Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Statusmøde 16. August 2013 med Referencegruppen Fra Plan til Udvikling.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Statusmøde 16. August 2013 med Referencegruppen Fra Plan til Udvikling."— Præsentationens transcript:

1 Statusmøde 16. August 2013 med Referencegruppen Fra Plan til Udvikling

2 Dagens program Program

3 Tidslinje TUP 2012 - Fra plan til udvikling 20132013 November 2012 Fase 3 Udviklingsarbejde Udvikling af procedurer og standarder mhp. at opnå en fælles referenceramme for VEU-Centre og uddannelsesinstitutioner April Fase 1 Opstartsseminar 16. november Projektets indhold, mål og succeskriterier. Maj Fase 2 Behovsafdækning 3 arbejdsseminarer; Præcisering af hvilke metoder og værktøjer, der skal udvikles. Juni OktoberSeptember August Fase 4 Kvalificering af standarder, procedurer, faglige og pædagogiske metoder og redskaber, herunder:  Etablering og forankring af én fælles indgang  Opkvalificering af 40 konsulenter faglærere, undervisere og vejledere  Afprøvning af de udviklede projekter i samarbejde med 20 regionale virksomheder herunder Jobcentre November December Statusseminar Formidling af projektets status og videre forløb Februar 2013 Marts Maj Fase 5 Resultatopsamling og formidling Evaluering og spredning af de opnåede resultater/erfaringer. Formidlingsdelen vil desuden foregå løbende bl.a. på projektets hjemmeside mm. 20142014 JanuarFebruar Marts April Juni Afslutning af TUP2012 Præsentation af projektet:  Faglige og pædagogiske metoder og redskaber  Standarder og procedurer  Tak for nu! 20132013

4 Opsamling på Dialogmøde Slides til gruppearbejde (1), klik herher Data proces (2), klik herher Bodil Husted Kirstine Ipsen

5 Branchegruppearbejde Præsentation af idéen om en standard for kvalitetssikring af IKV i AMU – Jørgen – Karin

6 Fyn-gruppen Et forsøg på en model, klik herher

7 Eftermiddagen Program

8 Status på TUP12 Status på projektet – Formål og mål med projektet Ny AMU lovgivning på IKV Præsentation af udviklede modeller – Den tværgående IKV-model HUSET – Kortlægningsværktøjet – Dialogværktøjet Afprøvning af Dialogværktøjet Produkterne sammenholdt med projektets udviklingsmål Lis Hede Karin Assendrup Bodil Husted Kirstine Ipsen

9 ”Fra plan til udvikling” Målene for projektet er følgende: At videreudvikle og forankre en IKV-praksis med fokus på det individuelle kvalificerings- og uddannelsesperspektiv, og hvor individfokus kobles til virksomhedsniveau og en regional udviklingsplan. At udvikle og implementere ensartede standarder/procedurer for den regionale IKV-indsats. At styrke faglærergruppens faglige og pædagogiske kompetencer. At opsamle og formidle de opnåede projektresultater. TUP2012

10 Udviklingsaktiviteter i projektet Afdækning af eksisterende IKV-praksis og præcisering af fremadrettede udviklingsbehov, idet såvel den eksisterende som den fremtidige indsats på IKV-området vurderes ud fra et individorienteret, et virksomhedsorienteret og et samfundsmæssigt perspektiv. Udvikling af nye faglige og pædagogiske metoder/redskaber i forbindelse med en IKV-indsats, som sikrer indsatsen et fokus på individuelle job- og uddannelsesønsker, samtidig med at der også knyttes an til udviklingsmuligheder på virksomhedsniveau og på det regionale arbejdsmarked.

11 Udvikling af nye standarder og procedurer, som sikrer en ensartet IKV-indsats på tværs af udbydende uddannelsesinstitutioner.

