at LM har fået en forventning om hver måned at modtage overarbejdsbetalingen som et fast påregneligt tillæg (domstolene har dog været meget lidt tilbøjelige til at anerkende overarbejdsbetaling som et fast påregneligt tillæg) U86.179H, U86.181H, U88.26H, U90.39H, U90.43H og U91.714H værdien af personalegoder, som LM ikke råder over under ferien eks. fri kost og logi, fri bil, fri tlf. Udg.pkt. er i øvrigt, at LM har ret til at råde over personalegodet, med mindre andet er aftalt provision afhænger af om LM lider tab som følge af ferien afregne FG af forudgående års provision, jf. Bem. Ordlyden nævner dog ikke i hvilken form kompensationen skal ydes – AG kan vælge at kompensere i form af et løntilskud beregnet ud fra, hvad LM antageligt ville have oppebåret i provisionsindtægter, hvis han havde været på arbejde (jf. princippet i FUL § 9, stk. 3)

16 Beregning af feriegodtgørelse
Workshopdage med Erfagruppen Epos Løn, 20. og 21. marts 2007 på Kursuscenter Byggecentrum i Middelfart Workshop B - om feriereglerne Beregning af feriegodtgørelse 12 ½ % af lønnen vederlag for arbejde under ansættelsen indkomstskattepligtig løn og personalegoder (beregnet ud fra Ligningsrådets takster) LM’s pensionsbidrag, bidrag til ATP 12 ½ % af lønnen, som den er defineret i § 26 iflg. Bem tilsigtes der ingen ændring af nv. praksis § 26: ethvert indkomstskattepligtigt lønbeløb og personalegode, som der ikke indrømmes fradrag for i lønnen løn = vederlag som udspringer af arbejdsforholdet, og som LM har et retligt krav på fast md.løn, 14-dagesløn, uges- el. timeløn overarbejdsbetaling diverse løntillæg provision tantieme, gratiale, bonus (forudsat at der består et egentligt krav) naturalieydelser som ikke oppbæres under ferieafholdelsen Kompensation for konkurrenceklausul og kundeklausuler, som løbende under ansættelsen § 26, stk. 2 LM’s eget bidrag til pension, ATP og til SP er med selvstændig hjemmel i stk. 2 gjort feriegodtgørelsesberettiget, da bidraget ikke er skattepligtigt

17 Der beregnes ikke feriegodtgørelse af:
Workshopdage med Erfagruppen Epos Løn, 20. og 21. marts 2007 på Kursuscenter Byggecentrum i Middelfart Workshop B - om feriereglerne Der beregnes ikke feriegodtgørelse af: AG’s betaling af 1. og 2. ledighedsdag AG’s eller kommunens betaling af revalideringsydelse under arbejdsprøvning for meget udbetalt provision, som AG ikke kan tilbagesøge, jf. funktionærlovens § 9, stk. 2 feriepenge AG’s pensionsbidrag kompensation for konkurrence- og kundeklausuler udbetalt ved eller efter fratrædelsen fratrædelsesgodtgørelser efterløn, jf. funktionærloven § 8 jubilæumsgratiale og andre gaver bestyrelseshonorarer omkosningsdækkende ydelser aktieoptioner (kun evt. værdi på tildelingstidspunkt) Feriepenge, jr. § 26, stk. 3 AG’s bidrag til pension, ATP (U98. Ø) Kompensation for konkurrenceklausul og kundeklausuler, som i medfør af FUL § 18 og § 18a udbetales efter fratrædelse Fratrædelsesgodtgørelser, eks. FUL § 2a, § 2b, Efterløn, jr. FUL § 8 For meget udbetalt provision, selvom AG ikke kan tilbagesøge beløb, jf. FUL § 9 eller condictio indebiti, jf. U SH Jubilæumsgratiale og andre gavelignende ydelser Bestyrelseshonorarer AG’s betaling af 1. og 2. ledighedsdag AG’s betaling af ydelser efter sygedagpengeloven, samt tillæg som forhøjer satsen på disse ydelser, jf. U V (hvor det i overenskomsten i 1993 med forligsmandens mellemkomst var aftalt sygeløn, beregnet som det berettigede sygedagpengebeløb suppleret op til fuld løn, og hvorefter fg. af sygeløn skulle beregnes iht. FL § 13. Det lå fast, at de beregninger, som lå til grund for forhandlingerne hos forligsmanden, ikke medtog udgifter til fg. efter § 12 – VLR lagde til grund, at der var tale om en ydelse, der havde karakter af sygedagpengeydelse med et nærmere fastsat tillæg, og at dette således ikke var ferieberettiget løn efter § 12 (LR så bort fra argumentet om § 12’s præceptivitet, jf. § 23, hvilket jeg ellers synes var et rimeligt argument) Revalideringsydelse udbetalt direkte fra kommunen til revalident under arbejdsprøvning, jf. byretsdom af 17/ (BS 438/1998).

18 Beregning af feriegodtgørelse for månedslønnet som fratræder
F blev ansat 1/7 2005 F fratræder 31/3 2007 Månedsløn: kr ,- F har holdt ferie med løn på følgende tidspunkter: 5 feriedage i juli 2006 2 feriedage i marts 2007 F har i maj 2006 fået et ferietillæg på kr ,- F er omfattet af Industriens funktionæroverenskomst Skatteprocent pr. 31/3 2007: 45 %

19 Feriegodtgørelse optjent i 2005
Bruttoløn (ekskl. ferietillæg) kr ,- ÷ Afholdte feriedage i 2005 kr. 0,- Beregningsgrundlag kr ,- 12,5 % af beregningsgrundlag kr ,- ÷ Fradrag af forudbetalt ferietillæg i 2006 kr ,- Feriegodtgørelse til 12,5 feriedage kr ,- Bruttobeløb (5,5/12,5 af ) kr ,- ÷ AMB 8 % kr ,- Skattegrundlag kr ,- ÷ A-skat kr ,,- Nettobeløb til FerieKonto eller feriekort kr ,-

20 Feriegodtgørelse optjent i 2006
Bruttoløn (ekskl. ferietillæg) kr ,- ÷ Afholdte feriedage i 2006 (5 x 4,8 % af ) kr ,- Beregningsgrundlag kr ,- 12,5 % af beregningsgrundlag kr ,- ÷ Fradrag af forudbetalt ferietillæg i 2007 kr ,- Feriegodtgørelse til 25 feriedage kr ,- Bruttobeløb (25/25 af ) kr ,- ÷ AMB 8 % kr ,- Skattegrundlag kr ,- ÷ A-skat kr ,- Nettobeløb til FerieKonto eller feriekort kr ,-

21 Feriegodtgørelse optjent i 2007
Bruttoløn (ekskl. ferietillæg) kr ,- ÷ Afholdte feriedage i 2007 (2 x 4,8 % af ) kr ,- Beregningsgrundlag kr ,- 12,5 % af beregningsgrundlag kr ,- ÷ Fradrag af forudbetalt ferietillæg i 2008 kr ,- Feriegodtgørelse til 6 feriedage kr ,- Bruttobeløb (6/6 af ) kr ,- ÷ AMB 8 % kr ,- Skattegrundlag kr ,- ÷ A-skat kr ,- Nettobeløb til FerieKonto eller feriekort kr ,-