12 Seminardage hvor der udarbejdes metodebeskrivelser for IKV Kortlægning af eksisterende praksis og behov Den fælles metode til IKV evalueres og justeres, hermed fastlægges en fælles metode Der laves et netværk hvor faglærere, konsulenter mv. deler viden om IKV Brugerne oplever at IKV-praksis er tydelig, praktisk tilgængelig, brugbar, ensartet og at den tager udgangspunkt i den enkeltes job-og uddannelses-ønsker Flere får dokumenteret deres kompetencer gennem en IKV Etablering af samarbejde med et udsnit af jobcentre Projekthjemmeside Publikationer Aktiviteter Output Effekter: Kort sigt Mellemlang sigt Lang sigt En fælles metode til gennemførelse af IKV Alle faglærere informerer om IKV som del af AMU-kurser og kan henvise brugerne til det rette sted Et tværinstitutionelt netværk, der kontinuerligt skal sikre en løbende ajourføring af standarder og procedurer Ensartet vurderingspraksis (procedure + krav) i IKV Alle IKV vurderes ens uanset geografi Alle faglærere anvender fælles metode (kvalitetsstandard) i gennemførelsen af IKV Ledelsen sikrer at alle faglærere har den relevante kompetence til at gennemføre IKV Fastholdelse og videreudvikling af bedste praksis for vejledning ift. IKV IKV vil efter projektets afslutning være en integreret del af udd.inst.’s virke Samme forståelse af indholdet af IKV hos faglærere, konsulenter og andre ansatte på udd.inst. Flere anvender IKV som springbræt til videre- og efteruddannelse Flere (brugere, virksomheder og jobcentre) har kendskab til værdien og mulighederne ved en IKV Beredskab af faglærere der står for gennemførelsen af IKV Ledelsen tager ejerskab og støtter op om, at der gennemføres IKV på udd.inst. Ledelserne implementerer administrativ praksis/struktur for gennemførelse af IKV på de deltagende skoler Der er udviklet en model/struktur for gennemførelse af IKV En indgang for alle, der ønsker at gennemføre en RKV/IKV i AMU Basis for et fremadrettet og professionelt samarbejde på tværs af institutioner og uddannelses-områder Et tværinstitutionelt fælles bredt fokus på hele paletten af uddannelsestilbud ift. RKV/IKV Flere faglærere gennemfører IKV

13 De tre perspektiver Samfundsmæssigt perspektiv: – IKV-indsatsen skal bidrage til at sikre et uddannelsesforløb, der reelt matcher den enkeltes forudsætninger og kvalificeringsbehov Virksomhedsperspektivet: den enkelte medarbejders individuelle kvalificeringsbehov virksomhedens ønske om en målrettet efteruddannelse og behov for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft – Individuelt perspektiv: den enkelte kan opnå anerkendelse af ikke-formelle kompetencer tilegnet via såvel arbejdsliv som fritidsliv

14 Hvad har vi nået? Materialeoversigt på IKV- området Aktøroversigt Kortlægnings- værktøjet Det eksemplariske forløb i 3 forskellige brancher 1. 2. 3. Dialogværktøj ”Kvalitetsmodel” Huset

15 Ny AMU-lovgivning Udvalgte konkrete ændringer: Mere fleksibilitet i regler for afholdelse af IKV Hidtil: IKV kan vare fra 0,5-5,0 dage Ny: IKV kan vare op til 5,0 dage

16 Status på TUP12 Status på projektet – Formål og mål med projektet Ny AMU lovgivning på IKV Præsentation af udviklede modeller – Den tværgående IKV-model HUSET – Kortlægningsværktøjet – Dialogværktøjet Afprøvning af Dialogværktøjet Produkterne sammenholdt med projektets udviklingsmål Lis Hede Karin Assendrup Bodil Husted Kirstine Ipsen

17 MÅL Flere brugere gennemfører en realkompetencevurdering og opnår formel anerkendelse med fokus på den enkeltes kvalificerings- og uddannelsesperspektiv Før-fasen (TUP10 og TUP11) Intern og ekstern markedsføring Fase 1 Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 3 Samlet vurdering og anerkendelse Fase 2 Afprøvning og vurdering Strategisk uddannelsesplanlægning og livlang læring… KORTLÆGNING Uddannelses- planlægning FVU AVU AMU i forløb GVU

18 Kortlægningsværktøjet Selve værktøjet, klik herher Et eksempel på et udfyldt skema, klik herher

19 Bumpene på vejen volumen registrering Skole samarbejde fleksibilitet

20 Produkterne sammenholdt med projektets udviklingsmål Bodil Husted Kirstine Ipsen


Download ppt "Statusmøde 16. August 2013 med Referencegruppen Fra Plan til Udvikling."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google