22 Lønregulering ved ændringer i arbejdstid eller arbejdsomfang
Workshopdage med Erfagruppen Epos Løn, 20. og 21. marts 2007 på Kursuscenter Byggecentrum i Middelfart Workshop B - om feriereglerne Lønregulering ved ændringer i arbejdstid eller arbejdsomfang HR. lønnen som den er på ferietidspunktet U. lønregulering ved væsentlig ændring af gennemsnitlig arbejdstid/-omfang mere end 20 % arbejdstid arbejdsomfang kvantitative ændringer kvalitative ændringer?? forudsætning om tilsvarende lønændring?? Den administrative praksis, som blev godkendt af HR i KTO-sagerne i 1999, er nu lovfæstet i § 23, stk. 3. hvis LM’s gnsn. arbejdstid eller arbejdsomfang på ferietidspunktet afviger med mere end 20 % i f.t. optj.årets gnsn. arbejdstid eller arbejdsomfang reguleres lønnen forholdsmæssigt. ”arbejdstidsændringer” eks. En LM med 37 t. i gnsn i optj.året og som på ferietidsp. i gnsn. er gået ned på en arbejdstid på under 29,6 timer, har krav på en justering af lønnen til 37 timers niveau. ”arbejdsomfang” hvilke andre ændringer i ansættelsesforholdet end arbejdstidsændringer kan berettige til justering af lønnen? Bem. giver eksemplet med dagplejeren, som går fra at passe 3 børn i optj.året til at passe 4 børn på ferietidspunktet (eller omvendt) – hvilket er inspireret af den ene af KTO-dommene Bem. fastslår endvidere, at bestemmelsen indarbejder principperne fra KTO-sagerne, som fastslog, at hvis der er sket væs. Ændringer i de lønbestemmende beskæftigelsesforhold fra optjeningstidsp. til ferietidsp. skal lønnen under ferie stå i et rimeligt forhold til til forholdene på optj.tidsp. Ændringer af kvantitativ art eks. antal børn som passes, antal underlagte medarbejdere, antal butikker der skal føres tilsyn med osv. omfattet af bestemmelsen og kan normalt også måles og udregnes procentuelt Ændringer af kvalitativ art Eks. adv.fm. som bliver advokat, indkøberen som bliver indkøbschef, Er efter min opfattelse omfattet af bestemmelsen men probl., at det ikke er muligt at måle ændringen procentuelt Forudsætning om tilsvarende lønændring Selvom hverken ordlyd eller bem. beskriver noget herom, må anvendelse af feriedifferencebestemmelsen efter min mening naturligvis forudsætte, at ændringen i arbejdstid eller arbejdsomfang giver sig udslag i en lønændring, som nogenlunde modsvarer ændringen i arbejdstid eller arbejdsomfang Dette indebærer, at AG f.eks. ikke vil kunne nedjustere ferielønnen med 25 %, selvom arbejdstiden eller -omfanget er steget 25 %, hvis lønnen trods ændringen i arbejdsomfang alene er steget med virksomhedens normale lønstigningsprocent (til vedligeholdelse af reallønnen) Tilsvarende kan LM ikke kræve lønnen opjusteret med 25 %, hvis han er gået 25 % ned i tid, og trods arbejdstidsændringen ikke er gået nogenlunde tilsvarende ned i løn

23 Lønregulering ved ændringer i arbejdstid eller arbejdsomfang

24

25

26 Udbetaling af feriepenge
Workshopdage med Erfagruppen Epos Løn, 20. og 21. marts 2007 på Kursuscenter Byggecentrum i Middelfart Workshop B - om feriereglerne Udbetaling af feriepenge HR. ”Feriepligt” U. LM forlader arbejdsmarkedet pga. af helbred eller alder U. Flytning til udlandet U. Nettobeløb på 500 kr. eller derunder ved fratræden (max. 2 gange fra samme AG) U. Nettobeløb på 1000 kr. eller derunder ved ferieårets start U. Overført ferie over 25 dage udbetales ved fratræden U. LM’s død U. FerieKonto afregner automatisk en rest på ½ feriedag U. Særlige omstændigheder - feriehindringer, ex. sygdom, barsel, værnepligt, overgang til selvstændigt erhverv Der er ikke længere en regel om udbetaling ved overgang til efterløn, pga. muligheden for bevarelse af tilknytningen til arbejdsmarkedet. LM forlader arb.markedet pga. helbred el. alder. Afgørende, at LM dok. at arbejdsmarkedet helt forlades (eks. tilkendelse af førtidspension, alderspensionovergang til efterløn alene med ret til at arbejde 200 t – ej udbetale ved revalidering, delpension, skånejob, folkepensionist i beskæftigelse, fleksibel efterløn) Udland - krav om frameldíng fra DCP

27 Workshopdage med Erfagruppen Epos Løn, 20. og 21
Workshopdage med Erfagruppen Epos Løn, 20. og 21. marts 2007 på Kursuscenter Byggecentrum i Middelfart Workshop B - om feriereglerne Uhævede feriepenge Uhævede feriepenge under kr (netto) udbetales automatisk, hvis: Medarbejderen er fratrådt ved ferieårets udgang eller der er tale om ferie ud over 20 dage Uhævede feriepenge under kr (netto) udbetales, hvis: Medarbejderen senest d. 30/9 efter ferieårets udløb anmoder herom og skriftligt erklærer, at ferien er holdt Uhævede feriepenge, som stammer fra et ansættelsesforhold, som er ophørt, inden udløbet af et det relevante ferieår udbetales, hvis: Medarbejderen senest d. 30/9 efter ferieårets udløb anmoder herom og skriftligt erklærer, at ansættelsesforholdet er ophørt Uhævede feriepenge ud over 20 dage udbetales, hvis: Medarbejderen senest d. 30/9 efter ferieårets udløb anmoder herom og skriftligt erklærer, at ferien stammer fra ferie ud over 20 dage, og den ikke er aftalt til overførsel til næste ferieår

28

29

30

31 Overførsel af ferie ferie udover 20 dage (4 uger)
Workshopdage med Erfagruppen Epos Løn, 20. og 21. marts 2007 på Kursuscenter Byggecentrum i Middelfart Workshop B - om feriereglerne Overførsel af ferie ferie udover 20 dage (4 uger) skriftlig aftale mellem AG og LM inden ferieårets udløb skriftlig besked fra AG til FerieKonto, privat feriekortordning eller den tidligere AG inden ferieårets udløb hvis kollektiv overenskomst på LM’s faglige område, kan AG og LM aftale at benytte denne hvis flere overenskomster på LM’s faglige område, benyttes den, der dækker flest lønmodtagere hvis slet ingen overenskomst, kan AG og LM aftale at benytte andet fagligt områdes overenskomst Skriftlig besked til den som skal udbetale fg. Hvad hvis det er AG selv? Skal garanten også have besked? Det vil i hvert fald være hensigtsmæssigt!

32 Workshopdage med Erfagruppen Epos Løn, 20. og 21
Workshopdage med Erfagruppen Epos Løn, 20. og 21. marts 2007 på Kursuscenter Byggecentrum i Middelfart Workshop B - om feriereglerne Overførsel af ferie 2002/03: ret til 5 ugers ferie, 4 holdes, overføres 2003/04: ret til 6 ugers ferie, 4 holdes, overføres 2004/05: ret til 7 ugers ferie, 4 holdes, overføres 2015/16: ret til 18 ugers ferie! Organisationerne kan i den kollektive aftale sætte loft for antallet af overførte dage. Det kan ikke ved koll ok aftales, at én af parterne ENSIDIGT kan overføre ferie. Derimod kan AG og LM indgå en aftale om en flerårig overførsel af ferie. Denne aftale vil være bindende for parterne, men kan opsiges med det individuelle opsigelsesvarsel (eventuel opsparet ferie udover 5 uger skal kontantudbetales, jf. § 19, stk. 4).

33 Betaling af overført ferie
Hvor mange feriepenge har lønmodtageren krav på, når overført ferie holdes? Månedsvist ansatte får lønnen på ferietidspunktet ferietillæg enten forudbetalt løbende, eller beregnet med baggrund i den ferieberettigede løn i det optjeningsår, som ”hører til” til ferieår, lønmodtageren befinder sig i, når den overførte ferie holdes Timelønnede får feriegodtgørelse i henhold til feriekontobevis eller feriekort

34 Betaling af overført ferie
Kontant betaling af overført ferie over 25 feriedage beregnes med baggrund i den ferieberettigede løn i det optjeningsår, som ”hører til” til ferieår, lønmodtageren befinder sig i, når den overførte ferie holdes hvis LM på fratrædelsestidspunktet f.eks. har 30 dages ferie, skal 5 dages ferie udbetales kontant (et beløb svarende til 5/25 af den feriegodtgørelse, som er beregnet til de normale 25 feriedage)


Download ppt "Feriereglerne - workshop for Erfagruppen Epos Løn"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google